پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 72/5/3197
سال نوزدهم، شماره 4مهر ، و پي آباندر 21پي 01101 ، صفحات 902 تا 992 تاريخ پذيرش مقاله: 72/5/3191
بررسي اثر برنامهی آموزشي با بهرهگيری از تئوری رفتار برنامهريزی شده بر انتخاب روش شيردهي در زنان باردار
محبوبه احمدی0، صفورا جهانآرا*9، دکتر بابک معيني1، مليحه نصيری4

3. کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
7. کارشناس ارشد مامایی، تهران، ایران
1. دکتری تخصصی آموزش بهداشت ،دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان، ایران
-10921207357

4. کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: امروزه مادران تحت تأثیر عواملی، شیردهی را قطع کرده و تغذی هی مص نوع ی ی ا کمک ی را ب رای ک ودخ د ود آغ ازمیکنند. این مسأله باعث صدمات جسمی و روانی بر کودکان و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع میشود. این مطالعه با ه د تعیین تأثیر برنامهی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده بر انتخاب روش ش یردهی زن ان ب اردار مراجع هکنن ده ب ه مراک زبهداشتی- درمانی شهر همدان انجام شد.
مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی، روی 22 زن باردار انجام شد. نمونهها به طور تصادفی در گروه مدادل ه و کنت رق ق رار گرفتن د.پس از انجام پیشآزمون با استفاده از پرسشنامهی روا و پایا شده در دو گروه مدادله و کنترق، آموزش بر اس اس اج زای تئ وری رفت اربرنامهریزی شده و اهدا رفتاری مشخص، در گروه مدادله، طی چهار جلسهی آموزشی صورت گرفت. پس از مدادله، پسآزمون از هر دو گروه گرفته شد. در نهایت، اطلاعات حاصل با استفاده از آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافتهها: دو گروه از نظر متغیرهای جمعیتشنادتی، تفاوتی نداشتند. تفاوت آماری معنیداری در میانگین نمرهی آگاهی، کنترق رفت اردرخ شده و هنجارهای ذهنی بین زنان گروههای مدادله و کنترق بعد از انجام مدادل ه ی آموزش ی، وج ود داش ت 55/5P<(. از نظ رمیانگین نمرههای نگرش، قصد رفتاری و رفتار، بین دو گروه تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد.
نتيجهگيری: آموزش اجرا شده بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده، از طریق تأثیر بر بردی سازهها، س بب ترغ ی ب زن ان ب اردار ب هشیردهی میشود. لذا طراحی و اجرای برنامههای آموزشی برای ترغیب زنان باردار به شیردهی بر اساس تئوری تغیی ر رفت ار ، پیش نهاد میشود.

-18287235740

واژگان کليدی: تئوری رفتار برنامهریزی شده، شیردهی، برنامهی آموزشی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Ahmadi M, Jahanara S, Moeini B, Nasiri M. Effectiveness of educational program based on theory of planned behavior in selecting breastfeeding method among pregnant women referred to Hamadan health centers. Pejouhandeh
2014;(914):219-227.
20325497

مقدمه0
شیر مادر، طبیعیترین و بهترین غذایی است که میتواند ب هآسانی در ادتیار نوزاد قرار گیرد. تغذیه با شیر مادر به تنه ایی برای 4 تا 6 ماه اوق عمر و همراه با س ایر غ ذاهای کمک ی ت اپایان 7 سالگی، مهمترین طریقهی تغذیهی ش یردواران اس ت

*نويسنده مسؤول مکاتبات: صفورا جهانآرا؛ کارشناس ارشد مام ایی؛ پستتالکترونيک: [email protected]
1-3(. در شیردوارانی که با شیر مادر تغذیه میشوند، اسهاق، دونریزی رودهای، برگرداندن شیر، کولیك و اگزم ای آتوپی كکمتر دیده شده و کمتر دچار آلرژیهای داص و بیماریه ایمزمن در طوق زندگی میشوند 2-4(. ع دم اس تفاده از ش یرمادر، می زان م رو و می ر کودک ان را در کش ورهای در ح اقتوسعه به هر 15 ثانی ه ی ك ک ودخ و ه ر س اق 5/3 میلی ون ک ودخ رس انده و 25 درص د م رو و میرکودک ان در ای ن کشورها، در نتیجهی عدم استفاده از شیر مادر است 9(. طبق
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

775
آدرین گزارش نظام پایش و ارزشیابی بهداشت باروری در ساق 3124 در ایران، میزان تغذی هی انحص ار ی ب ا ش یرمادر 3/71 درصد و در شهر همدان 5/75 درصد بوده است .
عوامل بسیاری از جمله سن ازدواج، سطح تحصیلات و میزان درآمد دانواده، حمایته ای دری افتی م ادر از س وی د انواده،تصمیم به ش یردهی در دوران ب ارداری، تجربی ات مرب و ب هاولین دوران شیردهی، اعتماد به نفس مادری و دودکار آم دیدر ط وق م دت ش یردهی، ددال ت دارن د 35(. یک ی از فاکتورهای مهم در تغذیهی نوزاد با شیرمادر، هنجارهای ذهنی زنان شامل دیدگاه همسر، مادر، دوستان و مراقب ان بهداش تی است که در شروع و ادامهی تغذیه با شیر مادر، تعی ی ن کنن دهمیباش ند 33،37(. مطالع ات مختلف ی در جه ان و ای ران در رابطه با تأثیر آموزش در ش یردهی موف ق انج ام ش ده ک ه در مجموع همگی گویای تأثیر مثبت آموزش بودهاند 31،34(. در انج ام م دادلات آموزش ی، اس تفاده از تئ وریه ای رفت اری، ظرفیت بالقوهای برای اثربخشی این مدادلات ایجاد م یکن د.
الگوی رفتار برنامهریزی شده توسط آیزن و ف یشب ین ک ه در ساق 3925 ابداع شد، بر سازهه ای نگ رش نس بت ب ه رفت ار،هنجارهای ذهنی، کنترق رفتاری درخ ش ده ، قص د رفت اری و رفتار فرد، استوار است 35(. در این مطالعه س ع ی ش د ب ه دودلیل، عوامل م ؤثر و برنام هه ای آموزش ی در جه ت اف زایش شیردهی با شیرمادر در زنان باردار را بر اس اس تئ وری رفت اربرنامهریزی شده مورد بررسی قرار دهیم: 3- عوام ل مختلف یمانند عوامل انسانی نگرش فرد(، اجتماعی هنجارهای ذهنی( و محیطی کنترق رفتاری درخ شده( ب ر ش یردهی از پس تانمؤثر است. یکی از الگوهایی که این عوامل را به د وبی بی ان وارزیابی میکند، تئوری رفتار برنامهریزی شده است ب ه ط وری که استفاده از تئوری تغییر رفتار، بر افزایش توج ه م ادران ب هتغذیهی شیردوار با شیر مادر، مؤثر بوده است 36،32(. 7- بر اساس این تئوری، زمانی مادر قص د ش یردهی طبیع ی را دارد ک ه دی د مثبت ی نس بت ب ه ش یردهی طبیع ی داش ته باش د نگرش(، احساس کند اف راد مه م در زن دگی دواه ان انج امشیردهی او به صورت طبیعی میباشند هنجارهای اجتم اع ی( و احساس کند ع وامل ی وج ود دارن د ک ه تس هیل کنن ده ی ا بازدارندهی او از شیردهی هستند ولی با وج ود ای ن عوام ل ، او قادر است شیردهی موفقی داشته باشد کنت رق رفت اری درخ شده(. با توجه به اهمیت شیردهی و نقش عواملی چون نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی ب ر تغ یی ر رفت ار م ادران وکمبود مطالعات با تأکید بر نقش تئ ور یه ای مختل و آم ارپایین شیردهی انحصاری با شیرمادر در کشور و شهر هم دان،این مطالعه با هد تعیین تئوری رفتار برنام ه ری زی ش ده درزنان باردار مراجعه کنن ده ب ه مراک ز بهداش تی درم ان ی ش هرهمدان، جهت انتخاب روش شیردهی، انجام شد.

مواد و روشها
این کارآزمایی بالینی با شماره IRCT753735155692N8 ب ه ثب ت رس یده اس ت. جمعی ت م ورد مطالع ه، کلی ه زن ان نخستزای مراجعهکننده ب ه مراک ز بهداش تی- درم ان ی ش هرهمدان، که ب ین هفت هی 15 ت ا 14 ب اردار ی، دارای ح املگ ی تكقلویی، عدم وجود بیم اری ک ه درم ان آن ب ا ش یردهی از پستان تدادل داش ته باش د و داش تن ح داقل س واد ابت دایی بودن د. معیاره ای د روج از مطالع ه ش امل مب تلا ش دن ب ه بیماریهای پستان که منع شیردهی داشته باشد، مبتلا ش دنبعد از زایمان به بیماریهایی ک ه درم ان آنه ا ب ا ش یردهی از پستان ت دادل داش ته باش د ، قب ل از پا ی ان جلس ه ی چه ارم زایمان میکردند، بستری شدن نوزاد، بستری شدن مادر، مرو دادل رحمی جنین و عدم همکاری مادران ب ود. حج م نمون هب رای مقایس هی می انگینه ای دو گ روه، طب ق مطالع هی شریفیراد و همکاران 3129( و بش ارت ی و همک اران 3195( 32،39( با فرض حدود اطمینان 95%، ت وان 25% و می انگین متغیر در گروه اوق و دوم به ترتیب 5/45 و 5/42 در هر گ روهمدادله و کنترق، 12 نفر به دست آمد و به علت ریزش نمون هدر گروه مدادله، 44 نف ر و در گ روه کنت رق 41 نف ر بررس ی شدند.
روش نمونهگیری به ص ورت چن د مرحل های ب ود. ابت دا ب راس اس 4 منطق ه ی بهداش ت ی- درم انی ش هر هم دان، از ه ر منطقه به صورت تصادفی 7 مرکز بهداش ت ی- درم ان ی انتخ ابشد و سپس انتساب تصادفی مراک ز بهداش تی- درم ان ی ب رای نمونهگیری گروه مدادله و کنترق، صورت گرفت. زنان بارداری ک ه ب رای مراقبتهای بارداری مراجعه میکردن د ، در ص ورتدارا بودن مشخصات ورود و تمایل جهت ش رکت در مطالع ه وتکمیل فرم رضایتنامهی کتبی، به عنوان نمونه در نظر گرفت همیشدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامهی پژوهشگر س ادته وچك لیست بررسی تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت و درمان بود. پرسشنامه، ش امل 5 بخ ش مشخص ات ف ردی و مام ایی، آگاهی، نگرش، کنترق رفتار درخ ش ده و قص د رفت اری ب ود.
سؤالات بخش آگ اه ی ش امل 34 س ؤاق و ب ه پاس ص ص حیح، نمرهی یك و به پاسص اشتباه یا جواب نداده، نمرهی صفر تعلق میگرفت و نمرهای بین ص فر ت ا 34 داش ت. س ؤالات بخ شنگرش، شامل 31 سؤاق ادتصاصی در مقی اس لیک رت ش املگزینههای کاملاً موافق، موافق، بینظر، مخال و کاملاً مخ ال بود که بر حسب سؤاق و مطلوب بودن پاسص، به ترتیب ب ه ه رگزینه، نمرهی 5 تا 3 تعلق میگرفت. س ؤالات بخ ش کنت رقرفتار درخ شده، شامل 2 سؤاق ادتصاصی در مقیاس لیک رت شامل گزینههای کاملاً موافق، موافق، بینظر، مخ ال و ک املاً مخال بود که بر حسب سؤاق و مطلوب بودن پاسص، به ترتیب به هر گزینه، نمرهی 5 تا 3 تعلق م یگرف ت. س ؤالات بخ شهنجاره ای ذهن ی ش امل 9 س ؤاق چه ار گزین های ب ود ک ه برحسب سؤاق و مطلوب بودن پاسص، به ترتیب به ه ر گز ین ه ، نمرهی 4 تا 3 تعلق میگرفت. سؤاق قصد رفتاری ش امل ی ك پرسش سه گزینهای بود و به گزینهی مطلوب که ش یردهی از پستان میباشد، نمرهی 1، ب ه ش یردهی ترکیب ی نم ره ی 7 و شیردهی با شیردشك، نمرهی 3 تعلق میگرفت. جهت بررسی عملکرد شیردهی، از چك لیست بررسی تغذی ه ب ا ش یر م ادروزارت بهداشت و درمان که شامل 79 سؤاق ب ا پاس ص بل ی ی ا دی ر ب ود و از طری ق پرس ش از م ادر و مش اهدهی نح وهی شیردهی تکمیل میگردید، استفاده شد. از آنج ایی ک ه انج اماعماق ضرب و تقسیم، تأثیری ب ر نت یج ه ی آزم ون ه ا ن دارد، جهت سهولت در انجام مقایسه، کلیهی نمرات بر مبن ای 355 محاسبه شد.
جهت روایی پرسشنامهه ا از روش روای ی محت و ی اس تفادهشد، به این ترتیب که پرسشنامهها بر اساس اهدا پژوهشی و با استفاده از منابع علمی، مقالات و مطالعات سایر پژوهشگران، تنظیم شده و پس از تأیید اساتید محترم هیأت علمی و لح ا شدن اصلاحات، اعتبار آنان تأیی د ش د. ب رای تعی ی ن اعتم ادپرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد و این مقدار 24/5= محاسبه گردید.
مدادلات، به صورت 4 جلسهی آموزشی، هر ی ك ب ه م دت
45 تا 55 دقیق ه ، در ط ی 4 هفت ه طراح ی ش دند. محت وای آموزشی ب ر اس اس کت اب آم وزش ش یر م ادر ت ألی وزارت بهداشت و درمان ایران در ساق 3193، در ادتیار مادران ق رارگرفت. برای هر یك از جلسات آموزشی، اهدا رفتاری تعی ی ن و ت لاش ش د ک ه ب ا اس تفاده از روشه ای مختل از قبی ل سخنرانی، ف یلم آموزش ی، پرس ش و پاس ص، بح ث گروه ی و مشاورهی فردی، به اهدا تعیین شده نایل گردیم. دو جلس ه ، به منظور افزایش آگاهی زنان باردار و یك جلس ه ب رای تغیی ر نگرش از طریق بیان فواید تغذیه با شیرمادر و یك جلسه برای کنت رق رفت ار درخ ش دهی م ادران از روشه ای ش یردهی طبیعی از طریق آموزش روشهای صحیح شیردهی برای غلبه 773بر مشکلات ش یردهی و جلس ه ی آد ر نی ز در م ورد کنت رقرفتاری زنان باردار و قصد آنان در انتخ اب بهت رین ن وع روششیردهی برگزار شد. به دلیل نقش هنجارهای ذهنی ب ر قص درفتار، از دوستان یا مادران زنان باردار دعوت شد ک ه ب ه ط ورآزادانه در جلسات آموزشی بع د ی ش رکت کنن د. آم وزش ب ههمسران گروه مدادله به صورت غیر مس تق یم و توس ط د ودزنان باردار انجام شد. همچنین کتاب شیر م ادر ت ألی وزارت بهداشت و درمان ایران، در ادتیار مادران باردار گ روه مدادل هقرار گرفت و گروه کنترق، تنها آم وزش ه ای معم ول ی ک ه درمراکز بهداشتی و درمانی ارایه میگردد را دریافت کردند. قب لو بعد از آموزش، پرسشنامهه ای آگ اه ی، نگ رش، هنجاره ای ذهن ی، کنت رق رفت اری درخ ش ده و قص د رفت اری، توس ط واحدهای م ورد پ ژوهش، در ه ر دو گ روه مدادل ه و کنت رقتکمیل شدند. روزهای 35 تا 35 و 45 ت ا 55 پ س از زا یم ان ، روش شیردهی انتخاب ش ده توس ط م ادران در ه ر دو گ روهمدادله و کنترق ارزیابی گردید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم اف زار 36 SPSS و آزمونهای آم ار ی پ ارامتر ی و ناپ ارامتر ی مانن دt مس تقل ، t زوجی، منویتنی و کای دو ،صورت گرفت. حد دطای نوع اوق آزمون در این تحقیق 55/5 در نظر گرفته شد. گ روه ه ای مورد پژوهش، در زمینهی چگونگی انجام طرح، محرمانه ماندن اطلاعات و همچنین، هد از انجام این طرح، توجیه و تم ام ی شرکتکنندگان با ارائهی رضایتنامهی کتبی و با تمای ل، وارد پژوهش شدند.

يافتهها
می انگین س ن ی زن ان در گ روه مدادل ه 24/75 و در گ روه کنترق، 24/74 ساق ب ود. م ی انگین س ن ی همس ران در گ روهمدادله، 93/79 و در گ روه کنت رق 45/79 س اق ب ود. س طحتحصیلات بیشتر زنان در دو گروه، دی پلم ب ود. از نظ ر س طحتحصیلات همسران نیز بین دو گروه اد تلا معن یدار وج ودنداشت. 1/94 درصد از زنان ب اردار در ه ر دو گ روه، دان ه دار بودند. ادتلا آماری معنیداری بین دو گروه مدادله و گواه از نظر سن، سن همس ر، تحص یلات، تحص یلات همس ر، ش غل،شغل همسر و میزان درآمد، وجود نداشت.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

می انگین نم رهی آگ اهی گ روه مدادل ه از 79/26 قب ل از مدادل هی آموزش ی، ب ه 37/29 بع د از آم وزش رس ید 553/5P<(. قبل از اجرای مدادلهی آموزشی، از نظر میانگین نمرهی آگاهی، ادتلا معنیداری بین دو گروه، وجود نداش ت جدوق 3(.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در گروه مدادله، میانگین نم ره ی نگ رش بع د از برنام هی آموزشی، افزایش یافت. اما این افزایش از نظر آماری معن یدار نبود. بین دو گروه مدادل ه و کنت رق قب ل از آم وزش، از نظ رمیانگین نمرهی نگ رش ، اد تلا معن یداری وج ود نداش ت.
همچن ین، بع د از مدادل هی آموزش ی نی ز اد تلا آم اری معنیداری از نظر افزایش نمرهی نگرش ب ین دو گ روه ، وج ودنداشت جدوق 3(.
قب ل از ش روع مطالع ه، تف اوت آم اری معن یداری از نظ ر میانگین نمرهی هنجارهای ذهنی در تشویق و ترغی ب م ادرانبه انجام شیردهی با شیر مادر بین دو گروه مدادل ه و کنت رق، وجود نداشت. اما بعد از مدادله، می انگین نم ره ی هنجاره ای ذهنی در گروه مدادله، افزایش معنیداری پیدا کرد، در ح الی که در گروه کنترق، میانگین نمرهی هنجارهای ذهن ی ک اهشیافته بود. همچنین، تفاوت آماری معن یداری از نظ ر نم رهی هنجارهای ذهنی بین دو گروه مدادله و شاهد بعد از آم وزش ، دیده شد 553/5P<(. افزایش میانگین نمرهی کنترق رفتاری درخ شده در عدم انجام شیردهی مصنوعی در گ روه مدادل هبعد از اتمام برنامهی آموزش ی، از نظ ر آم اری معن یدار ب ودهاس ت 53/5P=(، در ص ورتی ک ه در گ روه کنت رق، اف زایش میانگین نمرهی کنترق درخ ش ده در بررس ی مج دد ، از نظ رآماری معنیدار نبوده است جدوق3(.
در گ روه مدادل ه قب ل از ش روع آم وزش، 41 نف ر 2/92 درصد( از مادران باردار، قصد شیردهی ب ا ش یر م ادر و 3 نف ر 1/7 درصد(، قصد شیردهی مصنوعی را داشتهاند. پس از اتمام برنامهی آموزشی، تم ام 44 نف ر 355 درص د( م ادران گ روه
777

جدول 0. توزيع فراواني مطلق و نسبي و مقايسهی واحدهای پژوهش، بر حسب متغيرهای آگاهي، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای انتزاعي در دو گروه مداخله و کنترل در زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر همدان در سال 0120.
5/524 5/396 )33/63 22/54
)36/72 22/59
5/924 )9/22 27/75
)33/33 27/12
5/223 قبل از مدادله بعد از مدادله
)زوجی t P-value نگرش
5/55
5/532 )33/52 22/99
)33/21 23/46
5/325 )35/93 21/2
)35/41 22/73
5/53 قبل از مدادله بعد از مدادله
)زوجی t P-value کنترق رفتاری درخ شده
5/521
<5/553 )2/14 22/62
)2/12 22/75
5/543 )9/54 93/36
)5/12 94/69
<5/553 قبل از مدادله بعد از مدادله
)زوجی t P-value هنجارهای ذهنی
02508985

P-value )مستقل t( گروه کنترل گروه مداخله متغيرها ميانگين )انحراف معيار( ميانگين )انحراف معيار( 5/373
<5/553 )32/53 25/93
)35/6 26/57
5/554 )34/21 26/79
)37/52 29/37
<5/553 قبل از مدادله بعد از مدادله
)زوجی t P-value آگاهی
مدادل ه، قص د انج ام ش یردهی ب ا ش یر م ادر را داش تند 553/5P<(. در گروه کنترق قبل از ش روع آم وزش، 45 نف ر
91 درصد( از مادران باردار، قصد شیردهی با شیرمادر، 3 نف ر
1/7 درص د( قص د ش یردهی ب ا ش یر دش ك و 7 نف ر 2/4 درصد(، قص د ش یردهی ترکیب ی را داش تند. پ س از بررس ی مجدد، 43 نفر 1/95 درص د( از م ادران گ روه کنت رق ، قص دانج ام ش یردهی ب ا ش یر م ادر و 7 نف ر 2/4 درص د(، قص د شیردهی با شیر دشك را داش تند 553/5P<(. از نظ ر قص درفتاری، بین دو گروه قبل و بع د از آم وزش، اد تلا آم اری معنیداری وجود نداشت.
در گروه مدادله، 41 نفر 2/92 درصد( شیردهی با پس تانو 3 نفر 1/7 درصد(، ش یردهی ترکیب ی در روزه ای 35-35 بعد از زایمان داش ته اس ت. در گ روه کنت رق، 19 نف ر 2/95 درصد( شیردهی با پس تان، 3 نف ر 1/7 درص د( ش یردهی ب اشیردشك و 1 نفر 2 درصد( ش یردهی ترکیب ی در روزه ای 35-35 بعد از زایمان داشتند. علیرغ م اف زایش ش یردهی ب اپستان در گروه مدادله، با توجه به آزمون کای دو، از نظر ن وعروش ش یردهی در روزه ای 35-35 بع د از زایم ان، اد تلا آماری معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد. در گروه مدادل ه ، تعداد مادرانی که شیردهی با پستان در روزه ای 55-45 پ ساز زایمان داشتند، 41 نفر 2/92 درصد( و 3 نفر 1/7 درص د(شیردهی ترکیبی در روزهای 55-45 بعد از زایمان داش ت. درگروه کنترق، 12 نفر 4/22 درصد( شیردهی با پستان ،3 نف ر 1/7 درصد( ش یردهی ب ا ش یردش ك و 4 نف ر 1/9 درص د(شیردهی ترکیبی در روزهای 55-45 بعد از زایمان داشتند. از نظر آماری، تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد.

بحث
این مطالعه، به روش مدادلهی آموزشی ب ر اس اس تئ وری رفتار برنامهریزی شده به منظور ترغیب به ش یردهی، روی 22 زن باردار شهر همدان انجام شد. با توجه به اف زا یش می انگین نمرهی آگاهی مادران بعد از مدادله، نتایج، نشاندهندهی تأثیر مثبت برنامهی آموزشی بر افزایش میزان آگاهی م ادران ب ودهاست .
در پژوهشی که توسط آقابابایی و همک اران در س اق 3122 روی 755 زن باردار، ب ا ه د تعی ی ن می زان ت أثیر برنام ه ی آموزش ی ب ر آگ اهی و عملک رد تغذی ه ب ا ش یرمادر در زن ان نخس تزا انج ام ش د، پ س از اج رای 355 دقیق ه برنام هی آموزشی، تفاوت میانگین نمرهی آگاهی قبل و بع د از مدادل ه، بین گروه مدادله و کنترق، از نظر آماری معنیدار ب وده اس ت 75(. مطالعهی Roby و Woodson 7554( با هد بررسی میزان تأثیر آموزش تغذیه ب ا ش یر م ادر ب ر آگ اهی و نگ رشمادران، تأثیر مثبت آموزش را بر افزایش میزان آگاهی مادران، نشان داد 73(. مطالعهی دیگری که توسط پیمان و شیشهگ ردر ساق 3125 با عنوان مقایسهی تأثیر آم وزش ش یردهی ب رمیزان آگاهی و عملکرد مادران سزارینی و زایمان طبیعی انجام شد، نشاندهندهی تأثیر برنامهی آموزش ی ب ر اف زایش می زان آگاهی مادران بود 77(. همچن ین در پژوهش ی ک ه در س اق3195 توسط بشارتی و همکاران روی 27 نفر از زنان باردار ب اه د تعی ین ت أثیر برنام هی آموزش ی مبتن ی ب ر تئ وری برنامهریزی شده در انتخاب روش زایم ان انج ام ش د، پ س ازانجام مدادلهی آموزشی، تفاوت میانگین نمرهی آگاهی بین دو گروه مدادله و کنترق، از نظر آماری معنیدار بود 39(.
عدم تغییر نگرش در این پژوهش را م یت وان چن ین بی ان کرد که با توجه به اینکه نگرش فرد نسبت به رفت ار ی د اص ، نتیجهی ارزیابی مطلوب یا نامطلوب وی در طوق زمان ب وده و بستگی به تمام واکنشهای شنادتی، احساسی و رفت ار ی دارد و نگرش نسبت به یك عمل مشخص، نتیجهی مجم وع عقا ی د فرد نسبت به آن عمل یا رفتار میباشد و ب را ی تغیی ر نگ رشفرد باید عقاید او نیز تغییر کند، در نتیجه برای تغیی ر نگ رشفرد باید تمام عوامل در نظر گرفته شوند و زمان ط ولان یت ر ی صر شود، زیرا تغییر عقاید ف رد در زم ان کوت اه ب ه س ختی صورت میپذیرد که این امر مستلزم آم وزش بیش تر در زم انطولانیتری می باشد. نتایج حاصل در این زمینه با یافت ه ه ای احمدی طباطبایی و همکاران 3129( همخوانی دارد. آنان در 771مطالعهی دود با هد بررسی تأثیر برنامهی آموزش ی مبتن یبر تئوری رفتار برنامهریزی شده بر فعالیت فیزیکی کارمن دان ، نشان دادن د ک ه قب ل از مدادل هی آموزش ی، تف او ت آم ار ی معنیداری از نظر نمرهی نگرش بین دو گروه مدادله و کنترق، وج ود نداش ت و البت ه بع د از مدادل ه نی ز اد تلا آم اری، معنیدار نبود 71(.
در مطالعهی شریفیراد و همکاران 3129( که روی 22 نفر از زنان باردار با هد ارزیابی تأثیر برنامهی آموزشی ب ر انج امشیردهی موفق در طی 4 جلسهی آموزشی انج ام ش د، نت ایج نشان داد بعد از مدادلهی آموزشی، ادتلا می انگین نم رهی نگرش بین دو گروه مدادله و کنترق، از نظر آم اری معن یدار بود. همچنین، آزمون تی زوج ی، اد تلا معن یداری از نظ رافزایش میانگین نمرهی نگرش قبلقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید