مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 1_Pages 45-49-1

بررسي اثر افزودنيها بهسرباره جهت جلوگيري از خوردگي نسوز منيزيت– كربني احمد منشي1 و مسعود ظريفي2 استاد، دانشگاه صنعتي اصفهان دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد نجفآباد [email protected] چكيده آجرهاي نسوز منيزيت – كربني به علت Read more…

By 92, ago