پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 41/2/4191 سال نوزدهم، شماره مهر4 ، و پي آباندر 11پي 01101 ، صفحات 081 تا 011 تاريخ پذيرش مقاله: 1/7/4191
روانسنجي سياهه نگراني دربارهی تصوير بدني در نوجوانان
مينو پورآوری*0، دکتر مجتبي حبيبي2، حسين عابدی پريجا1، سيد هادی سيد علي تبار4

4. کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2. استادیار پژوهشکده خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران، ایران
1. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
-9397208373

1. دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران چکيده
سابقه و هدف: تصویر بدنی، به عنوان تصویری که ما از اندازه، شکل و فرم بدن خود در ذهن داریم، تعریف میشود و به احساسات فرد در مورد این ویژگیها و اجزای تشکیل دهندهی بدن اشاره دارد. هدف پژوهش حاضرر، روان سرنج ی “سر یاهه نگرانر ی دربراره ی تصرو یر بدنی” )BICI( بود.
مواد و روشها: برای این منظور ،نمونهای با تعداد 194 نفر دانش آموز دبیرستانی بره رو نمونرهگیرری طبقره ای- خوشره ای چنرد – مرحلهای از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند .برای محاسبهی روایی همگرا، به طور همزمان ،مقیاس کمالگرایری چندبعردیفراست و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشآموزان اجرا شد. جهت بررسی ساختار عاملی تأییردی مرتبره ی اول مقیراس نگرانریدربارهی تصویر بدنی، از رو برآورد کمتررین مقردار مجراورات وزندار )WLS( و بررای ارزیرابی کفایرت برراز مردل برا دادههرا ، از شاخصهای 2/df ،2 ،GFI ،AGFI ،CFI ،RMSEA ،RMR و 2 استفاده گردید.
يافتهها: ضریب آلفای کرونباخِکرونباخ خرده مقیاسهای نارضایتی- خجالت به دلیل ظاهر، و عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانری از ظراهر، برهترتیب 99/0 و 97/0 بود. ساختار عاملی BICI با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت .بررسری ضررایب همبسرتگینشان داد که BICI با پرسشنامهی کمالگرایی )04/0P<( و رضایت از زندگی )04/0P<(، همبستگی منفری معنریداری دارد کره ایرنرابطه، بیانگر روایی همگرای BICI است .نتایج نشان داد که میانگین نمرههای دختران در هر دو خرده مقیراس نگرانری دربراره تصرویربدنی در مقایسه با میانگین نمرههای پسران، بالاتر است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: ساختار عاملی مرتبهی اول دو عاملی “سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بدنی”، براز بهتری با دادههای مشاهده شده نشان داد .ساختار عاملی تأییدی ،پایایی و روایی BICI برای کاربردهای پژوهشی و تشخیصهای بالینی در حد قابل قبول بود.

-16763234296

واژگان کليدی: تصویر بدن، پایایی و روایی، تحلیل عاملی، دانشآموزان لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Pooravari M, Habibi M, Abedi Parija H, Sayed Ali Tabar SH. Psychometric properties of body image concern inventory in adolescent. Pejouhandeh :)4(91;4102189-199.
20325116

مقدمه0
اختلال بدشکلی بدن )Body dysmorphic disorder( در طبقررهی اخررتلال وسررواس فکررری- عملرری )-Obsessive
Compulsive Disorder- OCD( و اخرتلالات مررتبق قررارگرفته و با اشتغال ذهنی شدید، با یر ک نقرص جز ری یر ا یر ک نقص متصور در ظاهر مشخص شده و باعث اختلال یا ناراحتی بالینی قابل توجهی در فرد میگردد )4(. افراد مبتلا به اختلال

*نويسنده مسؤول مکاتبات: مينو پورآوری؛ کارشناس ارشد مشاوره، دانشرکدهعلوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛ تلفن: 09421079900؛ پستت
[email protected] :الکترونيك
بدشکلی بدن، در DSM-V برد ین صرورت تعر یر ف مر یشروند : داشتن اشتغال شدید ذهنی با یک یا چنرد نقرص خیر الی و یر ا نقصی در ظاهر که قابل مشاهده نیسرت و یر ا در نظرر د یگرران بسیار جز ی اسرت. برخری مواقر ، افرراد ی کره دارا ی اخرتلالبدشکلی هستند درگیر رفتارهای تکراری میشوند )مثلاً چرککردن در آینه، نظافت بیش از حد )excessive grooming(، کنرردن پوسررت )skin picking(، درجسررتجوی اطمینرران بخشی)reassurance seeking( یر ا بره دنبرال اعمرال روانری )mental( )مثل مقایسهی ظاهر خود با دیگران( در پاسر برهنگرانیهای ذهنی خود هستند) 4(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

490
تصویر بدنی یک مفهوم گسترده و پویا بروده و شرامل ادرافرد از اندازه و تناسب بدن میباشد کره برا تفکرر و احسراس ودیدگاه سایر افراد نسبت به بردن او همرراه اسرت )2(. تصرویربدنی دارای یک ساختار چند بعدی است که شرامل دو بخرشمستقل ادراکی )تخمین اندازهی بدن( و دیدگاهی )شرناخت واحساس فرد نسبت به بدن( میباشد )1(. واژهی تصرو یر بردن ، یک اصطلاح جام و فراگیر است که سازههرای بسر یاری را در بر مر یگیر رد. ایر ن سرازه هرا شرامل رضایت/نارضرا یتی از وزن ،رضایت/نارضررررایتی از برررردن، شرررررم )shame( از برررردن ،رضایت/نارضایتی از ظراهر، ارز یر ابی ظراهر، ارزشرمند دانسرتنبدن، بدشکلی بدن و طرحوارهی بدنی است، اما محدود به ایر ن سازهها نیز نمیباشد )1(. تصرو یر ذهنری فررد از بردن خرویش میتواند تحت تأثیر عواملی چون رشد جسمانی، تعامل فرد برامحیق اجتماعی، سوانح، آسیب و جراحات بردنی قررار گیر رد و نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند) 1(. عوامل دیگرر ی نیز در شکلگیری نارضایتی از تصویر بدن نقرش دارنرد، ماننردفشارهای فرهنگی- اجتماعی که از طرق مختلف نظیر والرد ین و خانواده، همسالان و رسانه، برداشتن اندامی لاغرر بره عنرواناندام ایدهآل تأکید دارند. همچنر ین، عوامرل بیولوژیر ک ماننردشاخص تروده ی بردن ی )Body mass index- BMI( نیر ز در این امر تأثیرگاار هستند) 0(. شیوع نارضایتی از تصویر بردن ی، یک نگرانی عمده محسوب میشرود ، چررا کره برا اخرتلالات ونقصهای روانی مانند کاهش عرزت نفر) )7(، افسرردگ ی )9(، اضطراب اجتماعی )9(، اختلالات خوردن) 40(، سرو مصررفمواد) 9( و جراحیهای زیبایی )44( در ارتباط است .
تصویر بدنی، یک مفهوم محوری بررا ی روانشناسر ی سرلامتاست) 42( و به نظر میرسد افرادی که احساس خوبی نسربتبه خود دارند، معمولاً احساس خروب ی نیر ز نسربت بره زنردگی خواهند داشت. کیفیت و رضایت از زندگی نیز با تصرو یر بردن ی افراد در ارتباط است. در واق ، تصویر مثبرت از جسرم خرویش سبب ایجاد یک ح) ارزشمند در فررد مریشرود )41(. مرورددیگر که در تبیین ارتباط تصویر بدنی و کیفیت زنردگ ی دارای اهمیت میباشد، نقش اعتماد به نف) در این افرراد اسرت. برهنظر میرسد افرادی که اعتمراد بره نفر) کمترری دارنرد، برر
تص ویر ب دن خ ود ب ه عن وان ی ک منب خودارزش مندی، سرمایهگااری بیشتری میکنند. هنگرامی کره بره ایر ن افرراد،
بازخورده ای منف ی داده م یش ود، ع زت نف) و احس اس خودارزشمندی آنها تهدید میشود و آنها تلا میکنند ترا براتمرکز و تأییر د زیر اد برر ظراهر و بردن خرود، احسراس خرود- ارزشمندی را حفظ کنند. از آنجایی که ممکن است فرد، نقص بدنی را احساس کند و یا به هرر دلیلر ی از تصرو یر بردن خرودراضی نباشد، منب اصلی اعتماد به نفر) او بره طرور نابسرنده
احس اس م یش ود و چ ون مبن ای دیگ ری ب رای ارج اع و ذخیرهسازی مجدد عزت نف) وجود ندارد، دچار فقردان عرزتنف) شده که این عامل به نوبهی خرود ، برر ک یفیر ت زنردگ ی و کاهش رضایت از زندگی فرد تأثیر میگراارد )41(. نارضرا یتی از بدن و ارزیر ابی منفر ی ذهنر ی فررد از چهرره و اع رای بردنخویش، منجر به ناسرازگار ی روانر ی در تمرام طرول عمرر فرردمیگردد) 41(. این امر به خصوص در رشد نوجوانان، تأثیرگاار است) 40(.
بلوغ، با تغییرات فیزیکی مرتبق با آن ممکن است باعث شود نوجوانان به سمت و یر ا بره دور از ایر دهآلهرا ی فیزیکر ی خرودحرکت کنند) 47(. هرچند ممکن است زنران و مرردان برال وبزرگسال، دربارهی تصویر بدن خویش نگرانی داشته باشند، اما مطالع ات مختل ف نش اندهن دهی تف اوته ای جنس یتی در نارضایتی از تصویر بدنی است، به طوریکه نترا یج پرژوهش هرانشان میدهد نارضایتی در میان زنان جروان ، بیشرتر از مررداناسررت) 49،49(. همچنررین، در میرران زنرران در طررول دورهی نوجوانی، نارضایتی از تصویر بدن افزایش مییابد )49،02،24(.
بسیاری از دانشمندان معتقدند که دختران نوجوان در معرر فشارهای شدید مربوط به تصویر بدنی هسرتند ) 40(. در دوران بل وغ، بیش تر دخت ران، نارض ایتی از تص ویر ب دنی را تجرب ه میکنند و تمایل دارند که لاغرتر باشند) 22(.
در میان پسران، الگوهای متفاوتی از رشد و توسعهی تصرو یر بدن از اوایل نوجوانی دیده میشود. درحالیکه برخی مطالعات کاهش الگوی نارضایتی از تصویر بدن را در طول زمران نشرانمیدهند )21،21(، برخری مطالعرات د یگرر هر یچ تغییر ر قابرلملاحظهای را نشان نداده )24،21( و برخی دیگرر بره افرزایش نارض ایتی از ابت دا ت ا اواس ق نوج وانی و ک اهش آن از اواخ ر نوجوانی و انتقال به بزرگسالی اولیه، اشاره دارند) 20(.
اف رادی کر ه از بر دن خر ود ناراضر ی هستند، امکان دارد لباسهایی بخرند و یا بپوشند که قسمتهای ناخوشایند را پوشانده و یا بر قسمتهای خاصی تأکید داشته باشد. این نوع از پوشش بره فررد کمک میکند تا خرودپنردارهی خرود را در راسرتای تصرویر برر دنی ایدهآل سوق دهد. همچنرر ین ممکرناست از رژیرم غرر اایی نیرز به عنوان ابزاری برای کسب تصویر بردنری مطلروب و نرزدیرر ک برر ه تصویر بدنی ایدهآل، استفاده شود )27(. از رو هرای د یگرری ک ه جوانران بررای تغیی ر در تصویر بدنی خود استفاده میکنند، جراحی زیبایی است که به نظر می رسد در 10 سال اخیر به فراوانی مرورد اسرتفاده قررارگرفته است .از بین همهی این عوامل، آنچره کره مرورد تأ ییر دهمره ی پژوهش گران در انگیر زهی تمای ل بره جراح ی ز یب ایی میباشد، نارضایتی از تصویر بدنی است) 29(.
“سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بدنی” )29( یک ابزار سرر ی ، جام و مفید برای مطالعات و پژوهشهای برال ینی اسرت. ایر ن ابزار میتواند برای مطالعهی نگرانی بدشکلی بدن در اختلالاتی مانند اختلال بدشکلی بدن و اختلالات خوردن، مورد اسرتفادهقرار گیرد. هدف این پرسشنامه، سنجش نارضایتی فرد از ظاهر خود در اختلالاتی مانند بد شکلی بدنی و اختلالات خوردن یراسنجش الگوهای نشانهشناسی مشابه، در سطوح بالینی و غیرربالینی است.
Littleton و همکاران) 2001( برا چهرار مطالعرهی مختلرف
)10،491،200،10=Ns( روی دانشجویان دختر و پسرر دوره ی کارشناسی، اعتبار سازه و همسانی درونی این ابزار را در مروردبررسی قرار دادند. در مطالعهی اول و سوم، همسران ی درونر ی و روای ی همزم ان BICI از طری ق مقایس ه ب ا پرسش نامهه ای body dysmorphic disorder ( BDDE-SRexamination: self-report( و body ( BDD-YBOCS
-dysmorphic disorder- yale-brown obsessivecompulsive scale( صورت گرفت. در مطالعهی دوم، تحلیل عاملی و روایی همگرا از طریق مقایسه با پرسشنامههرای EDI
)eating disorder inventory( و وسررواس پررادوا صررورتگرفت. مطالعهی چهارم، روایی همگرای ابزار و توانایی ابرزار درتمایز بین افرادی کره اخرتلالات برالینی برا سرطوح برالایی از نگرانی دربارهی بدشکلی بدن دارند را برا افررادی کره اخرتلالبالینی ندارند، نشان میدهد )29(. هرچند که این سیاهه، قربلاً قربلا در ایران در پژوهشهای دیگر ترجمه و هنجاریابی شرده اسرت)27(، اما فقق تحلیل عاملی اکتشافی انجرام گرفتره و تحلیر ل عاملی تأییدی صورت نگرفته بود. هدف اصلی در این پرژوهش ، تعیین ویژگیهای روانسنجی “سیاهه نگرانی دربارهی تصرو یر بدنی” بود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعهی مقطعی است. جامعره ی آمراری شامل کلیهی دانشآموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران در سررال تحصرر یلی 92-4194 برروده اسررت. ابترردا تعررداد 040 دانررشآمرروز بررا رو نمونررهگیررری طبقررهای- خوشررهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتدا تهرران بره 1 بخرش شرمال،جنوب ،شرق، غرب و مرکز تقسیم شرد. سرپ) از هرر بخرش، یکی از مناطق نوزدهگانهی آموز و پرور )مناطق 4، 2، 1،
494
0 و 49( و از هر منطقه، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخابشد .پ) از آن، از هر مدرسره دو کرلاس بره صرورت تصرادفیانتخاب و کلیهی دانشآموزان آنها در پرژوهش ، مرورد بررسری ق رار گرفتن د. پ) از ح اف پرسش نامهه ای ن اقص، تع داد شرکتکنندگان به 194 نفر تقلیل یافت. این تعداد برر اسراسمطالعهی مقالهی MacCallum و همکاران تعیین شد. در این پژوهش، از سه ابزار سیاه نگرانی درباره تصرویر بردنی) BICI(، مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآمروزان ) MSLSS( و مقیاس چند بعدی کمالگرایی فراست) frost( استفاده شد.
0. سياهه نگراني دربارهی تصوير بتدن ي )Body Image
.)Concern Inventory – BICI
این پرسشنامهی 49 مادهای توسرق Littleton و همکراران)2001( با دو خرده مقیاس نارضایتی- خجالت به خاطر ظراهر
dissatisfaction and shame regarding one’s (
appearance( یا به عبارتی، بررسر ی و مخفر ی کرردن ع یر وب
checking and camouflaging of a perceived ( ظاهری
و عملکرد فردی ضرع یف، بره دل یر ل نگرانر ی از ظراهر )defect interference with functioning due to appearance ( . طراحی شده است ،)concerns
در این ابزار، از آزمودنی خواسته میشود در مورد هریر ک از مادهها، میزانی کره آن مراده احساسرات یر ا رفترار را نشرانمیدهد، روی مقیاسری از 4 ترا 1، درجره بنرد ی کنرد. در ایر ن مقیاس، نمرهی 4 به این معنی است که “هرگز این احساس را نداشتهام یا این کار را انجام ندادهام” و نمرهی 1 به این معنر ی است که “همیشه ایر ن احسراس را دارم یر ا ایر ن کر ار را انجراممیدهم”. نمرهی کل پرسشنامه، بین 49 تا 91 متغیر ر بروده و کسب نمرهی بیشرتر ، نشرانگر برالا برودن میر زان نارضرا یتی از تصویر بدنی یا ظاهر فرد است. همچنین، نتایج بررسی ساختار عاملی پرسشنامه، نشاندهندهی دو عامل مهم و معنیدار برود . به این ترتیب که عامل اول، نارضایتی- خجالت به خاطر ظراهر را در بر میگیرد و عامل دوم، عملکرد فردی ضعیف بره دل یر ل نگرانی از ظاهر را نشان میدهد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

پای ایی BICI ب ه رو همس انی درون ی، بررس ی ش ده و ضرر یب آلف ای کرونبراخ 91/0 ب هدسرت آم ده اسرت. ض ریب همبستگی هر یک از سؤالات با نمرهی کل پرسشرنامه ، 12/0- 72/0 )میانگین 02/0( بروده اسرت. همچنرین، ضرر یب آلفرا ی کرونب اخ عام ل اول و دوم ب ه ترتی ب 92/0 و 70/0 و ض ریب همبستگی بین دو عامل، 09/0 گزار شده است) 29(. علاوه بر این ،در مطالعهای کره رو ی دخترران نوجروان شرهر شریراز صورت گرفت، میزان آلفای کرونباخ کلی 91/0 به دست آمد و
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

492
در مجموع از 49 سؤال مقیاس 2 عامرل )نارضرایتی از بردن وتداخل دربارهی عملکرد اجتماعی( شناسایی شد. میزان آلفرا ی کرونبرراخ برررا ی عامررل اول، 91/0 و برررای عامررل دوم 71/0 محاسبه گردید )10(.
2. مقياس چند بعدی رضايت از زنتدگ ي دانت آمتوزان
Multidimensional Students’ Life Satisfaction (
)Scale – MSLSS
این مقیاس در سال 4991 توسق هابنر و همکاران سراختهشد و یک ابزار خودگزار دهی 10 سؤالی است کره آزمرودنی باید در یر ک مقیر اس لیکررت 0 درجره ای، میر زان موافقرت یر ا مخالفت خود را با هر یر ک از عبرارات آن مشرخص کنرد. ایر ن مقیاس، رضرا یت آزمرودن ی را در حیطره هرای مختلرف زنردگی میسنجد و دارای 1 زیرمقیاس خرانواده ) 7 عبرارت(، دوسرتان)9 عبارت(، مدرسه) 9 عبارت(، محر یق زنردگ ی )9 عبرارت( وخود) 7 عبارت( اسرت. همچنرین در نهایر ت مر یتروان میر زان رضایت کلی آزمودنی را مورد سنجش قرار داد. ضررایب ثبراتدرونی )آلفا(، بارها در تحقیقات گوناگون مرورد محاسربه قررارگرفته است. یافتهها حاکی از آن است که اعتبار این ابزار بر ین 9/0-7/0 میباشد. همچنین، ضریب بازآزمایی گزار شده که از طریررق ضررریب همبسررتگی پیرسررون توسررق Huebner و همکاران در یک فاصرله ی 2 ترا 1 هفتره ای انجرام گرفتره، درمحدودهی 9/0-7/0 گزار شده است) 14(. در مطالعهای که توسق حبیبی و همکر اران صرورت گرفرت، ضرریب آلفرا برراینم رهی ک ل، 90% و ض ریب پای ایی زی ر مقی اسه ا، از 71% )محیق زندگی( تا 99% )خرانواده( بره دسرت آمرد. همچنرین، ض ریب بازآزم ایی ب رای نم رهی ک ل در ط ی 2 هفت ه ،99% محاسبه شده است) 12(.
1. مقياس چند بعدی کمالگرايي فراست )frost(
مقیاس چند بعدی کمال گرایی frost به منظور ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایری سراخته شرده اسرت )11(. ایر ن آزمرون ، دارای 11 عبارت بوده و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 1 درج های )از ک املاً مخ الفم4 ت ا ک املاً م وافقم1( می زان موافقت یا مخالفت خود را با هر یر ک از عبرارات آن ، مشرخصنمای د. مقی اس چن د بع دی کم ال گرای ی فراس ت دارای 0 زیرمقیاس نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت بره اعمرال،انتظارات والدین، انتقاد والدین، استانداردهای فررد ی و نظرم وترتیب است، به علاوهی نمرهی کمالگرایی کلی کره از طریر ق جم کردن نمرهی همهی 11 عبارت آزمون به دست میآیر د.
نمرهی بالا در این آزمون حاکی از کمالگرایری برالا ی فررد درحیطهی مورد نظر است. این مقیاس در ایران روی نمونهی 00 نفری از دانشجویان دانشگاه گیلان اجرا شده و ضریب همسانیدرونی برای کرل پرسشرنامه، 90/0 و بررا ی زیر ر مقیر اسهرا ینگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت بر ه اعمرال، انتظراراتوالدین، انتقاد والدین، استانداردهای فردی و نظم و ترتیب، برهترتیر ب برابر ر بر ا 91/0، 72/0، 79/0، 17/0 ، 17/0 و 91/0 بهدست آمده است. همچنین، ضریب بازآزمایی با فاصلهی یر ک هفته، برای کل پرسشنامه برابر با 9/0 و برای زیر مقیاسها برهترتیب 91/0، 94/0، 79/0، 11/0، 91/0 و 91/0 به دست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامهی ماکور است) 11(.
به منظرور تحلیر ل دادههرا ، از شراخص هرای آمرار توصریفی )میانگین و انحراف معیار(، آلفای کرونباخ، ضرر یب همبسرتگ ی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تمامی تحلیلهرابا کمک دو نررم افرزار 19 SPSS و 8.72 LISREL صرورتگرفت.

يافتهها
از نظر توزیر جمعیر ت شرناخت ی، حرداقل و حرداکثر سرنآزم ودنیه ا ب ه ترتی ب 41 و 47 سرال )می انگین 10/41 و دامنهی تغییررات 09/0( و از نظرر جنسری ت، 101 نفرر ) 0/14 درصد( دختر و 290نفر) 10/19 درصد( پسر بودند )جدول 4(.

جدول 0. اطلاعات جمعيت شناسي شرکت کنندگان در پژوه.

فراواني تعداد %10/9 %11 277
491 کلاس اول کلاس دوم پایه تحصیلی
%20/4 449 کلاس سوم %41/7
%17/7
%20/1 91
114
424 سیکل و کمتر
دیپلم و فوق دیپلم

کارشناسی میزان تحصیلات مادر
%0/4 10 کارشناسی ارشد و بالاتر %41/1
%10/0 %20/4 79
299
449 سیکل و کمتر دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی میزان تحصیلات پدر
%41/9 91 کارشناسی ارشد و بالاتر %41/9
%11/9
%22/2 92
149
414 تک فرزند
2 فرزند
1 فرزند تعداد فرزندان خانواده
%0/9 14 1 فرزند %1/2 49 بین 1 تا 7 فرزند %11/2
%17/1
%42/1 207
224
71 فرزند اول فرزند دوم فرزند سوم چندمین فرزند
%1/1 20 فرزند چهارم %4/0 9 فرزند چهارم به بعد
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

قبررل از بررسرری چگررونگی بررراز مرردل انرردازهگیررری،پیشفر های نرمال بودن توزی متغیرها، متغیرهای مشراهدهشده چندگانه )داشتن حداقل 2 متغیر مشاهده شده برای هررمتغی ر نهفت ه(، م دلی ب یش از ح د مش خص ش ده )Over specified( و فاصلهای بودن مقیراس انردازهگیرری بررسری ورعایت آنها مورد تأیید قرار گرفت )11(. رعایت پیشفر اول با توجه به نتایج آزمون تکمتغیره و چند متغیره، نرمال برودندر نرم افزار لیزرل بررسی شد و با توجه به رد شدن فرضریه ی نرمال بودن در تعدادی از متغیرهرا ، از رو بررآور د مقراوم دربرابر نقض نرمال بودن استفاده شد.
مدل اندازهگيتری. ابتردا برراز آمراری مردل انردازهگیرری
دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار LISREL 8.72 مروردبررسی قرار گرفت. مدل مورد بررسری شرامل مردل دو بعردی )seven-factor oblique model، نارض ایتی- خجال ت ب ه خاطر ظاهر و مقیاس عملکرد فردی ضعیف به دلیل نگرانر ی از ظاهر(، با بار شردن 49 سر ؤال روی دو عامرل مق یر اس نگرانر ی دربارهی تصویر بدنی بود. در جدول 2 بارهرای عراملی، خطرایاستاندارد برآورد پارامترها، آزمون t بررای بررسری معنریداری پارامترها و ضریب تبیین پارامترها ارایه شده است. با توجه بره نقض مفروضرهی نرمرال برودن، از رو بیشینه درستنمرایی

491
مقرراوم در برابررر نقررض مفروضررهی نرمررال بررود ن توزیرر )maximum likelihood robust procedure(، برای برآوردمدل و از شاخصهای زیرر بررای برراز مردل اسرتفاده شرد:
Satorra-Bentler scaled (شاخص مجاور خی ساتورا- بنتلر
2chi-square – χ(، شاخص نسبت مجراور خری برر درجرهی آزادی )df/χ2( )degree of Freedom(، شرراخص نیکررویی برراز ) goodness of fit index- GFI(، شراخص نیکروییب راز انطب اقی) -adjusted goodness of fit indexAGFI(، شرراخص بررراز مقایسرره ای) comparative fit index- CFI(، خطای ریشهی مجاور میانگین تقریب) root
mean square error of approximation- RMSEA( و باقیماندهی ریشره ی مجراور میرانگین) root mean square residual- RMR(. در جدول 2، نتایج تحلیل عاملی تأییردیسؤالات مقیاس نگرانی دربارهی تصویر بدنی به صورت مقرادیربارهرای عراملی) parameter estimation- PE( و مقرادیرt برای بررسی معنیداری بارهای عاملی ارایه شده است. نحوهی تصمیمگیری در مقادیر t ارایه شده در مدل معادلات ساختاری جهت برراز یر ک آیر تم، مقراد یر برالاتر از 19/2 و برا سرطحاطمینان 99/0 است .بررسی مقادیر بارهرای عراملی، حراکی ازآن است کره بارهای عاملی همهی سؤالها روی عامل مربوطه،

جدول 2. نتايج تحليل عاملي تأييدی سؤالهای سياهه نگراني دربارهی تصوير بدني.

-74675-67157قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید