پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 24/12/1391 سال نوزدهم، شماره بهمن6 ، و پي در اسفند پي3 131029، صفحات 304 تا 311 تاريخ پذيرش مقاله: 16/9/1393
بررسي تأثير مداخلهی رفتاری-ذهنآگاهي- پذيرش در اصلاح روانبنهی خود و تصوير بدني منفي
آزاده زمزمي*1، مژگان آگاههريس2، مسعود جانبزرگي3

مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران
-10921207865

دانشیار، گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران چکيده
سابقه و هدف: استانداردهای اجتماعی و فرهنگی کنونی، بر جذابیت و لاغری زناان تکک یا د دارناد، باط راوری کاط مساکهط ی جهاانی و عمدهی زنان، نارضایتمندی بدنی است کط باعث فراخوانی روانبنطهای ناکارآمد خود میشود و همین امر میتواناد روابا میا انفاردی ، وضعیت اجتماعی- هیجانی و خود-ارزشمندی ادراک شده را در بین جوانان، تحت تکثیر قرار دهد. بنابراین، پاژوه حاضار باط منواوربررسی اثربخشی مداخلطی رفتاری- ذهنآگاهی- پذیرش بر تصویر بدنی منفی و روانبنطی خاود ، در گروهای از دانشاجویان دختار ، در سال 1390 انجام گرفتط است.
مواد و روشها: این پژوه بط روش کارآزمایی باهینی انجام شد. تعداد 26 آزمودنی دختر کط پس از اجرای پرسشنامطی چناد بعادیرواب بدن-خود، مشخص گردید کط دارای تصویر بدنی منفی هستند، انتخاب شده و بط رور تصادفی در دو گاروه 13 نفاره )آزماا ی و کنترل( قرار گرفتند. گروه کنترل در هیست انتوار قرار گرفت و گروه آزمای تحت آموزش کاربست رفتاری-ذهنآگااه ی باط مادت 12 جلسط )هر جلسط 70 دقیقط( قرار گرفتند .آزمودنیهای هر دو گروه بط تمامی گویطهای پرس نامطی چند بعادی روابا بادن – خاود و روانبنطی ظاهر، قبل و پس از مداخلط، پاسخ دادند. برای تحلیل دادهها از آزمون مانویتنییو استفاده شد.
يافتهها: تحلیل یافتطها نشان داد کط تفاوت رتبطی میانگین در تصویر بدنی در گروه آزمای برابر با 1/9 و در گاروه کنتارل 8/17 و در مؤهفطی روانبنطی خود در گروه آزمای برابر با 5/19 و در گروه کنترل 5/7 بود کط بیانگر تفااوت معناادار باین گاروه هاای آزماا ی و کنترل در زمینطی تصویر بدنی و روانبنطی خود بود) 05/0P<(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: بط نور میرسد مداخلطی رفتاری- ذهنآگاهی- پذیرش با اصلاح مؤهفطهای رفتاری و شناختی باعث افزای رضاایتمندی بدنی و اصلاح روانبنطی خود در افراد میشود. هذا با توجط بط پژوه های انجام گرفتط در این زمینط، نگارش مقاهاط ی مارور ی پیشانهاد میشود.

-18287233842

واژگان كليدی: مداخلهی رفتاری، ذهنآگاهی، پذیرش، تصویر بدنی منفی، روانبنه خود هطفاً بط این مقاهط بط صورت زیر استناد نمایید:
Zamzami A, Agahheris M, Janbozorgi M. The investigation efficacy of behavioral-mindfulness-acceptance intervention on modifying negative body image and self-schema among female students. Pejouhandeh 2015;19(6):304-311.
20325751

مقدمه1
نارضایتمندی بدنی، یکی از مشکلاتی است کط زنان سراسارجهان از آن رنج میبرند، باط راوری کاط 63% از زناان ایا الات متحده دربارهی وزن فعلی خود، احساس نارضایتمندی و 49% از آنها نسبت بط تصویر بادن ی خاود ، ، دلمشاووهی دارناد )1(.

*نويسنده مسؤول مکاتبات: آزاده زمزمي؛ مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهاران،ایران ؛ پست الکترونيك: [email protected]
بدن ایدهآل، بط صورت زنی لاغار و باریا ، از سانین ابتادایی شکل میگیرد )2( و در دوران جاوانی پایاط گاذاری مای شاود . تصویر بدنی، ی سااختار چناد وجهای اسات )3( کاط شاامل جنبطهاای باازخوردی )شاامل ارزشایابی پاساخ هاا (، جنباط ی ادراکی )روشهای ادراک فرد دربارهی بادن ( و بعاد رفتااری )رفتارهای فرد در ارتباط با ظاهرش( است )6-4(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تصویر بدنی منفی، بر رواب میا انفاردی ، رشاد اجتمااعی- هیج انی و خ ود-ارزش مندی ادراکش دهی زن ان، ت کثیر دارد )7،8(، بط روری کط Nezlek نشان داد تصویر بدنی زنان کاهج، بر تعاملات اجتماعی روزمرهی آنها، اثر منفا ی گذاشاتط اسات.
همچنین، ادراک خود زنان کاهج از جذابیت اجتماعی، با اعتماد بط نفس آنها در تعاملات اجتماعی و همچنین با ادراکاتی کط بر تعاملاتشان اثر میگذارد، رابططی مثبت داشت )9(.
مطاهعات نشان دادهاند کط عواملی مانند جوان بودن، جانس )مؤنث( و تبلیوات رسانطها، با تصویر بدنی منفی ارتبااط دارناد
)10(. در حاااهی کااط فشااارهای فرهنگاای-اجتماااعی )ماننااد رسانطها( در ارتباط با زیبایی و لاغری، با طراور برجساتط ای در تصویر بدنی فردی دخاهت دارند، عوامل فردی )مانناد باورهاا (، تعیینکنندهی چگونگی و محتاوای اثارات ایان اساتانداردهایاجتماعی روی افکار، احساسات و رفتارها هستند )13-11(.
علاوه بر موارد فوق، روانبنطهای ظاهر بدنی نیز در رابطا طی با ین فشا ارهای اجتما اعی-فرهنگا ی زیبا ایی، لاغا ری و نارضایتمندی بدنی، مداخلط میکنند )14(. روانبنطهای ظااهربدنی، باورهای اصلی اهمیت ظاهر بادن ی بارا ی تعریا ف فارد ازخود هستند )15(. در واقع ی سطح بالاتر از سااختار تصاویر بدنی، روانبنطی خود است کط با ظااهر فاردی مارتب اسات .
مارکوس نخستین بار، روانبنطی خود را اینگونط تعریاف کارد :
“شناخت فراگیر دربارهی خود، کط از تجارب گذشتط سرچشمط گرفتط، کط پردازش ارلاعات مربوط بط خاود را کاط مبتنای بار تجربطی اجتماعی فردی است، فراهم و هدایت میکناد ” )16(. روانبنطها در پردازش ارلاعات دربااره ی خاود در حاوزه هاایی مانند شخصیت، خود اجتماعی و وزن/ شکل/ ظاهر بدن، تاکثیردارند )17(. شخصی کاط در ماورد ابعااد خاود )ظااهر و بادنفردی( روانبنطای است، ارلاعات مربوط بط این موضاو را باط روش متفاوتی از فردی کط روانبنطای نیست، پاردازش خواهادکرد )18(.
در زنان، بین باورهای تصاویر بادنی باا روانبناط هاای خاود منفی، ارتباط وجود دارد )19(، بطروری کط این افاراد توجاط وپردازش ارلاعاات بیشاتر ی در ارتبااط باا ظااهر دارناد )20(.
تساال اسااتانداردهای غیاار واقعاای زیبااایی در فرهناا ، درپیوستگی با فرآینادهایی مانناد درونای شادن، هویاتیاابی و برنامطریزی، بط گسترش روانبنطی خود منفی منجر مای شاود .
هنگامی کط ی روانبناط ی خاود منفای شاکل مای گیارد ، باراحساسها، فکرها، رفتارها و ادراکهای بدنی، تکثیر مای گاذارد . همچنین، روانبنطی خود منفی، عملکرد قوی در ابقای اختلال تصویر بدنی دارد، زیرا آنچط را کط فرد باط آن توجاط مایکناد ، تمایل دارد و تجاربی کط بط یاد میآورد، تعیین میکند )21(.
همانگونط کط عنوان شد، زنان بط سادگی در معرض عوامالمستعدکنندهی اختلال تصویر بدنی قرار میگیرناد . در هماینارتباط، مشکلات تصویر بدنی در دهطهای اخیار ، ماورد توجاط متخصصان قرارگرفتاط و شایوه هاای درماانی نیاز بارای آنهاا ، رراحی شده است )15(. در حال حاضر، توجط گساترده ای باط درمان شناختی- رفتاری معطوف شاده اسات، زیارا ایان ناو درمان، روشهاای واضاح و کااملی بارای سانج و مداخلاط ، فراهم میسازد )18،22(. بط عناوان مثاال ، پاژوه هاا نشاان دادهاند کط قرار گرفتن در معارض آییناط ، همگاام باا توییارات شناختی، موجب اصلاح تصویر بدنی در افراد با اختلال خوردن میشوند )23(. پژوه ها نیز نشان داد کاط اثربخشای درماان شناختی- رفتاری مبتنای بار اهگاوی هشات مرحلاط ای کا ، تصویر بدنی منفی دانشجویان دختر دانشاگاه شااهد را بهباود بخشیده است )24(. همچنین نتاای ج فراتحلیال نشاان داد کاطتکثیر درمانهای رفتاری- شناختی کط از مؤهفاط هاای رفتااری ، نگرشی و ادراکی استفاده کردهاند، بیشتر از روشهای دیگر، در بهبود تصویر بدنی منفی مؤثر می باشد )25(.
از آنج ا ک ط ام روزه ک اربرد راهبرده ای اهتق اری، بی انگر اثربخشی بیشتر مداخلطهاست، بنابراین در این پاژوه گاروه پژوهشگران از رویکرد اهتقااری و ترکیبای کاط توسا Bell و Rushforth معرفی شده )26(، استفاده کردهاناد . ایان برناماط ساختار یافتط و ترکیب شده باا راهبردهاای درماان شاناختی- رفتاری یعنی خود-نوارتگری، تکاهیف خانگی، مواجطساازی و جلوگیری از پاسخها اسات . عالاوه بار ایان ، برناماط ی درماانی حاضر، از این هحاظ کط مبتنی بر فنون ذهان آگااهی اسات ، باا برنام طه ای گذش تط مو ایر اس ت )26(. در ده طه ای اخی ر، شواهدی در مورد تکثیر مداخلطهای مبتنی بر ذهنآگااه ی روی سلامت روانشناختی فراهم شده است کط ربق این پژوه ها، بین افزای سطح ذهنآگاهی و بهبود عملکارد روانشاناختی ، ارتباط وجود دارد )27(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ذهنآگاهی، بط روشی کط شخص را نسابت باط زماان حاال هوشیار میکند، اشاره دارد. توصایف ذهان آگااهی روی ابقاای آگاهی در ارتباط با تجارب فاوری فارد بادون انحاراف توجاط،توس فکرهای مرتب با گذشتط یا آینده یا اجتناب از تجااربفردی، تککید دارد کط همچنین شامل مانادن و ابقاای نگرشای”بدون قضاوت” است )28،29(. بر اساس یافتطهاای Sherlyn و همکاران، سطوح بالاتر آمادگی ذهنآگاهی باا ساطوح باالای عوارااف مثباات، انتوااارات خلقاای ماانوم و پااذیرش خااود، همبستگی مثبت و با اختلالهای افسردگی، همبستگی منفایدارد )30(. از آنجا کط در ایران در ارتباط با درمان تصویر بدنی و روانبنطی خود منفی، مطاهعات محدودی انجام شاده اسات ، هذا این پژوه رراحی شد تا بط این سؤال پاسخ دهد کاط آیاا مدیریت تصویر بدنی )مداخلطی رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی(، روی اصلاح تصویر بدنی منفی و روانبنطی خود، کارآمد اسات یا خیر؟ این پژوه روی دانشجویان دختر دانشگاه پیا ام ناورمرکز تهران در سال تحصیلی 1390-1389 انجام گرفت.

مواد و روشها
این پژوه از نو کارآزمایی باهینی باود . جامعاط ی آماار ی شامل کلیطی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان تهاران بود. نمونطگیری، از نو نمونطگیری در دسترس بود بط گوناط ای کاااط پااس از درج آگهاای در باردهاااای دانشاا اکدههاا اا و واحادهاای استاان تها اران، کلیا اطی دانشجویا اان داورلبا ای کاط باط آزمایشاگاه روانشناسای مرکاز تهاران مراجعاط کارده باودناد )حادود 200 نفار(، پرسشانامطی چناد بعادی روابا بادن – خاود ) Multidimensional body-self relations questionnaire- MBSRQ( را کامااال کااارده و پاااس ازمحاسبطی نمرات آنها، کلیطی افرادی کط نمرهی کل آنها کمتر از میااانگین گاازارش شااده ) 160M=( بااود و در زیرمقیاااس
رضایت از نواحی بادنی )Body areas satisfaction- BAS( نمرهی کمتر از میانگین گزارش شاده )33M=( کساب کارده)24( و تعداد آنها 62 نفر بود، بط مصاحبط دعوت شدند. پس از مصاحبط، تعداد 26 نفر کط واجد شرای معیارهای ورود- خروج بودند، بط رور تصادفی انتخاب شاده و در دو گاروه آزماای وکنترل )هر گروه 13 نفار( باط صاورت تصاادفی قارار گرفتناد.
معیارهای ورود بط پژوه عبارت بودند از: مؤنث بودن، کسابنمرهی کمتر از 160 در پرسشنامطی چند بعدی روابا بادن-خود و نمرهی کمتر از 33 در زیرمقیاس رضایت از اجزای بدن.
جدول 1. پروتکل درمان رفتاری- ذهنآگاهي.

توصيف عنوان جلسه جلسه
اجرای پی آزمون، تعریف تحریف در تصویر بدنی، محتوای برنامطی درمانی، چگونگی افکار و احساسات مراجع دربارهی بدن ارزیابی و معرفی برنامط اول
چگونگی مدیریت افکار و احساسات آزمودنی دربارهی بدن ، چگونگی پیشرفت تصویر بدنی، فرمولبندی شخصی در مورد چگونگی باقی ماندن نگرانی درباره تصویربدنی مقیاسهای ارزیابی روانی و فرمولبندی شخصی دوم
بررسی تکاهیف خانگی، معرفی مفهوم ذهنآگاهی ،انجام تمرینهای ذهنآگاهی، برنامط برای تمرین ذهنآگاهی در رول روز ذهنآگاهی 1 سوم
دوره کردن تمرینهای ذهنآگاهی، ایجاد تمرین ذهنآگاهی در وارسی کامل بدن )body sweep( ذهنآگاهی 2 چهارم
دوره کردن تمرینها، یکی کردن اهداف برای توییر تصویر بدنی توییر عادتهای نامطلوب پنجم
بررسی دوباره اهداف و موافقت دوررفط، معرفی مفهوم موضع بیررفانط و عدم قضاوت موضع بیررفانط
)non-judgmental stance( ششم
تلاش برای توییر و تعهد آزمودنی، توضیح قواعد اصلی در درمان مواجطسازی، برنامط و آمادگی آزمودنی برای تمرین مواجطسازی آمادگی برای مواجطسازی هشتم
تمرین مواجطسازی با آیینط، برنامط برای تمرین مواجطسازی در هفتط بعدی مواجطسازی با آیینط 1 نهم
مرور تمرین مواجطسازی، تمرین مواجطسازی با منارق بدنی خاص مواجطسازی با آیینط 2 دهم
کارهای گزینشی اضافط بر روی خود ارزشمداری و سرمایطگذاری روی تصویر بدنی مرور، توییر تحکیم و عیبیابی یازدهم
مرور برنامطهای قبلی، معرفی تداوم برنامط در آینده و اجرای پسآزمون تداوم برنامط و ارزشیابی دوازدهم

معیارهای خروج از پژوه ، شاامل اباتلا باط هرگوناط اخاتلالشخصیت )نویر پارانویید و شخصیت ضاداجتماع ی( و هرگوناطبیماری روانشناختی بارز )نویر وسواس-جبری، دو قطبی( باراسا اس مصا احبطی با اهینی و معیارها ای DSM-Ⅳ-TR و اختلالهای ربی بارز )گزارش مراجع( بود .
پس از انتخاب آزمودنیها بر اسااس معیارهاای ورود و اخاذ موافقت اخلاقی از آزمودنیهای هار دو گاروه ، گاروه آزماای تحت کاربست رفتاری-ذهنآگاهی اصلاح تصاویر بادنی منفای کط توس Bell و Rushforth ارایط شاده )26( و با طوسا یلطی گروه پژوهشگران این پژوه ، ابتادا کارآزماایی آن روی یا گ روه 5 نف ره اعتباری ابی ش د، ق رار گرفتن د. را وس مطاه ب جلسات این مداخلط کط ری 12 جلسط )رول مدت هار جلساط70 دقیقط( انجام شد، در جادول شاماره 1 ارایا ط شاده اسات.
اعضای گروه کنترل، هیچ مداخلطای دریافت نکرده و در هیست انتوار قرار گرفتند. پس از برگزاری 12 جلسط آموزش کاربست رفتاری-ذهنآگاهی برای گروه آزمای ، کلیطی آزماودن یهاا ی گروه آزمای و کنتارل مجادداًمجاددا پرسا ناماط هاای پاژوه را تکمیل کردند )پس-آزمون(.
در این پژوه ، از پرس نامطی چناد بعادی روابا بادن-خود) MBSRQ( برای سنج تصویر بدنی و از پرس نامطی روانبنطی ظاهر )Appearance schema inventory- ASI( برای اندازهگیری روانبنطی خود، اساتفاده شاد. پرسشانامطی چند بعدی روابا بادن-خاود ، یا مقیااس خودسانجی 46 مادهای است کط توس Cash و همکاران، برای ارزیابی تصاویربدنی ساختط شده و دارای 6 زیرمقیااس ارزیاابی وضاع ظااهر )Appearance evaluation- AE(، گا رای با ط ظا اهر
ارزیاااابی تناساااب ،)Appearance orientation- AO( Fitness ( گرای باط تناساب ،)Fitness evaluation- FE(
Orientation- FO(، دلمشووهی با اضافط وزن یاا وزن ذهنای
)Subjective weight- SW( و رضااایت از نااواحی باادنی
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

)BAS( است )31(. مشخصطهای روانسانجی پرسا ناما طی رواب چند بعدی بدن-خاود در پاژوه هاای خاارجی ماورد تکیید قرار گرفتط است )32(. روایای و اعتباار ایان پرسشانامط توس Brown و همک اران تکیی د ش ده و ض ریب همس انی گویطهای آن در مردان و زنان بطترتیب برای AE برابر با 88/0 و 88/0، برای AO برابر باا 88/0 و 88/0، بارایFE برابار باا80/0 و 79/0، بارایFO برابار باا 73/0 و 76/0، ب رای BAS براب ر ب ا 73/0 و 77/0 و بارای SW براب ر بااا 88/0 و 88/0 گزارش شده است )33(. همچنین در ایران، در مطاهعاط ای کاطراحتی انجام داد، بین تصویر بدنی و عزت نفس در نموناط هاایدانشجویی، همبستگی 55% بطدست آمد و آهفای کرونباخ کالو خاارده مقیاااس هااای BAS ،SW ،FO ،FE ،AO ،AE در آزمودنیهای دانشجویی با ط ترتیاب 88/0، 67/0، 79/0 ،57/0 ،83/0، 83/0 و 84/0 بود )34(. هر پرس دارای پنج گزینطی
کاملاکاملاً مخاهف، غاهباغاهباً مخاهف، ممتنع، غاهباًغاهبا موافاق، کااملاًکااملا موافاق

جدول 2. آزمون مانويتنييو برای بررسي معناداری تفاوت نمرات روانبنهی خود در دو گروه آزمايش و كنترل.

تفاوت پيش- پسآزمون پس آزمون پيش آزمون روانبنه خود
7/5
19/5 19/8 7/1 13/04 13/9 رتبط میانگین کنترل )13n=(
آزمای )13n=(
6/5 2/5 78/5 نتیجط آزمون )مان ویتنی یو(
0/0001 0/0001 0/7 سطح معناداری )P-value(
بود کط برحسب مقیاس 5 درجطای هیکرت بط ترتیب نمارات 1 تاا 5 باط آنها تعلق میگارفت. Cash، پرسشنامطی روانبناطی
ظاهر )ASI( را برای سنج فرضایط هاای شاناختی بنیاادینمربوط بط ظاهر، بط وجود آورد. او مشخص کارد کاط همساانیدرونی ASI روی 171 دانشجوی زن و مرد، بط ترتیب 82/0 و 79/0 میباشد )35(. پایایی آزمون ی ماهط برای دانشاجویانزن، 71/0 بود. روایی و اعتبار این پرس نامط، نخستین باار درای ران توساا ص ادقی ارزی ابی شاد. روای ی محت وایی ایاانپرس نامط، 99/0 گزارش شده است. ضرایب همساانی درونایبا محاسبطی آهفاای کرونبااخ، بازآزماایی و دو نیماطساازی باطترتیب 75/0، 82/0 و 78/0 بط دست آمد )36(. روایی افتراقایاین پرسشنامط نیز با بهرهگیری از پرسا ناماط ی روابا چنادبعدی بدن- خود )32( محاسبط شاد و همبساتگی 88/0- با ط دست آمد) 05/0P<(. جهت تجزیط و تحلیل دادههاا از نساخط16 نارم افازار آمااریSPSS در دو س طح آم ار توص یفی واستنباری استفاده شد. باا توجاط باط برقاراری مفروضاطهاا ، از آزمون مان-ویتنییو استفاده شد.

يافتهها
این پژوه روی 26 نفر در 2 گروه 13 نفره انجام شاد. درجدول 2، نتایج آزمون مانویتنییو مربوط بط روانبناط ی خاود در پی آزمون-پسآزمون بط تفکی گروه آزماای و کنتارل، منعکس شده است.

همانرور کط مشاهده میشود، نتایج آزمون ماان ویتنا ییا و برای بررسی معناداری تفاوت نمرات دو گروه آزمای و کنترل در مقیاس روانبنطی خود، بیانگر آن است کاط تفااوت نمارات روانبنطی خاود در گاروه آزماای نسابت باط گاروه کنتارل ، معنیدار بوده است )05/0>P(. نمای تصویری ایان توییاراتدر نمودار 1 نیز نمای داده شده است.
در جدول 3، نتایج آزمون مانویتنییو برای تصویر بادن ی در پی آزمون- پسآزمون در گروههای آزمای و کنتارل ، نشاان داده شده است. نتایج این آزمون برای بررسی معناداری تفاوت نمرات دو گروه آزمای و کنترل در مقیاس تصویر بدنی بیانگر آن است کط نمرات تصویر بدنی در گروه آزماای نسابت بااط گاروه کنترل در سطح معنادار باوده است )05/0P<(.
64532-58857ميانگين

ميانگين

روان بنه خود پيشآزمون
روان بنه خود پسآزمون
گروه كنترل گروه آزمايش
نمودار 1. تغيير نمرات روانبنهی خود پيشآزمون و پسآزموون بوه تفکيك دو گروه آزمايش و كنترل.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نمای تصویری این توییرات نیز در نماودار 2 نماای دادهشده است. همچنین، در مورد تصویر بدنی کط شاامل 6 مؤهفاطمیباشد، نتایج آزمون مانویتنییو نشان داد کط تفاوت رتباط ی میانگین در مقیاس ارزیابی وضع ظاهر، در گروه آزمای براباربا 1/10 و در گروه کنترل برابر با 8/16 )02/0P=(، در مقیاس گرای بط ظاهر، در گاروه آزماا ی برابار باا 2/13 و در گاروهکنترل برابر با 7/13 )8/0P=(، در مقیاس ارزیا ابی تناساب ، در گروه آزمای برابر باا 8/9 و در گاروه کنتارل برابار باا 1/17، )01/0P=(، در مقیاس گرای باط تناساب، در گاروه آزماای برابر باا 1/11 و در گاروه کنتارل برابار باا 8/15 )1/0P=(، در مقیاس دلمشووهی بط اضافط وزن، در گاروه آزماای برابار باا6/14 و در گروه کنترل برابار باا 3/12 )4/0P=( و در مقیا اس رضایت از نواحی بدنی، در گروه آزمای برابر با 5/9 و در گروه کنترل برابر باا 5/17 )007/0P=( مای باشاد . هماان راور کاطمش اهده مایش ود، نمارات دو گ روه آزم ای و کنت رل در مؤهفطهای ارزیابی وضاع ظااهر، ارزیاابی تناساب و رضاایت ازنواحی بدنی، تفاوت معناداری دارند) 05/0>P(.

بحث
نت ایج ای ن پ ژوه نش ان داد ک ط تص و یر ب دنی کل ی و مؤهفطهای آن شاامل ارزیاابی وضاع ظااهر ، ارزیاابی تناساب و رضایت از نواحی بدنی، در آزمودنیهای گروه آزماا ی نسابتبط گروه کنترل پس از مداخلطی رفتاری-ذهنآگاهی-پاذ یرش، بط رور معنادار بهبود یافتطاناد . بناابرا ین در مجماو مایتاوان گفاات کااط مداخلاا طی رفتاااری- ذهاانآگاااهی-پااذیرش در آزمودنیهایی کط تصویر بدنی منفی دارند، باعث بهباود تصاویر بدنی میشود. این یافتاط باا اعتقاادSarwer مبنا ی بار اینکاط مداخلطی شناختی-رفتاری باعث بهبود اختلالات تصویر بادن ی میشود، مطابقت دارد، بط روری کط یکی از بروندادهای شایع متعاقب درمانگری شناختی-رفتاری، بهبود اختلال باد شاکلی تصویر بدنی و تصویر بدنی منفا ی اسات )37(. همچنا ین ایا ن یاافتط، باا نتایج جیمز و همکاران کاط از بارنامطی CBT برای

جدول 3. آزمون مانويتنييو برای بررسي معناداری تفاوت نمرات تصوير بدني در دو گروه كنترل و آزمايش.
تفاوت پيش- پس آزمون پس آزمون پيش آزمون تصوير بدني
17/8 9/1 7/9
19/08 15/2
11/7 رتبط میانگین کنترل )13n=(
آزمای )13n=(
28 12 62 نتیجط آزمون )مان ویتنی یو(
0/004 0/0001 0/24 سطح معناداری )P-value(
-8924-1845ميانگينقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید