مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 11-18-1

شبيهسازي ديناميك مولكولي ذوب آلياژ منظم و نامنظم Ag-Au ليلا مهري1 و جمال داودي2 كارشناس ارشد، گروه فيزيك، دانشگاه زنجان استاديار، گروه فيزيك، دانشگاه زنجان [email protected] چكيده فرآ يند ذوب آلياژ نامنظم Ag-X%Auو آلياژهاي دوتايي Read more…

By 92, ago