حسني

اله

لي
و

همكاران

و

حسني

اله

لي

و

همكاران

و

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه تاثير تغذيه رودهاي مداوم و متناوب بر ميزان پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه
ولي اله حسني1، سيد حميدرضا فيض2، شهرام سيفي*3، اميد مرادي مقدم4، محمد نياكان4، شهربانو لطيفي5
استاد بيهوشي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي ومراقبتهاي ويژه
استاد يار بيهوشي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي ومراقبتهاي ويژه
متخصص بيهوشي ، دستيار فلوشيپ مراقبتهاي ويژه
متخصص بيهوشي و فلوشيپ مراقبتهاي ويژه، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
كارشناس ارشد پرستاري ، دانشگاه علوم پزشكي بابل
تاريخ دريافت: 2/8/1390 تاريخ بازبيني: 25/8/1390 تاريخ پذيرش: 5/9/1390

چكيده
زمينه و هدف: عفونت وابسته به ونتيلاتور دومين عفونت شايع با مورتاليته بالا( 24-40%) مي باشد لذا پيشگيري ازايجاد آن با اهميت است. در اين مطالعه اثرات تغذيه رودهاي به روش مداوم (انفوزيون) با روش متناوب (بولوس) برميزان پنوموني زودرس وابسته به ونتيلاتور در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بررسي مي گردد.
مواد و روش ها: اين مطالعه بصورت كارآزمايي باليني برروي76 بيمار اينتوبه شده با لوله تراشه بستري در واحدهاي مراقبتهاي ويژه انجام شد. بيماران بطور تصادفي به دوگروه 38 نفري تقسيم شدند. در گروه آزمايش، تغذيه به روش مداوم و در گروه شاهد، تغذيه به روش متناوب به مدت 5روز انجام شد. ميزان پنوموني وابسته به ونتيلاتور زودرس (3تا 5روزاول) و افزايش گلبولهاي سفيد و رده پلي مورفو نوكلئر طي 5 روز در دو گروه مورد بررسي و مقايسه قرارگرفتند.
يافتهها: ميزان افزايش گلبولهاي سفيد (<11000در ميليليتر) و رده پلي مورفونوكلئر (باند سل <50%) در روش تغذيه مداوم 8 بيمار (5/10%) ودر روش تغذيه روده اي متناوب 7 بيمار ( 2/9 %) (77/0p=) بود. ميزان پنوموني زودرس در روش تغذيه مداوم 4 نفر ( 3/5% ) در روش تغذيه روده اي متناوب 7 بيمار ( 2/9%) بود (32/0=p).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان عفونت ريوي وابسته به ونتيلاتور زودرس درگروه آزمايش كمتر از گروه شاهد بود اما اين تفاوت از نظر آماري معنيدار نبود. همچنين ميزان افزايش گلبول هاي سفيد و رده پلي مورفونوكلئر دردو گروه اختلاف معنيداري نداشت.
واژه هاي كليدي: پنوموني وابسته به ونتيلاتور- تغذيه روده اي مداوم – تغذيه روده اي متناوب -لوله داخل تراشه-پيشگيري.

مقدمه نازوكوميال دومين عفونت شايع بيمارستاني (بعد از عفونت
از علل شايع مورتاليته و موربيديتي بيماران بستري در ادراري) است. عفونت وابسته به ونتيلاتور به پنوموني در بخش مراقبتهاي ويژه، عفونتها است. پنوموني بيماران اينتوبه شده و تحت تهويه مكانيكال بعد از 48

١
٩

مسئول

نويسنده
:

سيفي

شهرام

تهران

اكرم

رسول

حضرت

بيمارستان
)
ص
(

ودرد

ويژه

ومراقبتهاي

بيهوشي

بخش

ايميل
:

[email protected]

١

٩قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید