مقايسه اثرات پروپوفول با سوفلوران در لولهگذاري بدون شلكننده عضلاني در
كودكان

ولياله حسني1، زهرا تقيپورانوري2، نازنين ميرابي*3، آتوسا دلجو4
استاد بيهوشي، بخش بيهوشي، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص )، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
استاديار بيهوشي، بخش بيهوشي، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

دستيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.(*مؤلف مسئول)
دستيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

تاريخ دريافت: 25/8/1389 تاريخ پذيرش: 5/10/1389

چكيده
زمينه و هدف: در سالهاي اخير روشهاي القاء بيهوشي بدون شل كنندههاي عضلاني به دليل عـوارض ناشـي از اين داروها به خصوص در اعمال جراحي كوتاه مدت مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است كه متداولترين آنها استفاده
-342891053084

هوشبري

فصلنامه
درد

و
دوره

،
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س

تزي
ايران

درد

و

هوشبري

فصلنامه

درد

و

دوره

،

1

شماره

،

2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید