مقايسه ميزان شدت درد پس از درمان خار پاشنه با تزريق موضعي كورتون و امواج
ماوراي صوت

علي يگانه1، فرانك علماييان2، مهدي مقتدايي*3، غلامرضا شاهحسيني4
1 – استاديار ارتوپدي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيماستان حضرت رسول اكرم (ص).
پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
استاديار ارتوپدي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيماستان حضرت رسول اكرم (ص). (*مؤلف مسئول)
4 – دانشيار ارتوپدي، دانشگاه علوم پزشكي تهران.

تاريخ دريافت: 12/9/1389 تاريخ پذيرش: 15/10/1389

چكيده
زمينه و هدف: درد در آنترومديال پاشنه بدون علت مشخص، اصطلاحاً درد پاشـنه يـا پاشـنه دردنـاك ناميـده ميشود. علت دقيق آن مشخص نيست ولي برخي منشأ نورولوژيك را براي پاشنه دردنـاك مطـرح كـردهانـد . در ايـن

-342891053084

هوشبري

فصلنامه
درد

و
دوره

،
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
ستزي

ايران

درد

و

هوشبري

فصلنامه

درد

و

دوره

،

1

شماره

،

2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید