مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 صفحه چکیدهص فصل اول: کلیات1 1-1)مقدمه2 1-2)بیان مسئله3 1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5 1-4)اهداف تحقیق6 1-4-1) اهداف علمی 6 1 -4-2) اهداف کاربردی7 1-5) چارچوب نظری تحقیق7 1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8 1-6)سوالات تحقیق9 1-7)فرضیه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 7_Issue 1_Pages 87-94-1

بررسي تأثير نوردپوسته اي بر خواص شكلپذيري ورقهاي فولاد ساده كربني روح اله بصيري1*، داود آصفي2، حسين مناجاتي زاده3، عباس نجفي زاده4، علي ناظري5 1ـ دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، اصفهان، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 41-49-1

بررسي پايداري نانوهيدروكسي آپاتيت توليد شده بهروش رسوبي تحت شرايط استريل سيد مجتب ي زبرجد1، بتول فيض2، ناصر شاه طهماسبي3 و سيد عبدالكريم سجادي1 دانشيار، گروه مهندسي مواد، دانشگاه فردوس ي مشهد كارشناس ارشد، گروه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 27-34-1

بررسي مقايسه اي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سيستم 3Co/α-Fe2O سنتز شده بهروش آلياژسازي مكانيكي با نسبتهاي مولي متفاوت هدي گلپايگاني1، علي بيتالهي2، محمد نيايي فر3 كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران Read more…

By 92, ago