فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

تعيين اثر آمينوفيلين بر تغييرات هموديناميك و زمان ريكاوري بعد از
بيهوشي با پروپوفول
بيژن يزدي1، هوشنگ طالبي*1، اسماعيل مشيري1، عاطفه علايي2
1- استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، بيمارستان ولي عصر
2-كارشناس ارشد مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ دريافت: 9/4/1391 تاريخ بازبيني: 17/5/1391 تاريخ پذيرش: 24/5/1391

چكيده
زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسي تاثير آمينوفيلين با دوز 1 ميلي گرم بر كيلوگرم و زمان ريكاوري پروپوفل در بيماراني كه با بيهوشي وريدي توسط پروپوفل نگهداري شدند ميپردازد. از طرفي با توجه به اثرات شناخته شده آمينوفيلين بر روي انقباض عضلاني قلب و افزايش برونده قلبي، تاثير آن بر تغييرات هموديناميك پروپوفل نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي دوسوكور تصادفي ساده در 154 بيمار سوفنتانيل 2/0 ميكروگرم بر كيلوگرم و پروپوفل 5/2 ميلي گرم بر كيلوگرم و آتراكوريوم 5/0 ميلي گرم بر كيلوگرم تزريق و لوله گذاري ناي انجام شد. تزريق پروپوفل با مقدار 200 ميكروگرم بر كيلوگرم در دقيقه ادامه يافت. در پايان با قطع تزريق پروپوفل، بيماران به دو گروه تقسيم شده، در گروه مورد آمينوفيلين 1ميلگرم بر كيلوگرم و درگروه شاهد نرمال سالين تزريق شد. ضربان قلب، فشارخون و درصد اشباع اكسيژن شرياني قبل و بعد از تزريق و هر 2دقيقه تا زمان خروج لوله تراشه و هر 5 دقيقه تا زمان ترخيص ثبت شد. زمان خروج لوله تراشه و اقامت در ريكاوري نيز ثبت گرديد. نتايج توسط نرم افزارSPSS 18 مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها: فشار خون متوسط شرياني در دقايق 2، 6 و 8، ضربان قلب در دقايق 2، 4، 6 و 8 و بلافاصله پس از اكستوباسيون، و اشباع اكسيژن شرياني در دقايق 2 و 4 ،و 5 و 10 پس از خارج كردن لوله تراشه، در گروه آمينوفيلين بالاتر بود. زمان ترخيص نيز كوتاهتر بود.
57150721411

يزدي

بيژن

همكاران

و

١١١
مقاله

نوع
:
پژوهشي

يزدي

بيژن

همكاران

و

١١١

مقاله

نوع

:قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید