فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

اثر تزريق پري تونسيلار ليدوكايين بر درد بعد از تانسيلكتومي در اطفال: يك كارآزمايي باليني سه سوكور
اكبر پيرزاده1، محمد عليمحمدي2، سوره علافاكبري3، خاطره عيسيزاده فر4، مسعود انتظاري اصل*5
دانشيار گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
مربي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز
استاديار گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
متخصص پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
تاريخ دريافت: 19/8/1391 تاريخ بازبيني: 25/9/1391 تاريخ پذيرش: 7/10/1391

چكيده
زمينه و هدف: كنترل درد بعد از عمل به دليل كاهش رنج و بيقراري در كودكان تانسيلكتومي شده از اهميت خاصي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير تزريق پري تونسيلار ليدوكايين با پلاسبو قبل از عمل جراحي بر كاهش درد پس از عمل جراحي انجام شده است.
76962720220

پيرزاده

كبر
ا

همكاران

و
١٠۴
مقاله

نوع

:
پژ
هشي
و

پيرزاده

كبر

ا

همكاران

و

١٠۴

مقاله

نوع

:قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید