پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاریخ دریافت مقاله: 31/6/3192 سال نوزدهم، شماره مرداد 3و ، پي در شهریور پي3 13999، صفحات 119 تا 121 تاریخ پذیرش مقاله: 5/5/3191
بررسي اثر محيط هيدروژلي پلياتيلنگليکول بر ميزان حيات و تمایز سلولهای بنيادی عصبي مشتق شده از مغز استخوان
پژمان نقدی1، دکتر تقي طریحي*2، دکتر فریبا گنجي3، دکتر هادی کاظمي1، دکتر طاهر طاهری5، دکتر شهرام دارابي6

3. کارشناس ارشد، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران
2. استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران
1. استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران
دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران
-10921207993

استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین چکيده
سابقه و هدف: سلولدرمانی، یکی از روشهای معالجهی بیماریهای سیستم عصبی مرکزی است که بسیار موورد توهوه قورار گرفتوهاست. با این حال، به علت بقای کم سلولها پس از پیوند، تحقیقات در این زمینه با مشکل مواهه شده است. ناقول هوا ی سولول ی، باعو افزایش بقای سلولها پس از پیوند میشوند. هیدروژل پلیاتیلنگلیکول، یک ناقل مناسب برای ایو ن هود مویباشود. در ایو ن مطالعوه ، میزان بقا و تمایز سلولهای بنیادین عصبی مشتق شده از مغز استخوان، روی هیدروژل پلیاتیلنگلیکول مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: سلولهای استرومایی مغز استخوان، از موشهای صحرایی تهیه و در محیط کشت MDEM/F12 حاوی B27 ،EGF و bFGF کشت داده شد تا سلولهای بنیادین عصبی ایجاد گردد. سپس سلولهای بنیادین عصبی به مدت 7 روز در محیط کشت سوهبعدی هیدروژل پلیاتیلنگلیکول قرار گرفت. در این مطالعه، مرگ و میر سلولها بررسی شد و از مارکرهای ایمنوسیتوشو یمیایی ههوتبررسی تمایز سلولها، استفاده گردید.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

یافتهها: نتایج، نشان داد که بیو ان آنتو یبواد یهوا ی NF160 ،NF68 و NF200 پوس از 7 روز در محو یط کشوت 1 بعود ی هیو دروژل پلیاتیلنگلیکول بیشتر از محیط کشت دو بعدی بوده و میزان بقای سولول هوا در ایو ن محو یط حودود 24/99% بوود . اموا م یو زان بیو ان آنتیبادیهای GFAP و Nestin در محیط کشت دو بعدی بیشتر بود و میزان بقای سلولها حدود 77/73% بود.
نتيجهگيری: این نتایج میتواند نشاندهندهی اهمیت محیطهای سه بعدی مصنوعی در افزایش میزان بقای سلولهوا باشود کوه بورای سلولدرمانی استفاده میشوند و ممکن است بتوان از این ناقل سلولی در آینده در فرآیندهای درمانی استفاده کرد.
-18287236808

واژگان کليدی: اسکافولد، سلولهای بنیادی عصبی، پلیاتیلنگلیکول لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Naghdi P, Tiraihi T, Ganji F, Kazemi H, Taheri T, Darabi S. A study on the effects of polyethylene glycol hydrogel in survival and differentiation of neural stem cells derived bone marrow stromal cells. Pejouhandeh (91;41023):119‒124.

مقدمه1
نقص در سیستم عصبی مرکزی، علت بسیاری از بیموار یهوابه شمار میرود )3(. از همله روشهایی که ههت درموان ایونبیماریها پیشنهاد میشود، استفاده از سلولدرموان ی اسوت. بواوهود مزایای فراوان استفاده از سلولدرموان ی، از آنجوا کوه 24

*نویسنده مسؤول مکاتبات: دکتر تقي طریحي؛ گروه علوم تشور یح، دانشوکدهعلوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران؛ صندوق پستی: 4919-34355، تلفون:
[email protected] :؛ پست الکترونيك)723( 9736544
س اعت پ س از انتق ال ب ه ب دن بیم ار، تنه ا کمت ر از 5% از سلولهای انتقال یافته زنده میمانند، کاربرد ایو ن روش بسو یار محدود شده اسوت )2(. یکو ی از روشهوا یی کوه م یو زان بقوا وتقسیم سلولهای بنیادی عصبی را پس از انتقال به داخل بدن بیمار افزایش مو یدهود، اسوتفاده از ناقولهوا ی سولول ی اسوت.ناقلهای سلولی با ایجاد حفاظت فیزیکی، سولول را در مقابولفشردگی و پاسو هوا ی التهواب ی کوه بففاصوله پوس از انتقوال
س لوله ا در مح یط دس تگاه عص بی مرک زی رخ م یده د،
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

327
محافظت کرده و به این ترتیب منجر به افزایش میو زان حیو ات سلولی میگردند .یکی از انواع ناقلهای سلولی شوناخته شوده،اسکافولدها هستند )1(.
اسکافولدها انواع گوناگونی داشته و آنها را معموولاً بوه شوکل
هی دروژل )hydrogel( تهی ه م یکنن د. هی دروژل ش بکهی پلیمری سه بعدی نامحلولی اسوت کوه تووان خیو رهی مقودارزیادی )بیش از 97 درصود( از آب را در خوود دارد )4(. مقودارزیاد آب درون هیدروژلها موهب میشوود کوه آنهوا از برخویخصوصیات فیزیکو ی و بیوشو یمیایی مواتر یکس خوار سولولی بافتهای طبیعی پیروی کرده و در نتیجه، با توهه به سواختارفیزیکی خود، برای انتقال به بافوت هوا ی نورم موهوودات زنودهمناسب باشند )5(.
از میان هیدروژلهایی کوه ههوت مصوار مهندسوی بافوت ساخته شدهاند، پلیاتیلنگلیکول به علت خصوصیات مناسوب ی از همله ویژگیهای مکانیکی مناسب، غیر سمی بودن، نواتوان ی در برانگیختن پاسو هوا ی ایمنو ی در بودن، خاصویت هوبب ونگهداری میزان زیادی از آب در درون خوود و توانوایی انتقو ال اکس یژن و م واد غ بایی و دف م م واد زای د، یک ی از بهت رین هیدروژلها به شومار مویرود )6(. هود از مطالعوهی حاضور ، بررسی اثر این هیدروژل بر میزان بقا و تمایز سلولهای بنیادی عصبی مشتق شده از مغز استخوان است.

مواد و روشها
موووشهووای صووحرایی بووالن نووژادSprague-Dawley از مؤسسهی تحقیقات واکسن و سورم سواز ی رازی تهیو ه گردیو د.
سلولهای استرومایی مغز استخوان، از استخوان تیبیو ا و فموورموشهای صحرایی استخرا گردیو د )7(. بوه صوورت خفصوه، پس از بیهوش کردن موش صحرایی، دو انتهوا ی اسوتخوان درشرایط استریل، قطم گردید و مغز استخوان توسوط سورن 5 میل یلیت ری آس پیره گردی د، س پس ب ه درون ففس ک 25 میلیلیتری حاوی محیط کشوت Gibco, UK( DMEM( بوا FBS (Gibco) 37%، پنووو یسووو یلین )µg/ml 377( و استرپتومایسین )µg/ml 377( تخلیه شد. سلولها تا پاسواژ 4 در انکوباتور با دمای 17 درهه سانتیگراد و دی اکسو ید کوربن 5% و رطوبت 99% قرار داده شد )9(. به منظور تولید نوروسفر ،س لوله ای بنی ادی مزانش یمی ب ه دس ت آم ده ب ا ت راکم 2375 cells/cm3، در محیط کشوت نوروسوفر شواملB27 ng/ml ،DMEM/F12 ،%2 (Gibco) 27 از basic ( BFGFng/ml ،)fibroblast growth factor 27 از EGF )epidermal growth factor(، پنیسیلین )mg/ml 377( و استرپتومایسین )mg/ml 377( منتقل کرده و به مودت 7 روز در این محیط، کشت داده شدند. محیط کشت هدید به همراه فاکتورهای رشد، سه بار در هفته به محیط قبلی، اضافه شودند .
به این ترتیب سلولهوا ی بنیو ادی عصوب ی در محو یط نروسوفرایجاد گردید )7(.
محلول اولیه هیدروژل با مخلوط کوردن پلویاتو یلنگلیکوول دیاکریلیت با وزن مولکولی g/mol 1477 و واکنش دهندهی (w/v( photoinitiator Irgacure 2959 (I2959 75/7%( با وزن مولک ولی g/mol 224 آم اده ش د. س لوله ای بنی ادی عصبی به نسوبت377 cell/ml 3 بوا محلوول اولیو ه، مخلووط شدند و سوسپانسیون سلولی حاصول ، در معور فوتوونهوا ی ماورای بنفش با شدت mW/cm² 4 و طول مو nm 165 بوهمدت 37 دقیقه قرار گرفتنود . سوپس ، هیو دروژل ایجواد شودههمانند سلولهای قرار گرفته در محیط دو بعدی، به پلیتهای حاوی محیط کشت نروسفر به همراه 37% سرم هنو ین گواو ی )FBS( انتقال یافته و به مودت 7 روز در ایو ن محو یط، کشوتداده شد )1(. فنوتیپ سلولهوا ی قورار گرفتوه در محویط سوهبع دی هی دروژل پل یات یلنگلیک ول و ویژگ یه ای ریخت ی سوولولهووای بنیووادی عصووبی قوورار گرفتووه در ه یوودروژل پل یات یلنگلیک ول ط ی روزه ای مختل آ آزم ون، از طری ق میکروسکوپ اینورت مورد بررسی قرار گرفت.
ههت تعیین میزان حیات سلولی )viability test( در هوردو محیط کشت، از Live dead assay kit اسوتفاده شود. بوه طور خفصه، سلولها به مودت 37 دقیقوه در معور محلوول mM( ethidium homodimer (EthD) ،DMEM 4( و mM( calcein-AM 2( در دم ای 17 دره هی س انتیگ راد نگهداری شدند. آنوز یم اسوتراز درون سولولهوا ی زنوده باعو تبدیل Calcein از حالت غیر فلورسنت بوه حالوت فلورسونتگشته و با استفاده از میکروسوکوپ فلورسوانت بوه رنو سوبزدیده شدند. بر خوف Calcein کوه توانوایی عبوور از غشوای سلولی را دارد ،Ethidium homodimer تنها از سولول هوا یی که غشای آنها آسیب دیده، عبور کرده و با اتصال بوه هسوتهی سلولهای مرده توسط میکروسکوپ فلورسانت بوه رنو قرموزنمایان میگردد. میزان حیو ات سولول ی، حاصول تقسویم تعودادسلولهای زنده )سلولهای سبز رن ( شمارش شده بور تعودادکل سلولها است )9(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

برای رن آمیزیهای ایمونوسیتوشیمی، هیدروژل بوه مودت17 دقیقه در پارافرمالدئیو د 4 درصود ، تثبیو ت شوده و پوس ازشستشو توسط محلول PBS، به مدت یک سواعت در محلوول PBS و Optimum Cutting Temperature( OCT( بووه نسبت 57:57 قرار گرفت. سوپس بوه مودت 2 سواعت نیو ز در محل ول 377% OCT ق رار گرف ت. پ س از آن ،هی دروژل در نیت روژن م ایم، فری ز و ب ا اس تفاده از دس تگاه کرایوس تات، بو رشهو ای µm 47 از نمونو ه تهیو ه شو د .سو پس، روش ایمونوسیتوشیمی معموول ههوت رنو آمیو زی بوا اسوتفاده ازآنتیبادیهای اولیو هی NF200 ،NF160 ،NF68 ،Nestin و GFAP که بوه م یو زان 3:177 رقیو ق شوده بوود و آنتو یبواد ی
ثانویوه ی FITC (Fluorescein isothiocyanate) )3:577( روی مقاطم تهیه شده از هیدروژل و یا سلولهوا ی کشوت دادهشده روی پلیتهای دو بعدی صورت گرفت. ههت رن آمیزی هستوهای نیوز از اتیدیووم بوروماید )3:37777( اسوتفاده شود )9-7(.
اطفعات حاصل در بررسی ایمونوسیتوشیمی آنتیبادیهوا ی مختلآ و همچنو ین بررسو ی Viability سولول هوا و شومارشسلولی، با روش ANOVA و Tukey post hoc و به وسیلهی نرم افزار SPSS )نگارش 31( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفو ت. نتو ایج بو ه صو ورت میو انگین و انحو را معیو ار )MEAN±SD( گوزارش گوردیود. سطح معنیداری 75/7P< در نظر گرفته شد.

یافتهها
در مح یط هیودروژلی پل یات یلنگلیک ول، در روز نخس ت سلولها بو ه صوورت منفورد و کوروی شوکل در تموامی نقواطهیودروژل پوراکنده گوردیدند. پس از 1 روز، تجمعات سلولوی

شکل 1. بررسي فنوتيپ سلولهاای بنياادی عصابي رارار گرفتاه در هيدروژل پلياتيلنگليکاول در روزهاای 1 (C) 5 ،(B) 3 ،(A) و 7 (D).
تجمعات سلولي با پيکان نمایش داده شده است.

شماره 1، پیدرپی 99، مرداد و شهریور 3191 پژمان نقدی و همکاران / 323
کوچکی در بعضی از نقاط هیدروژل مشواهده گرد یو د. انودازه ی این تجمعات سلولی، رفته رفته افزایش یافته، به طوری کوه درروز پنجم، تجمعات سلولی بزرگتری در نقاط مختلآ هیدروژل مشاهده گردید. بوه ایو ن ترتیو ب کوه در روز هفوتم ، تجمعواتسلولی با اندازهی بیش از 277 میکرومتر در تمامی قسمتهای هیدروژل پدیدار گردید )شکل 3(.
ارزیابی میزان حیات سلولی در محیطهای کشوت گونواگون،به وسیلهی رن آمیزی مستقیم سلولهوا ی زنوده و مورده، در شکل 2 نشان داده شده است .نتایج حاصول ازviability test پس از هفت روز نشان داد که میزان حیات سولول ی در محو یط دو بعدی، 24/99% و در محیط کشوت سوه بعودی هیو دروژلی پلیاتیلنگلیکول 77/73% بود.

شکل 2. ارزیابي ميزان حيات سلولي با استفاده از رنگ آميزی فلورسانتسلولهای زنده و مرده. تست حيات در سلولهای بنياادی عصابي رارارگرفته در محيط دو بعدی (A)، محيط هيدروژل پلاي اتايلن گليکاول(B) .
سلولهای زنده به رنگ سبز توسط پيکان مستقيم و سلولهای مرده باه رنگ ررمز توسط پيکان خميده نشان داده شده است.
322
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مقایسووهی درصوود میووزان حیووات سوولولی در دو گووروه، نشاندهندهی وهود تفاوت معنیدار در میزان حیات سلولی در محوویط دو بعوودی نسووبت بووه محوو یط کشووت سووه بعوود ی پلیاتیلنگلیکول است )نمودار 3(. این تفواوت ، بیو انگر کواهش میزان حیات سلولهای بنیادی عصبی قورار گرفتوه در محویط سه بعدی هیدروژلی پلیاتو یلنگلیکوول نسوبت بوه محویط دو بعدی است.
نتایج حاصل از ایمونوسیتوشیمی در محیط کشت دو بعود ی پس از یک هفتوه نشوان داد کوه آنتویبواد ی nestin، نشوانگرسلولهوا ی بنیو ادی عصوب ی، بوا 46/65% از سولول هوا واکونشنشانداده بود، در حالی که هیچ واکنشی با نشانگرهای عصوب ی از قبیوول NF160 ،NF68 و NF200 مشوواهده نشوود. ایوون سلولها با GFAP نشانگر آستروسیتهوا بوه میو زان 22/72% واکنش نشان دادند. بررسیهای ایمونوسیتوشو یمی در محو یط هیدروژلی پلیاتیلنگلیکول نشان داد که سلولهای موهوود دراین محیط، به میزان 56/57% با آنتو یبواد ی Nestin، 51/66% با آنتیبادی NF68، 95/69% با آنتیبواد ی NF160، 91/41% با آنتیبادی NF200 و 45/33% با آنتیبادی GFAP واکونشداشتند )شکل 1(.
همچنین، نتایج نشان داد که درصد سلولهای دارای واکنش مثبت با آنتیبادیهای کر شده در گروههای مختلآ، متفاوت بوده است. در هموین ارتبواط، یافتوههوا بیوانگر وهوود تفواوتمعنو ادار در بیو ان نشو انگرهای عصو بی NF160 ،NF68 و NF200 در محیط هیو دروژلی پلو یاتو یلنگلیکوول نسوبت بوهمحیط کشت دو بعدی بوده است. این تفواوت ، بیو انگر افوزا یش میزان تمایز عصبی در سلولهای بنیادی عصبی قرار گرفته در محیط سه بعدی نسبت به دو بعدی است )نمودار 2(.

آنتي
بادی

آنتي

بادی

نمودار 1. مقایسه ميزان حيات سلولي در دو گروه محيط کشت ساه بعادیپلياتيلنگليکول و محيط کشت دو بعدی .*55/5P<.

نمودار 2. مقایسه ميزان واکنش مثبت سلولهای بنيادی عصبي ررار گرفته در محيط کشت دو بعدی و سه بعدی) پلياتيلنگليکول( پا س از 7 روز باااستفاده از آنتيبادیهاایNestin ، گلياال فيباری ر اسايدیك پاروت ين)GFAP(، نوروفي منت 66 کيلو دالتون )NF68(، نوروفي منات 165 کيلاودالتون) NF160( و نوروفي منت 255 کيلو دالتون) P<5/55* .)NF200.

شکل 3. رنگآميزی ایمونوفلورسنت سلولهای بنيادی عصبي ررار گرفته در محيط کشت دو بعدی) A تا E( و محيط هيدروژلي پلياتيلنگليکول) F تا J( با استفاده از آنتيبادی A( Nestin و F(، آنتي بادی B( GFAP و C ( NF68 ،)G و D( NF160 ،)H و D( NF200 ،)I و J(. جهت شمارش سلولي، هستهها با اتيدیوم برماید رنگآميزی شدهاند.

شماره 1، پیدرپی 99، مرداد و شهریور 3191 پژمان نقدی و همکاران / 321
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:07 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که سولول هوای بنیوادی عصوبیمشتق شده از مغز استخوان موی تواننود در محویط هیودروژلیپل یات یلنگلیک ول ب دون اس تفاده از القاگره ای عص بی ب ه سلولهای عصبی و گلیالی تبدیل شوند. همچنین، نتوایج ایونآزمون نشان داد که پلیاتیلنگلیکول حتی پس از یوک هفتوه، توانایی حفظ حیات سلولهای بنیادی عصوبی قورار گرفتوه دراین محیط را دارا میباشد. توا کنوون هیودروژلهوای متنووعیههت کاربرد در سیستم عصوبی مرکوزی موورد ارزیوابی قورارگرفتهاند که هد از ساخت تمامی آنها، الگوبرداری از شورایطبیوووفیزیکی و بیوشوویمیایی بافووت عصووبی اسووت )9 و 37(.
ویژگیهای فیزیکوی و بیوشویمیایی ایون هیودروژلهوا شواملسختی، ویژگیهوای ری ختوی، سواختار و تغییورات بیولووژیکیایجاد شده میتواند رفتارهایی از قبیل میزان حیوات، اتصوال وچسبندگی سلولها، رشد زواید عصبی، تقسیم و تمایز سلولها را شدیداشدیداً تغییر دهد )33(.
بنابراین در طراحی یک هیدروژل مناسب ههوت انتقوال بوهسیستم عصبی، موارد گوناگونی را بایود موورد توهوه قورار داد.
اولین و مهمترین نکته آن اسوت کوه سیسوتم طراحوی شوده، توانایی حفظ حیات و عملکرد سلولهای عصبی را داشته باشد .نکتهی مهم ههت اثبوات زیسوت سوازگار )biocompatible( بووودن و در نتیجووه مناسووب بووودن یووک مووادهی زیسووتی )biomaterial( ههت انتقال به سیستم عصبی ،حفوظ حیواتسلولهای قرار گرفته در ایون محویط اسوت. نتوایج مطالعوهی حاضر نشان داد که هیدروژل پلیاتیلنگلیکول قوادر بوه حفوظحیات سلولهای بنیادی عصبی حتوی پوس از یوک هفتوه، تواحدود 72% است که نشانگر زیست سازگار بودن این هیدروژل میباشد.
تمایز سلولی نیز در محیط هیودروژل ، تحوت توأثیر عوامولگوناگون میتواند تغییر کند. تا کنون عناصر مختلفی شناسایی شدهاند که در صورت اتصال به محیط هیدروژلی موهب تموایزسلولهای بنیوادی عصوبی مویگردنود )32 و 31(. بوه عنووانمثال، اتصوالNT3 بوه محویط هیودروژلی کیتووزان، موهوبافزایش تمایز سلولهای بنیادی عصبی به سولول عصوبی شود )34(. افزودن FGF2 به محیط هیدروژلی پلوی اتویلن گلیکوولحتی در حضور محیط کشت مخصوص تمایز عصوبی، موهوبحفظ سلولهای بنیادی عصبی در حالت تموایز نیوافتگی شود )3(. فاکتور مهم دیگری که در تمایز سلولهای بنیادی عصبی تأثیرگبار است، میزان سختی و الاستیسیتهی هیدروژل اسوت
)36 و 37(. الاستیسیتههای گوناگون ماتریکس موهوب تموایزسلولهای بنیوادی عصوبی بوه سولول عصوبی، آستروسویت والیگودندروسیت میشود. انگلر و همکاران در سال 2776 نشان دادنوود کووه میووزان الاستیسوویتهی هیوودروژل در سرنوشووتسلولهای قرار گرفتوه در ایون محویط، تأثیرگوبار اسوت. ایونمطالعه نشان داد که قرار دادن سلولهوای بنیوادی مزانشویمیدر هیدروژل با الاستیسیتهی 3/7 تا 3 کیلوپاسکال ،منجور بوهتم ایز ای ن س لوله ا ب ه س لول عص بی، الاستیس یتهی 33 کیلوپاسکال منجر به تمایز به میوبفسوت و الاستیسویتهی 14 کیلوپاسکال، منجر به تولید اسوتخوان مویگوردد )39(. اخیوراًاخیورا مکانیسم مولکولی دخیل در این فرآینود توسوط یوبینو سوانتوض یح داده ش ده اس ت )39(. ای ن محق ق نش ان داد ک ه مهمترین مسیر پیامرسانی که در درک خصوصیات بیووفیزیکیمح یط توس ط س لول فع ال اس ت، واک نش انقب ا پ بیری اکتومیوزین وابسته به RhoA است. یوبین سان نشان داد که حتی در حضور تمام فاکتورهای لازم برای استخوان سازی، اگر مسیر پیامرسانی RhoA بوه طریقوی مهوار شوود، سولولهوایبنیادی مزانشیمی تبدیل به ادیپوسیت میگردنود. عکوس ایونروند نیز صادق است؛ یعنی در حضور تمامی عناصر موورد نیوازههت تولید آدیپوسیت از سولول هوای بنیوادی مزانشویمی، درصورتی که مسیر RhoA به طریقی فعال شود، استخوانسازی صورت میگیرد. به عبارتی، این مسیر پیامرسان، مسیر غوالبیاست که حتی با وهود سایر مسیرهای پیامرسوان نیوز توانواییتعیین سرنوشت سلولهای بنیادی را دارا موی باشود . مطالعوات صورت گرفته توسط محققان دیگر نیز نشان دهندهی آن است که بهترین شرایط ههت تمایز سلولهوای بنیوادی عصوبی بوهسلول عصبی، در هیودروژلی کوه الاستیسویتهی آن در حودودالاستیسیتهی بافت عصبی است، پدید میآید )22-27(.
نتایج این تحقیق نیز در تأیید نتایج تحقیقات قبلی که تأثیر الاستیسیتهی ماتریکس را بر سرنوشوت سولولهوای گونواگونم ورد بررس ی ق رار داده اس ت، عص ب زای ی را در هی دروژل پلیاتیلنگلیکول با الاستیسویته ی 9/7کیلوپاسوکال نشوان داد.
ای ن نت ایج بی انگر آن اس ت ک ه ممک ن اس ت بت وان از ای ن هیدروژل همراه با سلولهای بنیادی عصبی مشتق شده از مغزقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید