فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 1، پاييز 1391

بررسي اثر نيتروگليسرين جلدي بر سطح بيحسي نخاعي در اعمال جراحي
آرتروسكوپي زانو
بهزاد صدري1، تابنده قاسمي1، پوپك رحيم زاده*2
متخصص بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
تاريخ دريافت: 5/5/1391 تاريخ بازبيني: 11/6/1391 تاريخ پذيرش: 23/6/1391

چكيده
زمينه و هدف: يكي از اين روشهاي بيهوشي بيحسي نخاعي است كه در غالب بيماران سرپايي و بستري مورد استفاده قرار ميگيرد. از مشكلاتي كه در استفاده از اين روش پيش ميآيد عدم دسترسي به سطح كافي بيحسي نخاعي و كاهش سطح بيحسي قبل از اتمام عمل جراحي است كه سبب درد و استرس در بيمار شده و عدم رضايت جراح را هم موجب ميشود. در اين مطالعه اثر TNGجلدي بر روي سطح بيحسي نخاعي در بيماراني كه تحب عمل آرتروسكوپي زانو قرار گرفتهاند بررسي شده است.
76200748414

بهزادصدري

همكاران

و
۴
مقاله

نوع

:
پژوهشي

بهزادصدري

همكاران

و

۴

مقاله

نوع

:

پژوهشي

مواد و روشها: در يك مطالعه كارآزمايي باليني46 بيمار بطور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. بيماران بعنوان پيش دارو، 10ميليگرم ديازپام خوراكي عمل دريافت كردند و در اتاق عمل تحت بيحسي نخاعي با 5/1ميليليتر ليدوكائين5% قرارگرفتند. در نيمي از بيماران دارونما بصورت جلدي و نيمي ديگر (گروه TNG) پچ نيتروگليسرين بصورت جلدي به اندازه 5/1اينچ روي كاغذ ماليده شده و روي قفسه سينه در قسمت خارج از سطح بيحسي چسبانيده شد. در هر دو گروه سطح بيحسي بكمك سوزن بلانت و پنبه الكل اندازه گيري شد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد كه در گروه نيتروگليسرين، 6/82%افراد در عرض بيست دقيقه افزايش سطح بيحسي به اندازه دو سطح داشتهاند، در حالي كه در گروه شاهد فقط 3/4% افزايش سطح نشان دادهاند و در نهايت مشخص شد كه استفاده از نيتروگليسرين جلدي در افزايش سطح بيحسي اثر معنيدار دارد( 05/0<p) .
نتيجه گيري: نيتروگليسرين جلدي بعنوان يك سازنده نيتريك اكسيد ميتواند باعث افزايش سطح بيحسي در بيماران شود كه ممكن است ناشي از تقويت دارويي يا مكانيسمهاي ديگري باشد.
واژه هاي كليدي: نيتروگليسرين جلدي ،آرتروسكوپي ، بيحسي نخاعي

مقدمه
40394-5408قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید