پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 42/1/1191 سال نوزدهم، شماره 6بهمن ، و پي در اسفند پي 0201922، صفحات 282 تا 292 تاريخ پذيرش مقاله: 2/8/1191
ارتباط بين مصرف فرآوردههای لبني و خطر پرفشاری خون در بزرگسالان:
مطالعهی قند و ليپيد تهران
مهديه گلزرند0، زهرا بهادران0، دکتر پروين ميرميران*2، دکتر فريدون عزيزی2

1. مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درونریز، پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4. گروه تغذیه و رژیم درمانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیهاي و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
-10921207611

1- مرکز تحقیقات غدد درونریز، پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شدهي پرفشاري خون و اهمیت اطلاع رسانی از همراهی عوامل م ؤثر ب ر آنه ا و همچن ی وجود برخی گزارشها مبنی بر ارتباط بی مصرف فرآوردههاي لبنی و فشار خون و اینکه بیشتر مطالعات با تعداد کم نمونه و یا مراجعه به مراکز خاص گزارش شده و در سطح جامعه ای مطالعه انجام نگرفته است، لذا مطالعهي حاضر با هدف بررس ی ارتب اط ب ی مص رففرآوردههاي لبنی و خطر پرفشاري خون در بزرگسالان تهرانی طراحی گردید.
مواد و روشها: ای تحقیق به روش مقطعی در قالب مطالعهي قند و لیپید ته ران TLGS( روي 6515 بزرگس ا ب الاتر از 42 س ا انجام گرفت. دریافت غذایی فرآوردههاي لبنی شامل شیر، ماست، پنیر، دوغ، بستنی و کشک با استفاده از ی ک پرسش نامه نیم ه کم ی بسامد خوراک جمعآوري شد. فشارخون، دو بار از روي بازوي راست گرفته شد. ارتباط بی مصرف لبنیات و خط ر پرفش اري خ ون ، ب ااستفاده از آزمون لجستیک رگرسیون بررسی شد.
يافتهها: تحقیق روي 6515 بزرگسا بالاتر از 42 سا انجام گرفت. افزایش دریافت شیر، ارتباط معکوس معنیداري با پرفشاري خ ونداشت 98/2-58/2:CI 96% و 81/2:OR(. در مقابل، مصرف بیشتر ماست، ارتب اط مبب ت معن یداري ب ا پرفش اري خ ون نش ان داد
65/1-12/1:CI 96% و 11/1:OR(. ارتباط معنیداري بی دریافت لبنیات کل و پنیر با شیوع پرفشاري خون مشاهده نشد.
نتيجهگيری: احتمالااحتمالاً دریافت بالاتر شیر با شیوع کمتر فشار خون و ماست با شیوع بیشتر پرفشاري خ ون ، ارتب اط دارد. ب ا ای ح ا ، انجام بررسیهاي بیشتر به خصوص کارآزماییهاي بالینی به منظور نتیجهگیري قطعی ضروري به نظر میرسد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

-18287235215

واژگان کليدی: پرفشاري خون، لبنیات، ماست، شیر، پنیر، فشارخون، مطالعه قند و لیپید تهران لطفاً به ای مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Golzarand M, Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. The association of dairy products consumption and the risk of hypertension in Tehranian adults: Tehran lipid and glucose study. Pejouhandeh 20:)6(91;51287-293.
20324607

مقدمه0
پرفش اري خ ون، ی ک بیم اري م زم اس ت ک ه ب ا ب روز بیماريهاي کلیوي، انفارکتوس قلبی و سکتهي مغزي، ارتب اطدارد 1(. همچنی ، پرفشاري خون یکی از علل مرگ و میر در دنیا است به طوري که 8/14درص د از ک ل م رگ و می ر، 26 درصد از مرگ و میر ناشی از بیماريهاي قلبی و 61 درص د ازمرگ و میر ناشی از سکتهي مغزي، مربوط به فشار خ ون ب الا

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر پروين ميرميران؛ شهرک قدس، بلوار شهید ف رح زادي، خیاب ان ارغ وان غرب ی، ش ماره 25؛ ص ندو پس تی: 2421-19196؛ تلف : 44164284 241(، نم ابر: 44152564 241(؛ پستتت الکترونيتت:
[email protected]
میباشد 4(. در سا 4222، شیوع جهانی پرفشاري خون، 42 درصد 944 میلیون نفر( بود و برآورد شده است ک ه ت ا س ا 4246 به 49 درصد 65/1 میلیارد نفر( افزایش خواه د یاف ت
1(. در سا 4224، شیوع پرفشاري خ ون در ایرانی ان 46 ت ا
52 ساله ،5/45 درصد گزارش شد 2(. مطالعات ب ال ینی نش اندادهان د ک ه ک اهش فش ار خ ون م یتوان د ع وارض ناش ی از پرفشاري خون را پ ایی آورد 1،6(. ی ک متاآن ال یز روي 124 مطالعه بیان کرده اس ت ک ه ک اهش فش ارخون س یس تو ب همیزان 12 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاس تو ب ه می زان 6 میلیمتر جیوه، خطر بیماري کرونر قلب و سکتهي مغزي را به ترتیب 42 و 14 درصد کاهش میدهد 5(. شواهد علمی بی ان
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

488
کردهاند که رژیم غذایی و غذاي مص رف ی، در ایج اد پرفش ار ي خ ون نق ش داش ته و تغیی ر رژی م غ ذایی م یتوان د از ب روز پرفشاري خون و پیامدهاي ناشی از آن، جلوگیري کند 4،8(.
فرآوردههاي لبنی یعنی شیر، ماس ت، پن ی ر، دوغ، بس تن ی و کشک، مهمتری منبع پ روت ی ، کلس یم و منی زیم هس تند وپیشنهاد شده است که ای مواد مغذي ممک است در ک اهشفشار خون نقش داشته باشند 9،12(. بررسیهاي قبلی نش اندادهاند که مصرف بالاي لبنیات و لبنیات کمچرب، ب ا ک اهش خطر پرفشاري خون، ارتب اط دارن د 11-11(. ب ا ای ح ا ، برخی مطالعات بر پایهي جمعیت، گزارش کردهاند که مص رففرآوردههاي لبن ی ب ا ب روز پرفش اري خ ون ، ارتب اط ی ن دارد 12،16(. علاوه بر ای ، نتایج ای مطالعات به دلی ل تف اوت درمقدار و نوع فرآوردههاي لبن ی مص رف ش ده، متن اق اس ت 15(. در ایران ان واع متتلف ی از ف رآورده ه اي لبن ی مص رفمیشوند که ای فرآوردهها جزئی از رژیم غذایی سنتی هستند .ب ا ای ح ا ، مطالع هاي ب ه منظ ور بررس ی ارتب اط ب ی ف رآورده ه اي لبن ی و پرفش اري خ ون ، انج ام نگرفت ه اس ت.
بنابرای ، ای مطالعه با هدف تعیی ارتباط بی پرفشاري خون و مص رف ف رآوردهه اي لبن ی در بزرگس الان ایران ی طراح ی گردید.

مواد و روشها
مطالعهي مقطعی حاضر، بتشی از مطالع ه ي قن د و لیپی د تهران TLGS( میباشد .TLGS یک مطالعهي آیندهنگ ر ب رپایهي جمعیت میباشد که به منظ ور بررس ی و پیش گ یري از بیماريهاي غیر واگیر در منطق ه ي 11 ته ران در ح ا اج رااس ت. در ف از او 49-1144(، 16226 ف رد 46-1 س اله شرکت کردند. در همان زمان اطلاعات دموگرافی، رژیم غذایی، پزش کی و ش یوهي زن دگی، ش اخ ه اي ت س نجی و بیوشیمیایی بهدست آمد و ای اطلاعات هر 1 سا یک بار ب هروز م یش ود 14(. در ف از چه ارم TLGS 92-1184(، 14841 نف ر ش رکت کردن د و از کلی هي ش رکت کنن دگان خواسته شد تا پرسشنامهي غذایی را تکمیل کنند. از بی ای افراد ،5121 فرد بالاي 42 سا ، پرسش نامه ي بس امد غ ذایی FFQ( را تکمیل کردند. افرادي که در دریاف ت ان رژي، ک م – گزارشدهی کمتر یا مساوي 822 کیلوکالري در روز( و زی اد- گ زارشده ی بیش تر ی ا مس اوي 2422 کیلوک الري در روز( داشتند 284 نفر(، از مطالع ه خ ارش ش دند. در پای ان، 6515 فرد در مطالعه باقی ماندند.
بررسي دريافت غذايتي و دريافت فرآوردههتای لبنتي. اطلاعات غذایی با استفاده از یک FFQ نیم ه کم ی روا و پای ا که شامل 124 قلم غذایی بود جم ع آوري ش د 18(. دریاف ت انرژي و مواد مغذي، توسط ج دو ترک یب ات غ ذا یی USDA محاسبه گردید. ارزش تغذیهاي غ ذاها ي س نت ی مب ل کش ک، بهوس یلهي ج دو ترک یب ات ایران ی ب رآورد گرد ی د. دریاف ت لبنیات شامل شیر پرچرب، ش یر ک م چ رب، ماس ت پرچ رب،ماست کمچ رب، پن ی ر پرچ رب، پن ی ر ک م چ رب، ش یرکاکائو، کش ک، دوغ و بس تن ی، ب ا اس تفاده از FFQ جم عآوري ش د. براساس دستورالعمل USDA، خامه، کره و پنی ر خام ه اي، از گروه لبنیات خارش شدند 19(. دریافت لبنیات کل، بر اس اسدریافت تمام فرآوردههاي لبنی ذکر شده، برآورد گردید.
اندازهگيری فشار ختون و تشت يص پرفشتار ی ختون . فشارخون دو بار توسط یک پزشک ماهر در موقعیت نشسته، از ب ازوي راس ت بع د از 16 دقیق ه اس تراحت، ب ا اس تفاده از فشارسنج جیوهاي، اندازهگیري شد. ح داقل 12 ثانی ه ب ی دو اندازهگیري فاصله بود. می انگی دو ان دازه گی ري مس تقل ، ب هعنوان فشار خون ف رد در نظ رگرفته ش د. مص رف داروه اي ضدفش ارخون در ی ک س ا گذش ته ، توس ط پرسش نامه ، جمعآوري شد. فشار خون، بر اساس معیار JNC-VII تعری ف ش د 42(. اف رادي ک ه داراي فش ارخون سیس تو SBP( مساوي یا بالاتر از 122 میلیمتر جیوه و یا فشارخون دیاستو DBP( مساوي یا بالاتر از 92 میلیمتر جیوه بوده و ی ا تح تدرمان با داروهاي ضدفشارخون بودند، به عنوان افراد مبتلا ب هپرفشاري خون در نظرگرفته شدند.
بررستتي اطلاعتتات دموگرافيتت ، شتتيوهی زنتتدگي و شاخصهای تتن ستنج ي. اطلاع ات دموگرافی ک و ش یوهي زندگی ب ا اس تفاده از پرسش نامه، جم ع آوري ش د. اس تعما سیگار، با استفاده از مصاحبه به دست آمد. افرادي که به ط ورروزانه یا گاهی اوق ات س یگار مص رف م یکردن د ، ب ه عن وانسیگاري و افرادي که سیگار نمیکشیدند یا ترک کرده بودن د ، به عنوان غیرسیگاري در نظر گرفته شدند.
وزن، با استفاده از ترازوي دیجیتا با دقت 122 گرم و ق د ، با استفاده از متر با دق ت 1/2 س انتیمت ر ، ان دازه گی ري ش د.
ش اخ ت ودهي ب دن BMI(، ب ا اس تفاده از تقس یم وزن کیلوگرم( بر مجذور قد متر مربع(، محاسبه شد. دور کم ر در ناحیهي دور ناف، با استفاده از مت ر ب ا دق ت 1/2 س انت یمت ر ، اندازهگیري شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تجزيه و تحليل آماری. تمامی آنالیزها، با استفاده از نرمافزار SPSS نس تهي 16( انج ام گرف ت. دریاف ت لبنی ات ک ل و فرآوردههاي لبنی، با استفاده از روش residuals ب را ي ان رژ ي ک ل، تع دیل 41( و ب ه ص ورت چ ارک، طبق هبن دي ش د .
خصوصیات عمومی شرکتکنن دگان ، در چ ارک ه اي متتل فلبنی ات ک ل ، ب ا اس تفاده ازgeneral linear model و -chisquare، مقایسه شد. شیوع پرفشاري خون، با استفاده از -chisquare، در چ ارکه اي متتل ف دریاف ت لبنی ات ک ل وفرآوردههاي لبنی، مقایسه شد. عوامل متدوشگر، ش امل س، جنس ،BMI، دور کمر، استعما سیگار، دریافت انرژي ک ل وس بزیجات بودن د. می انگی دریاف ت غ ذایی، ب ا اس تفاده از general linear model بع د از تع دیل ب ر اس اس عوام ل متدوشگر در چارکهاي متتلف دریافت لبنیات کل، مقایس هشد .P for trend در طو چارکهاي متتل ف ب ا اس تفاده از
میان هي دری افت ه ر چ ارک در general linear model، تعیی شد. نسبت شانس OR( و فاصلهي اطمینان 96 درصد پرفشاري خون در هر چارک لبنیات کل و فرآوردهه اي لبن ی، با استفاده از مد لجس تیک رگرس یون بع د از تع دیل ب رايعوامل متدوشگر، آزمون شد. در م د او ، س و ج نس، درمد دوم، BMI، دور کمر و استعما س یگار، در م د س وم، دریافت انرژي و در مد آخ ر ، دریاف ت س بزیجات ب ه عن وانعوام ل متدوش گر وارد ش دند . 26/2>P ب ه عن وان س طح معنیدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
تعداد افراد مورد بررسی، 6515 فرد بزرگس ا ب الاتر از 42 سا بودند. س شرکتکنندگان 4/12±2/21 سا بود. می زان دریافت لبنیات کل تعدیل شده بر اساس انرژي در چارک او ، دوم، س وم و چه ارم، ب ه ترتی ب کمت ر از 441، 224-441، 664-224 و بیش تر از 664 گ رم در روز ب ود. ویژگ یه اي عم ومی شرکتکنندگان، در ج دو 1 نشان داده ش ده است.
جدول 0. ويژگيهای عمومي شرکتکنندگان در طول چارک دريافت لبنيات کل تعديل شده برای انرژی.

P چارک چهارم )0111 نفر( چارک سوم )0111 نفر( چارک دوم )0111 نفر( چارک اول )0111 نفر(
589 254 119 194 میانه دریافت لبنیات کل گرم در روز(
2/42 21/6±12/2 21/1±12/1 21/5±12/1 21/2±12/2 س سا (
2/65 24/6 22/9 26/4 26/9 مرد درصد(
2/92 44/6±6/2 44/5±6/2 44/1±6/1 44/2±2/9 نمایه توده بدن BMI(
2/19 42/1±12/2 42/2±12/8 41/6±12/5 42/2±16/1 وزن کیلوگرم(
2/59 91/1±14/6 91/6±14/1 94/8±14/4 91/2±14/9 دور کمر سانتیمتر(
2/54 21/6 26/9 26/1 26/2 چاقی شکمی درصد(
2/66 21/4 22/1 26/1 26/5 ناهنجاري لیپیدي درصد(
2/82 12/2 11/2 12/6 12/5 استعما سیگار درصد(

489تف اوت معنیداري بی ویژگیهاي عمومی شرکتکنندگان در چارکهاي متتلف دریافت لبنیات کل وجود نداشت .
میزان دریافت غذایی در چارکهاي متتلف دریافت لبنیات ک ل، در ج دو 4 نش ان داده ش ده اس ت. مص رف چرب ی، پروت ی ، سبزیجات، کلسیم، پتاسیم و ویتامی D، داراي ی ک روند صعودي و دریاف ت ان رژ ي، کربوهی درات، غ لات و ف یب ر داراي یک روند نزولی در طو چارک ه اي لبین ات ک ل ب ود.
نسبت شانس OR( و فاصلهي اطمینان 96 درص د پرفش ار ي خون برحسب فرآوردههاي لبنی و به تفکی ک چ ارک در یاف ت لبنیات تعدیل شده، در جدو 1 نش ان داده ش ده اس ت. ای نتایج نشانگر آن اس ت ک ه ارتب اط معن یداري ب ی دریاف ت لبنیات کل با خطر پرفشاري خون وجود ن دارد. همچن ی، در مورد شیر در مد ه اي 1 و 4، ارتب اط ی وج ود نداش ت ول ی وقتی تعدیل اضافی براي دریاف ت ان رژ ي و س بز یجات ص ورتگرفت، ارتباط مببتی مشاهده شد. علاوه بر ای ، ب را ي ماس تصرف نظر از مد ها ارتباط مببتی وجود داشت ول ی در م وردپنیر ارتباطی دیده نشد.

بحث
ای تحقیق نشان داد که مصرف بالاي شیر، ارتباط معکوس معنیداري با پرفشاري خون، و مص رف ماس ت ارتب اط مبب تمعن یداري ب ا ش یوع پرفش اري خ ون داش ت، ام ا ارتب اط معنیداري بی مصرف لبنیات کل و پنیر ب ا ش یوع پرفش ار ي خون مشاهده نشد.
مطالعات مقطعی و آین ده نگ ر قبل ی، ارتب اط ب ی دریاف ت لبنیات و پرفشاري خون را بررسی کردهاند. ع دم ارتب اط ب ی مصرف لبنیات کل و پرفشاري خون در مطالعه حاضر، با نت ایج برخی از مطالعات قبلی همتوانی داشت 12،61،44،41(.
492
در یک مطالع ه ي کوه ورت ، دریاف ت ک ل محص ولات لبن ی، ت أثیري ب ر تغیی رات 6 س الهي SBP و DBP در بزرگس الان نداش ت 16(. نت ایج مطالع هي CARDIA روي بزرگس الان 12-18 ساله نشان داد که دریافت لبنیات با خطر 16 س اله ي
P روند چارک چهارم )0111 نفر( چارک سوم )0111 نفر( چارک دوم )0111 نفر( چارک اول )0111 نفر( دريافت غذايي
589 254 119 194 میانه دریافت لبنیات کل گرم در روز(
>2/221 4244±1818* 4692±18 4149±18 4441±18 انرژي کیلوکالري در روز(
>2/221 65/4±2/1* 52/2±2/1 69/2±2/1 68/1±2/1 کربوهیدرات درصد(
>2/221 11/1±2/1* 48/4±2/1 49/2±2/1 12/1±2/1 چربی درصد(
>2/221 16/9±2/1* 11/9±2/1 12/1±2/1 16/2±2/1 پروت ی درصد(
>2/221 24/1±2/2* 61/4±2/2 28/1±2/2 25/5±2/2 فیبر گرم در روز(
>2/221 181±2/1* 645±2/1 244±2/1 218±2/1 غلات گرم در روز(
>2/221 21/4±1/1* 28/5±1/1 24/8±1/1 25/6±1/1 حبوبات گرم در روز(
>2/221 192±9/1 226±9/2 211±9/2 225±9/2 میوهها گرم در روز(
>2/221 498±2/8* 454±2/9 481±2/8 491±2/8 سبزیجات گرم در روز(
2/48 89/2±1/2 91/1±1/2 91/4±1/2 96/1±1/2 گوشتها گرم در روز(
2/15 4/6±2/1 8/1±2/1 8/5±2/4 8/4±2/1 مغزها گرم در روز(
>2/221 1/9±2/1* 1/4±2/1 1/9±2/1 4/5±2/1 ویتامی D میکروگرم در روز(
>2/221 1821±14* 1158±14 1165±14 1646±14 کلسیم میلیگرم در روز(
>2/221 2964±11* 2162±11 2612±11 2429±11 پتاسیم میلیگرم در روز(
2/44 244±4/6 259±4/6 255±4/6 244±4/6 منیزیم میلیگرم در روز(
چارک چهارم )0111 نفر( چارک سوم )0111 نفر( چارک دوم )0111 نفر( چارک اول )0111 نفر(
589 254 119 194 میانه 1/24(2/85-1/44)
1/21(2/85-1/41)
1/21(2/86-1/41) 2/95(2/82-1/12)
2/92(2/48-1/14)
2/92(2/46-1/28) 2/94(2/44-1/12)
2/91(2/48-1/14)
2/92(2/46-1/28) رفرانس رفرانس رفرانس تعدیل براي س و جنس
تعدیل اضافی براي BMI، دور کمر و سیگارتعدیل اضافی براي دریافت انرژي لبنياتکل
2/94(2/82-1/14) 2/84(2/44-1/26) 2/88(2/41-1/25) رفرانس تعدیل اضافی براي سبزیجات 498 144 85/8 41/5 میانه 2/84(2/41-1/22) 2/85(2/44-1/21) 2/92(2/49-1/14)
2/92(2/49-1/14) 2/95(2/82-1/12)
2/95(2/81-1/16) رفرانس
رفرانس تعدیل براي س و جنس تعدیل اضافی براي BMI، دور کمر و سیگار شير
2/81(2/59-2/99) 2/94(2/44-1/12) 2/92(2/46-1/29) رفرانس تعدیل اضافی براي دریافت انرژي 2/81(2/58-2/98) 2/91(2/49-1/29) 2/91(2/46-1/29) رفرانس تعدیل براي س و جنس 129 414 114 64/4 میانه 1/11(1/12-1/65)
1/49(1/28-1/66) 1/12(2/94-1/14)
1/29(2/91-1/11) 1/14(2/98-1/22) 1/16(2/95-1/18) رفرانس
رفرانس تعدیل براي س و جنس تعدیل اضافی براي BMI، دور کمر و سیگار ماست
1/45(1/26-1/62) 1/25(2/88-1/48) 1/12(2/91-1/14) رفرانس تعدیل اضافی براي دریافت انرژي 1/45(1/26-1/62) 1/26(2/84-1/45) 1/12(2/94-1/11) رفرانس تعدیل براي س و جنس 14/2 48/2 12/1 1/9 میانه 1/42(1/22-1/24)
1/44(1/24-1/64) 2/94(2/81-1/15)
2/99(2/84-1/19) 1/22(2/84-1/42)
1/24(2/86-1/44) رفرانس
رفرانس تعدیل براي س و جنس تعدیل اضافی براي BMI، دور کمر و سیگار پنير
1/41(1/24-1/24) 1/21(2/86-1/42) 1/22(2/82-1/42) رفرانس تعدیل اضافی براي دریافت انرژي 1/18(2/98-1/24) 2/99(2/84-1/42) 2/98(2/84-1/18) رفرانس تعدیل براي س و جنس 0-112950Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول 2. ميانگين دريافت غذايي در طول چارک دريافت لبنيات کل تعديل شده برای انرژی.
دادهها به صورت انحراف استاندارد ± میانگی نشان داده شدهاند. براي مقایسه دریافتهاي غذایی در طو چهار چارک دریافت لبنی ات ک ل آزم ون general linear model ب اتعدیل براي س ، جنس ،BMI، دور کمر، استعما سیگار، دریافت انرژي و سبزیجات استفاده گردید. *نشاندهندهي تفاوت معنیدار در طو چارکهاي متتل ف در یاف ت لبنی ات کل است.

جدول 2. نسبت شانس )فاصله اطمينان 99%( پرفشاری خون در طول چارک دريافت لبنيات کل تعديل شده برای انرژی: مطالعه قند و ليپيد تهران.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

پرفشاري خ ون، ارتب اطی ندارد 44(. در مطالعهي general Dutch population ارتب اطی ب ی دریاف ت لبنی ات ک ل میانگی 122 گرم در روز( و خطر پرفش ار ي خ ون مش اهدهنشد 12(. ب ا ای ح ا ، برخ ی مطالع ات ، ارتب اط معک وسبی دریافت لبنی ات ک ل و خط ر پرفش اري خ ون را گ زارش کردهاند 44-42(. Soedamah-Muthu و همک اران در ی ک متا-آنالیز روي 9 مطالعهي بزرگ کوهورت ب ا م ی انگی 16-4 سا پیگیري نشان دادن د ک ه ب ه ازاي ه ر 422 گ رم در روزدریافت لبنیات، خطر پرفشاري خون، 1 درصد کاهش مییاب د 48(. نتایج یک متا-آنالیز دیگر روي 6 مطالعه بی ان ک رد ک ه دریافت بالاي لبنیات 464-591 گرم در روز(، خطر پرفشاري خون را 11 درصد کاهش میده د 49(. ای احتم ا وج وددارد که عدم مشاهدهي ارتباط مبب ت ب ی مص رف لبن ی ات و خطر پرفشاري خون در مطالعهي حاضر، به دلیل مصرف کمتر لبنیات در ای مطالعه نسبت به سایر مطالعات انج ام گرفت ه ویا حضور برخی عوامل متدوشگر ناشناخته باشد.
در ای مطالعه، خط ر پرفش اري خ ون در ب الاتری چ ارکمصرف شیر، 19 درصد کمتر از پایی تری چارک بود. ارتب اطمعکوس بی مصرف شیر و پرفشاري خون، قبلاقبلاً بررس ی ش دهاس ت 44،94،21،11،14(. در ی ک مطالع هي کوه ورت، Livingstone و همک اران گ زارش کردن د ک ه فش ارخون درمردانی که بیش از 685 میلیلیتر در روز شیر مصرف میکنند، نسبت به عدم مصرفکنندگان، کمتر است 14(. در یک مت ا-آن الیز جدی د روي 24524 ف رد ،مش ت گردی د ک ه خط ر پرفشاري خون به ازاي ه ر 422 گ رم ش یر در روز، 2 درص دکاهش مییابد 48(.
شیر، مهمت ر ی منب ع پپتی دهاي زیس ت فع ا کاهن دهي فشارخون مبل مشتقات کازئی و آب پنیر است که م یتوانن دآنزیم مبد آنژیوتانسیون ACE( را مهار ک رده و از تجزی هي ب راديکین ی ، ی ک گش ادکنندهي ع رو ، جل وگیري کن د 11،12(. ACE بتش ی از سیس تم رن ی -آنژیوتانس یون-آلدوسترون اس ت ک ه مس ؤو تولی د آنژیوتانس یون II ی ک تنگکنندهي عرو ( میباشد. مطالعات پیشنهاد ک ر دهان د ک همصرف شیر، از طریق کاهش سطح آنژیوتانسیون II و اف زا یش سطح براديکینی ، در کاهش فشارخون نقش دارد 16-11(.
یکی دیگر از یافتههاي ای مطالع ه ، وج ود ارتب اط مبب تمعن یدار ب ی مص رف ماس ت و خط ر پرفش ار ي خ ون ب ود .
491
مطالعات قبلی نشان دادهاند که مصرف م نظم و ب الاتر از 129 گرم ماست در روز، خطر پرفشاري خون را 45 درص د ک اهشمیدهد 42و15(. با ای حا س ایر مطالع ات ، ارتب اط ی ب ی مصرف ماست و پرفشاري خون، مش اهده نک ردهان د 48،11(.
اگرچه توجیهی براي ای یافته وجود ندارد، ولی ای احتم ا وجود دارد که حضور برخی عوامل متدوشگر ناش ناخته ، عل تمشاهدهي ارتباط مببت بی مصرف ماس ت و پرفش اري خ ونباشند.
همسو با مطالعات قبلی، در مطالع هي حاض ر نی ز ارتب اط ی ب ی دریاف ت پنی ر و خط ر پرفش اري خ ون یاف ت نگردی د 12،44،24،84،49(. پنیر یک فرآوردهي لبنی نمکدار بوده و ثابت شده است ک ه در یاف ت ب الا ي نم ک ، ی ک عام ل خط رپرفشاري خون میباشد 14(. علیرغم پپتیدهاي زیس ت فع ا موجود در پنیر، به نظر میرسد که میزان ب الا ي س د یم آن در فقدان ارتباط بی دریافت پنیر و پرفشاري خون، دخیل باشد.
مطالعهي حاضر داراي چندی نقطهي ضعف و ق وت اس ت.
مهمتری نقطهي قوت ای مطالعه، حجم بالاي نمونه میباشد .در ای مطالعه، اطلاعات غذایی با استفاده از یک پرسش نامه ي بسامد خوراک روا و پایا، بهدست آمد. علاوه بر ای ، فشار خ وندو بار توسط یک پزشک ماهر اندازهگیري ش د و دارا ي خ ود -گزارشدهی نبود که میتواند ت ورش را ک اهش ده د. ب ا ای حا ، مهمتری محدودیت مطالعهي حاض ر ، طراح ی مقطع ی مطالعه بود که رابطهي علیتی را بیان نمیکند. از ای رو، انجام بررسیهاي بیشتر به صورت کارآزمایی بالینی، توصیه میشود.

تشکر و قدرداني
از کلیه شرکتکنن دگان در مطالع هي TLGS و کارمن دانTLGS ک ه در انج ام ارز ی ابیه اي تغذی هاي، بیوش یمیایی و ت سنجی و تهیهي اطلاعات همکاري داشتند، تشکر مینماید. ای مطالعه، با حمایت مالی شوراي تحقیق ات مل ی جمه ور ي اسلامی ایران و پژوهشکدهي علوم غدد درونری ز و متابولیس م شهید بهشتی انجام شد.
REFERENCES
120853266349قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید