پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 42/1/1191
سال نوزدهم، شماره مهر4 ، و پي آباندر 11پي 01101 ، صفحات 061 تا 074 تاريخ پذيرش مقاله: 41/6/1191
تأثير دريافت حبوبات در رژيم غذايي تغييرات درماني شيوه زندگي بر مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
سميه حسينپور نيازی0,2، دکتر پروين ميرميران*1، دکتر مهدی هدايتي2، دکتر فريدون عزيزی4، سحر ميرزايي0,2

1. مرکز تحقيقات تغذیه و غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران
4. مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران
گروه آموزشي تغذیهي باليني و رژیم درماني، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران
-10921207468

مرکز تحقيقات غدد درون ریز و متابوليسم، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: مطالعات محدودي تأثير جایگزین کردن پروتئينهاي گياهي را با پروتئينهاي حيواني، برر شرا هراي گليسر ي در بي اران دیابتي مورد بررسي قرار دادهاند. هدف از مطالعهي حاضر بررسي تأثير جایگزین کردن حبوبات به جاي گوشت، در رژیم غرذا یي تغييرات درماني شيوهي زندگي بر غلظت انسولين ناشتا، گلوکز ناشتا، ه وگلوبين A1c و شا مقاومت به انسولين در بي اران مبرت به دیابت نوع 4 مراجعهکننده به بي ارستان طالقاني در سال 1194 ميباشد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روشها: در این مطالعهي کارآزمایي باليني متقاطع تصادفي دو سوکور ،24 بي ار مبت به دیابت نوع 4 )دامنه سني 04 ترا 04 سال( شرکت کردند. افراد به طرور تصرادفي بره دو گرروه دریافرت کننرده ي رژیر م غرذا یي برر پا یر ه تغيير رات درمران ي شر يوهي زنردگ ي )Therapeutic lifestyle change, TLC( یا رژیم غذایي TLC حاوي حبوبات )جایگزیني 4 واحد حبوبات در سه روز هفته به جرا ي واحد گوشت دریافتي در رژیم غذایي TLC( تقسيم شدند. طول هر یک از رژیمها 0 هفته بود که با یک دوره شستشرو ي 2 هفتره اي از هم جدا ميشدند. در ابتدا و انتهاي هر دو مرحلهي دریافت رژیم غذایي، ن ونهي ون ناشتاي افراد گرفتره و شرا هراي مرورد نظرراندازهگيري شد. از آزمون paired t test براي مقایسهي ميانگين ت امي متغيرهاي ک ي در پایان دو رژیم غذایي و نيز مقایسهي مقادیر پایهي دو گروه رژیم غذایي و مقادیر پس از مدا لهي دو گروه رژیم غذایي، استفاده شد.
يافتهها: از 24 بي ار شرکتکننده در این مطالعه ،11 نفر مطالعه را به پایان رساندند. بعرد از 0 هفتره مدا لره، غلظرت گلروکز ناشرتا،انسولين ناشتا و شا مقاومت به انسولين در هر دو رژیم غذایي در مقایسه با مقادیر پایه به طور معناداري کاهش یافرت )40/4>P(. در مقایسه با رژیم غرذا یي TLC، در رژیر م غرذا یي TLC حراو ي حبوبرات، غلظرت گلروکز ناشرتا) 0/0±0/19- در برابرر 7/6±1/40- ، 420/4>P(، انس ولين ناش تا) 0/0±0/10- در براب ر 7/6±7/42- ، 420/4>P( و ش ا مقاوم ت ب ه انس ولين )4/4±0/4- در براب ر
4/4±1/1- ، 42/4>P( کاهش معنيداري یافت. در غلظت ه وگلوبين A1c تغيير معنيداري مشاهده نشد.
نتيجهگيری: جایگزین کردن دو واحد حبوبات به جاي گوشت در رژیم غذایي TLC در سه روز هفته، سبب بهبود کنتررل گل يسر ي و مقاومت به انسولين در بي اران دیابت نوع 4 ميشود.

-18287235393

واژگان کليدی: دیابت نوع 2، حبوبات، گلوکز ناشتا، مقاومت به انسولین، انسولین ناشتا لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد ن ایيد:
Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Azizi F, Mirzaei S. Effect of legume intake in the therapeutic life style change diet in insulin resistance in overweight type 2 diabetic patients. Pejouhandeh 2014;19(4):169-174.

مقدمه0 ترشح و ع لکرد انسرول ين و مقاومرت بره انسرولين اسرت ) 1(. دیابت نوع 4 شامل ا ت ل در ه وستاز گلوکز، ا ت ل در مقاومت به انسولين یکي از مشک ت اصلي در بي اران مبت به
دیابت نوع 4 ميباشد که نه تنهرا منررر بره کراهش برداشرت*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر پروين ميرميران؛ تهران، شهرک قدس، بلوار گلوکز، کاهش مصرف گلوکز و افزایش غلظت انسولين ميشود
تلفرشهيد ن: فرحزادي، 44214044 )يابان 441(، نارغوان ر ابر:غربي ، پر ک 26، 44244261 و صرندو 44216462پسرتي :)441(؛2761 -پست19190ت ، )4(، بلکه طر عوامل قلبي- عروقر ي را در بي راران مبرت برهالکترونيك: [email protected] دیابت نوع 4، افزایش ميدهد )1(. بنابراین درمان مقاومرت بره
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

174
انسولين، نقش مه ي در بهبود کنترل گليس ي )4( و کراهشغلظت انسولين سرم در بي اران مبرت بره دیابرت نروع 4 دارد )2،0(. تعدیل و بهبود رژیم غذایي، یکي از رویکردهراي اصرل ي براي بهبود مقاومت به انسولين در افراد مبت به دیابت نروع 4 ميباشد. استفاده از مواد غذایي برا ن ایر هي گليسر ي پرا یين و فيب ر زی اد س بب اف زایش ترش ح انس ولين، بهب ود ع لک رد سلولهاي β و بهبود مقاومت به انسولين ميشود )6(. حبوبات ،شامل انواع لوبيا، عدس، بادام زمينر ي، نخرود فرنگري و لوبير اي سویا، منبع وب فيبرر رژیر م غرذا یي بروده و ن ایر ه گلي سر ي پایيني دارند. از سوي دیگر، این گروه غرذا یي حراو ي محتروا ي فراوان پروتئين گياهي و ایزوف وین ميباشند که این ترکيبرات سبب کاهش طر بروز دیابت نوع 4 ميشوند. اگرچه مطالعات پيشين نشان داده است که استفاده از سویا، به عنروان یکر ي از زیرگروههاي حبوبات، سبب بهبود عوامل طر قلبي عروقر ي و ع لکرد کليه، کنترل گليس ي، شا مقاومرت بره انسرولين
)homeostasis model assessment insulin resistance, HOMA-IR( و فراس ن ه اي چرب ي ون م يش ود )0،7(، مطالعات انرام شده روي تأثير حبوبرات غ يرسرو یا برر شرا مقاومت به انسولين و کنترل گليسر ي در بي راران مبرت برهدیابت نوع 4، بسر يار کرم و یافتره هرا در ایر ن زمينره متنراق
م يباش ند. یافت هه اي مطالع ات پيش ين نش ان داد دریاف ت حبوبات در رژیر م غرذا یي، سربب کراهش غلظرت ه وگلروبين A1c، غلظت انسولين ناشرتا و شرا مقاومرت بره انسرولين
)11-9( ميشرود . هرر چنرد در سرایر مطالعرات انررام شرده،دریافت حبوبات هيچ تأثيري بر این شرا هرا نداشرت )12-14(. بنابراین با توجه به اینکه مطالعات ک ر ي، تر أثير دریافرت حبوبات را بر شا هاي کنترل گليسر ي و HOMA-IR در بي اران مبت به دیابت نروع 4، مرورد بررسري قررار داده انرد و ه چنين نتای متناق مطالعات پيشين، هردف از انررام ایر ن مطالعه، تعيين تأثير دریافت حبوبات بر شرا هراي کنتررلگليس ي و HOMA-IR در بي اران مبرت بره دیابرت نروع 4 مراجعه کننده به بي ارستان طالقاني در سال 1194 ميباشد.

مواد و روشها
در این کارآزمایي باليني متقاطع تصادفي دوسوکور، ن ونههرا از بين افراد مبت به دیابت نوع 4، به روش ن ونهگيري متوالي انتخاب شدند. پس از توضيح هدف مطالعه به مراجعهکنندگان، در صورت ت ایل و بر اسراس معيارهراي ورود بره مطالعره کرهشامل سن 04-04 سال، عدم تزریق انسولين، عدم تغيير ر وزن طي 1 ماه گذشته، نداشتن رژیم غذایي اص، ن ایه توده بدن بين 14-40 کيلوگرم بر مترمربع و عدم ابت بره بي رار يهراي کبدي، کليوي، گوارشي، آلرژي )بر اساس پرونده موجود بي رار و پرسش از بي اران( بود، از آنها دعوت شد که به درمانگاه فو تخصصي پژوهشکدهي غردد درون ریرز و متابوليسرم در تراریخ معين، مراجعه ن ایند. در روز مراجعهي افراد، ابتدا فرم رضایت و سرر س فرررم مشخصررات ع ررومي و تاریخچررهي پزشررکي و پرسشنامهي فعاليت بدني که روایي و پایر ایي آن تعيري ن شردهاست، تک يل شد. این اط عات، شامل مردت ابرت ي فررد برهدیابت از زمان تشخي ، نروع درمران و داروهراي مصررفي بره صورت طبقهبنردي شرده )داروهراي کاهنردهي گلروک ز رون،داروهاي کاهنرده ي چربري، داروهراي کاهنردهي فشرار رون،داروهاي قلبي، داروهاي هورمروني، مک رلهرا، سرایر مروارد( وسابقهي ابت به سایر بي اريها بود که از فررد پرسرش و ثبرت گردید. به دليل ابت ي افراد به دیابرت ، در طرول مطالعره یر ک پزشک متخص غدد درون ریز، شرکتکنندگان را تحت نظررداشت .
در ای ن مطالع هي کارآزم ایي ب اليني تص ادفي متق اطع، در مر وع، 24 بي ار مبت به دیابت نوع 4 شرکت کردند. قبرل ازشروع مدا له، بي اران به مردت 4 هفتره تحرت رژیر م غرذا یي مع ررولي )04 درصررد انرررژ ي از کربوهيرردرات، 10 درصررد از پروتئين و 10 درصد از چربي( و بدون دریافت حبوبات بودنرد.
بي اران به طور تصادفي بر اساس ترتيب ورود به مطالعه در دو گروه رژیم غذایي تقسيم شردند: ني ر ي از افرراد رژ یر م غرذا یي TLC )شامل پروتئين 10 درصد انررژ ي دریر افتي، چربر ي 14 درصد انرژي دریافتي و کربوهيدرات 00 درصد انرژي دریافتي( و ني ي دیگر رژیم غرذا یي TLC بره ه رراه حبوبرات دریافرتکردند .رژیم غذایي TLC به ه راه حبوبات، ه ان رژیم TLC بود ولي به جاي 4 واحد گوشت قرمز در رژیم غذایي، 4 واحردحبوبات در سه روز هفته جایگزین شده بود و بنابراین 4 واحرداز غ ت کسر شد تا انرژي دو گروه غذایي مشرابه باشرد. رژیر م غذایي این افراد بر اسراس حفرو وزن فعلري تنظر يم شرد. برهشرکتکنندگان در رژیم غذایي TLC به ه راه حبوبرات، یر ک بسته آموزشر ي دسرتورالع ل پخرت غرذاهاي حراو ي حبوبرات)عدس، ل ه، لوبيا، نخود( به ه راه توصيههاي لازم براي مير زان دریافت این غذاها داده شد تا بتوانند به وبي رژیر م غرذا یي را رعایت کننرد و نسربت و نروع حبوبرات مصررفي بر ين شررکتکنندگان مشابه باشد. به بي اران اجازه داده شد حبوبرات را در
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

هری ک از وع دهه اي غ ذایي ود مص رف کنن د. نح وهي آمادهسازي حبوبات ) يس کردن حبوبات بره مردت سره روز(نيز به شرکتکنندگان توضيح داده شرد ترا عروارو گوارشر ي مصرف حبوبات )مانند نفخ( به حداقل برسد و راحتتر بتواننردبه رژیم ود ادامه دهند. ه چنين، در طول مطالعه به صرورتمرتب با شرکتکنندگان ت اس گرفته شد ترا از رعایر ت رژیر م غذایي توسط افراد اط ينان حاصل شرود. از بي راران واسرتهشد که در طول مدت مدا له، تغيير ري در شر يوهي زنردگ ي و درمان دارویي ود ندهند. در صورتي که هرر یر ک از افرراد درطي مطالعه، تغيير ري در شر يوهي زنردگ ي )فعالير ت بردن ي( یر ا درمان دارویي ود ميدادند و یا از مک لهاي مولتي ویترام ين و یا آنتي اکسر يدانهرا اسرتفاده مريکردنرد ، از مطالعره رار ميشدند. طول مدت مدا له در هرر کردام از ایر ن رژیر مهرا ي غ ذایي، 0 هفت ه ب ود ک ه پ س از پای ان مدا ل ه ،ی ک دوره شستشوي )washout( 2 هفتهاي بررا ي شررکت کننردگان در نظر گرفته شد. پس از پایان این دوره، بي اران تحت مدا لهي رژیم غذایي دوم قرارگرفتند، به این صورت که افرراد ي کره درگروه رژیم غذایي TLC بودنرد، در گرروه رژیر م غرذا یي TLC حاوي حبوبات قرار گرفتند. ه چنين، افرادي که در گروه رژیم غذایي TLC حاوي حبوبرات بودنرد ، ایر ن برار در گرروه رژیر م غذایي TLC قرار گرفتند. از بي راران واسرته شرد ترا 1 روز، ثبت یادآمد وراک ود را گزارش کننرد ترا بره ایرن ترتيرب،ميزان تبعيت از رژیم غذایي بر اساس این گزارش بررسي شود .در ابتدا و انتهاي هر دو مرحلهي دریافرت رژیر م غرذا یي TLC حاوي حبوبات و TLC، از افراد پس از 14 ساعت ناشتایي ،14 سيسي ن ونهي ون گرفته شد و پس از جدا کرردن لختره ازسرم، ن ونههاي سرم جهت انرام آزمایشات بيوشي يایي فریز و در آزمایشگاه پژوهشکدهي علوم غدد درونریز و متابوليسم ترازمان انرام آزمایشها، نگهداري شد. گلروکز ناشرتاي سررم برهروش کالری تریک و با استفاده از گلوکز اکسيداز، انردازه گير ري شد. غلظت انسولين سرم نيز با استفاده از کير ت آزمایشرگاه ي ریداري شده از شرکت Mercodia سرودد بره روش الایر زا و غلظت HbA1c به روش HPLC اندازهگيري شد. مقاومت برهانسولين با اسرتفاده از مردل هوموسرتئاز ارزیر ابي مقاومرت برهانسولين )HOMA-IR( با استفاده از فرمول ذیل اندازهگير ري شررد: گلرروکز ناشررتا ي سرررم) mmol/L( × انسررولين ناشررتا )μU/mL( تقسيم بر 0/44.
در ایر ن مطالع ه، ترزی ه و تحلير ل آم اري دادهه ا از طری ق نرمافزار SPSS نسخهي 10 صرورت گرفرت. برراي مقایسره ي ميانگين ت امي متغيرهرا ي ک ر ي در پایر ان دو رژیر م غرذا یي و ه چنين، مقایسره ي مير انگين مقراد یر پایر هي دو گرروه رژ یر م غذایي و مقادیر پس از مدا لهي دو گروه رژیر م غرذا یي و نير ز ميانگين تغييرات شا هاي مورد بررسي در پایان مطالعه

ش اره 2، پيدرپي 144، مهر و آبان 1191 س يه حسينپور نيازي و ه کاران / 171
بين دو گروه، از آزمون paired t test استفاده شد.

يافتهها
از 24 بي اري که در این مطالعه شررکت کردنرد، 11 بي رار کل مطالعه را به پایان رسراندند. 9 بي رار بره دل ير ل تغيير ر در درمان و عدم رعایت کامل رژیمهراي غرذا یي توصر يه شرده ، از مطالعه حذف شدند. ویژگي ع ومي بي اران در جدول 1 نشان داده شده است. ميانگين سرن افرراد شررکت کننرده 4/6±00 سال بود و 2/77 درصد شرکتکنندگان، زن بودند.

جدول 0. ويژگيهای عمومي بيماران ديابتي شرکتکننده در ابتدای پژوهش.

سن )سال( * 4/6±7/61 وزن )کيلوگرم( * 1/7±0/72 مدت زمان ابت به دیابت )سال( * 4/1±2/1
-28955863919

مصرف داروهاي کاهنده گلوکز ون )تعداد/ درصد( )144(42 مصرف داروهاي کاهنده چربي ون )تعداد/ درصد( )0/20(11 مصرف داروي کاهنده فشار ون )تعداد/ درصد( )0/20(11 مصرف داروهاي قلبي )تعداد /درصد( )40(6 مصرف داروهاي هورموني )تعداد/ درصد( )0/14(1 مک ل )مولتي ویتامين – اسيد چرب امگا 1( )1/0(4
*ميانگين ± انحراف استاندارد.

ميزان فعاليت بدني شرکتکنندگان در طرول دورهي مدا لره ، ب دون تغيي ر مان د )در گ روه رژی م غ ذایي ب دون حبوب ات:
4/4±06/4 معادل متابوليکي در ساعت، در گروه رژیر م غرذا یي حاوي حبوبات: 4/4±29/4 معادل متابوليکي در ساعت.(
آناليز رژیم غذایي در جدول 4 نشان داده شده است. تفاوت معنيداري در ميزان انرژي دریافتي، درصرد پرروتئين، چربر ي، کرربروهيدرات، اسيدهراي چررب اشبر راع و اسير ردهاي چرربغير اشباع بين دو گروه مدا له، مشاهده نشرد. در مقا یسره برارژیم غذایي تغييرات درمران ي شر يوه زنردگ ي، در رژیر م غرذا یي حاوي حبوبات، مقدار فيبرر رژیر م غرذا یي و منير زیم، بيشرتر و مقدار کلسترول دریافتي، ک تر بود )جدول 4(.
جدول 1، مقادیر پایر ه و بعرد از مدا لرهي گلروکز ناشرتاي سرم، انسولين ناشتا، شرا مقاومرت بره انسرولين و غلظرته وگلوبين A1c را در هر دو گروه نشان ميدهد. هيچ تفراوتمعنيداري در ویژگيهاي پایهي بي اران در ابتداي هرر دوره ي مدا له مشاهده نشد. پس از 0 هفته مدا له، قند ون ناشرتا ، انسولين ناشتا و شا مقاومت به انسرول ين در هرر دو رژ یر م غذایي مدا له، به طور معنيداري کاهش یافت. در مقایسره برارژیم غذایي TLC، رژیم غذایي TLC حاوي حبوبرات ، غلظرتگلوکز ناشتاي رون ، انسرول ين ناشرتا و شرا مقاومرت برهانسروليرن، بره طرور معنريداري کراهرش یرافت. هيرچ تغييرر معنيداري در غلظت ه وگلوبين A1c در هر دو رژیر م غرذا یي مشاهده نشد.

بحث
یافتههاي این پژوهش نشان داد که جایگزین کردن 4 واحد حبوبات بره جراي گوشرت در یر افتي در 1 روز هفتره در رژ یر م غذایي TLC، سبب کاهش غلظت گلوکز ناشتا، انسولين ناشرتاو بهبود شا مقاومت به انسرول ين مر يشرود . ترکير ب رژیر م غذایي TLC به ه راه حبوبات، شامل دریافت زیر اد منير زیم و فيربرر و دریرافرت کرم کلستررول در مقایسه برا رژیم غرذایي
174

جدول 2. ميزان دريافت درشتمغذیها و ريزمغذیها در رژيمهای غذايي مداخله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2.
P رژيم غذايي TLC حاوی حبوبات رژيم غذايي TLC بدون حبوبات دريافت غذايي
4/70 4414±40 4400±47 انرژي
4/09 01/6±1/1 04/4±1/7 کربوهيدرات )درصد انرژي(
4/14 14/0±4/6 11/9±4/0 چربي )درصد انرژي(
4/21 11/9±4/0 12/6±4/7 پروتئين )درصد انرژي(
4/40 7/1±4/0 0/2±4/0 اسيد چرب اشباع )درصد انرژي(
4/07 17/0±4/9 17/1±4/9 اسيدهاي چرب غيراشباع با یک پيوند دوگانه )درصد انرژي(
4/21 7/9±4/2 0/1±4/2 اسيد چرب غيراشباع با بيش از یک پيوند دوگانه )درصد انرژي(
4/42 149±9 169±12 کلسترول )ميليگرم(
4/41 11/2±1/0 46/9±1/1 فيبر )گرم(
4/41 240±2/4 204±0/2 منيزیم )ميليگرم(
P† رژيم غذايي TLC حاوی حبوبات رژيم غذايي TLC بدون حبوبات
4/12
4/441 121/1±14/4 112/0±7/1* 127/6±9/6 140/1±0/9* مقادیر پایه
مقادیر پس از مدا له گلوکز ناشتای سرم )mg/mL(
4/420 -40/1±6/7 -19/0±0/0 ميزان تغييرات 4/12
4/441 121/1±14/4 112/0±7/1* 127/6±9/6 140/1±0/9* مقادیر پایه مقادیر پس از مدا له انسولين ناشتا )μU/mL(
4/420 -42/7±6/7 -10/0±0/0 ميزان تغييرات 4/02
4/44 4/0±4/1
1/0±4/4* 4/7±4/1 1/9±4/4* مقادیر پایه مقادیر پس از مدا له شاخص مقاومت به انسولين
4/42 -1/1±4/4 -4/0±4/4 ميزان تغييرات 4/61
4/01 7/2±4/1
7/1±4/1 7/1±4/1
7/1±4/1 مقادیر پایه مقادیر پس از مدا له هموگلوبين A1c )درصد(
4/24 -4/1±4/4 -4/1±4/1 ميزان تغييرات 0-1289572Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Therapeutic lifestyle change, TLC؛ رژیم غذایي TLC بدون حبوبات شامل پروتئين 10 درصد انرژي دریافتي، چربي 14 درصد انرژي دریافتي و کربوهيدرات 00 درصد انرژي دریافتي بود. رژیم غذایي TLC به ه راه حبوبات، ه ان رژیم غذایي TLC است که 4 واحد حبوبات در سه روز هفته به جاي 4 واحد گوشت قرمز در رژیم غذایي جایگزین شده بود.

جدول 1. مقادير گلوکز ناشتا، انسولين ناشتا، شاخص مقاومت به انسولين و هموگلوبين A1c در مقادير پايه و پس از 8 هفته مداخله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2.
Therapeutic lifestyle change, TLC؛ رژیم غذایي TLC بدون حبوبات شامل پروتئين 10 درصد انرژي دریافتي، چربي 14 درصد انرژي دریافتي و کربوهيدرات
00 درصد انرژي دریافتي بود. رژیم غذایي TLC به ه راه حبوبات ه ان رژیم غذایي TLC است که 4 واحد حبوبات در سه روز هفته به جاي4 واحد گوشت قرمز در رژیم غذایي جایگزین شده بود .* 40/4>P قبل و بعد از مدا له رژیمهاي غذایي، † P بين دو گروه مدا له رژیم غذایي.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

TLC ميتواند از دلایل بهبود این شا ها باشد. یافتره هراي مطالعات پيشين در زمينهي تر أثير دریافرت حبوبرات در رژ یر م غذایي بر حساسيت به انسولين و دیابت، متناق ميباشرد . در یک کارآزمایي باليني، اضافه کردن یک ليوان حبوبات در رژیم غذایي با ن ایهي گليسر ي پرا یين، سربب بهبرود ه وگلروبين A1c در بي اران دی ابتي ش د) 9(. در ی ک مطالع هي دیگ ر، مصرف نخود به مدت 14 هفته در افرراد سرالم، سربب بهبرودغلظت انسولين ناشتا و شا مقاومت به انسولين شرد ) 14(. در یک مطالعهي مقطعي در بر ين افرراد غ يردیر ابتي، جرا یگزین کردن یک واحد گوشرت قرمرز برا گوشرت سرفيد، حبوبرات ومغزها، سبب کاهش معنر يداري در غلظرت انسرولين ناشرتا ي سرم، ه وگلوبين A1c، و غلظرت شرا هراي التهراب ي شرد)11(. با ایرن حرال، در سرا یر مطالعرات انررام شرده، دریافرت حبوبات هيچ تأثيري بر این شا هرا نداشرت . در مطالعره ي Hartman و ه کاران، دریافت رژیم غذایي حاوي حبوبات برهمدت 2 هفته، هيچ تأثيري بر شا مقاومرت بره انسرولين و شا هاي التهابي در افراد مقاوم بره انسرولين نداشرت ) 14(. در مطالعهي دیگر، دریافت 124 گرم نخود در رژیم غذایي، در مقایسه با رژیم غرذا یي برر پا یر ه غر ت کامرل، سربب بهبرودمقاومت به انسولين، غلظت ناشتاي انسولين، شا مقاومرتبه انسولين و غلظت گلوکز در افراد سرالم نشرد) 11(. در یر ک مطالعهي کارآزمایي باليني روي مرردان چرا ، دریافرت رژیر م غذایي کمکالري حاوي حبوبات به مدت 0 هفته، در مقایسه برارژیم کنتررل ، هر يچ تغيير ري در شرا HOMA-IR ایررادنک رد )12(. مقایس هي رژی م غ ذایي ب ر پای هي حبوب ات ب ا رژیمهاي غذایي سالم مانند رژیم غذایي بر پایهي غ ت کامرل ، ميتواند از دلایل عدم مشاهدهي تأثير دریافت حبوبات بر ایر ن شا ها باشد.
در مطالعهي حاضر، جایگزین کردن 4 واحرد گوشرت قرمرز دررژیم غذایي TLC با حبوبات در سه روز هفتره ، سربب بهبرودغلظت گلروکز، انسرولين و شرا مقاومرت بره انسرولين در بي اران مبت به دیابرت نروع 4 داراي اضرافه وزن، مسرتقل ازکاهش وزن شد. دریافت زیاد حبوبات از طریق افزایش دریافت ریزمغذيها مانند فيبر، منير زیم، فيتواسرتروژن ، و ایر زوف وین، م کن است سبب ایراد تأثيرات مفيد در کنترل شرا هراي گليس ي در بي اران دیابتي باشد) 10،16(.
ش اره 2، پيدرپي 144، مهر و آبان 1191 س يه حسينپور نيازي و ه کاران / 171
این مطالعه چندین محدودیت داشت. مع رولارولاً مردت زمرانتأثير یک مدا له بر غلظرتHbA1c بایر د حرداقل 14 هفترهباشد. در این پژوهش، غلظت HbA1c هيچ تغيير معنر يداري نداشت که یکي از دلایل آن ميتواند مدت زمان کوتاه مطالعرهباشد. انرام مطالعرات برا مردت زمران طرولاني در ایر ن زمنير ه ضروري است. در این مطالعه، هيچ رژیم غذایي آماده در ا تيار بي اران قرار داده نشد و رژیم غذایي در قالب توصيه و آمروزشبه بي اران ارایه گردید. بره دل ير ل محردود یت بودجره ي طرر،،اندازهگيري شا هاي مرتبط با دریافت حبوبات، مقدور نبود .
بنابراین، ارزیابي ميزان تبعيت از رژیم غذایي، تنهرا برر اسراسثبت وراک سه روزه بود .با این حال، یافتههراي ایر ن مطالعرهنشان داد که پيروي از الگرو ي رژیر م غرذا یي تغيير رات درمران ي شيوه زندگي، سبب بهبود کنترل گليس ي رون مريشرود . از دیگر محدودیتهاي این مطالعه، کاهش ميزان تبعيت از رژیر م غذایي در بين شرکتکنندگان برود. در حردود یر ک چهرارم ازاف راد ش رکتکنن ده در ای ن پ ژوهش، مطالع ه را ب ه پای ان نرساندند. هر چند باید توجه داشت که در مطالعات کارآزمرا یي باليني متقاطع که در یک دورهي زماني طولاني انرام ميشود، معقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید