مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 63-72-1

شبيهسازي تنشهاي باقيمانده و اعوجاج استوانههاي فولادي در عمليات حرارتي سختكاري محمدمهدي خرميراد1، محمدرضا ابوطالبي2، محمدتقي صالحي3 كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران استاد، دانشگاه علم و صنعت ايران دانشيار، دانشگاه علم و صنعت Read more…

By 92, ago