فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390 مقايسه سونوگرافي و تست الكترودياگنوستيك در تشخيص بيماري سندرم تونل كارپال

اميررضا دليلي1 ، محسن مردانيكيوي*2 ، احمد عليزاده3، حميدرضا حاتميان4 ، مظفر حسيننژاد5، حميد پيرزم6 ، خشايار صاحباختياري 7، كيوان هاشميمطلق7
متخصص راديولوژي، استاديار راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
متخصص ارتوپدي، استاديار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، بيمارستان پورسينا
متخصص راديولوژي، دانشيار راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
متخصص مغز و اعصاب، دانشيار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي گيلان
متخصص مغز و اعصاب،استاديار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي گيلان
دستيار راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
پزشك عمومي __________________________________________________________________________________________________________________________________________ چكيده
زمينه و هدف: پيشرفتهاي حاصله در فنآوري اولتراسوند با كنتراست بالا در سالهاي اخير موجب توجـه بيشـتر بـه آن درتشخيص سندرم تونل كارپال شده است. مطالعه حاضـر بـه بررسـي ارزش تشخيصـي سـونوگرافي در ايـن بيمـاري و ارتبـاطمعيارهاي مختلف آن با شدت بيماري براساس الكترودياگنوستيك ميپردازد.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي آيندهنگر صد بيمار كه در همگي درگيري اندام فوقاني يكطرفه بود مورد مطالعـه قـرارگرفتند. تمامي بيماران ابتدا تحت آزمون الكترودياگنوستيك قرار گرفته و اين آزمون به عنوان اسـتاندارد طلايـي فـرض شـد.
سپس سطح مقطع و قطر قدامي خلفي عصب مدين در ورودي و خروجي تونل كارپال و ضخامت فلكسـور رتينـاكولوم توسـطسونوگرافي در تمامي بيماران اندازه گيري شد. ارتباط يافتههاي سونوگرافي و الكترودياگنوستيك با نرم افزار SPSS نسخه 19 بررسي شد.
يافتهها: بيماران شامل84 زن و 16 مرد در گستره سني 19 تا 72 سال (ميانگين سني 05/12±43/44 سال) قرار داشتند. از بين معيارهاي بررسي شده دو معيار سطح مقطع نزديك (پروگزيمال) و دور (ديستال) عصب ارتباط معنـي داري بـا تشـخيصبيماري نشان دادند (به ترتيب مقدار P برابر با 018/0 و 022/0) همچنين بين دو معيار فوق و شدت بيماري نيز ارتباط آماري معنيداري يافت شد (هر دو مقدار P كمتر از 05/0). بهترين نقطه برش در سطح مقطع نزديك 45/9 ميليمتر مربع بـود كـهدر آن حساسيت 9/78 درصد، ويژگي 8/82 درصد، ارزش اخبـاري مثبـت 8/91 درصـد و ارزش اخبـاري منفـي 5/61 درصـدبدست آمد.
نتيجهگيري: مطالعه حاضر نشان داد كه بررسي سطح مقطع عصب مدين در ورودي تونل كارپال در تشـخيص سـندرم تونـلكارپال مفيد بوده و با توجه به حساسيت، ويژگي و ارزش اخباري مثبت بالا نه تنهـا در تشـخيص بيمـاران مشـكوك بلكـه درغربالگري جامعه در معرض خطر نيز ميتواند سودمند باشد .
واژگان كليدي: سندرم تونل كارپال، اولتراسونوگرافي، الكترودياگنوز

*آدرس نويسنده مسئول: محسن مرداني كيوي،رشت، خيابان پرستار ، بيمارستان پورسينا ، كلينيك امام رضا (ع)
[email protected] :پست الكترونيك
__________________________________________________________________ انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

مقدمه
سندرم تونل كارپال (Carpal Tunnel Syndrome) شايعترين نوروپاتي فشاري است(1و2). اين بيماري به ظاهر ساده، يكي از چهار علت عمده از كارافتادگي نسبي، موقت يا دائمي بوده و هزينهاي درحدود 5000 دلار به ازاي هر عضو درگير را به جامعه و سيستم بهداشت و درمان وارد مي كند (3و4). سن شايع بين 60-30 سال برآورد شده و 9% زنان و 6/0% از مردان در طول زندگي به اين بيماري مبتلا ميگردند (5).
فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390___________________________________________
تشخيص اوليه براساس علائم باليني داده ميشود كه شبها و پس از كار كشيدن مداوم از مچ و دست تشديد ميشوند (6و7). با آنكه آزمونهاي الكترودياگنوستيك، استاندارد طلايي در تشخيص بيماري بوده و انجام آن پيش از عمل از لحاظ قانوني اجباري است(10-8) ولي پيشرفتهاي حاصله در فنآوري اولتراسوند با كنتراست بالا موجب ترغيب پژوهشگران به بررسي كارآمدي آن در تشخيص سندرم تونل كارپال شدهاست (2و21-11). علت مورد توجه قرار گرفتن سونوگرافي شامل بيدردي، غيرتهاجمي، دسترس بيشتر، و هزينه پايينتر آن است. همچنين قدرت تشخيص ساير پاتولوژيهاي موضعي يكي ديگر از مزاياي آن است (22). آنچه كه باعث انجام مطالعات متعدد با روشهاي متفاوت در سالهاي اخير شده، اختلافات چشمگير نتايج به دست آمده (حساسيت، ويژگي، منفي كاذب، مثبت كاذب)، اختلاف نظر در مورد انتخاب بهترين محل جهت تشخيص بيماري در ناحيه مچ دست و عدم كنترل عوامل مخدوشكننده محيطي است. همين مسائل موجب شده تا در مطالعات مروري انجام گرفته نيز در مورد ارزش تشخيص سونوگرافي اختلاف نظر فاحشي ديده شود(2و8)؛ اما نقطه مشترك همه اين مطالعات احساس نياز به مطالعات بيشتر و دقيقتر روي اين موضوع است.
مطالعه حاضر جهت تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در اين بيماري و ارتباط معيارهاي مختلف سونوگرافي با شدت بيماري براساس الكترودياگنوستيك طراحي شده است.

روش مطالعه
248412291846

44

مقاي
سه

سونوگرافي

الكترود

تست

و
ياگنوست
يك

در

44

مقاي

سه

سونوگرافي

الكترود

تست

وقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید