فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

ميزان درد حاد بعد از عمل و رضايتمندي بيماران در اعمال جراحي لاپاراتومي، كله سيستكتومي و هرنيورافي
عليرضا بامشكي1، سيد سعيد جهانبخش1، علي جنگجو2، هانيه زندي3، مهدي فتحي*4
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز تحقيقات جراحي سرطان
دانشيار جراحي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز تحقيقات جراحي سرطان
پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز تحقيقات جراحي سرطان
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز تحقيقات جراحي سرطان
تاريخ دريافت: 16/01/1392 تاريخ بازبيني: 08/02/1392 تاريخ پذيرش: 11/02/1392

چكيده
زمينه و هدف: درد حاد بعد از عمل يكي از نگرانيهاي عمده ي بيماراني است كه تحت عمل جراحي قرار ميگيرند. هدف از اين مطالعه تعيين شدت درد بعد از اعمال جراحي شايع به تفكيك نوع آن (كله سيستكتومي- هرنيورافي- لاپاروتومي) و نيز بررسي نوع درمان و ميزان رضايتمندي بيماران از بهبود درد در بخش جراحي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد ميباشد تا مشخص گردد آيا اين وجه از درمان نيز مورد توجه كافي قرار دارد يا خير.
392430793910

بامشكي

عليرضا

همكاران

و

١٩۶
مقاله

نوع

:
پژوهشي

بامشكي

عليرضا

همكاران

و

١٩۶

مقاله

نوعقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید