همكاران

و

انتظاري

عيدرضا
س

همكاران

و

انتظاري

عيدرضا

س

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه تغييرات ACTH و كنترل درد در دو روش بي دردي وريدي و اپيدورال مداوم
در بيماران جراحي ارتوپدي اندام تحتاني
سعيدرضا انتظاري1، محمودرضا آل بويه2 ، مسعود محسني2، سيد حميدرضا فيض2، پوپك رحيمزاده1، سعيد صفري3
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
تاريخ دريافت:10/9/1390 تاريخ بازبيني: 29/9/1390 تاريخ پذيرش: 5/10/1390

چكيده
زمينه و هدف: عليرغم پيشرفتهاي چشمگير در زمينهي شناسايي مكانيسم دردهاي حاد، روشهاي كنترل اين نوع دردها، بهويژه بلافاصله پس از عمل جراحي اغلب غير موثرند. پمپ بيدردي تحت كنترل بيمار(Patient controlled analgesia) بهصورت تزريق مداوم داخل وريدي(PCIA) و اپيدورال(PCEA) دو نمونه از روشهاي پيشرفته جهت كنترل درد بعد از جراحيهاي بزرگ محسوب ميشوند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان اثر بخشي اين دو روش در بيماران نامزد عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني است كه با استفاده از اندازهگيري ميزان درد به-ويژه با بررسي پاسخ آدرنوكورتيكال بيماران و اندازهگيري سطح خوني ACTH انجام گرفتهاست.
مواد و روشها: مطالعه حاضر بصورت يك كارآزمايي باليني تصادفي (RCT) در 60 بيمار در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) طي دوازده ماه انجام شدهاست. 60 بيمار با سن 19 تا 56 سال در كلاس بيهوشي (ASA) يك و دو به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري PCEA و PCIA در اين مطالعه شركت نمودند. ميزان درد بيماران با روش اندازهگيري سطح هورموني ACTH، مقياس بينايي دردVisual analogue scale VAS) ) در ساعتهاي قبل، بلافاصله بعد از عمل، 12 و 24 ساعت بعد از عمل ارزيابي شد و ميزان آرامبخشي بر اساس معيار آرامبخشي رمسي Ramsey Sedation Score RSS)) در همان زمانها ثبت گرديد.
يافته ها: مشخصات جمعيتي در دو گروه به جز جنس تفاوت معنيداري با هم نداشت. اين مطالعه نشان ميدهد كه 12 ساعت پس از شروع پمپ درد و 24 ساعت پس از آن، ميان دو گروه PCEA و PCIA تفاوت معنيداري در ميزان VAS ،ACTH و RSS وجود دارد. ميزان ACTH و VAS در گروه PCEA به صورت قابل ملاحظهاي در مقايسه با گروه PCIA كمتر بود ولي ميزان RSS در گروه PCEA به صورت قابل ملاحظهاي بيشتر از PCIA نشان دادهشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان ميدهد كه درد پس از جراحي و ميزان ACTH در بيماران PCEA نسبت به بيماران PCIA كمتر بودهاست و گروه PCEA نمره آرامبخشي بالاتري را نسبت به PCIA نشان ميدهد..
.PCEA, PCIA،نمره درد ،Visual analogue scale :واژه هاي كليدي

٣
مسئول

نويسنده
:

بيهوشي

گروه

دفتر

،
اكرم

رسول

بيمارستان

ستارخان
،

خيابان

،
تهران

،
بويه

آل

محمودرضا

ايميل
:
[email protected]

٣

مسئولقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید