پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاریخ دریافت مقاله: 6/2/3191
سال نوزدهم، شماره مرداد 3و ، پي در شهریور پي3 13999، صفحات 161 تا 161 تاریخ پذیرش مقاله: 31/5/3191
ارزیابي بار ذهني کار در معلمان شهرستان هشترود با استفاده از شاخص بار
NASA-TLX ذهني کار
فاطمه ملکپور1، گلنار مهران2، یوسف محمدیان*3، عليرضا ملک پور4، وحيده ميرزائي1

3. مربی ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه
2. استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران
1. دانشجوی دکتری بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
1. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز
-10921207358

5. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران چکيده
سابقه و هدف: یکی از عوامل مؤثر بر افراد در سازمانها، بار کاری است که سلامت و بهداشت بسیاری از افراد را در معرض خطر قررارداده و بر کیفیت و کمیت ارائهی خدمات، تأثیر میگذارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین بار ذهنی کار در معلمان شهرستان هشترود با استفاده از شاخص بار ذهنی کار NASA-TLX، میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه، از نوع توصیفی بود که در سال 3192 در بین 311 معلم شهرستان هشترود انجام شد. در این مطالعره ، از شاخص (NASA-Task Load Index (TLX برای ارزیابی بار ذهنی معلمان استفاده شد. روایی و پایر ایی ایر ن شراخص در مطالعراتقبلی، تأیید شده است )آلفای کرونباخ برابر 31/0(. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS، تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: بار کاری ذهنی بیشترین مقدار) 61/2001/33( و نمرهی ناامیدی، کمترین مقدار) 29/1531/11( را داشت. میر انگین برارذهنی کلی کار در بین معلمان با سنین مختلر،، سروابک کراری مختلر، و مردارت تح ریلی مختلر ،، اخرتلاف معنریداری نداشرتند)05/0P>(. میانگین باز ذهنی کلی کار در بین معلمان دو شغله و تک شغله، تفاوت معنیداری داشت) 05/0P<(. بر ین تعرداد سراعاتکاری در هر هفته و بار ذهنی کار، تفاوت معنیداری مشاهده شد )05/0P<(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: میانگین نمرهی بار ذهنی کاری در بین معلمان بالا بوده، که این امر میتواند بر کیفیت و کمیت آموزش توسر معلمران، تأثیر منفی بر جای بگذارد. بنابراین، اجرای برنامههای مؤثر جهت کاهش ساعات کاری، به منظور تعدیل و کاهش بار ذهنی، در راسرتایارتقای عملکرد معلمان، پیشنهاد میگردد.

-18287230584

واژگان کليدی: بار ذهنی کار، شاخص NASA-TLX، معلمان لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Malekpour F, Mehran G, Mohammadian Y, Malekpour A, Mirzaee V. Assessment of mental workload in teachers of
Hashtrud City using NASA-TLX mental workload index. Pejouhandeh 2014;19(3):161‒165.
5085878

مقدمه1
یاد دهی )learning(، به عنوان یکی از مشرالل پررتنش درجهان میباشد )3 و 2(. مطالعات متعددی نشان داده است که تنش اضافی، اثرات آشکار بر وضعیت سلامت فیزیکی و روانر ی معلمان دارد. تنش ،یکی از مشکلات معمرول در برین معلمرانبوده و ممکن است پیامدهای جدی داشته باشرد. بررای مثرا ل ،

*نویسنده مسؤول مکاتبات: یوسف محمدیان؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزش کی ش هید بهش تی، ته ران؛ تلف ن: 09313211106؛ پس ت الکتروني ک:
[email protected]
بعضی از معلمان، زود باز نشست میشوند و حتی برخی، شرغلخود را ترت میکنند) 1 و 1(. بار کاری، اصطلاحی اسرت کرهبرای توصی، مقدار منابع شناختی و فیزیکی کره یرک اپراتروربرای انجام یک وظیفه به کار میبرد، استفاده میشود )5(. برارکاری، یک ساختار چند بعدی و پیچیده است که تحرت ترأثیر نیازهای خرارج ی وظیفره ، محر ی ، عوامرل سرازمانی، روانر ی و تواناییهایی اداری و شناختی میباشد )6(.
یکی از عوامل مؤثر بر افراد در سازمانها، تنش شغلی و برار کاری است که سلامت و بهداشت بسیاری از آنان را در معرض خطر قرار میدهد )1(. در دهره ی اخیر ر، موضروع برار کراری و اثرات آن در سازمانها، به یکی از مباحث اصلی رفتار سرازمان ی تبدیل شده است )3(. بار کاری و تنش شغلی با عملکر رد فررد ، رابطهی مستقیم داشته و یکی از مؤلفههای مر ؤثر برر سرلامت،ایمنی و آسودگی افراد است )9(.
عوامل توسعة فرسودگی، مسایل ذاتی و محی کرا ر، عوامرلفرهنگی )اجتماعی، سیاسی و اقت ادی( و فردی مؤثر هسرتند،که در این میان، میتوان به نقش بار کار برالا، فقردان حمایرتاداری، فقدان قردردانی و بازشناسری، محردودیتهرای مرالی ومنابع دیگر، ساعات کراری ورولانی، پراداش ناکرافی، بیانرات وت ورات ناواض ق، نق ص در رواب اجتم اعی، تض اد ارزش ی چشمگیر، فقدان کنترل و سیاستهای سازمانی و لیرمن فانه ،اشاره کرد )32-30(. معلمان، دارای شر یوع برالا یی از نگرانر ی، فشار خون بالا، سردرد، اختلالات روانی- پیکری و بیماریهای قلبی- عروقی در مقایسه با دیگر کارمندان میباشرند ) 33، 31 و 31(. عوامل سازمانی از قبیل بار کرار ی بر یش از حرد، فشرارزمانی و منابع ناکافی از قبیل کمبود حمایتهای اجتمراع ی، از جمله عوامل تنش قوی است کره برر سرلامت معلمران، تر أثیر میگذارند) 35 و 36(.
در مطالعهای که Xiao و همکارانش، در ارزیابی برار کرار ی ذهنی در بین معلمان مدارس ابتدایی انجرام دادنرد، مشرخصگردید که بار ذهنی کار در معلمان زن، برالاتر از معلمران مررد میباشد. میانگین نمرهی برار ذهنری کرار در گرروه 15 سراله ، بالاترین مقدار بود. همچنین، در معلمان گرروه سرنی کمترر از 15 سال، ارتباط مثبتی بین بار ذهنی کار و سن، مشاهده شد .در معلمان مسنتر از 15 سال، ارتباط منفی بین بار ذهنی کار و سن، یافت شد. معلمان با سطق تح یلات بالاتر، برار ذهنری کاری بالاتری داشتند. همچنین، همبسرتگ ی مثبرت ، بر ین برارذهنی کار و ساعات کاری هر روز، وجود داشت )31(.
مطالعات قبلی پیشنهاد دادند که شررا ی کرار ی روانر ی برد ، ممکن است بر سلامت کلی و رفاه کارکنان، تأثیر بگرذارد )33 و 39(. کیفیت زندگی پایین و امید به زندگی پایین در معلمان گزارش شده است، که به تنش شغلی بالا، نسبت داده میشرود)20(.
بدون شک، معلمان به عنروان عضرو اصرلی کرانون مقردسآموزش و پرورش، وسر یلهی پیمرودن مسر یر متعرال ی تعلر یم و تربی ت م یباش ند ک ه در ش غل خ ود در ای ن مس یر، دچ ار مشکلاتی میشوند که شاید آنها را در رسیدن به هدف متعرال ی خود، که جز پرورش نسل فرهیخته نیست، دچار نارساییهایی میکند. هدف از انجام این مطالعه، تعیری ن برار ذهنری کرار درمعلمان شهرستان هشترود با استفاده از شاخص بار ذهنی کرار
362/ دوماهنامه پژوهنده ارزیابی بار ذهنی کار در معلمان شهرستان هشترود
NASA-TLX میباشد.

مواد و روشها
این مطالعره ، از نروع توصریفی برود کره در سرال تح ریلی 3192-3193 در بین مدارس شهرستان هشترود انجام شد. در این مطالعه، از بر ین 232 معلرم ، تعرداد 311 نفرر بره صرورتت ادفی و با استفاده از جدول مورگان، بررا ی مطالعره انتخرا شدند. البته قبل از شروع مطالعه، به منظور اومینان از جروا دادن صحیق معلمان به سؤالات، اولاعرسانی لازم بره معلمرانانجام شد و توضیق داده شد که نوشتن نام و نام خرانوادگ ی در پرسشررنامه، لازم نیسررت. در ایررن مطالعرره، از پرسشررنامهی مشخ ات جمعیت شناسی و عمومی و شاخص بار ذهنر ی کرارناسا (NASA-TLX) استفاده شد. در پرسشنامهی مشخ ات جمعی ت شناسرری و عمررومی، سررن، سررابقه، جررن ، تأهررل ،تح یلات، مجموع ساعات کار در هر هفتره، دوشرغله برودن ومقطع تح یلی تدری ، آورده شده اسرت. شراخص -NASA
TLX جهت اندازهگیری بار کرار ی در نیر روی هروا یی وراحر ی شده است )23(. شاخص NASA-TLX، کل فشار کاری یر ک
فعالیت را به شش زیر مقیاس نیاز ذهنر ی، نیر از فیزیکر ی، نیر از زمانی، عملکرد، تلاش و ناامیدی تقسیم میکند که بره عنروانبخش نخست شاخص به کرار مریرود. بررا ی هرر یر ک از ایر ن خردهمقیاسهای ششگانه توضیحاتی داده مر یشرود کره ایر ن موضوع میبایست قبل از امتیازدهی، توس کاربر خوانده شود .این شاخص، به ورور وسریع، جهرت ارزیر ابی برار ذهنر ی کرار ، استفاده میشود. روایی و پایایی ایر ن شراخص ، توسر قربرانی تأیید شده و میزان آلفرا ی کرونبراخ پرسشرنامه، 31/0 تعیرینشده است )22(.
دادهها با استفاده از نرمافرزار آمراری SPSS )نسرخه 36( و آمررار توصرر یفی و آزمررون آمررار ی Independent t-test و ANOVA و آزمون تعقیبر ی تروک ی، تجزیر ه و تحلیر ل شردند .
سطق معنیداری، 05/0 انتخا شد.

یافتهها
مشخ ات جمعی ت شناس ی معلم ان ش رکت کنن ده در مطالعه، در جدول 3 آورده شده است. بیشرتر ین گرروه سرنی، 10-13 سال داشته و بیشتر آنان متأهل میباشند. خ وصیات عمومی معلمان مورد مطالعه نیز در جدول 2 آورده شده است .بیشترین سابقهی کاری بین 33 تا 20 سال و میزان 36 تا 10 ساعت کار در هر هفته، بیشترین فروانی را داشت .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

میزان بار کاری معلمان در حیطههای مختل،، در جردول 1 نش ان داده ش ده اس ت. ب ار ک اری ذهن ی، بیش ترین مق دار )61/2001/33( و نمررررهی ناامیررردی، کمتررررین مقررردار
)29/1531/11( را نسبت به سایر حیطههای برار کراری، برهخرود اخت راص داد. اختلاف میرانگین نمررهی کلی برارذهن ی بیرن زنران و مرردان )02/0P<(، معلمان دو شغله و تک شغله
)01 /0P<(، معلمران مقطع ابتردایری و متوسطره) 03/0P<(،

جدول 1. میانگین و انحراف معیار بار ذهنی کار معلمان در حیطههای مختل،.

میانگین )انحراف معیار( حیطه بار کاری
)20/61( 33/01 نیاز ذهنی
)10/62( 63/32 نیاز فیزیکی
)29/12( 60/11 نیاز زمانی
)22/35( 30/11 نمرهی عملکرد
)22/36( 11/11 نمرهی تلاش
)15/29( 11/31 نمرهی ناامیدی
)31/63( 63/31 نمرهی بار ذهنی کلی کار

شماره 1، پیدرپی 99، مرداد و شهریور 3191 فاومه ملکپور و همکاران / 361

جدول 1. خصوصيات جمعيت شناختي معلمان شرکتکننده در مطالعه.

میانگین نمرهی بار ذهنی فراوانی )درصد( متغیر
65/11
13/30
32/90 )21(11
)53/3(10
)23/9(10 10-20 )سال(
10-13 )سال(
50-13 )سال( گروههای سن
65/12 63/65 )32/1(31
)31/6(320 مجرد
متأهل وضعیت تأهل
59/3
63/11
15/65 )12/3(15
)53/1(30
)3/3(32 کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد سطق تح یلات
15/16
13/13 )59/9(32
)10/3(55 مرد
زن جن

جدول 2. ميانگين نمرهی بار ذهني با توجه به خصوصيات عمومي جامعهی مورد مطالعه.

فراوانی )درصد ( میانگین نمرهی بار ذهنی متغیر
)30/9(35
)12/3(15
)15/1(62 10/03
61/65
13/25 5-3 سال
30-6 سال
20-33 سال سابقهی کاری
)30/9(35 69/12 20 > سال )21/1(12
)59/3(33 62/11
10/15 3-35
36-10 ساعت کاری در هفته
)31/5(21 90/25 13-10 )11/1(306 )22/6(13 55/21 36/31 خیر
بلی دو شغله بودن
)51/1(15 )15/1(62 33/15 63/13 ابتدایی
متوسطه مقطع تح یلی
معنیدار بود. همچنین، اختلاف میانگین نمرهی کلی برارذهن ی در بین گروههای ساعات کاری در هفتره ) 03/0P<(، معنر یدار بود. این اختلاف، بین هرکدام از گروهها بره صرورت دو بره دو، معنیدار بود )003/0P<(.

بحث
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و عملکرد افرراد در محری کار و در نتیجه، مؤثر بر کارایی و بهرهوری افراد، بار ذهنی کراراست. بار ذهنی کار، میزان تلاشر ی اسرت کره ذهرن، در حر ین انجام وظیفه انجام میدهد. فعالیتهایی کره نیر از بره تمرکرز واقدامات کنترلی و سرعت عمل دارند، به وور قابل ملاحظره ای بار ذهنی و فیزیکی زیادی را در شاللین آنها ایجاد میکند. در مطالعهی مروری اخیر، شاخص بار ذهنی کار ناسا، در بر یش از 100 مطالعه، به خ وص در کنترل ترافیر ک و نیر روی هروا یی، استفاده شده است )23(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتایج مطالعره ی حاضرر نشران داد کره از برین حیطره هرا ی مختل، بار ذهنی کار، بار ذهنی، بیشترین مقدار را نسربت برهسایر حیطهها، به خود اخت اص داده است. به عبارت دیگر، بار ذهنی در بین معلمان، بیشرتر ین مقردار مریباشرد. همچنرین، نمرهی ناامیدی، کمترین مقدار نسربت بره سرایر حیطره هرا ی شاخص بار ذهنی کار ناسا بود. نترا یج نشران داد کره میر انگین نمرهی بار ذهنی کلی کرار ، در بر ین جرن زن و مررد تفراوتمعنیداری داشته و برار ذهنری کلر ی در بر ین زنران ، بیشرتر از مردان میباشد. معلمان زن، سلامت فیزیکر ی ضرع ی، و ترنششغلی بالاتری نسبت بره معلمران مررد داشرتند. معلمران زن، وظای، دیگر هرم دارنرد و از خرانواده مراقبرت مریکننرد و براوظای، خرانگ ی مختلفر ی روبررو هسرتند. بنرابراین ، فشرارها ی اجتماعی و چالشها ممکن است باعث ایجاد مشکلات سرلامتشود) 22(. علاوه بر این، تفاوتهای روانشناختی مرد و زن، از فاکتورهای مهم در میزان بار ذهنی کرار مریباشرد. بره عنروانمث ال ،زن ان خیل ی احساس ی ب وده و بره س ختی از وری ک احساسات منفی متأثر میشوند. این در حالی است که مرردان ، کمتر مستعد تأثیر پذیرفتن از محی خارج هستند )25-21(.
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرره ی برار ذهنری کل ی ک ار در ب ین معلم ان دو ش غله و ت ک ش غله ، تف اوت معنیداری دارد ،به نحوی که بار ذهنی کلر ی در بر ین معلمراندو شغله، بیشتر از معلمران ترک شرغله مریباشرد. مشخ راتجمعیتشناختی، نقش بیش از حد) Role overload( و نقش ناکافی )Role insufficiency( و همچنین، تأثیر معنر یداری بر سلامت فیزیکی و جسمانی دارد )26(.
نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که بین میانگین نمرهی بر ار ذهنی کلی کار در گرروه هرا ی سرن ی مختلر، و سروابک کراری مختل،، تفاوت معنیداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، سرن وسابقه، تأثیری بر بار کاری ندارند. همچنر ین نترا یج نشران داد ، بین میانگین نمرهی بار ذهنی کلی کار و ساعات کرار ی در هررهفته، تفاوت معنیداری وجود دارد. در بین سراعات کراری در هر هفته، معلمان با ساعت کاری بین 13 تا 10 سراعت در هررهفته، بیشترین نمرهی بار ذهنی کلی کار را داشتند. بار ذهنی کلی، در بین معلمان مقطع ابتدایی، بیشتر از معلمران مقطرعمتوسطه میباشد.
بر اساس مطالعهی Yang و همکارانش، تنشهرا ی مهرارتانجام وظیفه، تنشهرا ی روانشرناخت ی و ترنش هرا ی فیزیکر ی، پیشبینیکنندهی سلامت فیزیکی و روانر ی بروده و برر همریناساس، بره علت نیرازهرای برالای شغلی، معلمان ممکرن است مشکلات احساسی و سایکولوژیک را تجربه کنند )26(.
361/ دوماهنامه پژوهنده ارزیابی بار ذهنی کار در معلمان شهرستان هشترود
در مطالعهای که Xiao و همکارانش در ارزیر ابی برار کرار ی ذهنی در بین معلمان مدارس ابتدایی انجام دادند، نتایج نشرانداد که بار ذهنی کار در معلمان زن )56/3011/61( به ورور معن اداری، ب الاتر از معلم ان م رد )11/911/63( م یباش د )05/0P<(. میانگین نمرهی بار ذهنی کار در گرروه 15 سراله ، بالاترین مقدار بود) 12/3066/65(. در معلمران گرروه سرنی کمتر از 15 سرال، ارتبراط مثبرت )05/0r0/316 ،P<( و در معلمان مسنتر از 15 سال، ارتباط منفی بین بار ذهنر ی کرار و سن یافرت شرد )05/0r0/390 ،P<(. معلمران دارا ی سرطقتح یلات بالاتر، بار ذهنی کاری برالاتر ی داشرت ند. همچنر ین، بین بار ذهنی کار و ساعات کاری هرر روز ، همبسرتگ ی مثبرت وجود داشت )003/0P<( )31(.
در مطالعهی انجام شده توسر Hoonakker و همکراران ش در پرستاران بخش مراقبتهای ویر ژه، مشرخص شرد کره بر ین گروههای سنی مختل، با حیطههای مختل، بار کاری )به جرزحیطهی نیازهای فیزیکی(، اختلاف معنر یداری وجرود نردارد.
این در حالی است که در مورد حیطهی نیازهای فیزیکی معلوم گردید که این نیازها با افزایش سن، کاهش پیر دا مر یکنر د برهنحوی که پرستاران مسنتر )برالاتر از 55 سرال( ، برار ف یزیکر ی کمتری نسبت به پرستاران جوانتر دارند. نتایج مطالعه مذکور نشان داد که در مجموع، پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد، بار کاری کلی بیشتری داشتند. این در حالی است که بار کاری فیزیکی، عملکررد و ناام یر دی برین جرن زن و مررد، تفراوتمعنیداری نداشتند. همچنین، نتایج نشران داد کره برار کراری کلی، نیازهای فیزیکر ی و ناامیر دی، در شر یفتهرا ی کرار ی 32 ساعته، در مقایسه با شیفتهای 3 ساعته، بیشرتر برود ه اسرت.
همچنین، بار کاری کلی، نیاز زمران ی و ترلاش در شریفتهرا ی روزانهی 32 ساعته، در مقایسره برا شر یفتهرا ی شربانه ی 32 ساعته، بیشتر بود )21(.
در مطالعات انجام شده توس Smith، با استفاده از شاخص بار ذهنی کار ناسا روی اپراتورهای کامپیوتر شررکت مخرابرات، مشخص شد که بین خستگی ناشی از ساعات وولانی کار و بار ذهنی کار، ارتباط معنیداری وجود دارد. وی همچنر ین نشرانداد که بین نیازهای ذهنر ی و برار کراری، یرک ارتبراط خ طر ی مستقیم وجود دارد )23(.
بن ابراین، ک اهش س اعات ک اری در هفت ه و ت أمین م الی مناسب معلمان، میتوانرد در کراهش برار ذهنری کرار در برین معلمان و بهبود آموزش و پرورش دانش آموزان توس معلمان، مؤثر واقع شود .

شماره 1، پیدرپی 99، مرداد و شهریور 3191 فاومه ملکپور و همکاران / 365

REFERENCES
Tsutsumi A, Kayaba K, Nagami M, Miki A, Kawano Y, Ohya Y. The effort-reward imbalance model-experience in Japanese working population. J Occup Health 2002;44:398–407.
Johnson S, Cooper C, Cartwright S, Donald I, Taylor P, Millet C. The experience of work-related stress across occupations. J Manage Psychol 2005;20:178–87.
Lederer P, Weltle D, Weber A. Illness-related premature unfitness for work among civil servants in Bavaria- an evaluation in the social medical field. Gesundheitswesen 2001;63:509–13.
Ingersoll RM. Teacher turnover and teacher shortages- an organizational analysis. Am Educ Res J 2001;38:499–.435
Backs RW, Ryan AM, Wilson GF. Psychophysiological measures of workload during continuous manual performance. Hum Factor 1994;36(1):514–31.
Weinger MB, Reddy SB, Slagle JM. Multiple measures of anesthesia workload during teaching and nonteaching cases. Anesth Analg 2004;98(5):1419–25.
Holmes S. Work related stress a brief review. J Res Soc Health 2001;121(4):230–.5
Rezaeian A. Stress Management (Advanced Organizational Behavior Management). Tehran: SAMT Publication; 2004. (Full Text in Persian)
Ross RR, Altmaier EM. Intervention in Occupational Stress: A Handbook of Counselling for Stress at Work. Translated by Khajepoor G. Tehran: Baztab Publication; 2006. (Full Text in Persian)
Much K. Burnout prevention for professionals in psychology. J Vocational Behav 2005;71(1):215–.8
Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol 2001;52(1):397–.224
Brad MC, Saundra W, John PMA. The Impact of Stress and Social Support on Burnout. Adult and Community College Education. Raleigh, North Carolina; 2008.
Schaufeli WB, Greenglass ER. Introduction to special issue on burnout and health. Psychol Health 2001;16:501–.01
Forcella L, Di Donato A, Coccia U, Tamellini L, Di Giampaolo L, Grapsi M. Anxiety, job stress and job insecurity among teachers with indefinite or definite time contract. G Ital Med Lav Ergon 2007;29:683–9.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Lazarus RS. Toward better research on stress and coping. Am Psychol 2000;55:665–.37
Hobfoll SE, Shirom A. Conservation of resources theory: applications to stress and management in the workplace. In: Golembiewski RT, editor. Handbook of organizational behavior. New York: Marcel Dekker; 2000.
Xiao YM, Wang ZM, Wang MZ, Lan YJ, Fan GQ, Feng C. Study on mental workload of teachers in primary schools. Chin J Public Health 2011;29(12):930–41.
Stansfeld S, Candy B. Psychological work environment and mental health- a meta-analysis review. Scand J Work Environ Health 2006;32:442–62.
Babazono A, Mino Y, Nagano J, Tsuda T, Araki T. A prospective study on the influences of workplace stress on mental health. J Occup Health 2005;47:490–5.
Hong S, Zhijianm J, Baohua M. Research on life-span of the population of intellectuals in Harbin Chinese. Chin J Hosp Stat 2003:8–16.
Hart SG. NASA-Task Load Index (NASA-TLX), 20 years later. Paper presented at the HFES; San Francisco; .6002
Borg MG, Riding RJ, Falzon JM. Stress in teaching: a study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary school teachers. Educ Psychol 1991;11:59–.57
So Kumtang C, Tungau W, Schwarzer R. Mental health outcomes of job stress among Chinese teachers: role of stress resource factors and burnout. J Organ Behav 2001;12:887–.109
Grossi G, Perski A. Physiological correlates of burnout among women. J Psychosom Res 2003;55:309–.61
Fuh JL, Wang SJ, Lu SR, Juang KD, Lee SJ. Psychometric evaluation of a Chinese (Taiwanese) version of the SF36 health survey amongst middle-aged women from a rural community. Qual Life Res 2000;9:675–.38
Yang X, Ge C, Hu B, Chi T, Wang L. Relationship between quality of life and occupational stress among teachers. Public Health 2009(123):750–.5
Hoonakker P, Caryon P, Gurses A, Brown R, McGuire k, Adjhaporn K, et al. Measuring workload of ICU nurses with a questionnaire survwy: The NASA task load index (TLX). IIE Trans Healthc Syst Eng 2011;1(2):131–.34
Smith BK. Test your stamina for workplace fatigue. Nurse Manag 2004;25(1):38–40.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید