-6750864039

٢١٠اضافه كردن كتامين و ميدازولام به بوپيواكايين در بلوك كودال نوع مقاله: پژوهشي
فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

اثربخشي تجويز بوپيواكائين، بوپيواكائين- ميدازولام و بوپيواكائين- كتامين جهت بي دردي پس از عمل به روش كودال در كودكان 1 تا 3 ساله
شهريار اربابي1، موسي شيرمحمدي*2، عليرضا ابراهيم سلطاني1، محسن ضيائي فرد1، سيد حميدرضا فيض3، مهرداد گودرزي1، احسان اله نجمي4
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز طبي كودكان
متخصص بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز قلب شهيد رجايي
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول (ع)
متخصص بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي همدان
تاريخ دريافت: 29/11/1391 تاريخ بازبيني: 27/01/1392 تاريخ پذيرش: 09/02/1392

چكيده
زمينه و هدف: در اين كارآزمايي باليني تاثير افزودن كتامين يا ميدازولام به بوپيواكائين از لحاظ طول مدت بي دردي پس از عمل با روش كودال در كودكان مورد ارزيابي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق كه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور انجام شد، 60 كودك (3-1 ساله) ASA I-II در سه گروه 20 نفري با داروهاي 1- 1 ميلي گرم بر كيلوگرم از محلول بوپيواكائين 25/0 % و پلاسبو، 2- 1 ميليگرم بر كيلوگرم بوپيواكائين 25/0 % و 5/0 ميليگرم بر كيلوگرم كتامين S، 3- 1 ميليگرم بر كيلوگرم بوپيواكائين و 50 ميكروگرم بر كيلوگرم ميدازولام تقسيم و بي حسي كودال گرفتند.
يافته ها: متوسط ساعت بي دردي پس از عمل در گروه ميدزولام+ بوپيواكائين 19 ساعت و گروه بوپيواكائين + كتامين S 5/14 ساعت و گروه بوپيواكائين + پلاسبو 8 ساعت بود. در هيچكدام از گروهها عوارض جدي ديده نشد فقط. اختلالات رفتاري و شناختي در برخي از بيماران گروه بوپيواكائين + كتامين S ديده شد.
نتيجه گيري: افزودن ميدازولام يا كتامين S به بوپيواكائين تنها، باعث افزايش مدت بي دردي بعد از عمل جراحي مي شود. در اين بررسي ميدازولام بي دردي طولاني تري نسبت به كتامين ايجاد كرد.
واژه هاي كليدي: بي دردي، بي حسي كودال، بوپيواكائين، ميدازولام، كتامين S

فوقاني ساكروم به طور مطمئن محل هياتوس را نشان ميدهد و در محل هياتوس مثلث فرضي كوچكي با دو كورناي ساكرال ايجاد ميشود كه محل ورود سوزن براي تزريق دارو است(2،3). عليرغم سادگي انجام و موفقيت بالاي آن به دليل طول اثر كوتاه مدت داراي محدوديت هايي مي باشد(4). اين مشكل با افزودن داروهاي مقدمه
بيهوشي كودال يكي از شايعترين روشهاي بيهوشي رژيونال دراطفال است(1). دسترسي آسان به ساكروم و فضاي هياتوس ساكرال باعث راحتي انجام تكنيك بيهوشي كودال ميشود. مثلث متساويالاضلاع ترسيم شده بين راس هياتوس ساكروم و برجستگيهاي خلفي
45-5892

نويسنده مسئول: موسي شيرمحمدي، تهران، خيابان وليعصر، تقاطع نيايش، مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي- دفتر گروه بيهوشي ايميل: [email protected]

٢١٠

٢١٠

اربابي

شهريار

همكاران

و

٢١١

اربابي

شهريار

همكاران

و

٢١١

مكمل به بيحس كنندههاي موضعي، ميتواند تا حدي رفع گردد(5). اخيراً به افزودن داروهاي غير مخدري مانند كلونيدين، نئوستيگمين، ميدازولام و كتامين توجه شده است(1،6). افزودن مخدرهايي مانند مرفين، فنتانيل، بوپرنورفين و ترامادول عليرغم نقش بسيار روشني كه در افزايش بي دردي بيحسكنندههاي موضعي دارند به علت عوارض تهوع، استفراغ، خارش، احتباس ادراري و به خصوص تضعيف تنفسي تاخيري، كمتر مورد توجه قرار ميگيرد(7). در مجموع از افزودن داروهاي غير مخدري به بيحس كنندههاي موضعي در بيهوشي كودال هيچ عارضه حادي گزارش نشده است و احتياج به مطالعات بيشتري دارد(8،9).
كنتراانديكاسيونهاي اختصاصي بيهوشي كودال شامل بدشكلي ساكروم، ميلومننگوسل و مننژيت مي باشد (10). در اين مطالعه اثر افزايش بيدردي با افزودن دارونما
(آب مقطر) يا ميدازولام 50 ميكروگرم بركيلوگرم يا كتامين 5/0ميليگرم بر كيلوگرم به بوپيواكائين 25/0% در اعمال جراحي در سطوح زير ناف در سه گروه 20 نفره را با هم مقايسه ميكنيم.

مواد و روشها
اين مطالعه بعد از تائيد كميته اخلاق گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و گرفتن رضايت نامه از والدين، بر روي 60 كودك 3-1 ساله (ASA I-II) انجام شد. اين كودكان جهت اعمال جراحي الكتيو ترميم فتق مغبني، ختنه و جراحي مجاري ادراري تناسلي و ارتوپدي اندام تحتاني با طول زمان جراحي كمتر از 5/2 ساعت به اطاق عمل آورده شدند.
معيارهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از: وجود كنتراانديكاسيون هاي بلوك كودال يا كنتراانديكاسيوني براي استفاده از داروهاي كتامين، ميدازولام و بوپيواكائين و يا طول عمل جراحي بيشتر از 5/2 ساعت وبيماريهاي همراه قلبي-ريوي.
با استفاده از روش بلوك تصادفي بيماران به سه گروه 20 نفره تقسيم ميشدند. اقدامات لازم و اهداف و چگونگي اجرا به والدين توضيح داده شده و رضايت كتبي اخذ ميشد.
بعد از بررسي و ويزيت بيهوشي قبل از عمل و رعايت زمان كافي ناشتا بيماران وارد اطاق عمل ميشدند.
قبل از القاء بيهوشي، وزن، ضربان قلب، تعداد تنفس و اشباء اكسيژن (SPO2) چك مي شد و بدون دادن پيشدارو، بيهوشي عمومي با هالوتان از طريق ماسك داده شد و در عمق كافي از بيهوشي لولهگذاري گرديد.
براي نگهداري بيهوشي از هالوتان 6/0 % و نيتروس-اكسايد 60 % استفاده ميشد. بعد از لولهگذاري بيمار، بلوك كودال در وضعيت لترال با استريليزاسيون كامل و با سوزن شماره 23 انجام و محلول دارويي تزريق و محل كودال پانسمان گرديد. در اين مطالعه تصادفي دوسوكور مقدار تزريق داروها براساس دستورالعمل زير بود:
گروه يك (B): 1 ميليگرم بر كيلوگرم از محلول بوپيواكائين 25/0 % ، (اين محلول از افزودن آب مقطر به 5/0 ميليليتر بر كيلوگرم بوپيواكائين 5/0% ساخت كارخانه MERCK و دو برابر كردن حجم آن تهيه ميشد.) گروه دو (B.K): 1 ميليگرم بر كيلوگرم از محلول كتامين S (ساخت شركت Pfizer كشور آلمان با نام
تجاري KETANEST) با مقدار 5/0 ميليگرم بر كيلوگرم در بوپيواكائين 25/0 %، (اين محلول از افزودن آب مقطر به 5/0 ميليليتر بر كيلوگرم بوپيواكائين 5/0% ساخت كارخانه MERCK و دو برابر كردن حجم آن تهيه ميشد.)
14188891485407

گروه سوم (B.M): 1 ميليگرم بر كيلوگرم از محلول ميدازولام (با نام تجاري DORMICUM ساخت شركت ROSCHE كشور آلمان)، با مقدار 50 ميكروگرم بر كيلوگرم در بوپيواكائين 25/0% (اين محلول از افزودن آب مقطر به 5/0 ميليليتر بر كيلوگرم بوپيواكائين 5/0% ساخت كارخانه MERCK و دو برابر كردن حجم آن تهيه مي شد.)
در حين عمل هيچ نوع داروي خواب آور يا مخدر استفاده نگرديد. تعداد ضربان و اشباع اكسيژن به طور مداوم پايش ميشد و بعد از عمل و در ريكاوري هم تا يك ساعت (هر 15 دقيقه) ادامه داشت. بعد از بيداري كامل در ريكاوري براي اندازهگيري شدت درد كودك از روش اندازه گيري (FPS-R يا (Face pain scale revised استفاده شد. اين روش براساس مشاهده رفتار و پاسخ چهره كودك به درد طراحي شده است و روش تائيد شده بين المللي براي اندازهگيري شدت درد مي باشد. معيار درد صورت (FPS-R) از صفر (بدون درد) تا ده (شديدترين درد شناخته شده) شماره گذاري شده است. اين معيار در سال هاي 2005 و 2007 بازبيني شده و به فارسي در دسترس مي باشد(11). بعد از اتمام جراحي و ارسال كودك به بخش در ساعتهاي اول، دوم، سوم، چهارم، هشتم، دوازدهم و بيست و چهارم، معيار درد FPS-R ثبت گرديده و در صورت وجود درد در كودك و 4FPS-R > از تزريق وريدي 1ميليگرم بر كيلوگرم پتيدين استفاده شد. زمان مصرف اولين مقدار پتيدين هم يادداشت گرديد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید