بررسی میزان خونریزي در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره هاي کمري با پیش داروي کلونیدین خوراکی
زهرا تقیپور انوري*1، نادر افشارفریدونیان2، فرناد ایمانی3، مژگان سخایی4، بابک علیجانی5، مسعود محسنی6 1- استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش بیهوشی
استادیار جراحی اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش جراحی اعصاب
دانشیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش بیهوشی
دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش بیهوشی
دستیار جراحی اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش جراحی اعصاب
دستیار بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بخش بیهوشی تاریخ دریافت: 15/2/1390 تاریخ پذیرش: 20/3/1390 چکیده
زمینه : خونریزي حین عمل هرچند از جمله مسائل مهم در اعمال جراحی ستون فقرات است، ولی درمورد روشهاي کاهش و عوامل مؤثر بر آن بر خلاف اعمال جراحی آرتروپلاستی هیپ و زانو؛ در جراحی ستون فقرات مطالعات بسیار کمی انجام گرفته است. در این مطالعه ما تأثیرکلونیدین را بصورت پیش داروي خوراکی بر خونریزي حین عمل در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره هاي کمري تحت بیهوشی با پروپوفول و رمیفنتانیل مورد بررسی قرار دادیم.
262128-2203741

مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، 30 بیمارکاندیداي فیوژن خلفی مهره هاي کمري بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران گروه مطالعه (گروه کلونیدین) 90- 60 دقیقه قبل از بیهوشی قرص کلونیدین 200 میکروگرمی و بیماران گروه کنترل در همان زمان پلاسبو دریافت کردند. روش القاء و نگهداري بیهوشی و فشار متوسط شریانی هدف براي هیپوتانسیون کنترله با رمیفنتانیل در دو گروه یکسان بود. دو گروه از جهات میزان خونریزي، دوز رمیفنتانیل تجویز شده در ساعت، تعداد بیمارانی که براي رسیدن به فشار متوسط شریانی هدف به نیتروگلیسرین نیاز بود (وقتی رمیفنتانیل کافی نبود)، مدت عمل و رضایت جراح از یک فیلد عاري از خون با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها: بین دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک مانند سن (p = 115/0)، جنس (p = 349/0)، وضعیت فیزیکی p) ASA = 39/0)، وزن (p = 2/0) و مدت عمل (p = 899/0) تفاوت آماري معنیداري وجود نداشت. میزان خونریزي حین عمل و میزان رمیفنتانیل تجویز شده در ساعت در گروه کلونیدین بطور معنیداري (به ترتیب p کمتر از 002/0 و 001/0) کمتر از گروه کنترل بود. رضایت جراح بین دو گروه تفاوت معنی داري نداشت (p = 169/0).
نتیجهگیري: کلونیدین به صورت پیش داروي خوراکی میتواند موجب کاهش میزان خونریزي در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره هاي کمري، در سطح یکسان فشار متوسط شریانی با گروه کنترل شود. میتوان استفاده از آنرا به این منظور در اعمال جراحی پیچیدهتر ستون فقرات نظیر جراحی براي دفورمیتی ستون فقرات که با خونریزي بیشتري همراه است مورد بررسی قرار داد.

واژهگان کلیدي: پیشداروي کلونیدین، جراحی ستون فقرات، هیپوتانسیون کنترله، خونریزي حین عمل

-18287-3626

نویسنده مسئول: دکتر زهرا تقیپورانوري، تهران، خ ستارخان، خ نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، دفتر گروه بیهوشی ،
[email protected] :پست الکترونیکی

1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 1، شماره 4، تابستان 1390
مقدمه
-29016951049601

جراحی فیوژن ستون فقرات اغلب با خونریزي زیادي همراه است. خونریزي گاهی بحدي است که نیاز به ترانسفوزیون خون و محصولات خونی دارد(1). خونریزي میتواند نه فقط در جراحیهاي سنگین مانند دفورمیتی، بلکه در جراحی- هاي فیوژن با وسعت کمتر هم مشکلساز باشد. کاهش خونریزي براي حفظ پایداري همودینامیک بیمار و براي ایجاد یک فیلد عاري از خون و با دید مناسب براي جراح اهمیت بسیاري دارد. جنبۀ اخیر به خصوص در جراحی ستون فقرات، به لحاظ مجاورت با ساختمانهاي عصبی مهم و بسیار شکننده از حساسیت ویژهاي برخوردار است. راحتی کار جراح موجب کوتاه شدن مدت عمل میشود که آنهم متقابلاً میزان خونریزي را کاهش میدهد(2). کاهش خونریزي همچنین با کاهش نیاز به تجویز محصولات خونی موجب کاهش خطر عوارض آن نظیر واکنشهاي همولیتیک و غیر همولیتیک، آسیب حاد ریه، انتقال عفونت- هاي ویرال و باکتریال، هیپوترمی، اختلالات انعقادي و غیره میشود.
روشهاي صرفهجویی در خون را میتوان بر اساس مکانیسم هدف آنها به دو گروه کلی تقسیم کرد: این روشها باعث کاهش خونریزي [بطریقه: همودینامیک (با هیپوتانسیون کنترله، وازوکنستریکتورهاي موضعی، بلوك اپیدورال) یا بطریقه: شیمیایی/بیولوژیکی (مانند دسموپرسین، آپروتینین ،ترانسآمین، آمینو کاپروئیک اسید، استروژنها، واکس استخوانی، اسفنجهاي هموستاتیک، چسبهاي فیبرینی)] میشوند یا باعث کاهش نیاز به ترانسفوزیون هومولوگ (مانند همودایلیوشن حاد، ترانسفوزیون اتولوگ، سل سیور ،اریتروپویتین) میگردند.

انجمن

آن

رژیونال
س
ایران

درد

و

تزي

انجمن

آن

رژیونالقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید