-460247-635819

ن
همكارا
و

دري

مكرم

مهرداد

ن

همكارا

و

دري

مكرم

مهرداد

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

زايمان بي درد به روش پمپهاي كنترله درد با فنتانيل و بوپيواكايين اپيدورال
مهرداد مكرم دري1، حسن عنايتي1 ، مژگان مختاري2 ، شهرام فيروز مرئي3 ، عليرضا داشي پور4
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان علي ابن ابيطالب، بخش بيهوشي
استاديار زنان، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان علي ابن ابيطالب، بخش زنان
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان علي ابن ابيطالب ، بخش بيهوشي
مربي، عضو هيأِت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
224790210961

تاريخ دريافت: 3/8/1390 تاريخ بازبيني: 21/12/1390 تاريخ پذيرش: 13/2/1391

چكيده
زمينه و هدف: بي حسي اپيدورال روش مناسبي براي كنترل درد زايمان است كه از مشكلات شايع در حوزه درد حاد ميباشد. عدم بلوك موتور، حداقل تغييرات هموديناميك و كاهش آزاد شدن كاتكولآمينها از ويژگي هاي اين روش است. PCEA يا همان كنترل درد توسط بيمار از طريق تزريق اپيدورال روشي موثر با حداقل بلوك موتور بوده و با رضايت و ثبات هموديناميك بيشتر و داروي مصرفي كمتري نسبت به ساير روشها همراه بوده است. .
مواد و روش ها: براي داوطلبان با پوزيشن ورتكس و تك قلويي در فاز فعال زايمان كاتتر اپيدورال تعبيه ميشد و پس از تزريق بارگيري اوليه دارو از طريق اپيدورال، انتهاي كاتتر به بالن پمپ سيليكوني متصل ميشد كه با هر بار فشردن دكمه حداكثر 2ميليليتر از مخلوط بوپيواكايين 1/0 درصد و فنتانيل 4ميكروگرم در هر ميليليتر را هر پانزده دقيقه به فضاي اپيدورال وارد ميساخت و سپس بيمار از لحاظ شدت درد و علايم حياتي پايش ميشد . روشهاي كمكي براي كنترل درد و ساير داروها يا وسايل كمكي در امر زايمان، ثبت ميشد.
يافته ها: زائو مطالعه را به اتمام رساندند. ميانگين VAS در تمام دقايق در96درصد بيماران پايينتر از 4 بود. 23نفر از مادران ( 51 درصد) نمره 5 تا 8 از اندكس MEPAS را داشتند و سي دقيقه پس از دريافت مقدار بارگيري داروي اپيدورال قادر به راه رفتن با يا بدون كمك بودند..
نتيجه گيري: كنترل درد توسط بيمار از طريق تزريق اپيدورال روشي موثر و مناسب ارزيابي شده و در 96درصد بيماران با كاهش درد موثرهمراه بود.
واژه هاي كليدي: اپيدورال، زايمان بي درد، اتوفيوزر، بوپيواكايين، فنتانيل

مقدمه

١
٢
۵
مسئول

نويسنده
:

بيهوشي

بخش

،
ابيطالب

بن

علي

بيمارستان

،
زاهدان

،
دري

مكرم

مهرداد

ايميل
:
[email protected]

١

٢

۵قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید