فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

مقايسه اثرات سداتيو رميفنتانيل با پروپوفول در اعمال جراحي كاتاراكت سالمندان تحت بلوك موضعي رترو بولبار
مه زاد عليميان1، فرناد ايماني2، محمودرضا آلبويه1 ، بهروز زمان1، سيدعليرضا سيدصيام دوست 1، رضا ترجمان پرشكوه3
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
تاريخ دريافت: 18/12/1390 تاريخ بازبيني: 17/2/1391 تاريخ پذيرش: 24/2/1391

چكيده
زمينه و هدف: با توجه به نامناسب بودن انتخاب روش بيهوشي عمومي و عدم همكاري مناسب بيماران سالمند ASA II به بالا در اعمال جراحي كاتاراكت انجام گرفته توسط دستياران چشم ، آرامبخشي و وضعيت هموديناميك و عوارض دارويي ناشي از مصرف دو داروي پروپوفول و رميفنتانيل مورد مقايسه قرار گرفته است.
373380721614

مه

ن
ا
ي
م
ي
عل

اد
ز

ن
ا
ر
همكا

و

مه

ن

ا

ي

م

ي

عل

اد

ز

ن

اقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید