تاثير اضافه كردى دٍ دٍٍز هختلف هيذازٍٍلام به ليذٍكائيي در بيحسي ًخاعي بر شذت درد پس از عول در بيواراى تحت عول جراحي ترهين فتق ايٌ گ ئيايٌگَئيٌالٌال

هوشنگ طالبي1*، بيژن يسدي1، شعبانعلي عليساده2، اسماعيل مشيري1، افسانه نوروزي1

خلاصه

زمينه و هدف: تاثير اضافٍ كردن ميذازيلام هٍ ه ييًًاكاييه انىرراتاا تاكىًًن هٍ طًًر يسيعي مًًرد هررسي قرار گرفرٍ است. َذف از اوجام انه مطالعٍ هررسي تاثير اضافٍ كردن ميذازيلام ها ديزََاي مرفايت هٍ ليذيكاييه انىرراتاا هر ريي درد يس از عمل جراحي هًًد.
روش كار: در نک كارآزماني تصادفي كىرر ضذٌ در سا 1386كٍ در هيمارسران َاي آمًًزضي داوطگاٌ علًًم يسضاي اراک اوجام ضذ، چُُل ي يىج وفر مرد كٍ كاوذنذ عمل جراحي ترميم فرق انىگًًييىا هًًدوذ يارد مطالعٍ ضذوذ ي هٍ طًًر تصادفي هٍ سٍ گريٌ ضاََذ )ليذيكاييه 5٪ هٍ مراٌ ورما ساليه( M0.5 )ليذيكاييه 5٪ ي ميذازيلام 5/0 ميلي گرم ( ي M1 )ليذيكاييه 5٪ ي ميذازيلام 1 ميلي گرم ( هٍر اساس محلً تسرنق ضذٌ انىرراتاا هراي انجاد هيحسي وخاعي تقسيم ضذوذ. فطار مرًًسط ضرناوي، ضرهان قلب، درد يس از عمل، وياز ه مخذر، ي عًًارض )تُ ًع ،اسرفراغ، خارش، سردرد، افت فطار خًًن ي هرادي كاردي( ثبت ضذوذ.
يافته ها: ضذت درد، هٍ جس مقذار اوذازٌ گيري ضذٌ در 2 ساعت يس از عمل، در تمام ديران هعذ از عمل در گريٌ M1 كمررنه ميسان هًًد. تفايت معىي داري در فراياوي اسرفراغ هيه سٍ گريٌ دنذٌ ضذ كٍ هيطررنه فراياوي در گريٌ M0.5 هًًد. َيچ مًًردي از افت فطار خًًن ضذنذ مطاَ ذٌ وطذ. َر چىذ، هرادي كاردي در نک هيمار در گريٌ M0.5 مطاَ ذٌ ضذ كٍ وياز ههٍ درمان ييذا كرد.
نتيجه گيري: نافرٍ َاي ما وطان مي دََذ كٍ تجًًنس ميذازيلام انىرراتاا )هٍ خصًظ1ميليگرم ( مراٌ ها ليذيكاييه، در كاََص درد يس از عمل در هيماراوي كٍ تحت عمل جراحي ترميم فرق انىگً ييىا هاز قرار مي گيروذ مًًثر است ي ها عًارض جاوبي مراٌ ويست.
واژه هاي كليدي: انىرراتاا ، ميذازيلام ، ليذيكاييه، هيُ ًضي وخاعي، درد يس از عمل، ترميم فرق انىگًييىا .

*

*

38
مقدمه
35
فتك ايٙ ئي بَ ػجبرت اعت اس ثيزٚ سدٌٌي حتٛٛيبتٍ ؽىٓ اس طزيك وب٘بَ ايٙ ئيٙ بَ و ثغيبر ؽبيغ اعت ٚ ػٕ تزٔ يٓ فتك ايٍٙ ئيٙ بَ يىي اس رايجتزيٗ اػ بَاػٕبَ جُزاحي اجبْ ؽذؽذٜ تٛٛعط جزاحب ػٕ ٔي حغٛٛة ٔي ؽٛد.)1( تز يٓ فتك ٔيت ا٘٘ذ تحت ثي ٛؽي ػٕ ٔي، طمٝ اي )٘خبػي يب اپيذ رٖاَ (، ٚ يب ثيحغي ٛمٔؼي فٛٛرت ٌيزد.)2( تب وٙ ث ظٛٛر وبٞٞؼ درد طٛ لا٘٘ي وزدٖ سٔ بٖ ثيذردٛي پٝظٔ اس ػٕ، دارٚ ٞبيٚ ثغيبري ثثٝ ػٙ اٖ دارٚٚي وٕٕىي ثب ثيحُغي ٘خبػي ٛرد آسٔ لزار زفت ا٘٘ذ، ثب ايٗ حبَ، ثغيبري اس تزويجبتٛ دارٚيي ػٛٛاركٝ جب٘٘جي لبثُ ت جٟي ايجبد ٔيىٙ ٙذ. ثٝ ػٙ اٖ ثبَ، ٛاد ٔخذروٝ ثٝ طٛٛر غتزدٜ ثزاي تغىيٗ درد پظ اس ػٕػُٕ در ٞز دٚ ثيحغي ٘خبػي اپيذٚ راَ اعتفبدٜ ٔيؾٖٛ ٘ذ، اٌٌز چٝ طٛ ٔذتٚ ثيحغي ٘خبػي را ثذٚ ث تبخيز را افتبدَٖ ثيٕبر ط لا٘٘يتز ٔيى ٙذ، أٔب ثب ثزخي اس ػٜٛٛارك جب٘٘جي بٙذ ت ٛع اعتفزاؽ، ايجبد تحٜٕ، خبرػ ،احتجبط ادراريٚ تنؼيٍف تٙٙفغي زا غتٙٙذ.)4,3( شيٌٙشيٙٝ در دعٜتزٚطٚ ديٍز ثزاي وبٞٞٞؼ درد پظ اس ػػُٕ اعتفبد اس يذاس لاْ اي تزاتىبَ ٔيجبؽذ. در عبَ 1983،Niv ىبرا٘٘ؼٕٞىبرا٘ؼ ؾبٖ داد٘٘ذ وٟ تجٛٛيش يذاسٚ لاْ اي تزاتىٚبَ ثبػث وبٞؼ رف ىغٟبي درد عٕٕپبتيه ٔيؾٛد.)5( ثطٛٛر ؾبث، چٙٙذيٗ ٔطبؼٝ تجزثي ثبيٙي ديٍز اثزات ؾٝبثٟي اس يذاسِ لاْ اي تزاتىبَٚ را ٌشارػ وزد٘٘ذ.)6،7،8،9،10( در طبِؼبت ٔتؼذدي يه تب 2 يّّي زْ يذاس لاْ ايٙ تزاتىبَ ثٝ طٛٛر طٕ ئٗ ٛثز ٛرد اعتفبدٜ لزار زفتٝ اعت.)12,11,6( ثغٚيبٔري اس طبِؼبتٔطبِؼبت لجّّي ثز تزويت ثٛٛپي اوبئيٗ ٚ يذاس لاْ تٕٕزوش ؽذ ا٘٘ذ. )14,13,6( در ثزرعي تٛ اجبْ ؽذٜ تٛعط ؤفيٗ ايٗ مبِ ، ٞيچ تحميٖمي در ٛرد تزويجي اس يذ ؤبئيٗٝ ايٙ تزاتىٟبَ يذاسٚ لاْ در ٙبثغ ٙتؾز ؾذٜٜ اعت.تٙ ٟب طٚبؼٔطبِؼٝ اي و در ايٗ سٔ يٙسٔيٙٝ ٙتؾز ؽذ در ٛرد اثزاتٝ تزويتٝ يذ وبئيٗ ثب يذاسٚ لاْ اپيذٚ راَ تحميمبتي فٛٛرت زفتٝ اعت. )15( ايٗ طبِؼٝ ثب ٞذف ثزِرعي اثزات يذاسٚ لاْ ايٙ تزاتىبَ در تزويت ثب يذ وبئيٗ ايٙ تزاتىبَ ثز پبرا تزٞٞبي ٔتؼذد ثؼذ اس ػٕ ثٝ خقٛؿ ثز درد پظ اس ػٕػُٕ طزاحي ؽذٜ اعتُ.
روش بررسي
ايٗ طبِؼٝ در ثيٕ برعتبٖ ِيؼقز، داؾٍ بدا٘ؾٍبٜ ػّػّْٛ پشؽىي اران، در طٛ ٔذت يه عٜبَ )1386( اجبْ ؽذ. ؼب ٘ت پضَ ٞؾي داؾ ب زثٛ ط و يتٝ اخلاق در پضٚ ؾٟبي ا٘غب٘٘ي بٖ داؾٝ بٚ ايٗ طزح را تقٛٛيت ٕ٘ٛدٛد تٕ بْ افزادٞ، لجُ اس رٚٚدٜ ث طبِؼ رمبيت بٔ آٌ بٞ ب٘آٌبٞب٘ٝ را أٔنب وزد٘٘ذ. تٕ بٔٔي ثيٕٝ براٖ ٔزدي و وب٘ٝ٘ذيذ ػٕ جزاحي تز يٓ فتك ايٙ ئيٙ بَ ا٘٘تخبثٝي ثبس يه طزف تحتِ ثيٟ ٛؽي ٘خبػي ث د٘٘ذ ؼيبرٞٞبي رٚٚد ث طبؼ را دارا
ث د٘٘ذ ٚارد طٚبؼٝٔطبِؼٝ ؽذ٘٘ذ. اٚيٗ ؼٝيبرٞٞب ؽٝبٔؽبُٔ عٗ ثيٗ 45 تبٕ 65 عبَ ،ASA ولاط ΙΙ Ι، طٛ ٔذت جزاحي وٕتز اس 60 دليمٝ، ػذْ جٛٚٛد عبثمَٝ عٛٛء ٔقزف اِىُ ٛاد ٔخذر ٚ اختلالات رٚ ا٘٘ي ٚ عطح ثي حظ وٕٕتز اس عطح T6 ث د٘٘ذ. ثي براٖ داراي ٙغ ثزاي ثيحغي ٘خبػي )ا تٙٙبع ثيٕبر، ػف ٘ت در حُ رٚد عٛ سٖ، ٔؾىلات آ٘بتٛ ٔيه و ىٗ اعت تجٕٛٛيش داٚ رٞٞبي ثيٟ ٛؽي را دؽٛٛار عبٔسد، جٛٛد ثيٕبري ٞبي اػقبة(، ٘يبس ثٝ تشريك دارٚ ٞبيٚ
آراْ ثخؼ، غىٗ ٛاد ٔخذر در حيٗ ثيٟ ٛؽي ،طٛ لا٘٘ي ؽذ سٔ بسٔبٖ ػ جزاحي ث ثيؼ اس طٛ ثيٟ ٛؽي ٘خبػي ٚ ثيذردُي ٘بلـ، ثٝيٕ براٖ ثب عطحَ ثيحغي ثبلاتز اسT6 يب وٕٕتزِ اس T8، حغبعيت ثثٝ دارٚ ٞبي ٛردٖ طبؼٔطبِؼٝ اس طبؼ حذفٚ ؽذ٘٘ذ.
عپظ ثي برا ثب اعٜٝتفبداعتفبدٜ اس جٝذ تقبدفي ثثٝ طٛٛر تقبدفي ثٝ عٝ زٚ تمغيٓ ؽذ٘٘ذَٚ:
يذ وبئيٗ 5% ٞيپزثبريه ايٙ تزاتىبَ ثذٚثذٖٚ بدٜ ذار٘ذٍٟ٘ذار٘ذٜ )Orion Pharma ،Lidocard®، فٍٙ لاذ( )75 ي ي زْٔيّيٍزْ( ثٍٝ زإٞزاٜ 1 يّيّيتز اس يذاس لاْ 5/0٪ )5 يّي ززْ در يّّيّيتز؛ ؽزوت اِوغيز، ايزاايزاٖ( ) زٌٚزٜٚ M0.5(
يذ وبئيٗ 5% ٞيپزثبريه ايٙٙتزاتىبَ ثذٚثذٖٚ بدٔبدٜ ذارذٍٟ٘ذار٘ذٜ )75 ي ي زْ( ثٝ زاٜٕٞزاٜ 1 يّّيّيتز اس يذاسٚ لاْ 1٪ ) زٚ M1.0(
يذ وبئيِٗيذٚوبئيٗ 5% ٞيپزثبريه ايٙٙتزاتىبَ ثذٚثذٖٚ بدٔبدٜ ٍ٘ ذارذ )75 يّٜ ي زْ( ثٝ زاٜٕٞزاٜ 1 يّّيّيتز اس زٕٔ بَ عبِٜيٗ ) زٚ ؽِٟبٞٞذ(
33
چ يٗ ٕٞٝ حّ ٟبي عبخت ؽٕذؽذٜ اس ٘ظز ر٘ ،ظٞبٞٞز يغٞىٛٝ سيت يىغبٖ ث د٘٘ذٝ. ثيٕ براٖ تحًت يت ريٙ اعتب٘ذاردٖ )ؽبٔ ٛارٝ لّت ،پبِِظ أوٛغيٕٕتزيً فؾبر خٛ ؽزيبُ٘٘ي غيز تٟ بجٕٕي( لزار داؽتٙٙذ. ثي براٖ 60 دليمٝ لجُ اس آ ذٖ ثٝ اتبق ػٕ 5 يّي زْ ديبسپبْ خٜٛٛراوي ثؼٙ اٖ پزٜ ٔذُدريبفت ٔي وزد٘٘ذ. پظ اسپز ٛد ثي براٖ ثب 500 يّّي ِيتز عبِيٗ 0.9٪ داخُ ٚريذي، ثيحغي ٘خبػي در حبِت ؾٟغت ٚ در ؽزايط آعپتيه تٛٛعط ٔتخقـ ثي ٛؽٝي وٝ اس دار ٞبي فٛٛق اطلاػي ٘ذاؽت اجبْ ؽذ. اٚ ثب اعتفبدٚ اس عٛٛسٖ ٚيتبوز (Whitacare) ؽ بر 24 )ؽزوت دوتز صاپٗ ثب غئ ِيتٔغئِٛيت حذٚد، ت ويٛ، صاپٗ( ٚ در فبفّفبفّٝ 5-L4 اس خط ٚعط ث فنٖبي عبة آراوٙ ٛئيذ ٚارد
ٔي ؽذٚ. لزار داؽتٗ عٝ س در فنبي دٚرا تٛٛعط جزيبٖ آساد ٔبيغ ٔغشي ٘خبػي اس ع سٖ ث تأٜييذ ٔي رعيذ. ٛن ع سِٖ ثٝ حبِِت عفبلاد لزٕار دٖاد ٔيؾذ دا رٞٞبي طبؼٝ تشريك ٔيؾذ. ثي برا پظ اس تٚى يُ تشريك ث حبحبِتِت طبلجبس لزار داددادٜ ٔيؾذ٘٘ذٟ.
ؽذت درد پظٝ اس ػػُٕ، ػٛٛارك )ؽبٔ ت ٛع ،اعتفزاؽ، خبرػ، عزدرد، ٚ تغىيٗ (، فؾبرُ تٛٛعط ؽزيب٘٘ي )MAP(، مزثبٖ لّت ثجت ؽِذ٘٘ذ. ؽذت درد پظ اس ػػُٕ ثبٚ اعتٖفبداعتفبدٜ اس ٔميبط آبٛي ثقزي درد)0 عب٘٘تي ٔتز ثذٚ درد ،10 عب٘٘تيٕتز ; درد ثغيبر ؽذٕيذ( در 1، 2، 3، 4، 6، 8، 10، ٚ 12 عبػت پظ اٜس ػ تٛٛعط پزعتبر آٔ ٛسػ ديذديذٜ ووٝ اطلاػي اس زٚ ثي براٖ ٘ذاؽت، ا٘ذاسٜ ٌيزي ٔيؾذ. MAP ٚ مزثبمزثبٖ لّّت در طٛ 60 دليمٝ اٚ، ٞز 5 دلٍيمٝ يىجبر عپظ در دليمٝ 75 دَر ٟبيت بْ ا٘تمبَ ثيٕٕبر ثٝ اتبقٖ ريىبٚري ثجتٚ ٔي ؽذ٘٘ذ. وٞبٞٙٞؼ 20٪ در فؾبر خٛ عيغتٛ ِيه اس ٔمبديز پبي ،افت فؾبر خٛ در ٘ظز زفت ؽذ وٝ ثب تجٛٛيش ٔبيؼبت داخُ ٚريذي 6 يّّي زْ افذريٗ ٞز 2 دليمٝ تب رعيذٖ ث فؾٚبر خٛ طجيؼي در بٖ ٔيؾذ.)16( ثزاديىبرديٝ )وبٞٞؼ مزثبٖ لّّت ث وٕٕتز اس 60 مزث در دليم( ثب تشريك ع ِفبت آتزٚ پيٗ داخُ ٚريذٝي )5/0 يّّٝيٍ زْ( درٔ بٖ ؽذ.
حجٓ ٚ لذرت طٛ ٔذت ثي دردي ثؼذ اس ػٕػُٕ حٕبٛعٝ٘جٔحبعجٝ ؽذ. چ يٗ فزك ؽذ وٝ ب٘ٙذ طبِؼٝ Bharti ىبرإ٘ٞىبرا٘ؼ٘ؼ )13(، ثب امبف وزد يذاسٚ لاْ ث يذ وبئٚيِٗيذٚوبئيٗ، ٔذت س بسٔبٖ ثّ ٛن حغٝي ٘شديه ث 53 دٝليمٝ طٛ لا٘٘يتز ٔيؾٛد. ثز ايٗ اعبط، تؼذاد ثيٕ براٖ ٛرد ٘يبس ثزاي ؾبٖ دادٖ تفبٚٚت ؼٙٙي داري در طٛطَٛ ٔذت ثيذردي ثيٗ دٚ زٌٚزٜٚ يذٚ وبئيٗ ٚ يذ وبئيٗ ثب يذاس لاْ ثب در ٘ظز زفتٜٗα 05/0 لذرت 80 دٕرفذ 14 ثيٕبر در ٞز زٚ ٔيجبؽذ دٚر وُ 42 ثيٕبر ٛرد ٘يبس خ اٞٞذ ثٛد. ث ظٛٛر جّجٌّٛيزيٌيزي اس تبثيز drop out يه ٘فز ثيؾٝتز در ٞز ثبسٚ ٚارد ؽذ.
تجشيٝ ٚ تح يُ آٔٔبري ثب اعٟتفبداعتفبدٜ اس زْ افشار SPSS غخ٘غخٝ 15 ا٘جبْ ؽٖذ. آسٔ ٟبي وزٚٚط وبَ اٚاِيظِيظ ، يتٙٙي، آس ٔزثغٛ وبي دليك فيؾز )در فٛٗٔٛرت ش( ثزٔاٛي تجٕشي تحّ يُٚ دادٜ ٞب اعتفبدٜ ؽذ. ٔمذارٚ ػذد P وٕتزٝ اسٚ 05/0 ؼٙٙي دار در ٘ظز زفت ؽذ.
يافتهٝ ها
در ج ٛع 45 ٘فز )15 ٘فز در ٞز زٚ( ٛرد طٖبؼٔطبِؼٝ لزار زفتٙٙذ. تفبٚٚت ؼٙٙي دإري اس ٘ظٜز عٗ ،س ٚمؼيت ASA در ثيٗ ثي برا دٚ زٌٚزٜٚ ؾب ذٚٔؾبٞذٜ ٘ؾذ )جذجذَٚ 1(.
در ٛرد ػٛٛاركٚ ؾبٞ ذ ؽذ )تٟ ٛع، اعتفزاؽ ،خبرػٟ، عزدرد، وبٞٞؼ فؾٜبر خٜٛ ثزٜاديىبردي( ٘يش ت ٟب تفبٚٚت در اعتفزاؽ ثيٗ عٜٖعٝ زٚ ؼٙٙي داٜرٜ ثٛٛد و ثيؾتزيٗ فزاٚ ا٘٘ي در زٚ M0.5 ؾب ذ ؽذ. )جٝذجذَٚ 2(
مبيٖغٝ MAP ثيٗ زٚ ٞبي ختّّف در ٛدار 1 ؾب داددادٜ ؽذ اعت. يبفتٝ ٞبي ٔب تفبٚٚت٘ ؼٙٙي

داري را در دلبيٜك 35 ٚ 75 ثيٜٗ زٚM1 زٌٚزٜٚ ؽبٞٞذ دٖدٚ زٚM0.5 ٚ زٚ ؽبٞٞذٜ در دلبيٚك 60 75 ؾب دادٖ. )05/0>p(
در ٛرد مزثب لّّت ٘يش، ٘تبيج جٛد اختلافبتٜ ؼٙٙي داريٜ را در دلبيك 5، 10، 40 ٚ 75 ثيٗ زٚ M1 ٚ زٚ ؽٜبٞٞذ در دلبيك 15 ٚ 25 ثيٗ زٌٚزٜٚ M0.5 ٚ زٚ ؽبٞٞذ در دلٜبيك 20 30 ثيٗ ٞز دٚ زٌٚزٜٚ يذاس لاْ ثب زٚ ؽبٞٞذٚ ؾب داد.
)05/0>p( ) ٛدار 2(
ؽذتٜ درد پظ٘ اس ػػُٕ در زٌٚزٜٚM1 در مبيغٔمبيغٝ ثب زٚ ؽبٞٞذ زٚM0.5 در ثغيبري اس ٛالغ در سٔ بسٔبٖ پظ اسٚ ػ ثٝ يشأيشاٖ ؼٙٙي داري وٕتوٕتز ثٛٛد.ثب جٛد اي ى ٔمبدُيز ؽذت دٜرد پظ اس ػٕ در زٚ
M0.5 دٝر مبيغٖٝ ثب زٚ ؽبٞٞذ پبئيٗ تزٖ ثٛٛد، أٔب در ثغيبري اسٕٔ سٔ ب ٞب ايٗ اختلاف ثثٝ يشا ؼٙٙي دار ٘زعيذ. ) ٛدار 3(
چٙ يٗ دٚٚس٘ ٛاد ٔخذر تجٛٛيشٜ ؽذٜ ثٝ يشاٖ ؼٙٙي دٞاري در زٚ ٜM1 اٍس دٚ زٚ ديٍز پبييٗ تز ثٛد )19.72±20.67 يّّي زْ در مٍبثُ 19.81±37.33 يّّي زٍْزْ ٚ 17.97±55.33 يّّي زْ در زٌٚزٜٚ M0.5
)P=0.001، ٚ ؽبٞٞذ

P value گروه 1M M0.5 گروه شاهد
0.064 50.73±14.12 60.5±4.18 53.87±11.56 سه )سا (
0.61 63.14±5.82 65.57±8.22 63.63±6.11 يزن )kg(
0.942 %57/%53 %54/%46 %50/%50 )Ι/ΙΙ( ASA
M0.5: ميذازيلام 0.5ميليگرم M1: ميذازيلام 1ميليگرم

35
جدول شماره 2: فراواني عوارض در هر گروه. استفراغ تنها در گروه ميدازولام mg 5.0 ديده شد.
P value گروه 1M M0.5 گروه شاهد
0.139 13 )%93( 10 )%77( 8 )%80( ت ًع
0.004 0 )%0( 5 )%38( 0 )%0( اسرفراغ
0.123 0 )%0( 2 )%15( 0 )%0( داري درماوي هراي اسرفراغ
— 0 )%0( 0 )%0( 0 )%0( خارش
0.915 7 )%50( 8 )%62( 8 )%80( سردرد
— 0 )%0( 0 )%0( 0 )%0( يپً تاوسيًًن
0.360 0 )%0( 1 )%8( 0 )%0( هرادنااردي
M0.5: ميذازيلام 0.5ميليگرم M1: ميذازيلام 1ميليگرم

: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 1ميليگرم ي ضاََذ
†: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 5/0ميليگرم ي ضاََذ

35

*: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 1ميليگرم ي ضاَذ
†: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 5/0ميليگرم ي ضاََذ

*: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 1ميليگرم ي ضاََذ
†: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 5/0ميليگرم ي ضاََذ
‡: اخرلاف معىي دار هيه گريٌ ميذازيلام 1ميليگرم ي ميذازيلام 5/0ميليگرم
33

بحث
٘تبيج ث دعت آٔ ذآٔذٜ اس طبؼٝٔطبِؼٝ حبمز، ثزاي اٚ يٗاِٚيٗ ثبر ،ؾبٖ داد و تزويت يذاس لاْ يذ وبئيٗ ايٙ تزاتىبَ ٘يش اثزات مذ درد دارد. ػلاٚٚػلاٜٚ ثز ايٗ، در حبِِي وٝ ؾبٖ دادٜ ؽذ اعت وٝ تجٛٛيش ايٙ تزاتىبَ 1 يّي زْ يذاسٚ لٜاْ ٙجز ثثٝ وبٞٞؼ ؼٙٙي دار در ؽذت درد پظ اس ػٕ در مبيغٝٔمبيغٝ ثب زٚ ؽبٞٞذ در ثغيبري اس سٔ بٖ ٞب ٔي ؽٛٛدٜ،تجٛٛيش يذاس لاْ 5/0 يّ ي زْ چ يٗ اثزي
ذاؽت٘ذاؽتٝ اعت.
Prakash ىبرإ٘ٞىبرا٘ؼ٘ؼ ؾبٖ داٍد٘٘ذ وٝ دٚ سٞٞبي ثبلاتز يذاس لاْ اي تزاتىبَ )2 يّ ي زْ در مبثُٔمبثُ 1 يّّيٍ زْ( ٛجت طٛ لا٘٘ي ؽذٖ تٛٛعط طٛطَٛ ٔذت ثيذردي ثؼٔذ اس ػٕ بْ اعتفبد اس آٖ ث ػٙ اٖ يه دارٚٚي وٕىيُ ثبٞ ث پي اوبئيٗ در ثي برٝا٘٘ي وٝ تحت عشاريٗ لزار ٔيٍ يز٘٘ذ ٔيؾٛد.)14( يىي اس ىبيغٓ ٞبي پيؾ ٟبد ؽذؽذٜ ثزاي اثز مذ درد يذاس لاْ تبثيز آٖ ثز يز٘ذٜ ٞبي ٌبثب ٔي ثبؽذ.)17( يزذ ٞبي بٔٔب آٔ يٙ ثٛتيزيه اعيذ ٛع (GABA-A) A ٘مؼ ٕيٍ دٛر ثيذردي در ٘خبع دار٘٘ذ.)19,18( ثثٝ ػجبرتٔ ديٍز، تشريك اي تزاتىبَ يذاس لاْ و يه ثٙ شٚ ديبسپيٗ حّ در آة
31
ٔيجبؽذ، ثبػثٝ پي ٘ذ يذ اس لاْ ثب يز٘ذَٜ ٞبي پزٜ عيٙٙبپتيه GABA-A ٘خبػي، ثثٝ ػٙ اٖ حُ افّّي اثز ثٙ شٚ ديبسپيٗ ٔيؾٛٛد ثذيٗ تزتيت ٙجز ثٝ اػ بَ اثز مذدرد ٔيؾٛد.)20،21،22( چٙ يٗ ، يذاسٚ لاْ اتمبَ عيٙٙبپغي تحزيه وٙ ذٜ را وبٞٞؼ ٔيذٞٞذ و در ٟبيت ٙجز ثٝ وبٞٞؼ تحزيه پذيزي عّعَّٛ ٞبيٝ ؽبخ پؾتي ٘خبع ٔيؾٛد. )23(
ا زچٝ اعتفبدٜ اس يذاس لاْ اي تزاتىبَ ثب افشايؼ خطز اثتلا ثٝ ػلائٓ ػقجي زا ج دٜ اعت )7( ٚ
ٞيچ ػلائٕٕي اس ر تٛ وغيغٞيت٘ٛرٚتٛوغيغيتٝ ٘بؽي اس ا٘فٛ سيٛ طٛ لا٘٘ي ٔذت )ح٘تي ثيؾتز اس 5 عبَ( يذاسٚ لاْٖ ايٙ تزاتىبَ در اغبٖ ٌشارػ ؾذ اعت ،)24( أٔب ا ىبٖ جٛد اثزات ر تٛٛوغيه يٜذاسٚ لاْ چٙ بٖ ث فٛٛرت يه دغذغٝ٘ ثزاي حمميٗ ثبليٕ ب٘ذٞ اعت. دٝر چ ذيٗ طبِؼٝ ثبِيٙٙي ٘ؾبٖ دادٜ ؽٜذ وٝ يذاسٚ لاْ ٔي تٛ ا٘٘ذ ثب خيبَ راحت ث دارٜ ٞبي ثيحظ وٙ ذ ٛمؼي و ث فٛٛرت اي تزٝاتىبَ ثزاي ايجبد ثي حظٜ وٙ ذٜ ٛمٝؼي اعتفبد ٔيؾ ٘ذ، ثب حذالُ ػٛٛارك جب٘٘جي امبفٝ ؽٛد. )25,17,13,11,8,6( در ايٗ راثط ، در يه تبآ٘بِيش، اثز يذاسٚ لاْ ايٙ تزاتىبَ درٝ ايجبد ثيذردي ثؼذ اس ػػُٕ ٛرد ثزرعي لزار زفتٝ اعت. يغٙ ذٌ بٖ درُ ٟبيت تيج زفتٌزفتٝ ا٘٘ذ و يذاس ل٘اْ اي تزاتىبَ ثيذردي ثؼذ اس ػٕ را ث جٛد ٔيجخؾذ. اٌٌز چ ثزٚس ػلائٓ ػقجي پظُ اس يذاسٚٚلاْ اي تزاتىبَ غيزٝ ؼٕ ث دٜ اعت )1.8٪( اس ايٗ ٘ظز ثب زٚ دارٚ ٕب تفبٚٚت ؼٙٙي داري ذٚاؽت اعت، آٟ٘ب پيؾٙپيؾٟٙبدٟبد داد ا٘٘ذ وٝ اطلاػبت در دعتزٝط فؼّّي حذٚد غتٙٙذ يه ٔزوش ثجت ِتئِٛتي عٙٙتزيه يب يه طبِؼٝ تقٚبدفي وٙ تزَ ؽذ ثشري ثب پيٍٍيزي طٛ لا٘٘ي ٔذت ثزاي تبييذ ايٕ ٙيٜ اعتفبدٜ ثبِيٙٙي اس يذاسٚ لاْ ايٙ تزاتىبَ ٔفيذ خٛ اٞٞذ ثٛد. )22(
در حبِِي وٝ ؾبٖ داد ؽذ ث ش ديبسپيٗ ٞب، اس جٕ يذاس لاْ، در وبٞٞؼ اعٜتفزاؽ پظ اس ؽيٕٕي در ب٘ٝ٘ي در در بٖ تٟ ٛع اعتفزاؽ ذاٚ پظ اس ػٕ ٛثٚز غتٙذ،)26,22( ٛس اجٕٕبػي در ايْٗ س يٙ در ٙبٔثغ جٛٛد ٘ذارد ٚ ٘تٞبيج تفبٚتي در ٛرد تأثيٝز يذٜاسٚ لاْ ايٙ تزاتىبَ ثز اعتفزاؽ پظ اس ػٕ ٌشارػ ؽذ اعت.)27,14( ٘تبيج ٔب ٘يٜش تٙ ٟب وبُٞٞؾي در اعتفزاٜؽ پظ اس ػٕ در زٚ يٝذاس لاْ در مبيغٝ ثب زٕٚ ؽبٞٞذٕ ؾبٖ٘ؾبٖ ٘ذادٜ، ثّ ى فزاٚ ا٘٘ي اعتفزٍٔاؽ پظ اس ػ در ثي برا زٚ يذٝاسٚ لاْ 5/0 يّّي زْ ثٝ طٛٛر ؼٙٙبداري ثيؾتز ثٛد. ايٗ يبفت ٞب در تٙٙبلل ثب ٌشارػ ٞبي Prakash ٚ ىبرا٘ؼٕٞىبرا٘ؼ غتٙٙذ ووٝ
study investigating safety. Anesth Analg. 2004 Jun;98(6):1512-20.
Tucker AP, Mezzatesta J ,Nadeson R, Goodchild CS. Intrathecal midazolam II: combination with intrathecal fentanyl for labor pain. Anesth Analg. 2004 Jun;98(6):1521-7.

Bahar M, Cohen ML, Grinshpon Y, Chanimov M. Spinal anaesthesia with midazolam in the rat .Can J Anaesth. 1997 Feb;44(2):208-15.
Goodchild CS, Serrao JM. Intrathecal midazolam in the rat: evidence for spinally-mediated analgesia. Br J Anaesth. 1987 Dec;59(12):1563-70.
Batra YK, Jain K, Chari P, Dhillon MS, Shaheen B, Reddy GM. Addition of intrathecal midazolam to bupivacaine produces better post-operative analgesia without prolonging recovery. Int J Clin Pharmacol Ther. 1999
Oct;37(10):519-23.
Yegin A, Sanli S, Dosemeci L, Kayacan N, Akbas M, Karsli B. The analgesic and sedative effects of intrathecal midazolam in perianal surgery. Eur J Anaesthesiol. 2004 Aug;21(8):658-62.
Bharti N, Madan R, Mohanty PR, Kaul HL. Intrathecal midazolam added to bupivacaine improves the duration and quality of spinal anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2003
Oct;47(9):1101-5.
ؾبٖ داد٘٘ذ يذاس لاْ ايٙ تزاتىبَ ،1 2 يّّي زْ ،عجت وبٞؼٔ تٟ ٛع اعتفزاؽ ثؼٚذ اس ػٕ
ٔيؾ ٘ذ.)14( در مبثُٔمبثُ، دٚر طبؼ ديٍٍزي و تٛٛعطُٖ Nishiyama ىبرإ٘ٞىبرا٘ؼ٘ؼ فٛٛرت ٌزفٝت ؾب داددادٜ ؽذؽذٜ و تٚجٛٛيش يذاس لاْ اپيذٚ راَ ٛجت افشايؼ اعتفزٝاؽ در ثيحغي ٘خبػي ٔيؾٛد.)28(

Abrazhda D, Hubner M, Foletti A, Demartines N, Vuilleumier H. Pain after inguinal hernia repair: what to do?. Rev Med Suisse. 2010 Jun 23;6(254):1288-
91.
Antadze AA, Rtveliashvili NZ. Inguinal hernia repair: classification and the choice of adequate anaesthesia techniques. Georgian Med News. 2008 Jul-Aug(160-161):7-11.
Rathmell JP, Lair TR, Nauman B. The role of intrathecal drugs in the treatment of acute pain. Anesth Analg. 2005 Nov;101(5 Suppl):S30-43.
Baig MK, Zmora O, Derdemezi J, Weiss EG, Nogueras JJ, Wexner SD. Use of the ON-Q pain management system is associated with decreased postoperative analgesic requirement: double blind randomized placebo pilot study. J Am Coll Surg. 2006
Feb;202(2):297-305.
Niv D, Whitwam JG, Loh L. Depression of nociceptive sympathetic reflexes by the intrathecal administration of midazolam. Br J Anaesth. 1983
Jun;55(6):541-7.
Kim MH, Lee YM. Intrathecal midazolam increases the analgesic effects of spinal blockade with bupivacaine in patients undergoing haemorrhoidectomy. Br J Anaesth. 2001 Jan;86(1):77-9.
Tucker AP, Lai C, Nadeson R, Goodchild CS. Intrathecal midazolam I: a cohort
56
Ho KM, Ismail H. Use of intrathecal midazolam to improve perioperative analgesia: a meta-analysis. Anaesth Intensive Care. 2008 May;36(3):365-73.
Kohno T, Wakai A, Ataka T, Ikoma M, Yamakura T, Baba H. Actions of midazolam on excitatory transmission in dorsal horn neurons of adult rat spinal cord. Anesthesiology. 2006 Feb;104(2):338-43.
Canavero S, Bonicalzi V, Clemente M. No neurotoxicity from long-term (>5 years) intrathecal infusion of midazolam in humans. J Pain Symptom Manage.
2006 Jul;32(1):1-3.
Sen A, Rudra A, Sarkar SK, Biswas B.
Intrathecal midazolam for postoperative pain relief in caesarean section delivery. J Indian Med Assoc. 2001 Dec;99(12):683-4, 6.
Edwards M, Serrao JM, Gent JP, Goodchild CS. On the mechanism by which midazolam causes spinally mediated analgesia. Anesthesiology. 1990 Aug;73(2):273-7.
Tarhan O, Canbay O, Celebi N, Uzun S, Sahin A, Coskun F, et al. Subhypnotic doses of midazolam prevent nausea and vomiting during spinal anesthesia for cesarean section. Minerva
Anestesiol. 2007 Dec;73(12):629-.33
Nishiyama T. The post-operative analgesic action of midazolam following epidural administration. Eur J
Anaesthesiol. 1995 Jul;12(4):369-74.
Kyokong O, Charuluxananan S, Pothimamaka S, Leerapun R.
Hypotension in spinal anesthesia for cesarean section: a comparison of 0.5% hyperbaric bupivacaine and 5% hyperbaric lidocaine. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S256-62 .

Prakash S, Joshi N, Gogia AR, Singh R. Analgesic efficacy of two doses of intrathecal midazolam with bupivacaine in patients undergoing cesarean delivery. Reg Anesth Pain Med. 2006 May-Jun;31(3):221-6.
Sajedi P, Islami M. Supplementing epidural lidocaine with midazolam: effect on sensorymotor block level. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2004
Sep;42(3):153-7.
Vosoughian M, Dabbagh A, Rajaei S, Maftuh H. The duration of spinal anesthesia with 5% lidocaine in chronic opium abusers compared with nonabusers. Anesth Analg. 2007
Aug;105(2):531-3.

Valentine JM, Lyons G, Bellamy MC. The effect of intrathecal midazolam on postoperative pain. Eur J Anaesthesiol. 1996 Nov;13(6):589-93.
Nishiyama T. Interaction between midazolam and epibatidine in spinally mediated antinociception in rats. J Anesth. 2009;23(3):370-7.
Nishiyama T. Interaction between midazolam and serotonin in spinally mediated antinociception in rats. J Anesth. 2009;23(2):249-55.
Kohno T, Kumamoto E, Baba H, Ataka T, Okamoto M, Shimoji K, et al. Actions of midazolam on GABAergic transmission in substantia gelatinosa neurons of adult rat spinal cord slices.
Anesthesiology. 2000 Feb;92(2):507-15.
Dureja GP, Usmani H, Khan M, Tahseen M, Jamal A. Efficacy of intrathecal midazolam with or without epidural methylprednisolone for management of post-herpetic neuralgia involving lumbosacral dermatomes. Pain
Physician. 2010 May-Jun;13(3):213-21.
59
Effects of adding two Doses of Midazolam to Lidocaine for Spinal
Anesthesia on Post-operative Pain Severity in Patients undergoing
Inguinal Herniorrhaphy

Houshang Talebi1*, Bijan Yazdi1, Shabanali Alizadeh2, Esmaleel Moshiry1, Afsaneh Nourozi1

Abstract
Background and aims
The efficacy of adding midazolam to intrathecal bupivacaine has been widely documented. The aim of this study was to assess the effects of combination of intrathecal midazolam and lidocaine on postoperative pain.
Methods
In a randomized controlled trial that was performed in 2007 in a teaching hospital of Arak University of Medical Sciences, forty five male patients who were candidates for elective inguinal herniorrhaphy entered and randomly divided into three groups of Control (lidocaine 5% plus Normal saline), M0.5 (lidocaine 5% and midazolam 0.5mg) and M1 (lidocaine 5% and midazolam 1 mg) according to intrathecal solution injected for spinal anesthesia. Mean arterial blood pressure, heart rate, post-operative pain, narcotic requirements, and complications (nausea, vomiting, pruritis, headache, hypotension and bradycardia) were recorded.
Results
The severity of post-operative pain was lowest in M1 group in all postoperative measurements except at 2 hours after operation.There was significant difference in vomiting between three groups which had the highest frequency in M0.5 group. No severe hypotension was seen; though, bradycardia occurred in one patient in M0.5 group which needed treatment.
Conclusions
Our findings suggest that administration of intrathecal midazolam (especially 1mg) together with lidocaine is effective in reducing post-operative pain in patients undergoing open inguinal herniorrhaphy and is not associated with adverse effect.
Key words: Intrathecal, midazolam, lidocaine, spinal anesthesia, postoperative pain, inguinal herniorrhaphy.

Journal of Anesthesiology and Pain 2010;1(1):53-62.

1- Assistant professor of Anesthesiology, Arak University of Medical Sciences, Arak,
Iran(*Correspondence author) 2- Assistant professor of Surgery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.

56قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید