تاثير انفوزيون سولفات منيزيم و ليدوكائين پس از بلوك مداوم عصب سياتيك پوپليتال در كنترل درد پس از جراحي ارتوپدي پا

فرناد ايماني1، فرانك رختابناك*2، محمد رادمهر3، پدرام طاهري فرد4
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان فيروزگر (*مؤلف مسئول)
فلوشيپ درد، استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دستيار بيهوشي دانشگاه عكوم پزشكي تهران (پرديس همت)

تاريخ دريافت: 1/11/1389 تاريخ پذيرش: 15/12/1389

چكيده
-35813616458

بيهوشي

فصلنامه
دوره

درد
،

و
1
شماره

،
3
بهار

،
1390

نجمن
ا

ن
آ

ژيونال
ر
س
ايران

درد

و

تزي

بيهوشي

فصلنامه

دوره

درد

،

و

1

شماره

،

3

بهارقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید