مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 1_Pages 19-27-1

استخراج مس از كنسانتره سولفيدي اكتيو شده مكانيكي از طريق فروشويي در اسيد سولفوريك صادق محمديان1، علي سعيدي2، رضا ابراهيمي3، هادي ناصريخبر4 و صديقه زيدآبادي5 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه آزاد نجفآباد استاد، Read more…

By 92, ago