فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

آنستزي كودال در نوزاد 25 روزه بد حال با تشخيص هيرشپرونگ و كانديد جراحي كلستومي و ايلئوستومي
فرنوش فرضي*1، مهرسيما عبداله زاده1، امير پيروز2، مهدي عليزاده3، اميرحسين فتحي3
1- استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
2-استاديار جراحي،فوق تخصص جراحي اطفال، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
3-دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
تاريخ دريافت: 27/4/1391 تاريخ بازبيني: 12/6/1391 تاريخ پذيرش: 28/6/1391

چكيده
با توجه به اينكه در نوزادان بد حال انجام بيهوشي عمومي همراه با خطرات گوناگوني ميباشد استفاده از رژيونال آنستزي مزاياي زيادي دارد. در اين مطالعه عمل جراحي كلستومي و ايلئوستومي براي نوزاد 25 روزه ترم كه با تشخيص هيرشپرونگ به اتاق عمل آورده شده بود و تغذيه ضعيف و اختلال الكتروليتي داشته، پس از اصلاح اختلال الكتروليتي نوزاد و اخذ رضايت از والدين بيمار و تشريح مزاياي رژيونال آنستزي براي آنها، تحت كودال آنستزي با مقدار واحد و با آرامبخشي كم، بيهوشي انجام گرفت،كه در اين بيمار ترخيص زودرس بعد از بهبود حال شيرخوار را به همراه داشت.
واژه هاي كليدي: آنستزي كودال،نوزاد، هيرشپرونگ، كلستومي، ايلئوستومي

مقدمه
آنستزي كودال يكي از مقبول ترين روش هاي بلاك رژيونال در بيهوشي كودكان مي باشد. اين تكنيك اغلب به دنبال القاء بيهوشي با داروهاي وريدي يا استنشاقي مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان يك روش كمكي براي بيهوشي عمومي، براي ايجاد بي دردي بعد از عمل و در جراحيهاي پايين شكم مثل هرنيورافي و سيستم تناسلي و اندام هاي تحتاني به كار ميرود(1).
نويسنده مسئول: فرنوش فرضي ،رشت، مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، مركز تحقيقات بهداشت باروري
155424-251015

١٢۵ [email protected] :ايميل
در مقالات مختلفي اين روش بيهوشي براي مديريت جراحي داخل شكمي نوزادان با ريسك بالا كه سن موقع تولد پايين داشته و يا پره ترم بوده و وزن موقع تولد پائين داشته اند وحتي نواقص مادرزادي قلبي داشته و براي بيهوشي عمومي ريسك بالايي داشته اند به كار رفته است (3،2).
از طرفي رژيونال آنستزي در نوزادان بد حال كانديد جراحي، به طور گستردهاي به كار ميرود. با اينكه استفاده از تزريق مقدار واحد كودال آنستزي براي جراحيهاي خارج شكمي شايع است، ولي مواردي از كاربرد آن جراحيهاي داخل شكمي در نوزادان بدحال گزارش شده است(3).
57150679501

فرضي

فرنوش

همكاران

و

١٢۵
مقاله

نوع
:
مورد

گزارش

فرضي

فرنوش

همكاران

و

١٢۵

مقاله

نوع

:قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید