مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 صفحه چکیدهص فصل اول: کلیات1 1-1)مقدمه2 1-2)بیان مسئله3 1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5 1-4)اهداف تحقیق6 1-4-1) اهداف علمی 6 1 -4-2) اهداف کاربردی7 1-5) چارچوب نظری تحقیق7 1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8 1-6)سوالات تحقیق9 1-7)فرضیه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 1-8-1

توليد كامپوزيت TiC در زمينه آلومينايد نيكل بهروش سنتز احتراقي انفجاري عليرضا اسمعيلي عليآبادي1، علي سعيدي2 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز استاد، دانشگاه صنعتي اصفهان [email protected] تاريخ دريافت:23/1/87 تاريخ پذيرش:1/3/78 چكيده امكان توليد Read more…

By 92, ago