پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
تاریخ دریافت مقاله: 14/7/1392 سال نوزدهم، شماره 2، پی در پی 98، صفحات 91 تا 98 تاریخ پذیرش مقاله: 7/3/1393 خرداد و تیر 1393

روایی و پایایی نسخه ي فارسی پرسشنامه ي سنجش کیفیت زندگی افراد ناتوان
سمانه عربی1 ،دکتر مهدي رضایی*2، دکتر رباب صحاف3، دکتر مهدي رصافیانی4، سید حامد حسینی5، نوید میرزاخانی6، سید مهدي طباطبایی7

دانشجوي کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
دکتري کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
استادیار ،مرکز تحقیقات مسایل روانی اجتماعی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
دانشیار کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران
کارشناس پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده
سابقه و هدف: بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان به عنوان یک هدف بازتوانی مطرح شده و حفظ و ارتقاي کیفیـ ت زنـدگ ی، بـه یکـ ی از مهمتـر ین اهداف نظام بهداشتی- درمانی تبدیل شده است. این پژوهش، با هدف تعیین ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه ي سـنجش ک یفیـ ت زنـدگ ی افـرادناتوان تهیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) انجام شده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: در ابتدا، پرسشنامه بر اساس پروتکل بین المللی ابزار کیفیت زندگی ترجمه گردید. تعداد 160 نفر از افراد نـاتوان بـالاي 18 سـالشهر تهران، با میانگین سنی 50 سال ،در این مطالعه شرکت کردند. ابتدا پرسشنامه ي خصوصیات جمعیت شناسی، سپس پرسشنامه ي فـرم کوتـاه (12-Short Form) و نهایتاًتا پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی افـراد نـاتوان (World Health Organization Quality of Life-Disability) در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. روایی به روش بررسی روایی همزمان با پرسشنامه ي کیفیـ ت زنـدگ ی 12-Short Form، بـا اسـتفاده از تعیـی ن ضریب همبستگی پیرسون، روایی صوري، محتوا و روایی افتراقی با تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن و پایایی به روش تحلیـل همخـوانی درونـی وثبات با محاسبه آلفاي کرونباخ و تعیین ضریب همبسـتگ ی درون رده اي بـ ین آزمـون و بـاز آزمـون Intraclass correlation coefficient) ICC) بررسی شد. جهت انجام آزمونهاي آماري، از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
یافته ها: در تعیین روایی همزمان، استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین نمرات ابعاد پرسشنامه ي کیفیت زندگی افراد نـاتوان و نمره ي پرسشنامه ي 12-SF در نمونه هاي مورد ارزیابی، همبستگی بالا و در تمامی موارد، معنادار وجود دارد. روایی صوري و محتوایی پرسشنامه ،سادگی، وضوح و روشنی عبارات را تأیید نمود. بیش از 90% همبستگی نمرات هر سؤال با نمره ي خرده مقیاس مربوطه، معنی دار و مثبت بود. ایـن
نتایج، نمایانگر روایی افتراقی مناسب گویه ها است. محاسبه ي ضریب آلفاي کرونباخ (95/0) مؤید همسانی درونی بالاي پرسشنامه مذکور به جز بعد روابط اجتماعی (61/0) است. همچنین، نتایج اندازه گیري پایایی با محاسبه ي ضریب همبستگی درون رده اي نشـان داد بـین حیطـه هـاي مختلـف پرسشنامه، ضریب همبستگی بالایی (99/0) وجود دارد.
نتیجه گیري: یافته ها مبین روایی و پایایی نسخه ي فارسی پرسشنامه ي مذکور بوده و لذا استفاده از آن در پژوهش ها توصیه می شود.

واژگان کلیدي: کیفیت زندگی، ناتوانی، روایی، پایایی، پرسشنامه ي WHOQOL-Dis

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Rezaee M, Arabi S, Sahaf R, Rassafiani M, Hosseini H, Mirzakhany N, Tabatabaee SM. Validity and reliability of the Persian version of measurement of the quality of life of people with disabilities. Pejouhandeh 2014;19(2):91‒98.
2996598

مقدمه1

*نویسنده مسؤول مکاتبات: دکتر مهدي رضایی؛ میدان امام حسین(ع)، خیابـان دماونـد،
جنب خی ابـان بخشـ ی فـرد، دانشـکده علـوم توانبخشـ ی ،تلفـن : 77561721 (021)، نمـابر :
[email protected] yahoo.com :؛ پست الکترونیک(021) 77561409
کیفیت زندگی، امروزه یکی از پیامـدهاي مهـم سـلامتی بـهشمار می آید کـه جهـت مـواردي همچـون ارزیـابی مـداخلاتبهداشتی، اندازه گیري آن در بسیاري از پژوهش هـاي سـلامتیضروري است (1). با توجه به تعریف سـلامت ی توسـط سـازمانجهانی بهداشت در سال 1948 میلادي، مبنی بر ابعـاد وسـیعآن به شکل رفاه کامل فیزیکی، روانـ ی و اجتمـاعی و نـه فقـطعدم وجود بیماري، لازم است در اندازه گیري سلامت و ارزیابی مداخلات بهداشتی و درمانی، به سایر ارزش هاي انسانی ماننـدکیفیــت زنــدگی نیــز توجــه شــود (1 و 2). کیفیــت زنــدگی نشان دهنده ي چگونگی رضـا یت افـراد از بعـدهاي مختلفـ ی از زندگی است که برایشان با اهمیت است و چون افراد در محیط زندگی می کنند، نحوه ي تعامـل بـین آنهـا در محـیط زنـدگ ی، بسیار تعیین کننده می باشد (3). در دنیاي امروز، بهبود کیفیت زندگی در افراد ناتوان بـه عنـوان یـ ک هـدف بـازتوانی مطـرحگردیده (4) و حفظ و ارتقاي کیفیت زندگی افـراد نـاتوان، بـهیکی از مهمترین اهداف بهداشتی- درمانی تبدیل شـده اسـت (5). ناتوانی، وضعیتی از کـاهش عملکـرد مـرتبط بـا بیمـار ي، اختلال، آسیب دیدگی و دیگـر شـرا یط سـلامت ی اسـت کـه درزمینه ي محیطی منجر بـه تجربـه یـ ک نقـص، محـدودیت در فعالیت یا محدودیت در مشارکت توسط شخص می شود. اخیراًرا کنوانسیون سازمان ملل متحـد ، افـراد دارا ي نـاتوان ی را شـاملکسانی می داند که اختلال طولانی مدت جسمی، ذهنی، روانی و حسی در تعامل با موانع مختلف داشته و ایـ ن اخـتلالات بـهگونه اي است که مانع مشارکت مؤثر فرد در جامعه در مقایسـه با دیگران می شود (6). در آمریکا، جمعیت افـرا د نـاتوان از 49 میلیون نفـر در سال 92-1991 بـه 54 میلیـ ون نفـر تـا سـال 95-1994 افزایش داشته و شیوع ناتوانی، 24 درصد در زنان و
20 درصد در مردان گزارش شده است. تقریباًبا 32 میلیون نفـراز بزرگسالان، یک یا تعداد بیشتري مشکلات عملکردي دارنـد (7). بررسی هاي آمـار ي در سـال 1385، نشـان مـی دهـد کـههمانند آمار جهانی افراد ناتوان، حـدود 10 درصـد از جمعیـ ت کشور ما به نوعی دچـار نـاتوانی اعـم از نـاتوانی هـا ي جسـم ی، ذهنی، روانی یا اجتماعی هستند. بـه عبـارت دیگـر ، حـدود 7 میلی ون نفــر از جمعیــت ایــران بــه ن وعی نیازمنــد خــدمات توانبخشی هستند (8).
کیفیت زندگی، فقط از نظر فـرد مشـخص مـی شـود و دركکلی آن به واسطه ي جنبه هاي مختلف زندگی فرد، تحت تـ أثیر قرار می گیرد (9). مطالعات متعددي بـرا ي ارزیـ ابی مـداخلاتبهداشتی- درمان و نتایج مرتبط با سـلامت بـه منظـور بهبـودکیفیت زندگی و رفاه افراد ناتوان انجام شده اسـت . نتـایج ایـنمطالعات نشان می دهند که ناتوانی می تواند بر بعدهاي مختلف زندگی افراد و کیفیت زندگی آنهـا ، تأثیرگـذار باشـد (10). بـهمنظور بررسی عوامل محیطی، نـاتوان ی و توصـ یف و مقایسـه ي آنها با کیفیت زندگی، به ابزار مناسب نیـاز اسـت (11). جهـتارزیابی کیفیت زندگی در افراد ناتوان، ابزار متعددي در دنیا در دسترس است. روایی و پایایی پذیرفته شده ي این ابزار در یـ کزبان، سالم و بدون نقص ماندن این ویژگی را به دنبال ترجمـهآن به زبان هاي دیگر تضمین نمی کنـد . زیـ را فرهنـگ، زبـان وموقعیت جغرافیایی از عواملی هستند که هنگام استفاده از یک ابزار در محیطی متفاوت از مبدأ مورد استفاده، بایستی در نظـرگرفته شوند (12). حال آنکه فقدان و کمبود اطلاعـات در ایـنحیطه ها در ایران مشهود بوده و نیاز بـه ابـزاري مناسـب بـرايدسترسی بـه اطلاعـاتی در ایـن خصـوص بـراي بکـارگیري درطراحی مداخلات توانبخشـی مناسـب و تطابقـات و اصـلاحاتمحیطی ضروري است. از آنجا که جمعیت افراد نـاتوان در هـرجامعه رو به افزایش است، لذا وجود یک پرسشنامه ي با روایـی و پایایی مناسب جهت سنجش کیفیت زندگی در افـراد نـاتواناهمیت دارد.
یکی از مهمترین این ابـزار ، پرسشـنامه ي WHOQOL-Dis است که توسط گروه هـا ي پژوهشـ ی بسـ یار و بـا بررسـی هـا ي تخصصی گروه هاي ذیربط طراحی و تدوین شده است. چنـد ین مطالعه در مورد این پرسشنامه در کشورهاي مختلف بـا روا یـی و پایایی انجام شده است. از آنجا که پرسشنامه ي مـذک ور فاقـدنسخه ي فارسی در ایران می باشد، برآن شدیم تا جهت تهیـ ه و ارایه نسخه اي فارسی با روایی و پایـ ایی مناسـب ، اقـدام کنـیم.
تهیهي نسخه فارسی این پرسشنامه، ابزاري مناسب و سـودمندرا براي بکارگیري در کارهاي تحقیقـات ی و بـال ینی امکـان پـذ یر خواهد کرد. همچنین، با سنجش کیفیت زندگی افراد ناتوان به واسطه ي این پرسشنامه، قادر خواهیم بود جهت تطبیق عوامل محیطی مرتبط بـا زنـدگی ایـ ن افـراد ، راه کارهـا ي توانبخشـ ی مناسب را ارایه داده و سبب ارتقاي سطح زندگی آنان شویم. از این رو در این مطالعه در مرحله ي نخست، به تهیـ ه ي نسـخه ي فارسی پرسشنامه ي WHOQOL-Dis و سـپس در مرحلـه ي بعد، به تعیین روایی و پایایی نسخه ي فارسـ ی ایـ ن پرسشـنامهدر افراد ناتوان پرداختیم.

مواد و روش ها
این مطالعه در دو فاز ترجمـه ي پرسشـنامه ي-WHOQOLDis به فارسی و مطالعه ي اصلی شامل بررسی روایی و پایـ ایی آن صورت گرفت. پژوهشـگران پـس از کسـب اجـازه از طـراحپرسشنامه، در 5 مرحله پرسشنامه را به فارسی ترجمه کردنـد .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ابتدا نسخه ي اصلی توسط 2 نفر متخصص توانبخشی و مسـلطبه زبان انگلیسی به صورت جداگانه به فارسی ترجمـه شـد. در جلسه اي با حضور مترجمین و پژوهشگران، نسخه ي واحدي از این دو نسخه استخراج شد. در مرحله ي دوم، نسخه ي فارسـ ی توسط دو متخصص توانبخشی دیگر به انگلیسـ ی ترجمـه شـد. مرحله ي سوم، مرحله ي تطـابق دادن ایـ ن نسـخه بـا نسـخه ي اص لی ب ود و نهایت اً نس خه ي اس تخراج ش ده توس ط پس ت الکترونیکی براي طراحان ارسال و تأیید نهایی گرفتـه شـد. در مرحله ي چهارم با نظرخواهی از 6 نفر صاحب نظر و متخصـصدر زمینه هاي کاردرمانی، طب سـالمند ي، داخلـ ی اعصـاب و 4 نفر از افراد ناتوان جامعه ي آماري مورد نظـر ، روایـی صـور ي و محتوایی بررسی شد. در ایـ ن مرحلـه ، جهـت تع یـی ن تناسـب ، وضوح، ارتباط و قابل فهم بودن، سؤالات پرسشنامه در اختیـ ار سه نفر که مشابه گروه هدف بودنـد قـرار گرفـت و پرسشـنامهتکمیل شد. در مرحله ي آخر، آزمون مقدماتی با هدف بررسـ ی مناسب بودن تغییرات انجام گرفته، اجرا شد.
در این مطالعه ي توصیفی- مقطعـ ی، 160 نفـر افـراد نـاتوانساکن در خانه ها، بیمارستان ها، مراکز نگهداري و کلینیک هـا ي توانبخشی شهر تهران، بـا محاسـبه ي r از مطالعـه ي مقـدمات ی (251/0r=) و فــرض تــوان آزمــون (90/0=1-β) و احتمــال خطاي نوع اول (05/0=α)، انتخاب شدند. نمونه ها بـه صـورتغیر احتمالی و به روش نمونه گیري در دسترس با مـلاك هـا ي ورود به ترتیب سن بالاي 18سال، ابتلا به یکی از بیماري هـا ي “آلزایم ر، ام اس، ض ایعه ي نخ اعی، س کته ي مغ زي”، وج ود ناتوانی روانی و جسمی (طبـق تشـخیص پزشـک و متخصـص
توانبخشی و بدون وجود نـاتوان ی شـناخت ی)، توانـا یی برقـ راري ارتباط با دیگران به تشخیص محقق و آگاهی و رضایت فرد یـ ا مراقبین وي از شـرکت در مطالعـه، در نظـر گرفتـه شـدند. در صورت عدم همکاري، شرکت کننده از مطالعه حـذف مـی شـد . مرحله ي نمونه گیري در این پروژه، از تیرماه سال 1392 آغاز و به مدت سه ماه ادامه یافت. گردآوري اطلاعـات بـا اسـتفاده ازپرسشنامه هاي زیر صورت گرفت:
پرسشنامه ي ویژگی هاي فـرد ي. ابتـدا مقـالات مـرتبط بـاپژوهش حاضر مورد بررسی صورت گرفت. سپس طی جلسه اي با حضور همکاران طرح، با توجه به نیازهـا و اهـداف پـژوهش، مواردي به اصل این پرسشـنامه افـزوده شـد. ایـ ن پرسشـنامهشامل 9 بخش در بعد هاي نوع ناتوانی، وضعیت تأهل، وضـع یت اشتغال، محل سکونت، میزان تحصـ یلات، وضـع یت اقتصـاد ي، مصرف قلیان و سیگار، ورزش و وجود بیماري است .
پرسشنامه ي 12-Short Form. این پرسشنامه ،یـک ابـزارعمومی اندازه گیري وضعیت سلامت در افراد 14 سـال بـه بـالابوده و شامل خرده مقیاس هاي عملکرد جسـم ی، ایفـا ي نقـشجس می، درده اي ب دنی، س لامت عم ومی، ان رژي و نش اط ،عملکرد اجتماعی، ایفاي نقش عاطفی و سلامت روحـ ی روانـ ی می باشـد (13). در 14 آزمـون ، روایـی مربـوط بـه گویـ ه هـا يجسمی این ابزار، برآورد روایی نسبی براي 12 گویهي جسـم ی به طور متوسط 67/0 و در 6 آزمون، روایی مربوط به گویه هاي ذهنی این برآورد به طور متوسط 97/0 می باشد. ارزیابی پایایی این ابزار به روش پایایی در دفعات آزمون (test retest) انجـامش د کــه میــزان همبس تگی 89/0 و 76/ 0 بــراي 12 گوی ه، گزارش گردید (14).
پرسشـــنامه ي World Health Organization Quality of Life-Disability. یــ ک پرسشــ نامه ي اندازه گیري کیفیت زندگی افراد ناتوان بوده و شـامل 12 گویـ ه شامل عملکرد انفرادي در همه بعد ها و یک گویهي کلی اسـتکه تأثیرات کلی ناتوانی را ارزیابی م یکند. این گویه ها داراي 5 امتیاز بر اساس مقیـ اس پاسـخ دهـی لیکـرت بـوده و دامنـه ي امتیازات از 4 تا 20 به صورت بـالاتر ین امتیـ از بـراي بـالاتر ین کیفیت زندگی با مبناي زمـان ی 2 هفتـه ي گذشـته مـی باشـد .
شرکت کنندگان در مطالعه به صورت خـود گزارشـی، در مـورددرك ذهنی خود از وضعیت سلامت (آیا شـما در حـال حاضـربیمارید یا در شرایط سلامتی ضعیف هستید؟ بله/ خ یـر) درك ذهنی از ناتوانی (آیا شما فکر م یکنید داراي نـاتوان ی هسـت ید؟ بله/ خیر) و درك ذهنـ ی از تـ أثیر نـاتوان ی بـر زنـدگی (چقـدرناتوانی بر زنـدگی شـما تأثیرگـذار بـوده ؟ بـه نـدرت/ خف یـف/ متوسط/ به شدت /عمیقاقاً)، اطلاعاتی ارایه م یدهند.
براي ورود و تجزیه و تحلیـ ل اطلاعـات ، از نـرم افـزار آمـاري SPSS نسخه ي 19 اسـتفاده شـد. بـه کمـک آمـار توصـیفی، مقادیر فراوانی براي متغیرهاي مورد مطالعه در کل نمونـه ، بـ ه کار گرفته شد. به منظور سنجش روایـی افتراقـ ی گویـ ه هـا، از ضریب همبستگی اسپیرمن هر گویه با خرده مقیاس مربوطه و خرده مقیاس هاي دیگر و در تع یـین روایـی ملاکـ ی، از آزمـون
ض ریب همبس تگی پیرس ون اس تفاده ش د. در م ورد روای ی محتـــوایی بـ ا اســـتفاده از فرمـــول لاوشـــه (Lawshe’s Technique)، می زان روایــی هــر ســؤال مشــخص شــد (1). همچنین، به منظور بررسی پایایی، ضـریب همبسـتگ ی درون- رده اي و ض ریب آلف اي کرونب اخ (ارزی ابی همخ وانی درون ی پرسشنامه)، محاسبه گردید.

یافتهها
یکصد و شصت نفـر از افـراد نـاتوان کـه 50 درصـد آنهـا زنبودنــد، در ایــن مطالعــه شــرکت نمودنــد. میــانگین ســنی
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ش رکتکنن دگان 19/050 س ال ،8/33 درص د بازنشس ته و بیشتر آنها (6/35 درصد) مطلقه بودنـد . 4/4 درصـد بـی سـواد ، 20 درصد داراي تحصیلات دانشگاهی و یک نفر در مدرسـه ي استثنایی درس خوانـده بـود. 2/56 درصـد بـا وضـعیت مـال ی متوسط و 4/59 درصد آپارتمان نشین بودند. 9/81 درصـد دارومصرف می کردند ،9/56 درصد ورزش می کردنـد ، 4/99 درصـدمعتقد بودند ناتوان هستند اما فقط 5/12 درصد اعلام کردنـدکه بیمار نیستند.
نتایج در مرحله ي تعیین روایی ظاهري، حاکی از آن بود کـهدرصد نمرات بـه دسـت آمـده بـراي مربـوط بـودن در تمـامیعبارت هاي پرسشنامه، بالاتر از 9/90 درصد بود. همچنـین ، در قسمت واضح بودن، حداقل و حداکثر نمره ي کسـب شـده بـهترتیب 4/36 و 100 درصد بود. در طبقه ي ساده بودن عبـارا ت پرسشنامه، حداقل نمره 3/27 درصد و حداکثر آن 100 درصد به دست آمد. در مورد روایـی محتـوا یی بـا اسـتفاده از فرمـوللاوشه (15)، میزان روایی هر سؤال مشخص شد. البته در مورد ایــن پرسشــنامه، در قســمت اول تمــامی ســؤالات ، همــه ي کارشناس ها گزینهي ضروري اسـت را علامـت زدنـد کـه ایـ ن نشــان دهنــده ي شــاخص نســبت روا یــی محتــوا 2=CVR
(Content Validity Ratio) براي همه ي سؤالات است. به منظور ارزیـابی تـوان جداسـازي زیرگـروه هـاي گونـاگونتوسط نسخه فارسی پرسشنامه بر اساس جنس، سـن، تأهـل و تحصیلات، از آزمون تی مستقل (اخـتلاف میـانگین) اسـتفادهشـد. ارتبـاط سؤال مـرتبط بـ ـه کیفیـ ت زنـ ـدگی عمـوم ی بـاخرده مقیاس ها نیز بررسی و ارتباط معناداري دیده شد.

در تعیین روایی افتراقی گویه ها، ضریب همبستگی اسـپ یرمنهـر گویـه با خـرده مقیاس مربوطه و خرده مقیاس هاي دیگر، بررسی شد، که در این مطالعه در مـورد همـه ي گویـ ه هـا، هـرگویه با خـرده مق یـ اس مربـوط بـه خـود، همبسـتگ ی بـالاتر ومعناداري را نشان داد (جدول 1). همبستگی نمرات هر یـ ک از گویه ها با نمـره ي خـرده مق یـ اس مربوطـه ، مثبـت و در سـطح05/0، معنــی دار بــود و صــرفاًصــرفا در مــورد ســ ؤال هــاي 2 و 27، معنی دار نبود. ضریب همبسـتگ ی “گویـ ه- خـرده مقیـ اس” در خـرده مقیـاس روابـط اجتمـاعـی 79/0- 77/0، خرده مقیاس محــیط زنـدگـــی 77/0-62/0، خــرده مقیــاس روانشــناختی 84/0-65/0 و خـرده مقیـاس سـلامت جسمانـی، 8/0-6/0 به دست آمد.
در تعیین روایی ملاکی، استفاده از آزمون ضریب همبسـتگیپیرسون نشان داد بین نمرات ابعاد پرسشنامه ي کیفیت زندگی و نمره ي پرسشـنامه ي 12-SF در نمونـه هـاي مـورد ارزیـابی، همبستگی بالا و در تمامی موارد معنـادار وجـود دارد (جـدول2). بــراي تعیــین پایــایی پرسشــنامه ، از دو شــیوه ي تعیــین همسانی درونی و ثبات استفاده گردید. براي بررسـ ی همسـان ی درونی از محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد که حداکثر آلفاي کرونباخ 952/0بود. از بررسی ضـر یب همبسـتگ ی درون رده اي بین آزمون و بـاز آزمـون intraclass correlation ) ICCcoefficient) نیز استفاده شد که در همه ي خرده مقیاس ها، این ضریب بالا بود (جدول 3).
جدول 1. ضریب همبستگی اسپیرمن نمرات هر یک از آیتم ها با نمره خرده مقیاس مربوطه و خرده مقیاس هاي دیگر.

سوال ناتوانی جسمی روانشناسی اجتماعی محیط

28 ضریب همبستگی **
0/66 ** 0/48 **0/51 **
0/59 ** 0/56
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

29 ضریب همبستگی **
0/56 ** 0/42 **0/45 **
0/32 ** 0/31
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

30 ضریب همبستگی **
0/43 ** 0/25 **0/31 **
0/31 ** 0/27
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

31 ضریب همبستگی **
0/75 ** 0/61 **0/64 **
0/54 ** 0/49
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

32 ضریب همبستگی **
0/79 ** 0/57 **0/56 **
0/43 ** 0/41
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

33 ضریب همبستگی **
0/79 ** 0/49 **0/55 **
0/37 ** 0/39
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

34 ضریب همبستگی **
0/73 ** 0/46 **0/55 **
0/44 ** 0/35
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

35 ضریب همبستگی **
0/76 ** 0/50 **0/64 **
0/58 ** 0/56
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

36 ضریب همبستگی **
0/72 ** 0/54 **0/59 **
0/53 ** 0/58
سطح معناداري 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
37 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/80
0/00 **0/67
0/00 **0/65
0/00 **0/55
0/00 **0/54
0/00
38 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/64
0/00 **0/48
0/00 **0/53
0/00 **0/34
0/00 **0/38
0/00
39 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/73
0/00 **0/58
0/00 **0/64
0/00 **0/46
0/00 **0/51
0/00
3 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/57
0/00 **0/77
0/00 **0/60
0/00 **0/38
0/00 **0/53
0/00
4 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/54
0/00 **0/72
0/00 **0/58
0/00 **0/44
0/00 **0/56
0/00
10 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/61
0/00 **0/79
0/00 **0/66
0/00 **0/48
0/00 **0/47
0/00
15 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/52
0/00 **0/73
0/00 **0/56
0/00 **0/39
0/00 **0/60
0/00
16 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/34
0/00 **0/60
0/00 **0/37
0/00 **0/30
0/00 **0/35
0/00
17 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/58
0/00 **0/80
0/00 **0/60
0/00 **0/51
0/00 **0/50
0/00
18 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/66
0/00 **0/68
0/00 **0/62
0/00 **0/66
0/00 **0/57
0/00
5 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/61
0/00 **0/62
0/00 **0/84
0/00 **0/48
0/00 **0/53
0/00
6 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/63
0/00 **0/62
0/00 **0/79
0/00 **0/57
0/00 **0/56
0/00
7 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/62
0/00 **0/67
0/00 **0/76
0/00 **0/54
0/00 **0/46
0/00
11 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/46
0/00 **0/44
0/00 **0/65
0/00 **0/39
0/00 **0/43
0/00
19 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/64
0/00 **0/62
0/00 **0/83
0/00 **0/55
0/00 **0/53
0/00
26 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/68
0/00 **0/60
0/00 **0/74
0/00 **0/51
0/00 **0/49
0/00
20 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/60
0/00 **0/50
0/00 **0/64
0/00 **0/78
0/00 **0/41
0/00
21 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/49
0/00 **0/52
0/00 **0/37
0/00 **0/77
0/00 **0/62
0/00
22 ضریب همبستگی سطح معناداري **0/52
0/00 **0/40
0/00 **0/52
0/00 **0/79
0/00 **0/50
0/00
8 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/64
0/00 **0/57
0/00 **0/61
0/00 **0/48
0/00 **0/65
0/00
9 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/44
0/00 **0/47
0/00 **0/44
0/00 **0/42
0/00 **0/74
0/00
12 ضریب همبستگی سطح معناداري **0/35
0/00 **0/40
0/00 **0/43
0/00 **0/33
0/00 **0/61
0/00
13 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/53
0/00 **0/52
0/00 **0/52
0/00 **0/40
0/00 **0/69
0/00
14 ضریب همبستگی سطح معناداري **0/52
0/00 53 0/00 **0/57
0/00 **0/45
0/00 **0/73
0/00
23 ضریب همبستگی
سطح معناداري **0/52
0/00 **0/53
0/00 **0/52
0/00 **0/41
0/00 **0/77
0/00
24 ضریب همبستگی **0/25 **0/39 **0/29 **0/34 **0/66
940308676656

9403089299448قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید