فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 8، تابستان 1391

بررسي سونوآناتوميك فاصله قدامي پوست تا زائده عرضي مهره ششم گردني فرناد ايماني1، مهران رضواني2، پوپك رحيم زاده3، محمود رضا آل بويه3، آزاده امامي4
دانشيار بيهوشي و فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، بيمارستان كاشاني
استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
دستيار بيهوشي، ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
تاريخ دريافت: 1/4/1391 تاريخ بازبيني: 19/4/1391 تاريخ پذيرش: 29/4/1391

چكيده
زمينه و هدف: از اقدامات مداخله اي در درد مي توان به بلوك گانگليون ستارهاي ((Stellate Ganglion Block اشاره كرد. در اين تحقيق سعي شد تا با كمك سونوگرافي در مورد آناتومي اين ناحيه، از جمله فاصله پوست تا زائده عرضي مهره ششم گردني اشراف بيشتري پيدا كرد، بديهي است با اطلاع از مقادير مختلف و دانستن آناتومي محل م يتوان به موفقيت بيشتر در انجام بلوك و احتراز از عوارض احتمالي كمك كرد.
مواد و روشها: در اين تحقيق توصيفي 145 بيمار مراجعه كننده به اطاق عمل ارتوپدي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) پس از اخذ رضايت، تحت بررسي سونوگرافي در ناحيه گردن قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيك بيماران ثبت شد. سپس محيط گردن با كمك متر اندازه- گيري شد و مقادير آناتوميك شامل فاصله پوست تا زائده عرضي مهره ششم گردني و قطر قدامي خلفي عضله لانگوس كولي با كمك دستگاه اولتراسوند انداره گيري و در فرم اطلاعات ثبت شدند.
33528716280

7917189295412

١
۴٠
بيهوشي

گروه

كاشاني
،

تان
ma

س
بيمار

،
اصفهان

،
n
dala_rezva
ل
:
ي
رضوان

مهران
n
[email protected]

و
مسئ

نويسنده
ايميل
:

i
.ac.i
r

١

۴٠

بيهوشي

گروه

كاشاني

،

تان

maقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید