پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 2/11/1192
سال نوزدهم، شماره 5آذر ، و پي دی در 91پي 01010 ، صفحات 762 تا 727 تاريخ پذيرش مقاله: 22/7/1191
روش جديد اصلاح بدشکلي گوش سگي )dog-ear( در فلپهای ناحيهی سر) scalp(: گزارش 06 بيمار
دکتر سيد اسماعيل حسنپور*0، دکتر صدرالله معتمد7، دکتر عبدالحميد قليزاده پاشا1

استاد و مدیر گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، مرکز آموزشی- درمانی 11 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
استاد جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، مرکز آموزشی- درمانی 11 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
-10565207865

1. دستیار فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، مرکز آموزشی- درمانی 11 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: نقایص بافتی در ناحیهی سر ممکن است به علل گوناگون از قبیل تروماهاا، ساوختگی، رزکوایون عاایتام توماورا وعایتام مادرزادی ایجاد شود. در مواردی که عمق زخمها به ناحیهی استخوانی رسیااده یا بافتهای زیرین را نیز درگیار کارده اسات، اغلب به پوشش فوری با بافتهای عروقدار به صورم فلپهای گوناگون نیاز است. عمن انجام فلپهای موعاتی ، یکای از مواایلی کاهاغلب جراحان با آن مواجه میشوند، پیدایش گوش سگی) dog-ear( در انتهای زخم است. پیدایش گوش سگی به علت افزایش تاراکمبافت لبههای زخم در حین اعما جراحی فلپهای انتقالی) transposition( در ناحیهی پایهی فلپ شایع است. این عارعاه ، در تناه واندامها، اغلب به علت عدم اهمیت پایهی فلپ، در همان مرحلهی او ، با رزکویون موتقیم قابل درمان اسات . اصالا گاوش ساگی درصورم و اسکالپ، به جهت باریک بودن پایهی فلپ و احتما آسیب عروقی پایهی فلپ، باید به صورم تأخیری و در مرحلهی دوم انجام گردد )1(. با روش ارایه شده در این مقاله، اصلا گوش سگی در همان مرحلهی او با حفظ خونرسانی فلپ )شابکه ی عروقای هماراهگالیا( انجام میگیرد. عمناًعمنا با این روش، در مناطقی که اعصاب حوی یا حرکتی نیاز در ناحیاه ی پایاه ی فلاپ در ملال گاوش ساگی میباشند، مثل ناحیهی فرونتا یا ناحیهی تمپورا ، از آسیب به آنها خودداری میشود.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روشها: این مطالته به صورم گذشتهنگر، برای بررسی میزان موفقیت این روش در برداشتن گوش سگی در 16 بیماار کاه باهعلت دفکتهای اسکالپ، با فلپ چرخشی اسکالپ توسط مؤلف ترمیم شده بودند، انجام شاد. روش عمال باه ایان صاورم باود کاه درقومت داخلی فلپها، رزکویون پوست و زیر جلد تا زیر فولیکو مو انجام گرفت ولی لایاه گالیاا و عاروق و اعصااب حفاظ شاده و بااپلیکاسیون این قومت به زیر فلپ پوست ترمیم شد.
يافتهها: 16 بیمار با میانگین سنی 04 سا ، بررسی شدند. بیماران همگی مرد بودند. اندازهی دیفکت بطاور متوساط 194 ساانتی متارمربع بود و به مدم حداقل 6 ماه، پیگیری شدند. عوارعی از قبیل نکروز فلپ، اختلا حوی- حرکتی ملاحظه نگردید. در این ساری ازبیماران، نیاز به عمل مجدد بتد از برداشتن گوش سگی دیده نشد.
نتيجهگيری: با انجام روش ارایه شده در این بررسی، درمان گوش سگی بدون عارعاه ی خاون رساانی فلاپ و بادون اخاتلا حوای وحرکتی، نیاز به عمل دوم را هم مرتفع میکند.

-17931235453

واژگان کليدی: گوش سگی، فلپهای چرخشی، فلپهای انتقالی، دیفکت پوست سر لطفاً به این مقاله به صورم زیر استناد نمایید:
Hassanpour SE, Motamed S, Gholizadeh Pasha A. A new technique for correction of dog-ear in scalp flaps.
Pejouhandeh :)5(91;4102267-272.
8644735

مقدمه0
عاوامل گونااگاونی از قبیل تارومااها، سوختاگی، جاراحی،

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر سيد اسماعيل حسنپور؛ مرکاز آموزشای- درمااانی 11 خااارداد، دانشااگاه علاااوم پزشااکی شااهید بهشااتی، تهااران؛ تلفاان:
88941148 )421(؛ نمااااابر: 88949191 )421(؛ پستتتتت الکترونيتتتت:
[email protected]
تومورها و عایتام مادرزادی مای توانناد باعااد دیفکاتهاایوسیع و عمیق در ناحیاه ی اساکالپ شاوند کاه امکاان تارمیماولیهی زخم یا انجام گرافت پوساتی باه صاورم اولیاه وجاودنداشته باشد )شکل 1(. هر چند استفاده از گوترشدهندههای بافتی تا حدود زیادی برای ترمیم دفکتهاای وسایع اساکالپ، به خصوص در مورد آلوپویهای ناحیاه ، با ه صاورم موفقیات
268
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

آمیز بهکار رفته است، ولی در مواردی که دفکت عمیق و زخامباز، موجب باز شدن سطح استخوان جمجمه شده یا اساتخوانو دورا را نیز درگیر کرده است، استفاده از فلپهای مختلف با ه صورم فلپ آزاد، ناحیاه ای و با هخصاوص فلاپهاای موعاتیاسکالپ، اجتناب ناپدیر بوده و پس از انجام فلپهای چرخشاییا ادوانوام نت و با ه خصاوص فلاپهاای انتقاالی در ناحیاه ی اسکالپ، در ملل چرخش فلپ دفاورمیتی باه صاورم گاوشسگی) dog-ear( ایجاد میشود. گوش سگی که به آن tricon و puckering نیز گفته میشود ،عبارم اسات از برجواتگی وافزایش و تاراکم بافات نارم در زاویاهی رأس) apical( یاا درامتداد طرفین زخم که یاک بافات مخروطای شاکل برجواتهشبیه به گوش سگی را تشکیل میدهد) 2(. این عاایته ، علالمتتددی داشته و در انتهای زخمهای با طاو ناابرابر، افازایشزاویهی برش بیش از 14 درجه در انتهای ملل ترمیم زخام ودر حین انجام فلاپ هاای چرخشای ) rotation(، جلاو برد نای)advancement( و انتقالی )1( یا نوبت طو به عرض کمتاراز چهار به یک در حین رزکویون دوکای شاکل) eliptical(، ایجاد میشود )0(. گوش سگی مای تواناد باه صاورم افازایشبافت در یک طرف زخم یا هر دو طرف آن باشاد. اناواک کاا بآن )pseudo dog-ear( وقتی اتفاق میافتد که چربی زیاادیدر انتهاای یاک اکو یزیون در زیاار پوس ت بااقی بمان د )1(. مللهای شاایع بدشاکلی گاوش ساگی در صاورم، اساکالپ، انته ای ب رشه ای جراح ی، ماموپلاس تی و ابدومینوپلاس تی م یباش د. اص لا گ وش س گی در ص ورم، پو تان و س ایر مللهای در مترض دید، از نظر زیباا یی اهمیات زیاادی دارد .
بهترین زمان درمان آن، در همان عمل جراحی اولیه میبااشد .
استثنا در ایان ماورد، فلپهای انتقالی

میباشد. برای اصلا این مشکل، درماان هاای مختلاف وجاوددارد که با توجه به ملل و علت آن، متفاوم اسات. رزکوایوناولیهی بافت گوش سگی در جراحی اولیه در ایاان نوک فلپها، علاوه بر افزایش اسکار جراحی، باعد اخاتلا در خاونرساانیفلپ، به خصوص در ناحیهی پایهی فلپهای باریک مای شاود . در صورم و اسکالپ، با توجه به باریک بودن پایاه هاای فلاپ و خطر ایجاد نکروز در فلپ و اهمیت اندازهی اسکار در صورم و نیز اهمیت آلوپوی در اسکالپ، دخالات اولیااه کمتاار انجااممیگیرد و این کار به تأخیر میافتد تا اندازهی آن کوچک شود و جراحی برداشتن آن در مرحلهی دیگری انجام مای شاود . در این مقاله، روشی ارایه شده است که امکان برداشاتن بدشاکلی گوش سگی در مرحلهی او یا مرحلهی تأخیری را باه جارا میدهاد. بادون آسیب پاایاهی عاروقی و عصبی در فلپهاایانتقالی در نواحی مختلف اسکالپ، این روش را به صورم اولیه میتوان بکار برد )شکل 2(. در موارد تأخیری نیز کاه پادیکو فلپ بزرگ اسکالپ در نواحی پیشاانی یاا ناحیاهی گیجگااهیقرار دارد، میتوان برداشتن گوش سگی را بدون آسیب لایاه ی فاشیای زیرین که حاوی عروق و اعصاب حوی و حرکتای نیازهوت، انجام داد. در این مقاله، گزارش نتاای روش جدیاد در16 بیمار که به علت دفکتهای اسکالپ با فلپهای چرخشاییا جابهجا کردن اسکالپ، ترمیم شده بودند، ارایه میشود.

مواد و روشها
این روش در 16 بیمار که همگی مرد بودناد ، باا دیفکاتهاایاسکالپ که نیاز به پوشش با فلپ موعتی داشتند، بهکار رفات )شکل 1(. بیماران از نظر جنس، سن، وساتت عاایته و زماان انجام اصلا بدشکلی گوش سگی نوبت به انجام فلپ و علات

شکل

0
.

بافتي

نقص
وسيع

اسکالپ

جمجمه
و

استخوان

(
Skull
)

علت

به

کارسينوم

سلول
های
بازال

(
BCC
)

پيشرفته
.

شکل

7
.
ترميم

گوش
سگي

(
dog

ear
)

ب

ه

صتورت
اوليته
،

بتدون
پايه

آسيب
به
ی

عروقي
و

اعصاب
حسي

.

شکل

0

.

بافتيقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید