فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

مقايسه بلوك فوق ترقوهاي با دو روش استفاده از تحريك عصبي و سونوگرافي
سعيدرضا انتظاري1، اميرمحمد محسن پور*2، فرناد ايماني3، محمودرضا آل بويه1، مريم ظفرقندي4
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
متخصص بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
دانشيار بيهوشي، فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
دستيار فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
تاريخ دريافت: 26/01/1392 تاريخ بازبيني: 22/02/1392 تاريخ پذيرش: 01/03/1392

چكيده
زمينه و هدف: امروزه از دستگاه تحريك عصبي و سونوگرافي جهت تعيين محل عصب و بلوك آن بصورت تنها و يا توام استفاده ميشود كه جاي روش قديمي استفاده از مشخصههاي آناتوميكي سطحي بدن را گرفته است. دراين تحقيق سعي شده تا مقايسهاي بين استفاده توام سونوگرافي و تحريك عصبي و تحريك عصبي به تنهايي از جهت سرعت شروع و كيفيت بلوك شبكه بازويي در ناحيه فوق ترقوهاي صورت گيرد.
383286832865

سعيدرضاانتظار
ي

همكاران

و
مقاله

نوع

:
پژوهشي

سعيدرضاانتظار

ي

همكاران

و

مقاله

نوع

:

پژوهشي

مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني دوسوكور،30 بيمارداراي شكستگي اندام فوقاني (غير از شانه) شركت داده شدند. بيماران بر اساس روش انجام بلوك به دوگروه تقسيم شدند. درگروه تحريك عصبي، بلوك به روش شاقولي و تنها با استفاده از دستگاه تحريك عصبي و گروه دوم با استفاده از سونوگرافي توام با تحريك عصبي، بلوك فوقترقوهاي انجام گرديد. درنهايت كيفيت بلوكهاي حركتي و حسي، زمان شروع بلوك حسي و حركتي در دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: 30 بيمار با ميانگين سني 05/11±66/ 33 در مطالعه شركت داده شدند، اختلاف بين دو گروه از نظركيفيت بلوك حركتي در سطح 2 و 3 معنيدار بود (04/0p =) ولي از نظركيفيت بلوك حسي تفاوتي در دو گروه مشاهده نگرديد. بين ميانگين زمان شروع بلوك حركتي در گروه دستگاه تحريك عصبي و سونوگرافي (96/0±26/18) نسبت به گروه تحريك عصبي (98/0±4/22) تفاوت معنيداري وجود داشت.
نتيجه گيري: در روش دستگاه تحريك عصب و سونوگرافي توام جهت بلوك فوق ترقوه اي، موفقيت بلوك حركتي چه از نظركيفيت، چه از نظر زمان شروع بلوك، جهت بيدردي اندام فوقاني دچار شكستگي، بهتر بود.
واژههاي كليدي: دستگاه تحريك عصب، بلوك فوق ترقوهاي، اولتراسونوگرافي

مقدمه
38129-5573قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید