بررسي اثرات افزودن هيالورونيداز به تركيب تزريقي در بلوك ترانس فورامينال
اپيدورال در كنترل دردهاي مزمن كمري

فرناد ايماني1، پوپك رحيمزاده*2، سيدحميدرضا فيض3، قدرت اخواناكبري4
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد (*نويسنده

مسئول)
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

تاريخ دريافت: 15/10/1389 تاريخ پذيرش: 10/12/1389

چكيده

زمينه و هدف: باقيماندن دردهاي كمري پس از اعمال جراحي ستون فقرات يكي از چالشهاي درماني در بيماران مبـتلاميباشد. روشهاي درماني گوناگوني براي درمان آن مطرح شده كه يكي از آنها، تزريق استروئيد بداخل فضـاي اپيـدورال است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثرات افزودن هيالورونيداز به محلول تزريقـي در بلـوك اپيـدورال بـا روش تـرانس فورامينال ميباشد.
-35813619506

دوره

درد
،

و

بيهوشي

فصلنامه
1
شماره

،
3
بهار

،
1390

نجمن
ا

ن
آ

ژيونال
ر
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

درد

،

و

بيهوشي

فصلنامه

1

شماره

،

3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید