پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 32/7/3293 سال نوزدهم، شماره 4مهر ، و پي آباندر 91پي 01101 ، صفحات 084 تا 088 تاريخ پذيرش مقاله: 6/7/3292
بررسي نقش سطح پروژسترون سرمي در روز تجويز گنادوتروپين جفتي انسان بر نتايج تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم
دکتر مرضيه مهرافزا*0، آزاده رئوفي0، دکتر طليعه رحيميان0، دکتر زهرا نيکپوری0، مهرشا نصرالهزاده0، دکتر پروانه عبداللهيان0،
دکتر احمد حسيني0,2

3. مرکز تحقیقات ناباروری، مؤسسه فناوریهای نوین پزشکی مهر، رشت، ایران
-10921208245

3. مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: با توجه به برخی گزارشات مبنی بر احتمال نقش سطح پروژسترون سررم ی برر پریشآگهری از نترا یج تحریر ک کنتررلشدهی تخمدان، مطالعهی حاضر به منظور بررسی نقش سطح بالای این هورمون در روز تجرو یز گنرادوتروپ ین جفتر ی انسران برر نترایج تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم) ICSI( صورت گرفته است.
مواد و روشها: در مطالعهی توصیفی حاضر، تعداد 332 بیمار نابارور شرکت کننده در سیکلهای لقاح آزمایشگاهی و تحرت تیمرار براآگونیست هورمون آزادکنندهی گنادوتروپین )GnRH( مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران بر اساس سطح پروژسترون سرمی در روز تجویز hCG به دو گروه ng/ml  3 )گروه اول، 381 نفر( و ng/ml  3 )گروه دوم ،22 نفر( تقسیم شده و صفات پایر ه و مربرو برهتحریک در بین دو گروه، مورد مقایسه قرار گرفت.
يافتهها: تفاوت معناداری از نظر میانگین سن ،BMI، علت ناباروری، FSH ،LH و استرادیول بین دو گروه یافرت نشرد. بیمراران گرروهدوم در مقایسه با گروه اول، سطح بالاتری از استرادیول در روز تجویز hCG )7/811±5/3953 در مقابل 6/722±3323، 113/1P<( و تعرداد ب یش تری اووس یته ای کسر ش ده ) 6/7±6/32 در مقاب ل 6±9/9، 113/1P<( و متاف از II )9/5±8/33 در مقاب ل 2/5±3/8، 113/1P<( را نشان دادند. بر ین دو گرروه اول و دوم ، تفراوت معنراداری از نظرر مردت زمران تحریر ک تخمردان ) 8/3±9/33 در مقابرل
8/3±32، 767/1P=(، تعداد آمپولهای گنادوتروپین )36±6/21 در مقابرل 9/33±6/22، 326/1P=(، میر زان لقراح ) 7/59% در مقابرل
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

3/52%، 168/1P=( و می انگین تع داد جن ینه ای انتقرال یافت ه )8/1±8/3 در مقاب ل 6/1±2، 186/1P=( مش اهده نش د. ک اهش غیرمعناداری در میزان لانهگزینی )2/32% در مقابل 3/31%، 338/1P=( و حراملگ ی کلینیکر ی )5/39% در مقابرل 25%، 162/1P=( در گروه دوم نسبت به گروه اول یافت شد.
نتيجهگيری: به نظر میرسد که سطح بالای پروژسترون سرمی در روز تجویز hCG بر پیشآگهی از نتایج ICSI مؤثر باشد.

-18287235502

واژگان کليدی: پروژسترون، تزریق اسپرم درون سیتوپلاسمی، گنادوتروپین جفتی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Mehrafza M, Raoufi A, Rahimian T, Nikpouri Z, Nasrollahzadeh M, Abdollahian P, Hosseini A. Evaluation of the role of serum progesterone level on the day of human chorionic gonadotropin administration on intracytoplasmic sperm
injection outcome. Pejouhandeh :)4(91;4102184-188.

مقدمه0
ناباروری یکی از مشکلات شایعی است که تقریبرا 31 درصردزوجین را تحت تأثیر قرار میدهد. بهترر ین راه کمرک بره ایر ن دس ته از بیم اران، اس تفاده از تکنیرکه ای کمرک ب اروری

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر مرضيه مهرافزا؛ رشت، بلوار شهید انصراری ، خیابان ارشاد، موسسه فناوریهای نوین پزشکی مهر، مرکز تحقیقات نابرارور ی؛ کرد پسررتی: 2378632333؛ تلفررن: 7762371 )1323(؛ نمررابر: 7762357 )1323(؛ پست الکترونيك: [email protected]
)Assisted reproductive technology- ART( است که به تمامی روشهایی اطلاق میشود که بلرو اووسریتهرا و لقراحآنها توسط اسپرم، خارج از محیط رحم و در محیط آزمایشرگاه انجام میگیرد. علیرغم پیشرفتهرای صرورت گرفتره در ایر ن زمینه، فقط 21 تا 25 درصد سیکلهای مربرو برهART براموفقیت همراه است و این در حالی است که زوجین نابارور براصرف هزینره ی مرال ی و زمران ی بسر یار برالا، احتمرال موفقیر ت بالاتری را انتظار دارند) 3(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

گ اهی، عل یرغ م رون د قاب ل قب ول در کمی ت و کیفی ت اووسیتهرا و جنر ینهرای حاصرل از تحر یر ک کنتررل شردهی تخمدان، لانهگزینی با موفقیت صورت نمیپذیرد. تعداد بسر یار زیاد فولیکرول هرای در حرال تکروین در سر یکلهرای تحریر ک کنترل شرده ی تخمردان و بره دنبرال آن سرطح برالاتر از حردفیزیولوژیکی برخی از هورمونها، رونرد لانره گزینر ی جنر ین را تحت تأثیر قرار میدهد.
پروژس ترون هورم ونی اس ت ک ه نق ش مهم ی در جه ت آمادهسازی آندومتر برای لانره گزینر ی جنر ین و بره دنبرال آن، حاملگی موفق ایفا میکند. با این وجود، در سیکلهای مربرو به ART به دلیل تعداد افزایش یافتهی فولیکولهای در حرالتکوین و افزایش بیش از حد فیزیولوژیکی این هورمون، اثرراتمنفی آن بر فاز ترشحی نمایر ان مر یگرردد . بره دنبرال تجرویز گنرررادوتروپین جفتررری انسررران) Human chorionic gonadotropin- hCG( جهت القای بلو نهرا یی اووسر یتهرا در سیکلهای ART، سطح پروژسترون سرمی افزایش مییابد )3(.
برا وج ود س رکو هیپ وفیزی ب ا اس تفاده از آگونیس ت ی ا آنتاگونیسرررررت هورمررر ون آزاد کننررر ده گنرررررادوتروپ ین )Gonadotropin releasing hormone- GnRH( در سیکلهرای ART )2(، برخر ی از محققران حرالتی برا عنروانلوتئینی شدن پر یش از موعرد ) -Premature luteinizationPL( را گزارش کردند که در آن سطح پروژسرترون سررمی در روز تجویز hCG به سطحی بالاتر از آستانه، افرزا یش مر ییابرد )6-2(. اثرات نهایی افزایش پیش از موعد پروژسرترون سررمی بر نتایج IVF مورد بحث است. در حالی که برخی از محققرانهیچ رابطره ی معکوسر ی بر ین ایر ن دو پرارامتر نیافتنرد )7،8(، سایرین نشان دادند که با افزایش سطح پروژسترون سررم ی در روز تجویز hCG، میزان حاملگی کاهش مییابد )5، 32-9(. با توجه به اختلاف نظر در خصوص نقش این هورمون برر نترایج ART، مطالعررهی حاضررر روی بیمرراران مراجعرره کننررده بررهموسسهی فناوریهای نوین پزشکی مهر صورت گرفت و نترا یج تزریررق درون سیتوپلاسررمی اسررپرم) Intracytoplasmic sperm injection – ICSI( در بیماران با سرطح پروژسرترونسرمی برالا در روز تجرویز hCG در مقابرل بیمراران برا سرطحپروژسترون سرمی پایین، مورد مقایسه قرار گرفت.

مواد و روشها
شماره 2، پیدرپی 311، مهر و آبان 3292 دکتر مرضیه مهرافزا و همکاران / 385
در مطالعرررهی توصررریفی حاضرررر ،332 بیمرررار نابرررارور مراجعهکننده به مؤسسهی فناوریهای نوین پزشرک ی مهرر، دربازهی زمانی یک سال )فروردین تا اسفند 3293( مورد بررسی قرار گرفتند. تنها بیماران با سطح FSH کمتر از 31 کره مهرارهیپوفیزی در آنها توسط روش آهستهرهش آگونیست GnRH صورت گرفرت ، وارد ایر ن مطالعره شردند. در تمرامی بیمراران ، انتقال جنین در همان سیکل القای تحریک تخمدان انجام شد. تحریررک تخمرردان از روز سرروم سرر یکل فعلرری توسررط FSH نوترکی /گنررررادوتروپین یائسررررگی انسرررران) Human menopausal gonadotropin- hMG( و پس از مهار ترشح گنادوتروپینها از هیپوفیز توسط آگونیست GnRH، دکاپپتیل Ipsen Italy( 3/35 mg(، در روز 33 سیکل قبلی، القا گردید. پاسر تخم دان ب ه تحر یک ات، از طری ق ان دازهگی ری س طح استرادیول سرمی و اولتراسوند مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مشاهدهی حداقل دو فولیکول 38 تا 31 میلیمترری ، تحریر ک تخمدان متوقف و hCG تجویز شد. پس از گذشرت 26 ترا 29 ساعت از تجویز hCG، فولیکولهای تخمردان تحرت بیهوشر ی عمومی و با استفاده از سونوگرافی واژینال، کس گردید. پرساز زدودن سلولهرای کومولروس اطرراف اووسریتهرا و انجراممراحل تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم، حداکثر 2 جنین برههر بیمار انتقال داده شد.
در تمامی بیماران، سطح سرمی پروژسرترون در روز تجرویز hCG، بررا اسررتفاده از روش الایررزا )DRG instruments GmbH, Germany( در آزمایش گاه مرب و بره مؤسس هی فناوریهای نرو ین پزشرک ی مهرر ، مرورد ارز یر ابی قررار گرفرت.
حمایت از فاز لوتئرال ، توسرط آمپرول پروژسرترون) mg 511 روزانه یک عدد( و شیاف واژینرال پروژسرترون ) mg 211 هرر33 ساعت( انجام گرفت. بر اساس سطح پروژسترون سرمی در روز تجویز hCG، بیماران به دو گروه تقسیم شدند: گرروه اول ، پروژسترونng/ml  3 و گروه دوم، پروژسرترون ng/ml  3. تمامی صرفات پا یر ه )سرن،BMI ، سرطح پا یر هی سررم ی LH، FSH و E2 در روز سوم از سیکل قاعدگی(، صفات مربرو برهتحریک )مردت زمران تحریر ک تخمردان، تعرداد آمپرولهرای گنرادوتروپ ین، سرطح اس تراد یول در روز تجرو یز hCG، تع داد اووسیتهای کس شرده و متافرازII ، میر زان لقراح، م یر انگین تعداد جنینهای انتقال یافتره ، میر زان لانره گزینر ی و حراملگ ی کلینیکی( در بر ین ایر ن دو گرروه مرورد مقایسره قررار گرفرت.حاملگی بالینی در صورت مشاهدهی سرا حراملگی در هفترهششم حاملگی تعیین گردید.
نتایج کس شده بره صرورت میر انگین ± انحرراف معیر ار و درصد، ارایر ه گردیر د. تجزیر ه و تحلیر ل آمرار ی برا اسرتفاده ازآزمونهایی نظیر t-test برای دادههای کمر ی و 2-test بررا ی دادههای کیفی، انجام گرفت. از نظر آماری 15/1P< معنر یدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
386/ دوماهنامه پژوهنده سطح پروژسترون سرمی در روز hCG و نتایجICSI
از 332 سیکل مرورد مطالعره، 22 )8/37%( سر یکل، سرطحپروژسترون سررم ی برالاتر ی )3( در روز تجروی ز hCG نشراندادند. جداول 3 و 3، دربردارندهی برخی صفات پایر ه و صرفاتمربو به تحریک بیماران و مقایسهی این صفات بین دو گروه میباشد. تفاوت معناداری از نظرر م یر انگین سرن،BMI ، علرت ناباروری، سطح پایهی FSH ،LH و E2 در بین دو گروه یافت نشد )جدول 3(. بیماران گروه دوم) پروژسترون3( در مقایسهبا گروه اول، سطح بالاتری از استرادیول در روز تجرو یز hCG و تعداد بیشتری اووسیتهای کسر شرده و متافرازII را نشراندادنرد) 113/1P<(. همچنین، میرزان لانرهگزینری )2/32% در مقابررل 3/31%، 338/1P=( و حرراملگی کلینیکرری )5/39% در مقابل 25%، 162/1P=( در این گروه از بیماران، کاهش یافرت ولی از نظر آماری معنیدار نبود. تفاوت معناداری از نظر مردتزمان تحریک تخمدان، تعداد آمپولهای گنرادوتروپ ین، میر زان لقاح و میانگین تعداد جنینهای انتقرال یافتره ، بر ین دو گرروهمشاهده نشد )جدول 3(.

جدول 0. مقايسهی صفات پايه بين دو گروه با سطح پروژسترون0 و 0.
معناداری سطح پروژسترون 0 سطح پروژسترون0 صفات
1/365 39/7±5/3 21/7±5/8 سن )سال(
1/363 36/3±2/2 37/2±5/3 BMI (kg/m2)

1/282
32 )52/5(
85 )27/3( علت ناباروری ناباروری مردان%) (
1/222 5 )33/2( 23 )37/3( سندرم تخمدان پلیکیستیک%) (
1/327 3 )3/2( 36 )8/9( پاس ضعیف تخمدان%) (
1/227 31 )33/7( 21 )36/7( مشکلات لولهای و رحمی%) (
1/856 2 )9/3( 38 )31( سایر%) (
1/765 2±3/5 2/3±3/9 )pg/ml (پایه LH
1/168 3/9±3/3 2/2±3/8 )mlu/ml (پایه FSH
1/155 52/5±39/3 25/9±33/3 )pg/ml (پایه E2
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتایج کس شده به صورت درصد و میانگین±انحراف معیار ارایه گردید. 15/1P< معنیدار در نظر گرفته شد. از 332 بیمار مورد مطالعه، تعرداد 381 بیمرار سرطحپروژسترون کمتر از یک و 22 بیمار سطح پروژسترون بزرگتر یا مساوی یک را نشان دادند. نتایج حاکی از آن است که دو گروه از نظر سرن،BMI ، علرت نابراروری، سطح پایه FSH ،LH و E2، تفاوت معناداری ندارند. BMI: شاخص توده بدنی، LH: هورمون لوتئینی، FSH: هورمون محر فولیکولی، E2: استرادیول.

جدول 2. مقايسهی صفات مربوط به تحريك در بين دو گروه با سطح پروژسترون0 و 0.
معناداری سطح پروژسترون0 سطح پروژسترون0 صفات
1/767 32±3/8 33/9±3/8 مدت زمان تحریک تخمدان )روز(
1/326 22/6±33/9 21/6±36 تعداد آمپولهای گنادوتروپین
P<1/113 3953/5±811/7 3323±722/6 سطح استرادیول در روز تجویز (pg/ml) hCG
P<1/113 32/6±7/6 9/9±6 تعداد اووسیتهای کس شده
P<1/113 33/8±5/9 8/3±5/2 تعداد اووسیتهای مرحله متافاز II
1/168 52/3 59/7 میزان لقاح%) (
1/186 2±1/6 3/8±1/8 میانگین تعداد جنینهای انتقال یافته
1/338 32/2 31/3 میزان لانهگزینی%) (
1/162 32 )39/5( 83 )25( میزان حاملگی بالینی%) (

نتایج کس شده به صورت میانگین±انحراف معیار و درصد ارائه گردید. 15/1P< معنیدار در نظر گرفته شد. بیماران دو گروه از نظر مدت زمان تحریر ک تخمردان،تعداد آمپولهای گنادوتروپین، میزان لقاح، میانگین تعداد جنینهای انتقال یافته، میزان لانهگزینی و میزان حاملگی بالینی، اختلاف معناداری نشان ندادنرد . ایر ن در حالی است که اختلاف دو گروه از نظر سطح استرادیول در روز تجویز hCG، تعداد اووسیتهای کس شده و متافاز II، معنادار بود.

بحث
نتررایج مطالعررهی حاضررر نشرران داد بیمرراران بررا سررطحتعداد اووسیتهای کس شرده و متافرازII ، متفراوت از گرروهپروژسترون3، از نظر سطح استرادیول در روز تجویرز hCG و بیماران با پروژسترون 3 میباشند. علت اصلی بالا رفتن پیش
شماره 2، پیدرپی 311، مهر و آبان 3292 دکتر مرضیه مهرافزا و همکاران/ 387
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

از موعد پروژسترون در سیکلهرای تحرت آگون یسرت GnRH، ناشناخته است. میرزان شیوع این پدیده متغیر بوده و دامنهای بین 5 تا 21 درصد بیماران IVF را شرامل مریشرود . پراتوژنزPL، در سیکلهای فاقرد مهرار هیپروف یزی توسرط آگون یسرت GnRH، برره علررت افررزایش سررطح سرررم ی LH پرریش از تخمکگذاری حاصل میگردد. بسر یاری از مطالعرات حراکی از بلو ضعیف اووسیتها، کراهش نررل لقراح و کراهش کیفیر ت جنینها و به دنبال آن، کاهش نررل حراملگی و افرزا یش نررلسقط در سیکلهای مذکور میباشد )9،32(. بر عکس، پراتوژنزPL در سیکلهای طولانی آگونیست GnRH بسیار پیچیر ده و بحثبرانگیز به نظر میرسد. روش طرولان ی آگونیسرت GnRH در 95 تا 98 درصد بیماران، مانع از صعود پیش از موعردLH شده )35( و به این ترتی به نظر میرسرد کره مقرادیر برالا ی پروژسررترون سرررم ی نتیجررهای اسررت کرره از تعررداد زیرراد فولیکولهایی که هر یک از آنها مقدار طبیعی از پروژسترون را در اواخر فاز فولیکولار تولید میکنند، حاصل میشود )36(. در مطالعهی حاضر نیز سطح بالاتر استرادیول در روز تجویز hCG و به دنبال آن، تعداد بیشتر اووسیتهای کس شرده و متافرازII، در گروه دارای سطح پروژسترون بالاتر، مشاهده گردید.
Filicori و همکارانش نشان دادند که ارتبا قوی و مثبتی بین دوز FSH تجویزی و سطح پروژسرترون فول یکرولار وجروددارد )37(. همچن ین Bosch و همک ارانش نش ان دادن د ک ه مق دار دوز FSH نوترکی و م دت زم ان تحری ک در گ روه بیماران با لوتئینی شدن پیش از موعد، بره صرورت معنراداری بالاتر میباشد )5(. یافتههای مطالعهی حاضر، تفاوت معناداری از نظر مدت زمان و تعداد آمپولهای گنادوتروپین لازم جهرتتحریک تخمدان در بین دو گروه نشان نداد.
مطالعات متعددی جهرت بررسری اثررات برالا رفرتن سرطحپروژسترون سرمی در روز تجویز hCG برر نترایج سر یکلهرای لقاح آزمایشگاهی انجام گرفته است .Venetis و همکارانش در مطالعهی مروری خود نتوانستند شواهدی دال بر ارتبرا برین افزایش پروژسترون و احتمال وقروع حراملگی در سر یکلهرای تح ت آن الو ه ای GnRH یاف ت کنن د )36(. در مطالع هی Bosch و همکارانش روی بر یش از 2111 سر یکل IVF/ICSI تحت آنالو هرای GnRH نشران داده شرد کره سرطح برالای پروژسترون سرمی )ng/ml  5/3( با کاهش میر زان حراملگ یادامهدار، مرتبط میباشد )38(. در مطالعره ای دیگرر ، Azem و همکارانش نشان دادند که سطح بالای پروژسترون، برر میر زان لانهگزینی و حاملگی، مؤثر میباشد. در سیکلهرایی برا سرطحبالای پروژسترون، سطح بالاتری از استرادیول، تعداد بیشرتر ی از اووسیتهای کس شده و تعداد بیشتری از جنینهای قابرلانتقال، گزارش گردید و این در حالی بود که نررل حراملگی در این گروه، به طور معنیداری، پایینتر بود) 39(. ارتبا منفر ی بین احتمال حاملگی و بالارفتن سرطح پروژسرترون سررمی را میتوان به اووسیت یا آندومتر نسبت داد. لوتئینی شدن پر یش از موعد فولیکولها میتواند تأثیر منفی بر کیفیت اووسر یتهرا داشته باشد. همین کاهش کیفیت، به صورت کاهش در میزان لقاح، کلیواژ، مورفولوژی جنینها و لانهگزینی، انعکاس مییابد )9،31(. همچنین، برالارفتن پروژسرترون مریتوانرد منجرر برهتعجیل در بسته شدن پنجرهی لانهگزینی گرردد ) 33(. نترا یج حاصل از مطالعهی حاضر، کراهش معنراداری در میر زان لقراح،لانهگزینی و حاملگی کلینیکی نشان نداد. با توجره بره آنچره تاکنون عنوان گردید، به نظر میرسد که اندازهگیری سطح این هورمون پروژسترون در روز تجویز hCG، معیار مناسبی جهت پیشآگهی از نتایج ICSI باشد. به این ترتی به نظر میرسرد که فریز کردن جنینها و عدم انتقرال آن هرا ، راه حرل مناسربی جهت کمرک بره ایر ن گر روه از بیمراران و برالا برردن احتمرالحاملگی در آنها باشد.
از محدودیتهای مطالعره ی حاضرر مریتروان بره جمعیر ت محدود بیماران با سطح پروژسرترون برالا در روز تجرویز hCG اشاره کرد. لذا جهت بررسی دقیق تأثیر افزایش پروژسترون بررنتایج حاملگی، مطالعات تجربی با حجرم نمونرهی وسر یعترر و یکسانسازی جمعیت، پیشنهاد میگردد.

نتيجهگيری
با توجه به نتایج کس شده، میتوان نتیجه گرفت که سطح بالای پروژسترون سرمی در روز تجویز hCG، با سطح بالاتر از استرادیول در این روز و تعداد بیشتر اووسیتهای کس شردهو متافاز دو، در ارتبا میباشد.
REFERENCES
120853266730

1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Lippincott Williams & wilkins; 2005.
.2 Huang K, Muechler E, Schwarz K, Goggin M, Graham M. Serum progesterone levels in women treated with human menopausal gonadotropin and human chorionic gonadotropin for in vitro fertilization. Fertil Steril 1986; :64 .309
.3 Smitz J, Ron-El R, Tarlatzis B. The use of gonadotrophin releasing hormone agonists for in vitro fertilization and other assisted procreation techniques: experience from three centres. Hum Reprod 1992; 7(suppl 1): 49-.66

388/ دوماهنامه پژوهنده سطح پروژسترون سرمی در روز hCG و نتایجICSI
.4 Legro R, Ary B, Paulson R, Stanczyk F, Sauer M. Pregnancy: premature luteinization as detected by elevated serum progesterone is associated with a higher pregnancy rate in donor oocyte in-vitro fertilization. Hum Reprod 1993; 8: 1506-11.
.5 Bosch E, Valencia I, Escudero E, Crespo J, Simón C, Remohí J, et al. Premature luteinization during gonadotropinreleasing hormone antagonist cycles and its relationship with in vitro fertilization outcome. Fertil Steril 2003; 80:1444.
.6 Ubaldi F, Camus M, Smitz J, Bennink HC, Van Steirteghem A, Devroey P. Premature luteinization in in vitro fertilization cycles using gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH-a) and recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) and GnRH-a and urinary FSH. Fertil Steril 1996; 66: 275-80.
.7 Martinez F, Coroleu B, Clua E, Tur R, Buxaderas R, Parera N, et al. Serum progesterone concentrations on the day of HCG administration cannot predict pregnancy in assisted reproduction cycles. Reprod Biomed Online 2004; 8: 183-90.
.8 Moffitt DV, Queenan Jr JT, Shaw R, Muasher SJ. Progesterone levels on the day of human chorionic gonadotropin do not predict pregnancy outcome from the transfer of fresh or cryopreserved embryos from the same cohort. Fertil Sterily 1997; 67: 296-301.
.9 Schoolcraft W, Sinton E, Schlenker T, Huynh D, Hamilton F, Meldrum D. Lower pregnancy rate with premature luteinization during pituitary suppression with leuprolide acetate. Fertil Steril 1991; 55: 563-6.
.01 Check JH, Lurie D, Ali Askari H, Hoover L, Lauer C. The range of subtle rise in serum progesterone levels following controlled ovarian hyperstimulation associated with lower in vitro fertilization pregnancy rates is determined by the source of manufacturer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1993; 52: 205-9.
.11 Fanchin R, De Ziegler D, Taieb J, Hazout A, Frydman R. Premature elevation of plasma progesterone alters pregnancy rates of in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 1993; 59: 1090.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.21 Harada T, Yoshida S, Katagiri C, Takao N, Ikenari T, Toda T, et al. Endocrinology: reduced implantation rate associated with a subtle rise in serum progesterone concentration during the follicular phase of cycles stimulated with a combination of a gonadotrophin-releasing hormone agonist and gonadotrophin. Hum Reprod 1995; 10: 1060-4.
.31 Shulman A, Ghetler Y, Beyth Y, Ben-Nun I. The significance of an early (premature) rise of plasma progesterone in in vitro fertilization cycles induced by a “long protocol” of gonadotropin releasing hormone analogue and human menopausal gonadotropins. J Assist Reprod Genet 1996; 13: 207-11.
.41 Silverberg KM, Burns WN, Olive DL, Riehl RM, Schenken RS. Serum progesterone levels predict success of in vitro fertilization/embryo transfer in patients stimulated with leuprolide acetate and human menopausal gonadotropins. J Clin Endocrinol Metab 1991; 73: 797-803.
.51 Younis JS, Matilsky M, Radin O, Ben-Ami M. Increased progesterone/estradiol ratio in the late follicular phase could be related to low ovarian reserve in in vitro fertilization-embryo transfer cycles with a long gonadotropinreleasing hormone agonist. Fertil Steril 2001; 76: 294.
.61 Venetis C, Kolibianakis E, Papanikolaou E, Bontis J, Devroey P, Tarlatzis B. Is progesterone elevation on the day of human chorionic gonadotrophin administration associated with the probability of pregnancy in in vitro fertilization? A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2007; :31 343-.55
.71 Filicori M, Cognigni G, Pocognoli P, Tabarelli C, Spettoli D, Taraborrelli S, et al. Modulation of folliculogenesis and steroidogenesis in women by graded menotrophin administration. Hum Reprod 2002; :71 2009-.51
.81 Bosch E, Labarta E, Crespo J, Simon C, Remohi J, Jenkins J, et al. Circulating progesterone levels and ongoing pregnancy rates in controlled ovarian stimulation cycles for in vitro fertilization: analysis of over 4000 cycles. Hum Reprod 2010; :52 2092-.001
.91 Azem F, Lessing JB, Malcov M, Ben-Yosef D, Almog B, Amit A. Does high serum progesterone level on the day of human chorionic gonadotropin administration affect pregnancy rate after intracytoplasmic sperm injection and embryo transfer? Gynecol Endocrinol 2008; :42 368-.27
.02 Yovel I, Yaron Y, Amit A, Peyser MR, David M, Kogosowski A, et al. High progesterone levels adversely affect embryo quality and pregancy rates in vitro fertilization and oocyte donation programs. Fertil Steril 1995; :46 128-.13
.12 Hofmann G, Bergh P, Guzman I, Masuku S, Navot D. Premature luteinization is not eliminated by pituitary desensitization with leuprolide acetate in women undergoing gonadotrophin stimulation who demonstrated premature luteinization in a prior gonadotrophin-only cycle. Hum Reprod 1993; :8 695-.8قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید