فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390
بررسي تاثير دو روش بيهوشي عمومي و بيحسي نخاعي بر درجه حرارت مركزي
مادر و نوزاد در عمل جراحي سزارين

حميدرضا عباسي1، ويدا آيتاللهي1، شكوفه بهداد *1، حبيب زارع2، محمد دهقانطزرجاني3، نجمه حيرانيزاده3

استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، بيمارستان شهيد صدوقي
دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دستيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
___________________________________________________________________ چكيده
زمينه و هدف: هيپوترمي از عوارض شايع در طي بيهوشي عمومي و نوروآگزيال ميباشد كه تا حدي ميتوان با استفاده از روش-هاي پيشگيرانه از بروز آن جلوگيري كرد. در مطالعات انجام شده تاثير روشهاي بيهوشي بر درجه حرارت بيماران در اعمال جراحي مختلف بررسي شده است. در مطالعه حاضر درجه حرارت بيماران در دو روش بيهوشي عمومي و اسپاينال در عمل جراحي سزارين بررسي و مقايسه شده است.
روش بررسي: پس از تصويب در كميته اخلاق و كسب رضايتنامه كتبي آگاهانه از بيماران، اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفيشده انجام گرديد. 80 زن كانديد عمل جراحي سزارين انتخابي كه از لحاظ معاينات باليني در گروه1 طبقهبندي انجمن بيهوشي آمريكا قرار داشتند، به صورت تصادفي به دو گروه 40 نفري تقسيم شدند، كه به صورت تصادفي مورد بيهوشي عمومي (گروه G) يا اسپاينال (گروه S) قرار گرفتند. درجه حرارت تيمپان مادر توسط ترمومتر پرده تيمپان، 5 مرتبه شامل موارد زير اندازهگيري گرديد: قبل از شروع بيهوشي، پس از القاء بيهوشي و قبل از شروع جراحي بعد از تولد نوزاد و همچنين زمانهاي 5/0 ساعت و 1 ساعت بعد از پايان جراحي بيماران در ريكاوري. نمره آپگار دقايق 1و5 و همچنين درجه حرارت ركتال نوزادان بلافاصله پس از تولد و همچنين PH خون شرياني بندناف نوزادان اندازهگيري و ثبت گرديد. اطلاعات با تكميل پرسشنامه جمع-آوري گرديد و توسط آزمونهاي آماري و برنامهSPSS 19 مورد تحليل قرار گرفت.
يافتهها: در طي عمل جراحي در هيچكدام از دو گروه هيپوترمي ديده نشد كه بين دو گروه تفاوت معنيداري نداشت. در زمان ريكاوري هيپوترمي خفيف در دو گروه ثبت شد كه بين دو گروه تفاوت معنيداري نداشت. ميانگين درجه حرارت و آپگار دقيقه اول و پنجم نوزادان در دو گروه نيز تفاوت معنيداري نداشت و در حد طبيعي بود. ميانگينPH خون بند ناف نوزادان در گروه اسپينال كمتر بود (001/0=مقدار پي).
نتيجهگيري: با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر، تاثير دو روش بيهوشي (اسپينال و عمومي بر ميزان درجه حرارت مركزي مادر در حين عمل جراحي سزارين تفاوتي ندارد.

واژگان كليدي: بيهوشي اسپاينال، بيهوشي جنرال، سزارين، هيپوترمي

*آدرس نويسنده مسئول: يزد، صفاييه، بيمارستان شهيد صدوقي، گروه بيهوشي، دكتر شكوفه بهداد
[email protected] :پست الكترونيك مقدمه
فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390_______________________________________________
به طور طبيعي دماي مركزي بدن، به صورت دقيق توسط مكانيسمهاي دفاعي كنترل ميشوند. اختلال تنظيم درجه حرارت بدن در حين بيهوشي عمومي از يك الگوي خاص تبعيت ميكند، به اين شكل كه آستانه پاسخ به گرما فقط مختصري بالا ميرود، در حالي كه آستانه پاسخ به سرما مشخصاً كاهش مي-يابد، به اين معني كه مكانيسمهاي تنظيم كننده درجه حرارت، در حين بيهوشي به سرما و هيپوترمي ديرتر از گرما پاسخ ميدهند، در نتيجه بروز هيپوترمي عارضهاي شايع در حين بيهوشي عمومي ميباشد.(1) هيپوترمي خفيف درجه حرارت مركزي بين 35تا5/36در نظرگرفته ميشود.(2) در بيهوشي اسپاينال و اپيدورال آستانه فعال شدن مكانيسمهاي دفاعي انقباض عروق و لرزكاهش مي-يابد و اگرچه الگوي اختلال ايجاد شده مشابه بيهوشي عمومي است، ولي شدت آن كمتر است. به نظر ميرسد اختلال تنظيم درجه حرارت در حين بيهوشي چه به روش عمومي و چه به روشهاي موضعي بيشتر مربوط به پاسخهاي مركزي باشد، اگرچه سيستمهاي محيطي تنظيمكننده دماي بدن نيز در اين فرآيند دخالت دارند.(1) هيپوترمي ايجاد
شده در بلوكهاي نوروآگزيال به سطح بلوك بستگي دارد و چون در سزارين به سطح بالاتري از بلوك نيازمنديم، احتمال بروز هيپوترمي در مادر بيشتر است.(3)
مطالعات مختلف نشان دهنده عوارض جانبي متعدد در بيماران با هيپوترمي خفيف بعد از اعمال جراحي متعدد ميباشد، كه اين عوارض شامل اختلالات قلبي عروقي ناشي از فعال شدن سيستم سمپاتيك ميباشد. عفونت زخم جراح، اختلالات انعقادي،
تعادل منفي انر ژي، تاخير در بهبود زخم، تاخير در ريكاوري بيماران و نياز به بستري طولاني مدتتر ميباشد.(6-4)
مطالعه حاضر با هدف مقايسه دماي مركزي بدن مادر و نوزاد، در دو روش بيهوشي عمومي و اسپاينال در بيماران تحت عمل جراحي سزارين الكتيو طراحي شده است.

روش مطالعه
21336415290

همكاران

و

عباسي

حميدرضا

همكاران

و

عباسي

حميدرضا

همكاران

و

عباسي

حميدرضا

همكاران

وقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید