پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاریخ دریافت مقاله: 3/01/0392
سال نوزدهم، شماره مرداد 3و ، پي در شهریور پي3 53999، صفحات 521 تا 531 تاریخ پذیرش مقاله: 00/5/0393
بررسي تأثير ليزات پلاکتي بر ميزان تکثير و تمایز سلولهای بنيادی مزانشيمي
امير الهوردی5، دکتر عارفه جعفریان2، دکتر سعيد آبرون*3، دکتر مسعود سليماني4، دکتر محمد تقيخاني1، فاطمه اسکندری6

0. کارشناس ارشد خونشناسی، گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات ايمونولوژی، آسم و آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
استاديار، گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دانشیار، گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
استاد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
-10921207864

کارشناس ارشد خون شناسی، گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران چکيده
سابقه و هدف: با توجه به موارد زياد استفاده از سللو هلا ی بن یلادی و رونلد رو بله االزايش آن و هزينله ی بلا ی اسلتفاده ازFBS و گزارشهايی از مواقیت لیزات پلاکتی بر میزان تکثیر و تمايز سلو های بنیادی مزانشیمی )Mesenchymal stem cells ‒ MSC( و عدم گزارش تجربهای از آن در ايران، اين تحقیق به منظور تعیین تأثیر لیزات پلاکتی نسبت به محیط حاوی FBS بلر م یل زان تکثیل ر و تمايز سلو های بنیادی انجام شد.
مواد و روشها: تحقیق حاضر به روش تجربی انجام گرات .پنج کیسه کنسانتره پلاکتی تاريخ مصرف گذشته از بیمارستان سینا تهیل ه گرديد. لیزات پلاکتی به وسیلهی عمل انجماد و ذوب کنسانتره پلاکتی تهیه و سپس سلو هلا ی ملرده از لیل زات پلاکتل ی بله وسلیلهی سانتريفیوژ جدا شد. به لیزات پلاکتی به دست آمده، ضد انعقاد هپارين بلرا ی جللوگ یری از ژ تینله شلدن محلیط کشلت اضلااه شلد.سلو های بنیادی مزانشیمی از شرکت انآوری زيستی بنياخته تهیه گرديد. ماهیت سلو ها به روش الوسايتومتری تأيید و به صلورتتصادای در دو گروه شاهد )در مجاورت FBS( و آزمون )در مجاورت لیزات پلاکتی(، کشلت داده شلدند. تکثیل ر، بلا شلمارش سللولی و تمايز، در مجاورت محیطهای تمايزی استئوبلاستی و آديپوسیتی بله وسلیلهی رنل آم یل زی آلیل زارين- قرملز وOil-Red O در زيل ر میکروسکوپ، مشاهده شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

یافتهها: تعداد سلو ها در روز 3 در گروه شاهد 2/1014×2 و در گروه آزمون 3/1P<1/110( 3×014(، و در روز 7 در گروه شلاهد وآزمون به ترتیب 3/1014×5 و 5/1014×8 بود )110/1P<(. از نظر تمايز سلولی اختلاای وجود نداشت.
نتيجهگيری: به نظر میرسد که لیزات پلاکتی از نظر تکثیر سلو های بنیادی مزانشیمی بهتر از محیط FBS باشلد و از نظلر تملايزی سلو ها ارقی نخواهند داشت. مطالعات بیشتر در اين زمینه ،توصیه میشود.

-18287233907

واژگان کليدی: سلولهای بنیادی مزانشیمی، لیزات پلاکتی، FBS، تکثیر سلولی، تمایز سلولی لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نمايید:
Allahverdi A, Jafarian A, Abroun S, Soleimani M, Taghikhani M, Eskandari F. The effect of platelet lysate on proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells. Pejouhandeh (91;41023):125‒130.
767084607

مقدمه5
سلللو هللای بنیللادی مزانشللیمی )MSCs( دارای قابلیللت چندتوانله )multipotency( و خلود تکث یل ر شلوندگ ی )-selfrenewality( ب وده و م یتوانن د ب ه باا ته ای ان دودرمی،

*نویسنده مسؤول مکاتبات: دکتر سعيد آبرون؛ تهران ،بزرگراه جلا آ احمد ،
پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه خون شناسی؛ صندوق پستی: 000-04005، تلفن 19022101377، نملابر : 82884555 )120(؛ پستتالکترونيك: [email protected]
مزودرمی و اکتودرمی تمايز يابنلد )0(. ايل ن سللو هلا ، نملا ی ایبروبلاسلت ی و چسلبنده داشلته و دارای مارکرهلا ی س طحی CD105 ،CD90 ،CD73 و CD44 و ااقلللللللللللد -HLACD45 ،CD34 ،CD19 ،CD14 ،DRCD11b و CD79a م یباش ند )2(. انوتی پ ايمنوللوژيکی س لو ه ای بنیلادی مزانشللل یمی +CD80− ،CD40− ،MHC II− ،MHC I و −CD86 بوده و باعث غیرايمنوژنیک شدن آنهلا ملیشلود )3(.
سلو های بنیل ادی مزانشل یمی بله دلیلل قابلیل ت تملا يزی بله
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

026
سلللو هللای مختلللو و تکثیللر نسللبتاً سللريع و خصوصللیت ايمنولوژي ک آنه ا، ب ه ط ور گس ترده در پزش کی ترمیم ی و ژندرم انی، اس تفاده م یش وند. روش مرس وم ب رای کش ت سلو های بنیادی مزانشیمی، اسلتفاده از محلیط L-DMEM )Low glucose-Dulbecco’s Modified Eagle Medium( حاوی 01 درصد FBS میباشد )4 و 5(. در سلا
2102 برای نخستین بار از سلو هلا ی بنیل ادی مزانشل یمی بلهعنوان اولین داروی سلو بن یلادی بلا نلام تجلاری پروکايملا )Prochymal( استفاده شد. استفاده از جايگزينهلا ی انسلان ی نظیر سلرم انسلانی Platelet rich plasma( PRP( و لیل زات پلاکتی، مورد توجه قرار گراتله و اثلرات مثبلت آن در رشلد وتمايز سلو های بنیادی مزانشیمی، تأيید شلده اسلت )6 و 7(. لیزات پلاکتی انسانی به وسل یلهی روش سلاده ی انجملاد -ذوب واحدهای کنسانترهی پلاکتی از اهداکنندگان به دست میآيل د و اين روش موجب آزاد شدن ااکتورهای رشد پلاکتی میشود .
Platelet ( PDGF ااکتورها ی رشد مشلتق از پلاکلت شلاملTransforming ( TGF-1 ،)derived growth factor
Insulin like growth ( IGF-1 ،)growth factor-beta1
1-factor( و Basicfibroblast growth factor( bFGF( هستند که در ترمیم و رشد سلو های محل آسیب ديده، نقش مهمی را ايفا میکنند و باعث اراخوانی سلو ها در بهبود زخم میشوند )8(. حضور اين ااکتورهای رشد، موجب اازايش رشد و تکثیر سللو هلا ی بنیل ادی مزانشل یمی در مقايسله بلاFBS میشود )02-9(. با توجه بله مشلکلات و هزينله هلای FBS و گزارشهايی از نتیجهی مثبت استفاده از محیط کشلت ل یل زات پلاکتی برای تکثیل ر و تملا يز سللو هلا ی بنیل ادی در خلار ازکشور، اين سؤا مطرح بود که آيا با توجه به امکانات و شرايط کشور، اين محیط بهتر از FBS میباشد بود يل ا خ یلر. للذا بلهمنظور مقايسهی محیط کشت حاوی لیزات پلاکتل ی بلاFBS بر تکثیر و تمايز سلو های بنیادی مزانشیمی، اين تحق یلق در گروه خون شناسی دانشکدهی پزشکی دانشگاه تربیت ملدرس،در سا 0392 انجام شد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر به روش تجربی )experimental( انجام شلد.
سلو های بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از مغز استخوان، از شرکت انآوری زيستی بنياخته تهیل ه گرديل د. بلرا ی تهیل هی لیزات پلاکتی، 5 واحد کنسانتره پلاکتی تاريخ مصرف گذشلتهکه از 5 اهدا کنندهی مختلو گراته شلده بلود ، از بی مارسلتان سینا در تهلران ، تهیل ه گرديلد . نمونله هلا ابتلدا در دملا ی 21- درجهی سانتیگراد اريز و سپس در بن ملار ی و در دملای 37 درجهی سانتیگراد ذوب گرديد. عمل اريز و ذوب شدن بلرا ی 4 بار انجام شد. در زير هود، کورد )cord( کیسههلا ی پلاکلت ، توسط مادهی ضدعفونیکنندهی ساولن، استريل گرديد. سپس با قیچی استريل، سر کوردها را بريده و محتويات داخل کیسله به يک الاسک کشت سلولی 75 سانتیمتر مکعلب بله منظلورتهیهی پو )pool( پلاکتل ی منتقلل شلد. لیل زات پلاکتل ی در االکونهای 51 میلیلیتری تقسیم و به مدت 05 دقیقه بلا دور rpm 5111، سانتريفیوژ شد. مايع رويلی جملع آوری و بله آنu/ml 2 هپارين، اضااه گرديد.
برای انجام کشلت سللولی و بررسل ی سلرعت تکث یل ر، تعلداد
cell/μl 013 س لو MSCs پاس اژ 3 )ب ا توج ه ب ه ح داکثر ظرایت الاسکهلا ی کشلت سللو 25-T کله 016×2 سللو میباشد( در الاسکهای 25-T در دو گروه جداگانله، يکل ی در مج اورت مح یط کش ت L-DMEM ح اوی 01% FBS ب ه عنوان گروه کنتر و ديگلر ی در مجلاورت محلیط کشلت -LDMEM حاوی 01% لیزات پلاکتل ی، کشلت داده شلد تلا درط و 7 روز کش ت س لولی )ب ا توج ه ب ه ح داکثر ظرای ت الاسکهای کشت سلو 25-T که 016×2 سللو ملیباشلد( ، ظرایت کاای برای تکثیر سلو ها اراهم باشلد. محلیط کشلتس لولی L-DMEM و FBS از ش رکت اي دهزيس ت )اي ران( خريل داری شلد. در مطالع ات انجلام ش دهی مشلابه ، از لی زات پلاکتی با غلظت 5 تا 01 درصد استفاده شده است. هلر چنلدمواد تشکیل دهندهی FBS و لیزات پلاکتل ی، بسل یار متفلاوتبوده و مقايسه را مشکل میکننلد، وللی بلرا ی يکسلان کلردنشرايط دو گروه آزمايش، به ناچار از غلظتهای يکسان استفاده شد. سلپس در دملای 37 درجله ی سلانت یگلراد و 2CO 5%، انکوبه شد. به منظور بررسل ی سلرعت رشلد جمعیل ت سللول ی، سلو ها در روزهای 3 و 7 کشت، مورد شمارش قلرار گراتنلد.بدين ترتیب که سلو ها با تريپسین 25/1 درصد جلدا شلده ودر ي ک میل یلیت ر مح یط کش ت، ب ه حال ت سوسپانس یون درآمدن د. 21 میکرولیت ر از سوسپانس یون س لولی ب ا حج م مساوی از رن متیلن بلو مخلوط و بله کملک م نئوبلار در 4 خانهی 06تلايی شلمارش شلد. سلپس االزايش سلرعت رشلدس لولی از طري ق ارم و 102[log10(NH)-log10(N1)]/log محاس به گردي د )03(. NH س لو ه ای استحص ا ش ده در روزهای 3 و 7 و N1 تعداد سلو های اولیهی کشت داده شلدهمیباشد. بررسی رشد و تکثیر سلولی، 3 بار و به طلور مسلتقلاز يک منبع سلولی مشترک انجام گرات.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

آنالیلز الوسیتومتری بلا دستلگاه الوسیتومتلری )-Becton Dickinson, FACscan( ساخت کشلور امر يکلا انجلام شلد.
برای تأيید انوتیپ سلو هلا ی مزانشل یمی بله وسلیلهی روش الوسیتومتری، سللو هلا پلس از تر يپسل ینه شل دن، بلا PBS شستشو داده و سپس با آنتیبلاد ی منوکلونلا متصلل بلهPE )phycoerythrin( به ملدت 25 دقیقله در دملا ی 4 درجله ی سانتیگراد و در تاريکی انکوبه شدند. آنتیبلاد یهلا ی اسلتفادهشللل ده شللل امل CD105-PE ،CD34-PE ،CD90-PE و CD31-PE بودند.
بلرا ی بررس ی عملک رد س لولی، تملا يز س لو ه ای بنی ادی مزانش یمی ب ه رده س لو ه ای آديپوس یتی و استئوبلاس تی بررسی شد. محیط تمايزی استئوبلاستی شامل محل یط کشلتپايه L-DMEM، دگزامتازون )شرکت QIAGEN، آمريکا( بلاغلظت 8 تا 01 مو ر، گلیسرواسفات 01 میلل یملو ر و اسلید اسللکوربیک 15/1 گللرم در دسلل یلیتللر و محللیط تمللايزی آديپوسیتی شامل محیط کشت پايه L-DMEM، دگزامتازون 6 تا 01 مو ر و اسید اسکوربیک )Merck، آلملان ( بلا غلظلت
15/1 گ رم در دس یلیت ر ب ود. س پس 014 س لو بنی ادی مزانشیمی در پلیت 02 خانله ، کشلت داده شلد و سللو هلا ی تیمار شده، با محیط تمايزی حاوی 01 درصد لیل زات پلاکتل ی به مدت 04 روز برای تمايز آديپوسیتی و 20 روز بلرا ی تملا يز استئوبلاستی، کشت شدند. تعويض محیط، هفتله ای 2 بلار بلامحیط تمايزی انجام شد.
رن آمیزی Oil-Red O در روز 04 تمايز آديپوسیتی انجام شد .برای اين منظور، سلو هلا ابتلدا بلاPBS شسلته شلده و سپس به مدت 21 دقیقه، با پاراارمالدئید 41% ال یکس شلدند.
پس از آن، عملل آبگیلری بلا استفاده از ايزوپروپانل 61% بله

شکل 5. نتایج فلوسيتومتری سلولهای بنيادی مزانشيمي پاساژ 3. بيان مطلق CD90 و CD105 و بيان اندک CD31 و CD34 تأیيدکنندهی فنوتيپ سلولهای بنيادی مزانشيمي است.

شماره 3، پیدرپی 99، مرداد و شهريور 0393 امیر الهوردی و همکاران / 027
مدت 5 دقیقه، انجام گرات. در نهايت، سلو هلا بله ملدت 05 دقیقل ه در مجل اورت محلل و رنل Oil-red O 5% )در ايزوپروپانل 99%( رن شدند. سپس، سه بار با PBS شستشلوداده شدند. سللو هلا در ز يل ر میکروسلکوپ معکلوس ، از نظلرواکوئلهای چربی مورد بررسی قرار گراتند.
در روز 20 تمايز استئوبلاستی، رن آمیل زی آلیل زارين قرملزانجام شد .برای اين منظور ،سلو ها ابتدا با PBS شسته شلد ه و ب ه م دت 21 دقیق ه ب ا پاراارمالدئی د 41% ا یکس ش دند .سپس، رن آمیزی با محلو آلیزارين قرمز يک درصد )در آب مقط ر( ب ه م دت 01 دقیق ه انج ام ش د .pH محل و ، م ورد سنجش قرار گرات و به وسیلهی محلو سلديم هیدروکسلايد يک نرما ، به حدود 4 تا 3/4 رسید. سلپس سله بلار بلاPBS شستشو انجام شد. سلو ها در زيل ر میکروسلکوپ معکلوس ، از نظر رسوب قرمز کلسیم مورد بررسی قرار گراتند.
در ايللن مطالعلله، از آزمللون آمللاری t-studet test، بللرای مقايسهی نتلا يج تکثیل ر سللول ی در دو گلروه آزملون و شلاهد، استفاده شد. نتايج حاصل از 3 بار تکرار و به صلورت میلانگینهمراه با انحراف معیار) meanSD( بلا سلط اطمینلان 95% ارايه شدند.

یافتهها
به منظور تأيید هويت سلو های بنیل ادی مزانشل یمی از نظلرانوتیپی، آنالیز الوسیتومتری روی سلو هلا ی پاسلاژ 3 ملورداسللتفاده در ايللن پللژوهش، انجللام گراللت .نتللايج حاصللل، نشاندهندهی بیان با ی مارکرهای CD90 و CD105 و بیان اندک مارکرهای CD31 و CD34 بود )شکل 0(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

028
بررسي رشد و تکثير سلولي. بررسی رشد و تکثیر سلو هلادر دو گروه مجزا شامل سلو هايی که در مجاورت FBS 01% و سلو هايی که با محیط حلاو ی لیل زات پلاکتل ی 01% کشلتداده شلده بودنلد، انجلام ش د )شلکل 0(. تعلداد سللو ه ا در روزهای 3 و 7، ملورد شلمارش قلرار گرالت. نتلايج حاصلل ازشمارش سلو ها در روزهای 3 و 7، در جلدو 0 نملا يش داده شده است.

شکل 2. مقایسهی سرعت تکثير سلولهای بنيادی مزانشيمي در روزهتا ی سوم و هفتم کشت سلولي.

جدول 5. تعداد سلولهای بنيادی مزانشيمي بر حسب زمانهای پيگيری و تفکيك محيطهای کشت )115/1P<(.

تعداد سلو در هر میلی متر مکعب محیط کشت
حاوی FBS 01% حاوی لیزات پلاکتی 01%
3×0141/3 2×20141/2 روز سوم
8×0141/5 5×0141/3 روز هفتم

بررسي تمایز استئوبلاستي و آدیپوسيتي. بررسی عملکرد سلولی با بررسی قدرت تمايزی سلو ها به ردههای آديپوسیتی و استئوبلاستی انجام شد. سلو های تمايز يااتهی آديپوسل یتی پس از رن آمیزی Oil Red-O در زير میکروسکوپ معکوس مشاهده شدند و واکوئلهای چربی به رنل قهلوهای درآمدنلد.
سلو هايی که در محیط حلاو ی لیل زات پلاکتل ی، تملا يز يااتله بودند، همانند سلو هلا يی کله در محلیط حلاو ی FBS تملا يز يااته بودند، رن شدند. سلو های تمايز يااتهی استئوبلاستی نی ز ب ا آلی زارين قرم ز رن آمی زی ش دند و در اينج ا نی ز سلو های تمايز يااته در محیط حاوی لیزات پلاکتی، به خوبی سلو های تمايز يااتله در محل یط حلاوی FBS، رنل گراتلهبودند. سلو های تمايز يااتهی آديپوسیتیی و استئوبلاستی در شکل 3 نشان داده شدهاند.

شکل 3. تمایز استئوبلاستي و آدیپوسيتي سلولهای MSC در دو مجاورت محيط سرمدار و محيط حاوی ليزات پلاکتي.

بحث
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اين مطالعه نشان داد که استفاده از لیزات پلاکتی در محیط کشت سلو های بنیادی مزانشیمی به دلیل ل االزا يش سلرعترشد و تکثیر سلولی و کاهش زمان مجاورت سلو ها با شلرا يط خار بدن، به عنوان جايگزين مناسب FBS میباشد .البته در مطالعات مشابه که اثر لیزات پلاکتل ی بلر سللو هلا ی بنیل ادی مزانشیمی بررسی شده، از حلدود 41 تلا 51 واحلد کنسلانترهپلاکتی استفاده شده است )03(، ولی در مطالعله ی حاضلر، بلاتعداد واحدهای کنسانتره پلاکتی محدودتر ولی با نتلا يج قابللقبو ، کارايی لیزات پلاکتل ی در محل یط کشلت سللولی، ملوردتأيید قرار گرات. همچنین، با بررسی قدرت تمايزی سلو های بنیادی مزانشل یمی در محل یط کشلت حلاوی لیل زات پلاکتل ی، کارآيی اين سللو هلا ملورد تأيیل د قلرار گرالت. در مطالعلهی حاضر، غلظت 01% لیزات پلاکتی و FBS که به طور استاندارد برای کشت سلولی به کار میروند، مورد اسلتفاده قلرار گرالت )04(. هر چند مواد تشکیل دهنلده ی FBS و لیل زات پلاکتل ی بسیار متفاوت بوده و مقايسه را مشلکل ملیکننلد، وللی بلرا ی يکسان کردن شرايط دو گروه آزمايش، به ناچار از غلظلت هلا ی يکسان استفاده گرديلد . لیل زات پلاکتل ی در مقايسله بلاFBS ، سرعت رشد سلو های بنیادی مزانشیمی مشتق شلده از مغلزاستخوان را 2 برابر اازايش میدهد. البتله در مطالعلات قبلل ی، سرعت تکثیر سلو های جدا شلده از باالت چربلی نسلبت بلهنمونهی مغز استخوان، بیشتر گزارش شده است) 00 و 05(. به نظر میرسد اثر مثبت لیل زات پلاکتل ی بلر رو ی رشلد و تکث یل ر سلولی و حفظ عملکرد آن، به دلیل ترکیل ب خلا ملواد آزادشده از پلاکتها به خصو PDGF باشلد )08-06(. از ديگلر ااکتورهای رشد موجلود در لیل زات پلاکتل ی بايلد بله bFGF، TGF- و 1-IGF اشاره کرد که دارای اثلر رشلد مثبلت روی سلو های بنیادی مزانشل یمی هسلتند )20-09(. متأسلفانه درمطالعهی حاضر، بر خلاف مطالعلات د يگلر ، سلط ااکتورهلای رش د موج ود در لی زات پلاکت ی ب ه دلی ل مح دويت من ابع، اندازهگیری نشد ولی به دلیل االزا يش سلرعت رشلد و تکثیل ر سلولی، احتما ً میزان ااکتورهای رشد بايد از سط قابلقبولی برخوردار باشد. نکتله ی ديگلر در خصلو مزيل ت اسلتفاده ازلیزات پلاکتی، کاهش خطر انتقا عوامل بیماریزای ويروسی، پريونها در مقايسه با FBS و همچنین وجود آنتیبلاد یهلا ی طبیعی علیه پروتئینهای گزنوژنیک نظیر آنتیبادی علیل ه ان-گلیکوزيلنورامینیک اسید موجود در FBS میباشد )24-22(. خطلر بلروز جهلش و ترانسفرماسل یون در تکثی ر در شلرايط آزمايشگاهی وجود دارد. در يک مطالعه بلا بررسلی کاريوتايل پ کروموزومی، سلو هلا ی بنیل ادی مزانشل یمی کله در مجلاورتFBS و لیزات پلاکتی تکثیل ر شلده بودنلد، پلس از 02 پاسلاژمتوالی، تريزومی کروموزم 20 در يکی از جمعیتهلا ی سللول ی کشت داده شده در محیط کشت حاوی FBS مشاهده گرديد، ولی در سلو هايی که در مجاورت لیزات پلاکتی تکثیر يااتند، هیچگونه ناهنجاری کروموزومی مشاهده نشلد )25(. بنلابرا ين،

شماره 3، پیدرپی 99، مرداد و شهريور 0393 امیر الهوردی و همکاران / 029
اس تفادهی ب الینی از س لو ه ای بنی ادی مزانش یمی ک ه در محیطهای حاوی FBS تکثیر شدهاند، خالی از خطر نمیباشد.
در مطالعللهی حاضللر، بللرای تهیللهی لیللزات پلاکتللی از پروتوکلهای مختلفی اسلتفاده شلد ولل ی متأسلفانه بله دلیل ل خاصیت انعقادی پلاکتهل ا، پلس از ته یل هی لیل زات پلاکتل ی و اضااه کلردن آن بله محلیط کشلت ، انعقلاد در محل یط کشلتمشاهده شد. در يک مطالعه، به منظور جللوگ یری از ايل ن املر ، استفاده از هپارين پیشنهاد شده بلود )26( کله در مطالعله ی حاضر پلس از اسلتفاده از هپلارين، مشلکل بلر طلرف گرديل د.
تهیله ی لی زات پلاکتل ی ي ک روش مقلرون ب ه صلراه ب وده ومیتوان مقادير اراوان آن را بدون مواجله شلدن بلا مشلکلاتاخلاقی موجود در تهیهی FBS، تهیه کرد.

نتيجهگيری
به نظر میرسد محیط کشلت حلاوی لیل زات پلاکتل ی بهتلرمیتواند در تکثیر سلو های بنیادی مزانشیمی و همینطور در تمايز آنها به کار گراتله شلود. از آنجلا کله مطالعله ی حاضلر،نخستین تجربه از اين دست در ايل ران بلوده اسلت ، تحقیقلات بیشتر را در اين زمینه توصیه میکنیم.
REFERENCES
128320866476

.1 Kolf CM, Cho E, Tuan RS. Biology of adult mesenchymal stem cells: regulation of niche, self-renewal and differentiation. Arthritis Res Ther 2007;9(1):204.
.2 Haynesworth S, Barer M, Caplan A. Cell surface antigens on human marrow-derived mesenchymal cells are detected by monoclonal antibodies. Bone 1992;13(1):69‒80.
.3 Patel SA, Sherman L, Munoz J, Rameshwar P. Immunological properties of mesenchymal stem cells and clinical implications. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2008;56(1):1‒8.
.4 Tarte K, Gaillard J, Lataillade JJ, Fouillard L, Becker M, Mossafa H, et al. Clinical-grade production of human mesenchymal stromal cells: occurrence of aneuploidy without transformation. Blood 2010;115(8):1549‒53.
.5 Kim N, Im KI, Lim JY, Jeon EJ, Nam YS, Kim EJ, et al. Mesenchymal stem cells for the treatment and prevention of graft-versus-host disease: experiments and practice. Ann Hematol 2013;92(10):1295‒308.
.6 Galipeau J. The mesenchymal stromal cells dilemma-does a negative phase III trial of random donor mesenchymal stromal cells in steroid-resistant graft-versus-host disease represent a death knell or a bump in the road? Cytotherapy 2013;15(1):2‒.8
.7 Bieback K, Hecker A, Kocaömer A, Lannert H, Schallmoser K, Strunk D, et al. Human alternatives to fetal bovine serum for the expansion of mesenchymal stromal cells from bone marrow. Stem Cells 2009;27(9):2331‒.14
.8 Crespo-Diaz R, Behfar A, Butler GW, Padley DJ, Sarr MG, Bartunek J, et al. Platelet lysate consisting of a natural repair proteome supports human mesenchymal stem cell proliferation and chromosomal stability. Cell Transplant 2011; 20(6):797‒.118
2109851163667.9 Schallmoser K, Bartmann C, Rohde E, Reinisch A, Kashofer K, Stadelmeyer E, et al. Human platelet lysate can replace fetal bovine serum for clinicalscale expansion of functional mesenchymal stromal cells. Transfusion 2007; 47(8):1436‒.64
5556250143152099183163667.01 Goedecke A, Wobus M, Krech M, Münch N, Richter K, Hölig K, et al. Differential effect of plateletrich plasma and fetal calf serum on bone marrowderived human mesenchymal stromal cells expanded in vitro. J Tissue Eng Regener Med 2011;5(8):648‒.45

031
.11 Cholewa D, Stiehl T, Schellenberg A, Bokermann G, Joussen S, Koch C, et al. Expansion of adipose mesenchymal stromal cells is affected by human platelet lysate and plating density. Cell Transplant 2011;20(9):1409‒22.
.21 Horn P, Bokermann G, Cholewa D, Bork S, Walenda T, Koch C, et al. Impact of individual platelet lysates on isolation and growth of human mesenchymal stromal cells. Cytotherapy 2010;12(7):888‒98.
.31 Schallmoser K, Strunk D. Preparation of pooled human platelet lysate (pHPL) as an efficient supplement for animal serum-free human stem cell cultures. J Vis Exp 2009;32:1523.
.41 Bernardo ME, Cometa AM, Pagliara D, Vinti L, Rossi F, Cristantielli R, et al. Ex vivo expansion of mesenchymal stromal cells. Best Pract Res Clin Haematol 2011;24(1):73‒81.
.51 Horn P, Bokermann G, Cholewa D, Bork S, Walenda T, Koch C, et al. Comparison of individual platelet lysates for isolation of human mesenchymal stromal cells. Cytotherapy 2010;12(7):888‒98.
.61 Ogino Y, Ayukawa Y, Kukita T, Koyano K. The contribution of platelet-derived growth factor, transforming growth factor-β1, and insulin-like growth factor-I in platelet-rich plasma to the proliferation of osteoblast-like cells. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontol 2006;101(6):724‒9.
.71 Huang Q, Wang YD, Wu T, Jiang S, Hu YL, Pei GX. Preliminary separation of the growth factors in platelet-rich plasma: effects on the proliferation of human marrow-derived mesenchymal stem cells. Chin Med J 2009;122(1):83‒7.
.81 Tokunaga A, Oya T, Ishii Y, Motomura H, Nakamura C, Ishizawa S, et al. PDGF receptor β is a potent regulator of mesenchymal stromal cell function. J Bone Miner Res 2008;23(9):1519‒28.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.91 Chieregato K, Castegnaro S, Madeo D, Astori G, Pegoraro M, Rodeghiero F. Epidermal growth factor, basic fibroblast growth factor and platelet-derived growth factor-bb can substitute for fetal bovine serum and compete with human platelet-rich plasma in the ex vivo expansion of mesenchymal stromal cells derived from adipose tissue. Cytotherapy 2011;13(8):933‒43.
.02 Doumit ME, Cook DR, Merkel RA. Fibroblast growth factor, epidermal growth factor, insulinlike growth factors, and plateletderived growth factorBB stimulate proliferation of clonally derived porcine myogenic satellite cells. J Cell Physiol 1993;157(2):326‒32.
.12 Ng F, Boucher S,قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید