بررسی اثر افزيدن استامیىًفه يریدی به فىتاویل در پمپ کىترل درد بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتًپدی اودام تحتاوی

فرناد ایمانی1، محمد رادمهر*2، علی محمدیاناردی3، سعیدرضا انتظاری4، مهزاد علیمیان4
1-داًطیبر ثی َضی دا طگبُ ػلََم پشضکی تْْزاى)پزديس ّوت(، ثیوبرستبى حضزت رسََل اکزم)ظ(، ثخص ثیْ َضی ٍ درد
2-فلََضیپدرد، استبديبر ثی َضی داطگبُ ػلََم پشضکی خْزم )* يس ذًَُيسٌذُ هسئََل(
3-فلََضیپ درد، استبديبر ثیْ َضی داطگبُ ػلََم پشضکی اردثیل
4- استبديبر ثیْ َضی دا طگبُ ػلََم پشضکی تْْزاى)پزديس ّوت(، ثیوبرستبى حضزت رسََل اکزم)ظ(، ثخص ثیْ َضی
تبريخ دريبفت: 10/2/1390 تبريخ پذيزش: 20/3/1390

چکیده
0381000

همکاران

و

ایماوی

فرواد

دکتر

ًفه
استامیىً

افزيدن

اثر

بررسی

………

همکاران

و

ایماوی

فرواد

دکتر

ًفه

استامیىًقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید