زنگي

مسعود

همكاران

و

٨٩
نوعمقاله
:
پژوهشي

زنگي

مسعود

همكاران

و

٨٩

نوعمقاله

:

پژوهشي

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

مقايسه كارايي، سهولت، سرعت كارگذاري و عوارض پس از كارگذاري ماسك حنجره اي كلاسيك (CLMA) با چهار روش مختلف در اعمال جراحي الكتيو تحت بيهوشي عمومي
مسعود زنگي1، سيد محمدرضا هادوي*2، احمدرضا توكليان2
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
تاريخ دريافت: 13/5/1391 تاريخ بازبيني: 10/7/1391 تاريخ پذيرش: 28/8/1391

چكيده
زمينه و هدف: در بيماران تحت بيهوشي عمومي به منظور تسهيل نگهداري راه هوائي و كاهش همزمان مشكلات ناشي از لولهگذاري داخل تراشه، ماسك حنجرهاي كه وسيله بالاي گلوتي است به كار ميرود. روشهاي متفاوتي براي كارگذاري ابداع شده، اما هنوز بهترين روش ناشناخته است.
مواد و روشها: مطالعه به روش كارآزمايي باليني يك سوكور بروي 200 بيمار در چهار گروه 50 نفره انجام شد. در هر گروه يكي از روشهاي استاندارد با كمك انگشت ايندكس، لترال با زاويه 45درجه، چرخشي با زاويه 180 درجه و استاندارد تغييريافته بدون استفاده از انگشت ايندكس براي كارگذاري استفاده شد. تعداد تلاشها، سهولت، مدت زمان لازم براي كارگذاري موفق ماسك حنجرهاي، ميزان فشار نشت راه هوايي و همچنين ميزان Spo2 و Etco2 در دقايق 5،1 و 15 پس از شروع تهويه و نيز عوارض پس از كارگذاري ثبت شد.
يافتهها: سهولت كارگذاري ماسك حنجرهاي در روش لترال بصورت قابل توجهي بيشتر و ميانگين زمان مورد نياز براي كارگذاري و وجود خون روي ماسك در روش لترال بطور معنيداري كمتر از ساير روشها بود. (05/< p). تعداد تلاشها براي كارگذاري موفق در روشهاي مختلف تفاوت چشمگيري نداشت، اما موفقيت در تلاش اول در گروه لترال بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه روش لترال از نظر سهولت كاربرد، مدت زمان كارگذاري و عدم وجود خون بر روي ماسك روش مناسبتري براي كارگذاري ماسك حنجرهاي نسبت به ساير روشها ميباشد.
واژه هاي كليدي: ماسك حنجرهاي كلاسيك، روش كارگذاري، مديريت راه هوايي

مقدمه
155454-5286

نويسنده مسئول: سيد محمدرضا هادوي، شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشكده پزشكي، دفتر گروه بيهوشي
٨٩ [email protected] :ايميل
حفظ راه هوايي مطمئن در بيماران تحت بيهوشي عمومي از مهمترين وظايف متخصصين بيهوشي است. لوله گذاري داخل تراشه يكي از بهترين روشها براي رسيدن به اين هدف مي باشد، اما اين كار مستلزم لارنگوسكوپي و انتوباسيون بوده كه ميتواند باعث وارد شدن استرس زياد به بيمار گردد كه خصوصا در بيماران با فشارخون بالا، ايسكمي قلبي و آسم بسيار زيانآور بوده و ميتواند باعث عوارض جدي گردد. همچنين امكان آسيب به دندانها و بافتهاي نرم حفره دهان نيز وجود دارد(1).
به منظور تسهيل نگهداري راه هوائي و كاهش همزمان مشكلات ناشي از انتوباسيون ابزاري طراحي شدهاند كه بدون نياز به ورود به داخل ناي يا نياز به لارنگوسكوپي، با قرار گرفتنقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید