فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 3، بهار 1392

اثر وازوپرسين در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي تعويض كامل مفصل لگن
فرساد ايماني*1، مجيد مومني2، اتابك نجفي3، عذرا امامي4، صبا عباسي5
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان سينا
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان سينا
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان سينا
متخصص بيهوشي
دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان سينا
تاريخ دريافت: 20/9/1391 تاريخ بازبيني: 11/11/1391 تاريخ پذيرش: 24/11/1391

چكيده
زمينه و هدف: روشهاي مختلفي براي كاهش خونريزي بكار رفته است. از آنجا كه داروي وازوپرسين باعث انقباض عروقي ميشود و نيز اثراتي بر سيستم انعقادي دارد، ممكن است بتواند باعث كاهش خونريزي حين عمل گردد. هدف از اين مطالعه مقايسه تجويز سيستميك داروي وازوپرسين در كاهش ميزان خونريزي حين تعويض كامل مفصل لگن بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني بيماراني كه در ليست عمل تعويض كامل مفصل لگن قرار داشتند و روش بيهوشي آنان بيهوشي رژيونال، بود، به صورت تصادفي و دوسو كور به دو گروه تقسيم شده، يك گروه وازوپرسين به ميزان01/0 واحد در دقيقه و گروه ديگر سالين ايزوتونيك دريافت كردند. اطلاعات بيماران از نظر تعداد كيسه هاي خون تجويز شده و تغييرات هموگلوبين، هماتوكريت و پلاكت ثبت شدند. پس از بررسي آماري تاثير وازوپرسين در كاهش ميزان خونريزي اين بيماران مورد بررسي شد.
378714682658

ايماني

فرساد
همكاران

و

١۴٢
مقاله

نوع
:
پژوهشي

ايماني

فرساد

همكاران

و

١۴٢

مقاله

نوع

:

پژوهشيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید