فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390
مقايسه سه پيش داروي خوراكي دكسترومتورفان، ديفن هيدرامين و ميدازولام در
معاينه چشم كودكان زير بيهوشي

زهراتقيپور انوري1، شيما شيباني2*، فرناد ايماني3، شادي شيباني4

استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ، بيمارستان وليعصر
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
دستيارداخلي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
_____________________________________________________________________________________________ چكيده
زمينه و هدف: روندهاي قبل از جراحي و بيهوشي و جداسازي كودك از والدين به منظور انجام اعمال بيهوشي و جراحي از مشكلات مهم و رايج در بيهوشي كودكان به شمار ميرود. در اين مطالعه سعي شده است اثر آرامبخشي سه پيشداروي خوراكي ميدازولام، دكسترومتورفان و ديفن هيدرامين در كودكان درمقايسه با يكديگر مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: 90 كودك 1 تا 6 سالة كانديداي معاينه چشم زير بيهوشي، بصورت تصادفي ساده در سه گروه شربت دكسترومتورفان ، شربت ديفن هيدرامين و ميدازولام قرار گرفته و طي يك كارازمايي باليني دوسوكور موردمقايسه قرارگرفتند.
پيش دارو 20 الي 30 دقيقه قبل از ورود به اتاق عمل داده شده و ميزان آرامبخشي در كودكان در 4 زمان: قبل از هرگونه مداخله، هنگام جداكردن از والدين، هنگام القاي بيهوشي و 15 دقيقه بعداز ورودبه ريكاوري با سيستم امتيازدهي آرامبخشي كودكان ويلتون اندازهگيري شد. مدت بيهوشي و مدت ريكاوري بيماران نيز ثبت شد. به منظور مقايسه شدت آرامبخشي بين دو گروه با توجه به توزيع طبيعي از تحليل متغير يكطرفه و براي تاثير عامل زمان و تداخل آن با مداخله از تحليل متغير اندازهگيريهاي مكرر استفاده شد.
يافته ها: ميزان آرامبخشي قبل ازهرگونه مداخله درگروه دكسترومتورفان به طورمعني داري بهتر بود (04/0=مقدار پي). درزمان جداسازي كودكان از والدين سه گروه ازنظرشدت آرامبخشي اختلاف معني داري با يكديگر نداشتند (348/0= مقدار پي). با اين حال شدت آرامبخشي طي ماسكگيري والقاي بيهوشي وطي پيگيري دراتاق ريكاوري دربيماراني كه دكسترومتورفان دريافت كرده بودند به طورقابلملاحظه اي بهتر از ديفن هيدرامين وميدازولام خوراكي بود (به ترتيب 002/0= ارزش پي و 001/0 =ارزش پي).
مدت بيهوشي وريكاوري بين سه گروه اختلاف معنيداري نداشت (به ترتيب 651/0=ارزش پي ، 153/0= ارزش پي) .
نتيجهگيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دكسترومتورفان دركودكان كانديداي معاينه چشم زير بيهوشي, در مقايسه با ديفن هيدرامين و ميدازولام به طور معنيداري كيفيت بهتري از آرامبخشي رابدون طولانيترشدن ريكاوري ايجاد ميكند.

واژگان كليدي:پيش دارو ، بيهوشي كودكان ، ميدازولام ، دكسترومتورفان ، ديفن هيدرامين

*آدرس نويسنده مسئول: شيما شيباني، خراسان جنوبي، بيرجند، خيابان غفاري اتاق عمل بيمارستان ولي عصر
[email protected]:پست الكترونيك
116586343662

مقدمه
براي بسياري از بيماران، بخصوص اطفال، ترس و اضطراب تجربه شده قبل از يك روند تشخيصي-درماني يا قبل از بيهوشي و جراحي مي تواند آسيب رسانتر از خود روند باشد(2- 1). براساس مطالعات انجام شده، درحاليكه در بسياري از موارد هيچ چيز نمي تواند جاي حمايت و نوازش تكامل طبيعي كودك والدين را بگيرد، ولي اين حمايت براي تخفيف ترس و هيجان قبل از جراحي موثر نيست و در عوض پيشدارو تاثير باليني قابل ملاحظهاي در كاهش ميزان آسيب كودك از بيهوشي و جراحي دارد (5-3). همچنين بعضي مطالعات نشان دادهاند كه تجويز داروي آرامبخش قبل از جراحي از واكنشهاي منفي پس از عمل جراحي مثل خيسكردن رختخواب و بياشتهايي پيشگيري ميكند. مطالعات متعدد و متنوع نشان داده اندكه تقريباً همه داروهاي آرامبخش، به درجاتي به عنوان پيشدارو موثر هستند(4). اماانتخاب پيشداروي مناسب بايد با درنظرگرفتن ميزان آرامبخشي موردنظر از يك طرف و ميزان اثربخشي، عوارض وكنترانديكاسيونهاي هردارو از طرف ديگر انجام گيرد. ميزان نياز به پيشدارو بر حسب وضعيت بيمار، بيماري زمينه اي، نوع و مدت جراحي و يا پروسه موردنظر، روش القاي موردنظر و ساختار رواني كودك و خانوادهاش فرق ميكند. كودكان زير 8 ماه بندرت نياز به پيش دارو دارند ،ولي پس از اين سن تكامل طبيعي كودك موجب ترس از افراد و محيط ناآشنا مي شود
. (3 -5)
معاينه چشم زير بيهوشي از جمله روندهاي تشخيصي و گاهي درماني است كه در اتاقهاي عمل چشم به وفور روي اطفال انجام ميشود. با توجه به نوع پروسه، معلوم است كه فقط بيدردي مختصري لازم است. لذا پيشداروي مورد استفاده كافي است فقط اثر آرامبخش داشته باشد. از طرف ديگر پيشدارو ميتواند از طريق خوراكي، بيني، وريدي و عضلاني يا مقعدي تجويز شود. مسلماً روش خوراكي و بيني در اطفال مقبولتر و سادهتر است و با درد و اضطراب ناشي از تجويز عضلاني، وريدي يا مقعدي توام نيست . از بين داروهاي خوراكي پرومتازين هرچند در اغلب مراكز بعنوان پيشداروي شايع دركودكان مورد استفاده
قرارميگيرد, ولي ازطرف انجمن غذا و دارو به علت تشنج و واكنشهاي ديستونيك در كودكان زير 2 سال منع مصرف دارد. شايعترين پيشداروي بكاررفته دراطفال در ايالات متحده و بسياري از كشورهاي اروپايي ميدازولام خوراكي است. طي سالهاي اخير فراورده خوراكي ميدازولام بصورت شربت Versed توسط كمپاني لا- روش ايالات متحده توليد شدهاست ، ولي اين محصول فقط در ايالات متحده در دسترس ميباشد.(6) دكسترومتورفان در بعضي مطالعات از نظر كاهش نياز به بيدردي از طريق آنتاگونيسم رسپتورهاي ان-متيل دي آسپارتات بررسي شده است(9-7) ولي اثر آرامبخشي آن در كودكان تا كنون بررسي نشده است. ديفنهيدرامين نيز به عنوان يك مهاركننده رسپتور1Hهيستاميني درطيف مختلفي ازبيماريهاي آلرژيك تا روانپزشكي مورداستفاده قرارگرفته است. همچنين اين دارو به عنوان تركيبي كمكي براي رفع بيخوابي يا اختلالات خواب بكار رفته است. استفاده ازديفنهيدرامين دربيهوشي محدود مي باشد (10).
در اين مطالعه سعي شدهاست اثر آرامبخشي سه پيشداروي خوراكي دكسترومتورفان، ديفن هيدرامين و ميدازولام در معاينه چشم كودكان يك الي شش ساله زير بيهوشي مورد بررسي قرار گيرد .

روش مطالعه
مطالعة حاضر بصورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو كور طراحي و اجرا شد. كودكان 1 تا 6 ساله كانديداي معاينه چشم زير بيهوشي براساس معيارهاي ورود و خروج و اخذ رضايت از والدين وارد مطالعه شدند. معيارهاي ورود در مطالعه شامل وضعيت فيزيكي كلاس 1 و 2 تقسيمبندي انجمن آمريكا، و معيارهاي خروج شامل مصرف داروهاي داراي تداخل با دكسترومتورفان و ديفنهيدرامين و داروهاي آرامبخش و سابقة بيماريهاي داراي منع مصرف ديفنهيدرامين بود. بيماران بصورت تصادفي ساده دريكي از3 گروه 30 نفري قرارگرفتند.
بيماران گروه 1، 1ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن شربت دكسترومتورفان نيم الي يك ساعت قبل از ورود به اتاق عمل و به گروه 2، 1ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن شربت ديفن هيدرامين 20 الي 30 دقيقه قبل از ورود به اتاق عمل و در گروه 3، 3/0ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن شربت ميدازولام (كه با حل كردن هرآمپول 5 ميلي گرمي ميدازولام در16 ميلي ليتر شربت آلبالو تهيه ميشد) نيم الي يك ساعت قبل از ورود به اتاق عمل دادهشد. براي دوسوكورشدن مطالعه پيشدارو درخارج اتاقعمل توسط فرد جداگانه داده ميشد و امتياز آرامبخشي توسط فرد ديگراندازهگيري مي-شد. كودكاني كه از بلعيدن پيشدارو خودداري ميكردند از مطالعه حذف و جايگزين ميشدند. براي ارزيابي ميزان آرامبخشي بيماران از سيستم امتيازدهي آرامبخشي ويلتون استفاده شد. اين سيستم توسط ويلتون و همكارانش در يك مطالعه براي اين منظور مورد استفاده قرار گرفت و در مطالعات ديگر از آن يا فرم تغييريافتة آن استفاده شده است.(12-11) جدول امتيازدهي مذكور در زير آمده است. ستون اول براي نمرهدهي آرامبخشي كودك قبل از هرگونه مداخله ، يعني هنگامي كه بعد از دريافت پيشدارو و كمي قبل از جدا شدن از والدين در آغوش والدين قراردارد؛ بكار رفتهاست و ستون دوم براي نمرهدهي در مراحل بعدي ، يعني در هنگام مداخلاتي نظير جداكردن از والدين و القاي بيهوشي بكار ميرود. ميزان آرامبخشي در 4 زمان : 1) 20دقيقه بعد از پيش دارو (قبل ازهرگونه مداخله) ، 2) درزمان جدا شدن از والدين، 3) حين ماسكگيري ، رگگيري و القاي بيهوشي 4)
15دقيقه بعد از ورود به ريكاوري اندازهگيري شد.
100584146304

10

تقي

زهرا
همكاران

و

پور

10

تقي

زهرا

همكارانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید