مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 1-9-1

توليد كامپوزيت پايه آلومينيوم با روش آسيابكاري مكانيكي و مطالعه خواص آن مريم عباسي1، سيد عبدالكريم سجادي2 و مازيار آزادبه3 كارشناس ارشد، دانشكده علم مواد و مهندسي متالورژي، دانشگاه صنعتي سهند دانشيار، گروه مهندسي متالورژي Read more…

By 92, ago