پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 11/2/1191
سال نوزدهم، شماره 5آذر ، و پي دی در 93پي 01030 ، صفحات 222 تا 232 تاريخ پذيرش مقاله: 21/8/1191
تأثير پيشدرماني با صمغ وشا) Dorema ammoniacum( بر روند ايجاد تشنجات القا شده توسط مدل کيندلينگ شيميايي در موش صحرايي
مرضيه ابيزاده0، دکتر نرگس حسين مردی*0، شيما ابراهيمي2، دکتر مهيار جاناحمدی0، دکتر آسيه شجاعي3، دکتر فرشته معتمدی2

مرکز تحقيقات نوروفيزيولوژی و گروه فيزيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران
مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران
-10921207865

1. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران چکيده
سابقه و هدف: هدف از اين مطالعه، بررسی اثررات مرمو وشرا )Dorema ammoniacum( برر کتتررت تشرت ات القرا شرده توسر پتتيلنتترازوت )PTZ( در موشهای محرايی نر میباشد.
مواد و روشها: در مدت کيتدليتگ شيميايی، پس از تزريق داخل مفاقی PTZ برا دوزmg/kg 13 هرر 88 سراع،، مرالرل ملتلر تشتج )مرالل 1 تا 5( به تردريج اراهر شرده و شراخ هرای تشرتج شرامل Seizure stage( SS ،)Stage 4 latency( S4L( و SD )Seizure duration( در طوت 23 دقيقه پس از تزريق، ثب، میشد. سپس اثر ت ويز ممو وشا با دوزهرای 53 و 133 ميلری گررم بررکيلوگرم ،نيم ساع، قبل از تزريق PTZ بر شاخ ها، بررسی و با داروی ضد مرع فتوباربيتات) mg/kg 13( مقايسه گرديد.
يافتهها: نتايج نشان داد که ت رويز مرمو وشرا، سربب کراهی معتریدار SS و SD و افرزايی معتریدار S4L مریشرود )31/3P< و
331/3P<(. اثرات ممو وشا در کتترت علايم تشتج در لدود 03-53 درمد اثرات ضد تشت ی فتوباربيتات بود.
نتيجهگيری: نتايج پيشتهاد میکتد که ممو وشا دارای اثرات ضد تشت ی در مدت مرعی کيتدليتگ شيميايی اس،. با توجه به ترثثيرممو وشا در افزايی S4L و کاهی متوس SS و SD میتوان نتي ه گرف، که اين ممو از گسترش فعالي، شبه مررعی در سيسرتمعصبی جلوگيری کرده و سبب خاموش کردن فعالي، بيی از لد نورونها میشود.

-18287234323

واژگان کليدی: صرع، کیندلینگ شیمیايي، پنتیلن تترازول، صمغ وشا لطفاًلطفا به اين مقاله به مورت زير استتاد نماييد:
Abizadeh M, Hosseinmardi N, Ebrahimi S, Janahmadi M, Shojaii A, Motamedi F. The effect of Dorema ammoniacum pretreatment on the progression of seizures induced by chemical kindling in rats. Pejouhandeh 2014;19(5):228-234.
5085369

مقدمه0
مرع، که بعد از سکتهی مغزی شايعتررين بيمراری عصربیاس، و لدود يک درمد مردم دنيا به آن مبتلا هستتد، نروعیاختلات ناگهانی در عملکرد سيستم عصبی اس، که بره دنبراتتلليهی ناگهانی، شرديد و یيرر طبيعری نرورونهرای مغرز ر میدهد. اين تلليهی ناگهانی سبب اختلات در لس، از دسر،دادن هوشياری، اختلات شتاختی، لرکات تشت ی يا ترکيبریاز اين علايم میگردد )1(. علیریم تمامی تلاشهايی که برای کش و معرفی داروهای ضد مرع به عمل آمده اس،، تشتجها لداقل در 13% از بيماران مصروع قابرل کتتررت نمریباشرد. از

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر نرگس حسين مردی؛ تهران، ولت ک، بلرواردانش و ،خيابان کودکيار، دانشکده پزشرک ی شره يد بهشرت ی، طبقره ههرارم، گرروهفيزيولررروژی؛ تلفرررن و نمرررابر: 22819921 )321(؛ پستتتت الکترونيتتت:
[email protected]
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

طرفی، مداوای طولانی مدت با داروهای ضد مررع برا عروار جانبی، ناهت اریهای جتيتی و تداخلات دارويی همرراه اسر،)2(. از اين روی، تحقيق در مرورد يرافتن داروهرای مرؤثرتر براعوار جانبی کمتر لايز اهمي ،اس،. امروزه گرايی م ددی به مصرف گياهان دارويی بره دليرل گونراگونی ترکيبرات مرؤثرموجود در گياهان، توسعهی متايع وابسته بره کشر، گياهراندارويی و خصوماً پيشتهاد استفاده از گياهران دارويری توسر
سازمان جهرانی بهداشر ) ،World Health Organization( به وجود آمده اس.،
به متظور شتاخ، سراز و کارهرا و عوامرل دخيرل در اي رادمرع و پايداری آن، ارزيابی داروهای ضد مررع و دسرتيابی برهروشهای مؤثر و متاسب در درمان اين بيمراری، از مردتهرایآزمايشگاهی ملتلفی استفاده میشرود کره از مهرمتررين آنهرام یت وان ب ه م دت کيت دليتگ )kindling( اش اره کررد. در کيتدليتگ شيميايی، مرواد شريميايی تشرتجزا مانترد پتتريلنتترازوت )PTZ( با دوزهايی که در ابتدا قرادر بره اي راد تشرتجکامل نيستتد، به طور متروالی و برا فوامرل زمرانی مرتظم برهليوان تزريق میشوند) 1(.
از جمله گياهانی که در طب ستتی ايران بره عتروان عامرلضد تشتج به کار رفته اس، ممو گياه وشا )D. Don( برا نرامعلمری Dorema ammoniacum مری باشرد کره از خرانوادههتريان )umblliferae( به شمار میآيد .نام لاترين آن gum ammoniacum plant بوده و در فارسی تحر، عتروان وشرا،وشق، کتدت و اشترک شرتاخته مریشرود. وشرا گير اهی اسر،علفی، پايا به طوت 1 تا 2 متر، پوشيده از ترار و دارای ريشرهی راس،، دوکی شکل، ذخيرهای و متتهی به الياف فيبر مانترد در ناليهی يقه اس،. در م ارى ترشرح سراقه و ريشره ی گيراه ، شيرهاى شيرى رنرگ جريران دارد کره فررآوردهی داروير آنمحسوب مر شرود . در ت رارت ، وشرا بره دو مرورت اشرک و تودهاى عرضه م شود. اين گياه که در متاطق خشک و نيمره – خشک آسيای مرکزی شامل پاکستان، هتد، افغانستان و ايررانمیرويد، ط ماههاى خرداد و تير جمع آورى م شرود . مراکرزام لی پ راکتی آن در اي ران ش امل ي زد، ام فهان، کرم ان ،سيستان و بلوهستان، خراسان و سمتان میباشد. از مهمتررينترکيبات موجود در اين گيراه بايرد بره تريپتوئير دها و ليمرونناشاره کرد که دارای اثرات کاهشی بر تحريکپذيری سرلوت هرا میباشتد) 8،5(. بر اين اساس و از آن ا که اثرات ضرد مررعیگياه وشا هتوز به طور علمی بررسی و اثبرات نشرده اسر،، در اين تحقيق اثرات ممو وشا بر روند اي اد تشرت ات القرا شردهتوس PTZ در موشهای محرايی مورد بررسی قرار گرف،.

مواد و روشها
در اين تحقيق، از موشهای مرحرايی نرر نر ادWistar برامحدودهی وزنی 183-153 گررم در شرروع آزمرايی اسرتفادهگرديد. موشها در شراي استاندارد نگهداری شده و آب و یذا به مقدار کافی در دسترس آنها قرار میگرف،. اين ليوانات در قفسهای پلاسرتيکی در دمرای کتتررت شرده) 2±22 درجرهسانتیگراد( و هرخهی تاريکی- روشتايی 12 ساعته نگهرداریمیشردند. همرهی آزمايشرات برين سراعات 13 ترا 11 ان راممیشد.
جه، القای تشتج در ليوانات ،PTZ با دوز mg/kg 13 در روز اوت به مورت داخل مفاقی تزريق گرديد )0(. سرپس هرر88 س اع، ي کب ار، تزري ق PTZ ب ه ط ور افزايش ی تک رار میگرديد به نحوی که هر يک دوز در ميان )هر 8 روز يکبرا ر(
229
mg/kg 2 به دوز آن اضافه میشد. به تدريج، ليوانات مرالرلملتل تشتج )مرللهی مفر ترا 5( را نشران مریدادنرد. ايرنمرالل بر اساس درجه بتدی Racine، عبارتتد از:
مرللهی مفر: بدون پاسخ
مرللهی 1: انقبا عضلات مورت و گوش ها
مرللهی 2: انتشرار مروا انقباضری در طروت بردن ولرک، سر به طرف بالا و پايين
مرللهی 1: پرشهای ميوکلونيک
مرلل هی 8: ايس تادن روی دو پ ا و کلون وس ان دام جلويی
مرللهی 5: لمرلات عمرومی تونيرک-کلونيرک و ازدس، رفتن رفلکس ايستادن) 2(
ليوانات معمولامعمولاً به طور ميانگين پس از 11 تزريق، مرللهی 5 تشتج را نشان میدادند. ليواناتی که 1 بار متوالی مرللره ی 8 يا 5 تشتج را نشان دهترد،Full kindled ناميرده مریشروند.پس از هر بار تزريق PTZ، ليوانات به مدت 23 دقيقره مروردبررسی قرار گرفته و فاملهی زمانی بين تزريرق دارو ترا زمران ش روع مرلل هی 8 تش تج در لي وان )S4L(، همچت ين ک ل زمانی که ليوان در مرالل 1 تا 5 تشتج به سر میبررد ) SD( با استفاده از زمانستج اندازهگيری و لداکثر مرللره ی تشرتج)SS( نيز ثب، میشد.
ممو وشای تثييد شرده توسر آقرای دکترر امرين )اسرتاددانش کدهی داروس ازی دانش گاه ته ران( از دانش کدهی ط ب اسلامی و مکمل دانشگاه ايران تهيه و پس از پرودر کرردن ، در DMSO )13%( و 80Tween )5%( لرل شرده و برا دوزه ای
53 و 133 ميلیگرم بر کيلروگرم، نريم سراع، قبرل از تزريرقPTZ به مورت داخل مرفاقی بره ليروان تزريرق شرد . تمرامشاخ های ذکر شده در بالا انردازه گيرری و ثبر، گرديرد . در نهاي،، اثرات ضد تشرت ی مرمو وشرا، برا فتوباربيترات برا دوزmg/kg 13 )8( مورد مقايسه قرار گرف.،
قب ل از تزري ق م مو وش ا ب ه ليوان ات و بررس ی اث راتضدتشت ی آن، دوز کشرتده مربروب بره مرمو برا اسرتفاده ازجدوت Lorke )9( تعيين گشته و مقدار عرددی آن در لردودmg/kg 293 بدس، آمد. اين ممو تا دوز mg/kg 233 هري تثثيری بر فعالي، لرکتی ليروان نداشر،. برر ايرن اسراس، ازدوزهای 53 و 133 ميلیگرم برکيلوگرم ممو وشا که فاملهی زي ادی ب ا دوز کش تدهی آن داش،، جه، بررس ی اث راتضدتشت ی گياه استفاده شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

برای مقايسهی کمي،های ملتل تشرتج در طری روزهرایملتلر در گرررروه کيتررردت شرررده ، از آزمرررون ANOVA )repeated measure( و پررس آزمررونDunnett و برررایمقايس هی مي انگين دو گ روه در روزه ای ملتل از آزم ون پارامتريک ANOVA دو طرفه و پس آزمرونBonferroni و نيز آزمون یيرپارامتريک Kruskal-Wallis و تسر، تعقيبریMann-Whitney استفاده شد. اطلاعات به مورت ميانگين ± انحراف معيار )SEM( ارايه و در هر روش آماری، 35/3P< برهعتوان سطح معتیدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
213
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ميانگين تعداد تزريقات لازم برای کيتدت کردن ليوانرات درگروهی که PTZ درياف، کردند، 1±2 تزريرق برود) 8n=(. در گروههايی که نيم سراع، قبرل از تزريرقPTZ مرمو وشرا رادريراف، کررده برودند، ليوانات 11 دوز PTZ و ممو وشرا را درياف، کردند.
ت زيه و تحليل آمراری ) On- way ANOVA, repeated measures( نشان داد کره پيشررف، مرالرل لملرهی تشرتج)SS( طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، برا افرزايی تعرداددفعات تزريق PTZ، به طور معتری داری افرزايی يافتره اسر،
)331/3Dunnett post hoc test ،P<، نمودار 1(. همچتري ن، مدت زمان سپری شده تا وقوع مرللهی ههارم تشتج) S4L(، در طی زمان، به طور معتیداری کاهی يافته اس ،)35/3P<، 31/3Dunnett post hoc test ،P<3/331 ، P<، نمرودار 2(. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که با افزايی تعداد دفعات تزريق PTZ طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، افزايی معتیداری نيز در کل مدت زمان تشرتج )SD( ر داده اسر، )31/3P<،
.)1 نمودار ،Dunnett post hoc test

PTZ
4075883-147884

Dorema 50 mg/kg + PTZ
Dorema 100 mg/kg + PTZ
Phenobarbital + PTZ
5

نمودار 0. مقايسهی مرحلهی حملهی تشنجي) SS( بين گروه PTZ و گروههايي که صمغ وشا با دوزهای n=01( 51 mg/kg( و n=7( 011 mg/kg( و فنوباربيتال با دوز n=9( 31 mg/kg( را 31 دقيقه قبل از PTZ دريافت کردند. صمغ وشا و فنوباربيتال سبب کاهش معنيداری در مرحلته ی حملته ی تشتنجي در یتي رونتد القتایکيندلينگ شيميايي شدند. دادهها به صورت Mean±SEM نشان داده شدهاند. 110/1P< ###، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صمغ وشتا )PTZ + )51 mg/kg و گروه دريافت کنندهی PTZ؛ 110/1P< +++، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهیقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید