مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 51-60-1

بررسي اثرات ذرات تقويت كننده اكسيدآهن(4(Fe3O بر رفتار مكانيكي و مغناطيسي ماده مركب زمينه مس توليد شده به روش اتصال تجمعي نورد اميرحسين اسلامي*,1، محمد محسن مشكسار2 ، سيد مجتبي زبرجد3 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 6_Issue 3_Pages 47-53-1

بررسي تاثير ميزان نقره نفوذي بر روي خاصيت ضد ميكروبي سطح لعاب فائزه مهدي زاده1*، علي نعمتي2، محمد رضا فاضلي3 كارشناس ارشد، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه آزاداسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران استاد، دانشكده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 11-17-1

تأثير فوق ذوب و دماي قالب بر عملكرد آندهاي ريختگي فداشونده آلومينيمي مهدي اميدي1، رضا ابراهيمي كهريز سنگي2، بهروز شايق بروجني1، اكبر منتظري3 و يزدان مختاري3 مربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد استاديار، دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago