مقالات و پایان نامه ها

eee

فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 27-34-1

بررسي مقايسه اي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سيستم 3Co/α-Fe2O سنتز شده بهروش آلياژسازي مكانيكي با نسبتهاي مولي متفاوت هدي گلپايگاني1، علي بيتالهي2، محمد نيايي فر3 كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران Read more…

By 92, ago