پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 7/3/3392
سال نوزدهم، شماره 6بهمن، و پي در اسفند پي 0201922، صفحات 228 تا 224 تاريخ پذيرش مقاله: 23/9/3393
بررسي همبستگي قلدری در بيمارستان با شکايات جسماني و بهزيستي عاطفي در پرستاران زن
دکتر محسن گلپرور*0، هاله رفيعزاده2، دکتر مژگان عارفي2

3. دانشیار، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان ،ایران
کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان ،ایران
-10921207866

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان ،ایران چکيده
سابقه و هدف: قلدری در محیطهای بیمارستانی، از جمله عوامل تهدیدکنندهی سلامتی پرستاران است. این پژوهش، با هدد تعیدینهمبستگی قلدری با شکایات جسمانی و بهزیستی عاطفی در پرستاران اجرا شد.
مواد و روشها: روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی و جامعهی آماری پژوهش را پرستاران زن بیمارستانهای شهر یزد تشدکیلمیدادند که از میان آنها به روش در دسترس، 252 نفر انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، از بدین پرسشدنامههدای سداخته شددهی قبلی، شامل پرسشنامهی قلدری، پرسشنامهی شکایات جسمانی و عواطف وابسته به شغل بودند که روایی و پایایی آنها تأیید شده بدود.
دادهها، با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند.
يافتهها: بین قلدری در محیط بیمارستان )اهانت و تحقیر، خشم و کینهتوزی، غفلت، آزار کلامی، تهدید و فشارکداری غیرمتعدار ( بداشکایات جسمانی و عاطفهی منفی وابسته به شغل و بین اهانت و تحقیر، خشم و کینهتوزی، آزار کلامدی و فشدار کداری غیرمتعدار بداعاطفهی مثبت وابسته به شغل، همبستگی معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که فشار کداریغیرمتعار ، قادر به پیشبینی )معنادار( شکایات جسمانی و اهانت و تحقیر، تهدید و فشار کاری غیرمتعار قادر به پیشبینی )معنادار( عاطفهی منفی وابسته به شغل هستند.
نتيجهگيری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که قلدری در محیط بیمارستان توسط همکاران و سرپرستان، مدی تواندد منردر بدهشکایات جسمانی و ترربهی حالات عاطفی منفی پرستاران زن شود. این مهم لازم است توسط مدیران بیمارستانها مدورد توجده قدرارگیرد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

-18287235224

واژگان کليدی: قلدری در محیط بیمارستان، شکایات جسمانی، بهزیستی عاطفی، پرستاران زن لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Golparvar M, Rafizadeh H, Arefi M. The study of the correlation between bullying at workplaces and psychosomatic
complaint and affective wellbeing among women nurses. Pejouhandeh :)6(91;5102328-334.
5084735

مقدمه0
یکی از پدیدههایی کده طدی سدا هدای اخیدر مدورد توجدهپژوهش گران ق رار گرفت ه، قل دری )bullying( اس ت )3،2(.
قلدری رفتاری است که طی آن در یک ارتبدا دو طرفده، یدکطر با اعما قدرت کلامی و غیرکلامی همراه با پرخاشدگری،سعی در ترساندن، مطیعکردن و دستیابی به منافع محسدوس

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر محسنن گنلپنرور ؛ اصدفهان، خوراسدگان،خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشدگاه آزاد اسدلامی خوراسدگان،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی صدنعت ی و سدازمان ی؛ تلفدن :
[email protected] :؛ پست الکترونيك)2333( 5354223-9
و غیرمحسوسی از طر دیگر میکند )5-3(. عوامل متعدددی نظیدر داش تن تع ار ب ا سرپرسدت و همک اران ، ارزی ابی ب د عملکرد، تغییرات عمده در شیوههای کاری و عوامل شخصیتی و رفتاری، میتوانند باعث بروز قلدری شوند)8-6(. در بسدیاریاز شرایط، افرادی که دست به قلدری میزنند، به دنبدا سدودیا منفعت خاصی هستند. آنها ممکن است به دنبا جلب توجه و یا دریافت خدماتی بهتر و سریعتر باشند، یدا بدرای بدهدسدتآوردن پو و کالای دیگری که به آنها تعلق نددارد ، دسدت بدهقلدری بزنندد ) 33-6(. ابعداد شناسدایی شدده در ایدران بدرایقلدری، شامل اهانت و تحقیر، غفلدت و فشدار کداری، خشدم وکینهتوزی، تهدید، فشارکاری کسلکننده و غیرمتعدار و آزارمیباشد )32(. تاکنون ،همبستگی متغیرهای پیامدد متعدددی )از جمله دو متغیر شکایات جسمانی و عواطف مثبت و منفدیوابسته به شغل که در این مطالعه بررسی شدهاندد( بدا قلددریمورد بررسی قرار گرفتده اسدت . شدکایات جسدمانی، شدکایاتیهستند که در بدن انسان نمود پیدا مدی کنندد امدا منشدأ آنهداعموماً روانشناختی است )35-33(.
متغیر پیامد بعدی در پژوهش حاضر، عاطفده ی وابسدته بدهشغل است. برخی نظریده پدردازان معتقدندد ، عواطدف افدراد درمحیطهای کار، نحوه و چگونگی تفکر آنها را تحت تدأییر قدرارمیدهد. بر اساس مد نظری القای عاطفه )affect infusion model(، عاطفهی افراد در تعامل با فرآیندهای شناختی آنهدا ، ایرات خود را بر رفتارهای مختلدف اعمدا مدیکندد ) 36،37(.
براساس این مد نظری، خُخلق افراد، نحوهی مواجهده ی آنهدا رابا تکالیف در محیطهای کار و سپس نحوهی بازیابی اطلاعات و به تبع نحوهی داوری و رفتارهای آنها را جهدت دهدی مدیکندد)38(. در این راستا، شواهد پژوهشی ارایه شده نشان میدهند د که عواطف، چده بده صدورت مثبدت و چده بده صدورت منفدی،عملکرد و تمایلات رفتاری، به ویژه گرایش افراد را به رفتارهای سازندده یا مخرب، به طور جدی تحدت تدأییر قدرار مدیدهندد)38-36(. شواهد در حدوزه ی قلددری حداکی از آن اسدت کدهوقتی افراد، مورد قلدری واقع میشوند، از سطح عواطف مثبدتآنها کاسته شده و عواطدف منفدی آنهدا افدزایش مدییابدد ) 6(. عواطف منفی در مطالعات انرام شده اغلب شامل مواردی نظیر عصبانیت، اضطراب، احساس ملا و اندوه، احساس افسدردگی،احساس یأس، احساس تنفر و خستگی و احساس برافروختگی و وحشددت و در مقابددل، عواطددف مثبددت اغلددب مشددتمل بددراحساساتی نظیر آسودگی و راحتی، احساس آرامش، خشنودی ،احساس تأمین نیازها )تشفی نیازها(، احساس به وجدد آمددن،احساس انرژی، احساس روحیه داشتن، احساس برانگیختگی و نشا همراه با احساس تهییج میباشند) 36(.
شواهد پژوهشی در دسترس نشدان مدیدهدد کده قلددری وخشونت، امری شایع در محیطهای کاری پرستاران بوده )39( و باعث میشود تدا افدرادی کده بدا قلددری مواجده مدی شدوند،اضطراب و برانگیختگی بیشتر) 22،23(، تمایل بیشتر به تدر محل کار، افزایش میزان ابتلا به اختلا استرس پس از سانحه )PTSD(، مددرز زودرس، خودکشددی، خشددونت خددانوادگی،مصر سنگین سیگار، نوشیدن افراطی مشدروبات، پرخدوری واز دست دادن روابط خود با دیگران) 22،23( را ترربده کنندد.علاوه بر این، در پژوهشهای گذشدته ، بدین قلددری و کداهشتوانایی کنتر امور و وظایف، عددم تواندایی مقابلدهی مد ؤیر بدا
329
دیگر عوامل فشارآور، کاهش میزان اعتماد به افدراد و سدازمان،افزایش افسردگی و اضدطراب، شدکایات روانتندی و رفتارهدایپرخاشگرانهی انفعالی همراه با افدزایش افسدردگی و مشدکلاتاس کلتی و اس تخوانی نی ز، همبس تگی گ زارش ش ده اس ت )24،25(. بررسیهای به عمدل آمدده روی موضدول قلددری درمراجع اطلاعاتی داخلی نشان داد که تاکنون در کمتر پژوهشی به موضول قلدری و تبعات آن در جامعهی پرستاران )بده ویدژهپرستاران زن( توجه شده است .
با توجه به آنچه بیدان شدد، ایدن پدژوهش بدا هدد یدافتنپاسخی علمی به دو سؤا زیر طراحی و اجرا شدده اسدت: آیداقلدری در محیط بیمارستان بدا شدکایات جسدمانی و عواطدفمثبت و منفی در پرستاران زن همبسدتگی دارد؟ و در صدورتوجددود همبسددتگی، کدددام یددک از ابعدداد قلدددری در محددیطبیمارستان، قادر به پدیش بیندی شدکایات جسدمانی و عواطدفمثبت و منفی هستند؟

مواد و روشها
روش پ ژوهش حاض ر، توص یفی- همبس تگی و جامع هی آماری آن را کلیهی پرستاران زن بیمارستانهای شهر یدزد درزمستان 3393 تشکیل دادند. از جامعهی آماری مورد اشاره، بر اساس جدو تناست حرم نمونده بدا حردم جامعدهی آمداری،252 نفر به عنوان نمونه، از طریدق نموندهگیدری در دسدترس، انتخاب شددند ) 26(. پرسدتاران شدرکتکنندده در پدژوهش، از بخشهای مختلف نظیر CCU ،ICU، مغز و اعصاب، جراحی و زنان بودند. مدت زمان کاری پرسدتاران نموندهگیدری شدده دردورهی زمانی انرام این پژوهش، یک شیفت کاری در یدک روزبود. میانگین سنی پرستاران شرکتکننده در پدژوهش ، 92/33 سا )با انحرا معیار 33/6 سا ( و میدانگین سدابقهی شدغلیآنها برابر با 9 سا )با انحرا معیار 66/6( بود.
برای سنرش قلدری در محیط بیمارستان، از پرسشدنامه ی 32 سؤالی قلدری در محیط کار که توسط گلپرور و همکدارانس اخته و معرف ی ش ده اس ت )32(، اس تفاده ش د. مقی اس پاسخگویی این پرسشنامهی پنج گزینهای )سالی یک بدار = 3 تا هفتهای یک بدار = 5( بدوده و تحلیدل عداملی اکتشدافی 27 سؤا از 32 سؤا را بر شش عامل به نامهای اهاندت و تحقیدر)7 سؤا (، غفلت و فشار کاری) 6 سؤا (، خشم و کینده تدوزی
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

)5 سؤا (، تهدید) 4 سؤا (، فشار کاری غیرمتعار) 3 سؤا ( و آزار کلامی) 2 سؤا ( قرار داده است. پایایی این پرسشدنامه ، در پژوهش گلپرور و همکاران بر حسب آلفای کرونبدا بدرایاهانت و تحقیدر ، غفلدت و فشدار کداری ، خشدم و کینده تدوزی ،
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

332
تهدید، فشارکاری غیرمتعار و آزار کلامی به ترتیدب برابدر بدا83/2، 8/2، 79/2، 76/2، 7/2 و 78/2 و بد ر حسد ب پاید ایی بازآزمایی به ترتیدب 53/2، 53/2، 73/2، 89/2، 76/2 و 73/2 )223/2P<( گزارش شده است )32(. همچنین روایی سدازه ی عاملی، روایی سازهی همگرا و واگرا و روایی پیشین پرسشدنامهنیز توسط گلپدرور و همکداران، مطلدوب گدزارش شدده اسدت )32(. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل عاملی مرددد )در ایدنتحلیل 92/2KMO=، آزمون کرویت بارتلت برابر با 99/4533 و معن ادار در س طح 223/2P< و ک ل واری انس تبی ین ش ده پرسشنامه) 2R( برابر با 86/62 درصدد بدود(، 25 سد ؤا از 32 سؤا بر همان شش عامل اسدتخرا شدده توسدط گدلپدرور وهمکاران) 32( قرار گرفت. آلفای کرونبا برای اهانت و تحقیدر )4 سؤا (، خشم و کینهتوزی) 4 سؤا (، غفلت) 3 سؤا (، آزار کلامی) 4 سؤا( ، تهدید) 4 سؤا (، و فشدارکاری غیرمتعدار )6 سؤا( به ترتیب برابر بدا 7/2، 79/2، 72/2، 83/2، 78/2 و
84/2 به دست آمد. برای سنرش شکایات جسمانی در محدیطکار، از پرسشنامهی 38 سؤالی ساخته و معرفدی شدده توسدطگلپرور که 38 شکایت جسدمانی رایدج را پوشدش مدیدهدد ومقیاس پاسخگویی آن سه درجده ای )هرگدز چندین علامدت وشکایتی را ترربه نکردهام=3 تا چنین علامتدی را ترربده و بدهپزشک هم مراجعه نمودهام=3( است، استفاده شدد )28(. ایدنپرسشنامه، از لحاظ روایی صوری و سازه همدراه بدا پایدایی بدرحسب آلفای کرونبا در این پژوهش به دقت بررسدی گردیدد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در این پژوهش )در این تحلیل 87/2KMO=، آزمون کرویت بارتلت برابر با 53/3552 و معنادار در سطح 223/2P< و کل واریانس تبیین شده) 2R( براب ر ب ا 93/57 درص د ب ود( نش ان داد ک ه 38 س ؤا ای ن پرسشنامه، روی یک عامدل قدرار گرفتده و آلفدای کرونبدا آنبرابر با 87/2 به دست آمد.
برای سنرش عواطدف مثبدت و منفدی، از پرسشدنامه ی 22 سؤالی معرفی شده توسط Van Katwyk و همکاران )29( که دو حوزهی عواطف منفدی ) 32 سد ؤا ( و عواطدف مثبدت) 32 سؤا ( را مورد سنرش قرار مدی دهدد ، اسدتفاده شدد. مقیداسپاسددخگددویی بددرای پرسشددنامه ی مددذکور در ایددن پددژوهش، پنجدرجهای )هرگز=3 تا همیشده =5( بدود.Van Katwyk و همکاران طی سه مطالعه گزارششدده در یدک مقالده، شدواهدگسترده و وسیعی از روایی و پایدایی ایدن پرسشدنامه گدزارشنمودند )29(. برای مثا و به عنوان شواهدی از روایی ابعدادیاین پرسشنامه، تحلیل مقیاسبندی چندبعدی نشدان داده کدهاین پرسشنامه، دو بعدد عو اطدف منفدی و مثبدت را بده خدوبیپوشش میدهدد. همچندین شدواهد اراید ه شدده توسدطVan Katwyk و همکاران حاکی از آن اسدت کده عواطدف منفدی ومثبت این پرسشنامه با لذت و عدم لذت بده عندوان شدواهد ازروای همگرا و واگرا دارای همبستگی معنادار هستند )29(. در پددژوهش حاضددر تحلیددل عدداملی اکتشددافی )در ایددن تحلیددل93/2KMO=، آزم ون کروی ت بارتل ت براب ر ب ا 25/3873 و معنادار در سطح 223/2P< و کل واریانس تبیدین شدده) 2R( برابر با 72/64 درصد بدود( نشدان داد کده بیسدت سدؤا ایدنپرسشنامه، بر همان دو عامدل عاطفدهی مثبدت و منفدی قدرارمیگیرد و آلفای کرونبا پرسشنامه در عواطف مثبت و منفدیبه ترتیب برابر با 92/2 و 93/2 به دست آمد.
در تحلیل دادهها، از ضدریب همبسدتگی پیرسدون و آزمدونمعناداری آن و تحلیل رگرسیون چندگانه )به شیوهی همزمان( از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخهی 38 اسدتفاده شدد. بداتوجه بده ایدن کده در مطالعدات تحلیدل رگرسدیون )همچدونپژوهش حاضر( لازم است به ازای هر متغیر پدیش بدین )بدا درنظر گرفتن 6 مؤلفهی قلدری که به عنوان متغیر پیشبدین دراین مطالعه استفاده شدهاند(، حداقل 35 تا 35 نفر در مطالعدهحاضر باشند )27(. بر همین اساس، چون حداکثر نمونه مربو به هر یک از این بخشها در مطالعه، بین 32 تدا 52 نفدر بدود،این امکان وجود نداشت تا بتدوان بدرای هدر یدک از بخدشهداتحلیلهای جداگانه انرام داد.

يافتهها
در ج ل 1 فرا ان گ و ر و ن پن ش د م غی در رغ ج ع تشن خ گ ارائش شلو است.

جدول 1. فراوانی گروه نمونه پژوهش در متغیرهای جمعیتشناختی.
درصد فراواني متغير
4/4
94/8 33
237 فوقدیپلم لیسانس و فوقلیسانس تحصیلات
2/8 2 اعلام نشده 47/2
38/4
9/6 338
96
24 تا 32 سا
33 تا 42 سا
43 سا به بالا سن
4/8 32 اعلام نشده 59/6
29/6
5/2 349
74
33 تا 32 سا
33 تا 22 سا

23 سا و بالاتر سابقهی شغلی
5/6 34 اعلام نشده 22 77/2 52
393 مررد
متاهل وضعیت تأهل
2/8 7 اعلام نشده
333
ب رس ن ب شک ی ت جگ نگ عپاط ثبت نفگ غ دراوب نگ انفرای ع ر رغ ، ارایش شلو است.

جدول 2. درصد فراوانی 6 بعد قلدری در سه سطح پایین، متوسط و بالا. در جل 2، ن یج ح صل از ور وبنل انج م شدلو بدرا 6 بعل قللر کش بر بند اد یدن انفدرای ع د ر دد ی ادر از نگ بش عنپان قللر د ی ، ا ین انفرای ع د ر بد رار از نگ بش عنپان قللر پسط ب رار از ین انفرای ع د ر
کل%) ( ب ر%) ( پسط%) ( د ی%) ( ؤلفشغ قللر
111 11/6 22 16/4 اغ نت افق ر
111 12/8 82/2 1 خ ک نشاپز
111 11/6 88/4 1 غفلت
111 11/6 21/8 12/6 آزار کلا گ
111 11/2 84/8 1 ادلیل
111 11/6 64 21/4 ف رک ر غ ر ع ری
از نگ بش عنپان قللر بد ر اعرید وردیدلو، اراید ش شدلواست. درصل ب ر اجربش قللر بدرا اغ نت افق ر، غفلت آزار کلا گ برابر ب 6/11 درصدل، بدرا خ د ک ندشادپز برابر ب 8/12 درصل، بدرا ادلیدل 2/11 درصدل بدرا ف د رک ر غ ر ع ری، 6/11 درص ل ب پدو اس ت. در ج ل 3، دد اریه غ بگدد گگ بدد ؤلفددشغدد قلددلر در فدد ط

جدول 3. همبستگی بین مؤلفههای قلدری در محیط بیمارستان با شکایات جسمانی و عواطف مثبت و منفی.
F R2 R P t
2/3 -2/23
2/25 SE B مؤلفههای قلدری
3/89** 2/288

2/296
2/83
2/29
2/88
2/62 2/22
3/25
-2/35
2/5 2/24
2/25
2/25
2/24 2/23
2/25
-2/23
2/22 اهانت و تحقیر
خشم و کینهتوزیغفلت
آزار کلامی
2/77 -2/29 -2/22 2/26 -2/22 تهدید
2/23 2/24 2/2 2/24 2/29 فشار کاری غیرمتعار
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

8 7 6 5 4 3 2 3 SD M متغیرهای پژوهش
– 2/63 3/68 اهانت و تحقیر
– 2/59** 2/65 3/59 خشم و کینهتوزی
– 2/53** 2/49** 2/6 3/48 غفلت
– 2/56** 2/87** 2/63** 2/72 3/76 آزار کلامی
– 2/42** 2/56** 2/45** 2/35** 2/44 3/23 تهدید
– 2/49** 2/53** 2/57** 2/63** 2/56** 2/74 3/75 فشار کاری غیرمتعار
– 2/53** 2/35* 2/34** 2/33** 2/33** 2/38** 2/85 2/33 عواطف منفی
– -2/22** -2/34* 2/22 -2/32* -2/23 -2/33 -2/32 2/94 2/46 عواطف مثبت
-2/23** 2/35** 2/28** 2/34* 2/23** 2/37** 2/25** 2/2** 2/32 3/63 شکایات جسمانی

)جل 1، ردی 2(.

بحث
این پژوهش که با هد بررسی همبستگی بدین قلددری درمحیط بیمارستان با شکایات جسمانی و عواطف منفی و مثبت در میان پرستاران زن به مرحلهی اجرا درآمد، حمایت نسبی را برای نقش قلدری در بروز شکایات جسمانی و عواطف منفی در پرستاران زن بده دسدت داد. در درجدهی نخسدت ، یافتده هدایحاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که بین اهانت و تحقیدر ، خشم و کینهتوزی، غفلت، آزار کلامدی ، تهدیدد و فشدار کداریغیرمتعدار ، بدا ش کایات جسدمانی در پرسدتاران، همبس تگی مثبت و معناداری وجود دارد) جدو 3(.
اغ نت افق ر، خ د ک ندشادپز ، غفلدت ، آزار کلا دگ ، ادلیل ف ر کد ر غ ر عد ری، بد شدک ی ت جگد نگ بد ع طفش نفگ در درس ران زن، غ بگ گگ عند دار داشدت )11/1P<(. غ چن ، آزار کلا گ ف ر ک ر غ ر ع ری، بد ع طفددش ثبددت، غ بگدد گگ یددع عندد دار داشددت )11/1p<، جل 3(. از 6 ؤلفش قللر در ف ط ک ر، ف ر کد ر غ در ع ری) 11/1β=1/22 ،p<( د یب دنگکنندلو شدک ی ت جگ نگ بدپد )ج ل 4(. از 6 ؤلفدش قل لر در فدد ط کدد ر، ادلیددل )11/1β=-1/18 ،p<( ف دد رکدد ر غ ر ع ری) 11/1β=1/48 ،p<(، د یب نگکننلو ع طفدش نف گ بپدن ل )ج ل 1، ردی 1(. از 6 ؤلف ش قل لر در ف ط ک ر، غ چ ین د یب نگکننلو ع طفش ثبت نبپدنل

جدول 4. پیشبینی شکایات جسمانی از طریق مؤلفههای قلدری در پرستاران.

332

جدول 5. پیشبینی عواطف مثبت و منفی از طریق مؤلفههای قلدری در محیط بیمارستان.

F R2 R P t β SE B مؤلفههای قلدری ردیف
عواطف منفی 37/23** 2/296 2/544 2/34 3/47 2/33 2/33 2/37 اهانت و تحقیر

2/52
2/43
2/23 -2/65
2/83
3/39 -2/25
2/26
2/3 2/32
2/32
2/33 -2/28
2/3
2/33 خشم و کینهتوزی غفلت
آزار کلامی 3
2/229 -2/62 -2/38 2/35 -2/39 تهدید 2/223 6/23 2/48 2/3 2/62 فشار کاری غیرمتعار عواطف مثبت 3/75 2/243 2/224

2/58
2/87
2/42 -2/4
-2/37
2/83 -2/24
-2/22
2/27 2/32
2/33
2/32 -2/25
-2/22
2/3 اهانت و تحقیر
خشم و کینهتوزی غفلت 2
2/3 -3/25 -2/3 2/33 -2/32 آزار کلامی 2/33 3/5 2/32 2/35 2/23 تهدید 2/27 -3/79 -2/36 2/3 -2/39 فشار کاری غیرمتعار
همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد کده ازبین مؤلفده هدای قلددری در محدیط بیمارسدتان، فشدار کداریغیرمتعار ، پیشبینیکنندهی شکایات جسمانی در پرسدتارانمیباشد )جدو 4(.
در مرمول یافتههای این بخش از پژوهش، به مقدار زیدادیبا یافتههای گزارش شده توسدط پژوهشدگران دیگدر همسدوییدارد) 32-3(. البته تدا کندون در کمتدر پژوهشدی، همبسدتگی قلدری در محدیط بیمارسدتان بدا متغیدرهدایی نظیدر شدکایاتجسمانی و عواطف مثبت و منفی، آن هدم فقدط در پرسدتارانزن، به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. با اینحدا ، در پژوهشهای قبلی نظیر مطالعهی Niedl، به رابطده ی بدینمواجه شدن با قلدری و گزارش شکایات جسمانی بیشتر، نظیر اضطراب و برانگیختگی اشاره شدده اسدت )22(. همچندین ، در پ ژوهش Maarit و Vartia، رابط هی ب ین مواج ه ش دن ب ا قلدری و کاهش سطح بهزیستی روانی و عاطفی، گزارش شددهاست )23(. در پژوهش Speedy نیز آمده است ،پرستارانی که مورد قلدری واقع میشوند، 25 درصد بیش از دیگران، محدیطبیمارستان خود را تر میکنند و در معر اختلا اسدترسپس از سانحه) PTSD(، مدرز زودرس، خودکشدی، خشدونتخانوادگی، مصر سنگین سیگار، نوشیدن افراطدی مشدروبات،پرخوری و از دست دادن روابط خدود بدا دیگدران، قدرار دارندد)22(.
به لحاظ نظری دلیدل وجدود همبسدتگی بدین مؤلفده هدایقلدری با شکایات جسمانی در پرستاران این است که قلددری ، موجودیت روانی و جسمی افراد را تهدید نموده و بده مخداطرهمیافکند) 33-3(. پرستاران نیز همچون دیگر افراد، در فضایی مخاطرهآمیز که احساس میکنند از نظر روانی و جسمی مدوردتعدی قرار گرفتهاند، شکایات جسمانی را ترربه میکنند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون )جدو 4( خود حاکی از آن اسدتکه فشار کاری غیرمتعار ، تنهدا پدیشبیندی کنندده ی عوامدلمربو به قلدری برای شکایات جسدمانی در پرسدتاران اسدت.فشار کاری غیرمتعار که در بسیاری از شرایط بسیار ماهیدتپوشیده و پنهدان دارد، مدیتواندد از جملده مخداطره آمیزتدرینعوامل مربو به قلدری برای سدلامتی جسدمی زندان پرسدتارباشد. به نظر میرسد که تخصیص عمدی وظایف و امور کداریفراوان به افراد در محیطهای کاری و از جمله به پرستاران زن ،علیرغم ماهیت معقو خود، شیوهی بسدیار مدؤیر و کارآمدد والبته غیرانسانی و غیراخلاقی اسدت کده مدیتواندد بدا مداهیتیانساندوستانه اما دارای مقاصدد غیرانسدانی، سدلامتی و نشدا پرستاران را با بروز علایم جسدمانی ، مدورد تهدیدد قدرار دهدد.برهمین اساس توصیه میشود که در پدژوهش هدای بعددی دریک الگوی علیّ- زنریدره ای، همبسدتگی قلددری بدا شدکایاتجسمانی و سلامتی ادرا شده و واقعدی ، مدورد بررسدی قدرارگیرد تا بدینوسدیله مشدخص شدود کده آیدا پدس از شدکایاتجس مانی، س لامتی ادرا ش ده و واقع ی پرس تاران زن، ب ه مخاطره میافتد یا خیر و در صورت بروز چنین مخاطراتی آیدااین مخاطرات در نظامهای بدنی خاصی بروز میکند یا خیر.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در بخش دیگری از یافتههای پژوهش حاضر، نشان داده شد که اهانت و تحقیر، خشدم و کیندهتدوزی ، غفلدت ، آزار کلامدی ، تهدیدد و فش ار ک اری غیرمتعدار ، ب ا عاطف هی منف ی و آزار کلامی، و فشار کداری غیرمتعدار بدا عاطفدهی مثبدت ، دارای همبستگی معنادار هستند )جدو 3(. نتایج تحلیل رگرسدیون
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نیددز نشددان داد کدده تهدیددد و فشددار کدداری غیددر متعددار ، پیشبینیکنندده ی عاطفده ی منفدی در پرسدتاران زن بدوده و هیچیک از 6 مؤلفهی قلدری در محیط کار، پیشبینیکنندهی عاطفهی مثبدت نمدی باشدند )جددو 5(. بدرای ایدن بخدش ازیافتههای پژوهش حاضر ،مطالعهی مشابهی حتدی در خدار ازایران هم در دسترس قرار نداشت تا نتایج آنها با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گیرد. با اینحا ، در رابطه با نقشهایی کده بدرایبرخی مؤلفههای قلدری در تحلیل رگرسیون به دست آمد، بدهلحاظ نظری میتوان توضدیحاتی ارایده کدرد. در درجده ی او ، عدم توانایی پیشبینی عاطفهی مثبدت از طریدق هدیچ یدک ازمؤلفههای قلددری ، بد ه احتمدا زیداد حداکی از آن اسدت کدهعاطفهی مثبت در محیطهدای کداری پرسدتاران زن، بده طدورجدی تحت تأییر مؤلفههای قلدری قرار نمیگیرد. دلیل بسدیارمحتمل این امر آن است که عواطف مثبت صدر نظدر از ایدنکه پرستاران زن با قلدری مواجه بشوند یا نه، بده عندوان یدکسازوکار مقابلهای عاطفی برای مقابلده بدا جنبدههدای مختلدفشغل آنها عمل کرده و چندان زمینده ی تضدعیف آن از طریدققلدری، فراهم نمدی شدود. امدا وضدعیت بدرای عواطدف منفدی، متفاوت است .
چنانکه در بالا اشاره شد، تهدید و فشار کاری غیرمتعدار ، پ یشبین یکنن دهی عاطف هی منف ی هس تند. فش ارک اری غیرمتعار برای پیشبینیقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید