مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 41-49-1

بررسي پايداري نانوهيدروكسي آپاتيت توليد شده بهروش رسوبي تحت شرايط استريل سيد مجتب ي زبرجد1، بتول فيض2، ناصر شاه طهماسبي3 و سيد عبدالكريم سجادي1 دانشيار، گروه مهندسي مواد، دانشگاه فردوس ي مشهد كارشناس ارشد، گروه Read more…

By 92, ago