محسني

مسعود

همكاران

و
٨٨

محسني

مسعود

همكاران

و

٨٨

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

اثر موسيقي در روي درد، اضطراب و هموديناميك بيماران بعد از عمل سزارين
مسعود محسني 1، سيد امين ابن شهيدي 2، پيمان يزدخواستي 3
1- استادياربيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي
2-متخصص بيهوشي، بيمارستان سعدي اصفهان، بخش بيهوشي
3-دستياربيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي
تاريخ دريافت: 23/1/1391 تاريخ بازبيني: 13/2/1391 تاريخ پذيرش: 20/2/1391

چكيده
زمينه و هدف: درمانهاي دارويي روتين كه جهت بيدردي بعد از عمل استفاده ميشوند از جمله اپيوئيد و بنزوديازپينها ممكن است به خاطر اثرات آرامبخشي شان باعث اختلال در تماس سريع مادر و نوزاد شوند. هدف اين مطالعه بررسي اثرات موسيقي روي ميزان درد، اضطراب، نياز به اپيوئيد و هموديناميك بيماران بعد از سزارين ميباشد.
مواد و روش ها: 80 بيمار كه قرار بود تحت بيهوشي عمومي و سزارين قرار گيرند انتخاب شدند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه قرارگرفتند. گروه اول 30 دقيقه موسيقي و گروه دوم (كنترل) سكوت از طريق هدفون در مرحله بعد از عمل دريافت كردند. درد و اضطراب، ميزان مورفين مورد نياز، فشار خون و ضربان قلب آنها بعد از مداخله اندازهگيري و ثبت شد.
يافته ها: ميزان درد و اپيوئيد مصرفي بصورت چشمگيري در بيماراني كه به موسيقي گوش داده بودند كاهش داشت (05/0 p<) ولي تفاوتي در ضربان قلب، ميزان اضطراب و فشار خون بين دو گروه ديده نشد (05/0 p>).
نتيجه گيري: موسيقي در مرحله بعد از سزارين مي تواند باعث كاهش درد و نياز به ضد دردها شود. بنابراين اثر مثبتي در تماس زودتر مادر با
نوزاد و نقاهت بعد عمل خواهد داشت.
واژه هاي كليدي: موسيقي، درد، اضطراب، هموديناميك، سزارين.
مقدمه
درد و اضطراب شايعترين اثرات سوء را در مرحله بعد از جراحي دارند. داروهاي ضد درد روتين (اپيوييد و بنزوديازپين ها) مي توانند باعث اختلال در روند بهبودي بيمار به علت اثرات آرامبخشي و تهوعآور شوند. بنابراين استفاده از ساير روشهاي بيدردي به خصوص بعد از عمل سزارين كه تماس سريع مادر و نوزاد لازم است، باعث پيشرفت ريكاوري بيمار ميشود.
60198478063

٨
٨

مسئول

نويسنده
:

شهيدي

ابن

امين

سيد

،
بيهوشي

گروه

،
سعدي

بيمارستان

اصفهان
،

ايميل
:

[email protected]

٨

٨

مسئولقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید