پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 8/8/3192
سال نوزدهم، شماره مهر4 ، و پي آبان در 91پي 01101 ، صفحات 712 تا 701 تاريخ پذيرش مقاله: 31/6/3191
بازسازی دفورميتي شديد در محور مياني قسمت تحتاني صورت و گردن در پي ضايعات سوختگي
دکتر صدرالله معتمد*0، دکتر سيد اسماعيل حسن پور0، دکتر ناصر مظفری7، دکتر عبدالحميد قلي زاده پاشا1، دکتر اذنالله آذرگشب4

3. استاد، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، بیمارستان 31 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2. دانشیار، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، بیمارستان 31 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
1. دستیار فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، بیمارستان 31 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
-10921207612

4. استادیار بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: ترمیم و اصلاح سوختگیهای صورت با درگیری لب و چانه و بالای گردن، به علت از بین رفتن کنتوور ب یعو ی، بسو یار مشکل میباشد. سوختگی با ایجاد کشیدگی، لبها را آویخته کرده و زاویهی بین چانه و گردن بههوووم میخوورد و برجسوتگی چانوه وتیروئید با حذف فرو رفتگی زیر چانه، در یک سطح قرار گرفته و باعث اختلال ظاهری و فانکشنال در حرکات سر و لب تحتوان ی گوردن میشود .هدف از این مقاله، ارائهی روش ساده و جدید برای ایجاد کنتور مناسب، ایجاد برآمدگی چانه، فرورفتگی زیر چانه، از بین بردن کشیدگی گردن و صورت و اصلاح زاویهی چانه/گردن میباشد.
مواد و روشها: این تحقیق و عمل جراحی، روی بیماران دچار عوارض سوختگی ناحیهی لبها، چانه، زیر چانه و فوقانی گردن کوه بوه صورت جمعشدگی )فلکسیون( بود، انجام گرفت. در روند درمانی، عملکرد و ظاهر لب تحتانی و زاویهی ساب منتال و حرکوات گوردن وفک تحتانی، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش درمانی با استفاده از فلاپ درمال بر پایهی فوقانی و تث یت آن به پریوست قسمت تحتوان ی فک تحتانی و بازسازی دفکت ایجاد شده بعد از آزاد سازی کنتراکچر، با گرافت تمام ضخامت پوستی بود. برای تحلیل آمواری تغییو رات اصلاحی زاویه گردن، از تست wilcoxon استفاده شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافتهها: یافتههای اولیه در 34 بیمار، باعث ایجاد ساختار مناسب ناحیهی چانه و زیر چانه با عملکرد خوب لب تحتانی و حرکات سو ر و گردن به صورت افزایش فلکسیون و اکستانسیون بوده است. این روش، با توجه به هزینهی کم، سادگی و یک مرحلهای بودن، نس ت به سایر روشها از جمله فلاپ موضعی و دور دست و اتساع بافتی )tissue expander( کاربردیتر است.
نتيجهگيری: بازسازی سوختگیهای صورت و گردن، با توجه به محودود یتهوا ی بوافت ی در ایو ن نوواح ی از مووارد مشوکل در جراحوی پلاستیک ترمیمی میباشد. با توجه به اهمیت ظاهری و عملکردی در این نواحی، براحی روشهای ساده و کاربردی مثل روش درموان ی پیشنهادی، بسیار راه گشا میباشد.

-18287229677

واژگان کليدی: سوختگی صورت و گردن، yoke deformity، زاویهی چانه/گردن، فلاپ درمال، گرافت تمام ضخامت لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Motamed S, Hassanpour SE, Mozafari N, Gholizadeh Pasha A, Azargashb E. Reconstruction of sever deformities in
midline lower face, neck following burn injury. Pejouhandeh :)4(91;4102207-210.
20325497

مقدمه0
سوختگی، توسط علل متفاوتی ایجاد میشود. بعود از درمواناولیهی سوختگیهوا بو ه ویو ژه بوا درجوات عمیو قتور، عووارضسوختگی ایجاد میشود. این عوارض در نواحی دست و صورت

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر صدرالله معتمد؛ گروه جراحوی پلاسوتیک وترمیمی، بیمارستان 31 خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران؛ پستت
[email protected] :الکترونيك
و ابراف مفاصل میتواند برای بیماران دچار سووختگل، بسو یار آزار دهنده باشد )3(. بیشتر عوارض سوختگی در بولانی مدت به علت کشیدگوو ی نسجووو ی مو یباشود کوه باعوث اخوتلالاتعملکردی و زی ایی در عضوو یو ا اعضوا ی مجواور مویشوود . در صورت و گردن، این عوارض بورا ی بیموار عولاوه بور مشوکلاتعملکردی و زی ایی، از نظر روحی- روانو ی و برخوورد بوا افوراد جامعه، بسیار مهم و گاهی با سرخوردگی همراه است) 2(. سوختگیها با گذشت زمان، با ایجاد کشو یدگی بوه خصوو در ناحیهی تحتانی و گردن و چانه، باعث دفورمیتیهای بافوتنرم و استخوانهای فوک تحتوانی و حتو ی مهوره هوا ی گردنو ی میشوند.
برای درمان عوارض سوختگی در صورت و گردن، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که شامل اسوتفاده از بافوت سوالم ابوراف ، دور دست، tissue expander و گرافتهای پوستی مو یباشود )1(. نتایج متفاوت در این مقاله با ارائهی روش ساده، کمهزینه و جدید، نوه تنها باعث درموان این دفورمیتیها در زیور چو وانه و زاویووهی منتوسوورویکال موویشووود، بلکووه دفووورم یتیهووای اکسترنسیک لب تحتانی هم قابل درمان میباشد) 1(.

مواد و روشها
روش تحقیق، به صورت تحقیقاتی- پژوهشی میباشود. تموام بیماران تحت درمان با این روش، دچار سووختگ یهوا ی عمیو ق در ناحیهی چانه، زیر چانه و گردن بودهاند به نحوی کوه بافوتسالم جهت انجام فلاپ لوکال بورا ی بازسواز ی، وجوود نداشوتهاست.
طراحي فلت . فلو پ براحوی شوده بوه شوک ل مثلوث اسوت )شکلهای 3 و 2(. قاعدهی مثلث در محل حوداکثر کشویدگی در ناحیهی بوالا ی گوردن واقوع اسوت. امتودادهای ba و ca از ناحی هی درم ال ح اوی چرب ی زی ر جوو ولد، از قس مت زی ر سوختگی آزاد میگردد .در شکل 3، فلپ بدون کشیدگی بووده
و توانایی انعطاف لازم را دارد. نقطوه ی a بوا ایجواد تونول ز یو ر جل دی ب ه ناحی هی چان ه آورده و روی پریوس ت a ف یکس میشود. سپس b به b و c به c روی پریوست دو برف چانوهبا PDS چهارصفر، ثابت میشود )شکل 2(.
بیماران دچوارcontracture deformity زیو ر چانوه ، تحوتبیهوشی عمومی، در ناحیهی زیر چانه، در محلی که کشو یدگی به وضوح مشخص بود، انسوز یون هلالو ی بوه انودازهی 6 توا 30 سانتیمتر داده شد. انسزیون به گونهای تا زیر قسمت سووختهادامه داده شد که فلپ مثلثی درمال با همراهی کمی چربی بورپایهی فوقانی تشکیل شد. بلند کردن فلوپ مثلثوی درم و زیو ر درم تا جداسازی هموه ی چسو ندگ یهوا در زیو ر قسومت هوا ی سوخته ادامه یافت. مثلثی بودن فلپ جهت کنتورینگ بهتور وآزادسازی بوده است. از سوی دیگر تث یت آن امکان جابجوا یی و آویختگی را به حداقل میرساند. در ضمن، انتهای مثلوث بوهزیر آن برای نمای بهتر، جاسازی شود. پوس از آزاد ی مناسوب،فلپ به قسمت زیو ر چانوهfold )چو ین( داده و روی پریوسوت چانه در قسمت وسطی و برفین با نخ PDS چهارصفر، فیکس
208/ دوماهنامه پژوهنده بازسازی دفورمیتی شدید در محور میانی قسمت تحتانی صورت و …

شکل 0. شکل 7.

شد. برای ایجاد زاویهی زیر چانه، محل ایجاد، بوا گرفوت تموامضخامت پوشیده شد ،لازم به ذکر است، آزادی اسکار گردن در قسمت وسطی و برفین، به اندازهی غل ه بر کنترکچر و ایجواد زاویهی لازم بوده است )شکل 1(.

شکل 1-A: طراحي درمال فلاپ در حين عمل.

شکل 1-B: آزاد سازی فلاپ درمال در حين عمل.

گرافت به صورت tie over در محل برای پنج روز تا یک هفته نگهودار ی شوده و پوس از بواز کوردنtie over ، از گوردن بنودفیلادلفیا برای 6 تا 30 هفته استفاده شد.

يافتهها
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تعداد بیماران، 34 بیمار شامل 33 نفر زن و سه نفر مرد بوامحدودهی سنی بین 38 تا 24 سال، بودند .همانبوور کوه در جدول 3 آمده اسوت، متوسوط زاو یو هی گوردن ق ول از عمول ، 6/34±324 و بعد از عمول برابور 31/6±9/88 بووده و بو هبوور متوسط، 34/11 درجه اصلاح شده است که این اصلاح زاویو ه، با استفاده از آزمون wilcoxon معنیدار بوود )003/0P=(. در این مطالعه، 2 مورد از بیمواران دچوار بواز شودگی در قسومتفوقانی زخم شدند که با درمان محافظهکارانه، ترمیم انجام شد .
باز شدگی زخم، احتمالاًاحتمالا به دلیل اثر فشاری آتل گردنو ی بوودهاست. در یک مورد، نیاز به گرافت بیشوتر ی در قسو مت پوا یین دفکت بود که گرافت مجدد انجام شد.

جدول 0. مقايسهی ميانگين زاويه در دو وضعيت قبل و بعد از عمل.

P-Value انحراف معیار میانگین
34/6
324 ° زاویه چانه/گردن
ق ل از عمل
6/31
88/9 ° زاویه چانه/گردن
بعد از عمل
0/003 31/31 11/34 ° اصلاح زاویه
چانه/گردن

بحث
سوختگیهای قسمت تحتانی صورت که غال اًا با لب تحتوان ی و قسمت بالای گردن همراه است، از نظر بازسازی با مشوکلاتزیادی همراه میباشد و علت اصلی آن درگیری بافت پوستی و نسوج زیرین است که با جمع شدگی و کشو یدگی لوبyoke shape میشود )1(. منظرهی لب و چانه با گردی بین آنها و از سوی دیگر زوایهی چانه و گردن، از نظر زی ایی فاکتور مهمو ی میباشد )2(. متأسفانه در سوختگیها، این زوایه از دست رفته و نمای یکنواخت و بدون کنتور ایجاد میشوود ) 4( و بیموار از این حالت رنج میبرد. زاویهی منتوسرویکال، زاویهای است بین خط عمود از گلابلا به پوگونیوم و خوط عورض از گنوانیون بوهگردن )منطقهی بین گردن و زیو ر چانوه( . ایو ن زاویو ه، بیوووون 91-80 میباشد که هم با وضعیت چانه و هم بافتهای نرم در چانه و گردن، مورد تأثیر میباشود )2(. اصولاح ایو ن زاویو ه بوااستفاده از متد فلاپ درمال و گرافت کامل پوست با توجوه بوهاندازهگیریهای ق ول و بعود از عمول بیمواران ، کواملاً مشوهودمیباشد )شکلهای 4 و 1(.
متوسط زاویه منتوسرویکال بعد از عمول برابور 31/6±9/88 میباشد که در محدودهی قابل ق ول و نرمال) 91-80( بووده وبه میزان 11 درجه به ودی نشان میدهد کوه حواکی از تو أثیر تکنیک پیشنهادی این تحقیق میباشد. ایجواد حالوت ب یعو ی در نوزد ایون بیمواران، نیواز بوه تدبیر و بررسی دارد. تا به حال

شماره 4، پیدرپی 300، مهر و آبان 3191 دکتر صدرالله معتمد و همکاران / 209

A

B

A

B

شکل 4. زاويه چانه/گردن قبل )A( و بعد) B( از عمل.

A

B

Aقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید