پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 2/11/1192
سال نوزدهم، شماره 2خرداد، و پي تير در 91پي 9831 ، صفحات 88 تا 88 تاريخ پذيرش مقاله: 11/4/1191
بررسي اثر عصارهی گياه Salvia hydrangea )گل ارونه( بر روند بهبود حافظه، کاهش آپوپتوز و فسفريلاسيون پروتئين CREB در مدل آلزايمر القا شده با آميلوئيد بتا در موشهای صحرايي نر
سولماز خليفه3، قربانگل اصحابي2، احمد اميدپناه1، دکتر فريبا خداقلي4,8، دکتر محمدعلي اسماعيلي*6

دانشجوی دکتری فیزیولوژی، گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم(، تهران
دانشجوی دکتری فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز
1. کارشناس ارشد سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
دانشیار مرکز تحقیقات نوروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
-10921208754

1. استادیار مرکز تحقیقات گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران چکيده
سابقه و هدف: بیماری آلزایمر یکی از مهمترین بیماریهای سیستم عصبی است که منجر به زوال عقل میگردد. مطالعات بسیاری در زمینهی پیشگیری، درمان و تولید دارو در این بیماری انجام شدده اسدت. گیاهدان دارویدی مختلفد ی در برابدر بیمدار ی آلزایمدر ، اثدراتمحافظتی از خود نشان دادهاند. اثر محافظتی گونههای مختلف گیاه سالویا )تیرهی نعناع، جنس مریم گلد ی( در زمینده ی بیمدار یهدا ی نورودژنراتیو نیز به اثبات رسیده است. در این بررسی، اثر پیشگیرانهی عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا )Salvia hydrangea ، نام محلد ی گل ارونه( در مدل آلزایمر القا شده توسط آمیلوئید بتا در موشهای صحرایی، مورد مطالعه قرار گرفته است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روشها: موشها با روش گاواژ به مدت ده روز، عصارهی الکلی گیاه را دریافت کردند. سپس با تزرید ق آمیلوئید د بتدا، آلزا یمدر ی شده و حافظهی موشها به وسیلهی دستگاه شاتل باکس، ارزیابی شد. سدط مولکدولی Ca2+/cAMP response element binding caspase-3 ،protein (CREB) و فعالیت آنتیاکسیدانتی و استیلکولین استرازی، بررسی شد.
يافتهها: این مطالعه نشان داد که عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا، سبب افزایش حافظه در موشهای آلزایمری میشود. سدالو یا هید درانژا، موجب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی و افزایش فسفوریلاسیون CREB در موشهای پیشدرمدان شدده گردید د. درمدان بدا عصدارهی سالویا هیدرانژا سبب کاهش آپوپتوز در نواحی هیپوکمپ و کورتکس پیشانی شدد. مطالعدات کرومداتوگرافی نشدان داد کده فندولهدا یی همچون جنتیتیک اسید، کلوروژنیک اسید، وانیلیک، کافئیک و سیرینژیک اسید در عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا وجود دارند.
نتيجهگيری: عصارهی سالویا هیدرانژا با اثرات محافظتی خود نشدان داد کده دارای پتانسد یلی قدو ی در پیشدگ یری از بیمدار ی آلزایمدر میباشد.

-18287234847

واژگان کليدی: فعالیت استیلکولین استرازی، آنتی اکسیدانتها، آلزایمر، حافظه، آپوپتوز، سالویا هیدرانژا ،موش صحرایی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Khalifeh S, Ashabi G, Omidpanah A, Khodagholi F, Esmaeili MA. Evaluating the effect of Salvia hydrangea extract on
memory improvement, apoptosis reduction and CREB phosphorylation in animal model of Alzheimer’s disease in male rats. Pejouhandeh :)2(91;410278‒85.
5085370

مقدمه3
بیماری آلزایمر، یکی از مهمترین بیماریهای زوال عقدل درجهان میباشد. از علایم این بیماری میتوان بده از دست دادن

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر محمددعلي اسدماعيلي؛ مرکدز تحق یقدات گیاه ان و م واد اولی ه دارویدی، دانش گاه ش هید بهش تی، ته ران؛ تلف ن: )121( 29914154؛ پست الکترونيك: [email protected]
حافظه و کارکردهای شناختی اشاره کرد) 1(. تجمع آمیلوئید د بتا در نواحی هیپوکمپ و کورتکس پیشانی، یکی از مهمتدر ین مشخصههای پاتوژنیک این بیمدار ی بده شدمار مد یرود. پپتید د آمیلوئید بتا در مغز ساختارهای پلاک مانند ایجاد کرده و اید ن پلاکها سبب شروع استرس اکسد یداتیو و در نتیجده ، کداهشنورونهای کولینرژیک میشوند) 2(. مطالعات نشان دادهاند که پپتید آمیلوئید بتا به تنهایی در مغز، میتواندد سدبب اسدترساکسیداتیو شود. استرس اکسیداتیو به حالت پاتولوژیکی اطلاق میگردد که سبب تولید گونده هدا ی فعدال اکسدیژن یداROS (Reactive oxygen species) میشود) 1(. از میان مواد بسیاری که در زمینهی درمان بیمدار ی آلزایمدر پیشدنهاد شدده اسدت، داروه ای گید اهی نسدبت بده داروه ای شیمیایی، بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گیاه سالویا در طب چینی در درمان بیماریهای مختلفد ی از جملده بیمدار یهدا ی قلبی- عروقی و ایسکمی مغزی مورد اسدتفاده قدرار مدیگید رد )4(. همچن ین، گون هه ای مختل ف گی اه س الویا، ب ه عن وان داروهددای ضددد باکتریددای، ضددد ویروسددی، ضددد سددرطان ی، آنتیاکسیدانتی و ضد التهابی در بسدترها ی عصدب ی )همچدونسلولهای شبه عصبی PC12( و مطالعدات تغ ید های، معرفد ی شدهاند) 9-5(.
گدونههدای مختلف گیداه سدالویدا از جمله S. officinalis و S. miltiorrhiza، سبب بهبود حافظده مدیشدوند )9 و 9(. از سوی دیگر، فعالیت ضد کولیناسترازی برخی گونههای سالویا، به اثبات رسیده است) 11(. یک بررسی نشدان داده اسدت کدهگیاه سالویا، هید درانژا پتانسد یل آنتد یاکسد یدانتی بیشدتر ی در مقایسه بدا گوندههدا ی دیگدر دارد) 11(. بدا اید ن وجدود، هندوزمطالعداتin vivo بده صدورت گسدترده در زمینده ی بیمدار ی آلزایمر با استفاده از این گیاه انجام نگرفته است. این مطالعه با هدددت تعیددین اثددر آنتددیاکسددیدانی، ضددد آپوپتددوزی و ضددد کولیناسترازی عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا و نیز تعیین رفتار موشهای پیش درمان شده با این عصاره انجام گرفته است.

مواد و روشها
آنتیبدادیهد دای ضدد 3-pCREB ،CREB ،caspase و -β
actin از شرکت سل سد یگنالینگ )آمریکدا ( تهید ه شدد. ک ید ت
(Electrochemiluminescence (ECL از شدرکت آمرشدام)آمریکا( تهیه گردیدد . کاغد polyvinylidene difluoride ((PVDF از شرکت میلیپور )آمریکا( خریداری شد. آمیلوئید د بتا و سدایر مدواد ی کده ککدر نشدده اسدت، از شدرکت سدیگما )آمریکا( تهیه گردید. گید اه سدالو یا هید درانژا از کدر در اید ران توسط دکتر سنبلی جمعآوری و پس از شناسایی، یک نمونه از گیاه به شمارهی هرباریومی 1142 در هربدار یوم پژوهشدکده ی گیاهان و مواد اولیهی دارویی دانشگاه شهید بهشتی، نگهداری شد. گیاه در هوا، خشک و سپس پودر گردید. پودر گیاه بدرا ی 4 بار در متانول عصارهگیری شدد. عصدارهی متدانول ی گید اه در شرایط فشار شدید، تغلیظ و سپس با دسدتگاه خشدک کدن در
99
خلأ، خشک و پودر شد. برای گاواژ کردن ،عصداره در آب حدلشد.
در این مطالعه، از مدوش هدای صدحرا یی ندر ندژاد ویسدتار بدامحدودهی وزنی 211-211 گرم استفاده شد )انستیتو پاسدتور،تهران، ایران(. موشها در قفدس هدا ی سده تدا یی در 12 سداعتتاریکی و 12 ساعت روشنایی با دسترسد ی آزاد بده آب و غد ا،نگهداری شدند. تمام آزمایشات بر اسداس قدوانین نگهددار ی و استفاده از حیوانات دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته اسدت.
در هر گروه ،1 حیوان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، حیوانات به 4 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل و گروه آمیلوئید بتا. این دو گروه برای 11 روز ،یک میلیلیتر آب را بده صدورتخوراکی به روش گاواژ دریافدت کدرد ه و سدپس 1 میکرولیتدر Phosphate Buffer Saline) PBS) و یددا آمیلوئیددد بتددا )ng/μl 11( به درون هیپوکمپ آنها تزریق شد. دو گروه دیگر، یک میلیلیتر از عصارهی گید اه را بدا غلظدت mg/kg 51 )دوز مناسب طبق پژوهشهای اولیه انجام شده انتخاب شده اسدت( )12( دریافت کرده و پس از 11 روز، آمیلوئید بتا و یا PBS به ناحیهی هیپوکمپ پشتی، تزریق گردید.
گروهها به مدت 9 ساعت از دسترسی به آب و غ ا منع بدودهو پس از 9 ساعت ،یک میلیلیتر محلول عصداره ی گید اهی بدهم دت 11 روز ب ه آنه ا خوران ده ش د. پ س از اتم ام 11 روز ،موشها به وسیلهی تزریق درون صفاقی کتامین )mg/kg 51( و زایلزین )mg/kg 4( بیهوش شده و در دسدتگاه اسدتروتکس قرار گرفتند. تزریق درون هیپوکمپی )PBS و یا آمیلوئید بتدا( ، طبق مختصدات ه یپوکمدپ در اطلدس پاکسدینوس و واتسدون )mm 9/1 از برگما به عقب ،mm 2/1 به طدرف ین و mm 9/2 به عمق( صورت گرفت) 12(. هفت روز پس از تزریق آمیلوئید د بتا، موشها کشته شده و مغز آنها برای آزمایشات بعدی، جددا گردید.
ترتیب گروهبندد یهدا عبدارت بدود از: گدروه کنتدرل کده آبخوراکی را به صورت گاواژ و PBS )حلال آمیلوئید د بتدا( را درهیپوکمپ دریافت کردند، گروه دریافتکنندهی آمیلوئید د بتدا،گروه دریافتکنندهی عصارهی سالویا هید درانژا و گدروه درمدانکه هم سالویا هیدرانژا را به صورت گاواژ و هم آمیلوئید د بتدا رادریافت کردند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

دسدتگاه کرومداتوگراف ی )Agilent LC, G1311A, USA( شامل یک پمپ و تشخیص دهندهی دیود نوری میباشد. اید ن دستگاه، یک تزریقکنندده ی اتوماتید ک دارد کده بده برنامدهی کروماتوگرافی کامپیوتر وصل مد یباشدد. جداسدازی در سدتون111×4 میلیمتر و انددازه ی 5 میلد یلیتدر )-reverse-phase
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

91
C18(، در دمای اتاق و جریان یک میلیلیتدر در دقیقده انجدامگرفددت و پیددک مربوطدده، در محدددودهی 211-111 نددانومتر ،شناسدددایی شدددد. سدددتون، بددده وسدددیلهی سددده محلدددول
محل ول( CH3OH/H2O/CH3COOH (10:88:2, v/v/v) CH3OH/H2O/CH3COOH (90:8:2, v/v/v) ،)A
)محلول B( و CH3OH )محلدولC (، سده بدار شستشدو داده شد. مواد در محلول B برای مدت 15 دقیقه به غلظدت 15 تدا11 درصد و در 1 دقیقه بعدی به غلظت 41 درصدد رسد یده و برای 12 دقیقه نگهداری شدند تا به غلظت 111 درصد برسدد .سپس محلول C، اضافه شد تا در 2 دقیقه بده 12 درصدد و در 11 دقیقه به 11 درصد برسد و ظرت مدت 2 دقیقه به حالدتنرمال بدازگردد. اجدزای گ یداه، بدا اسدتفاده از مقای سدهی زمدانبازگش ت آنه ا ب ر اس اس حال ت اس تاندارد و ب ا اس تفاده ازکتابخانهی PDA، شناسایی شدند. ده دقیقه زمان تعادل برای هددر تزریددق در نظددر گرفتدده شددد. محلددول نموندده و تمددامی استانداردها، سه بار تکرار شدند.
شاتل باکس شدامل دو محفظده) ید ک بخدش روشدن و ید ک بخش تاریک(، بدا انددازهی یکسدان )25×25×29 سدانت یمتدر(م یباش د. ای ن دو بخ ش، توس ط دریچ های ب ه ه م م رتبط میباشند. سیمهای الکتریکی جهت القای شوک الکتریکد ی، در زیر این دو بخش واقع شدهاند. اتاقی که در آن آزمایش صورت مد یگید رد، تارید ک م یباشدد. شدش روز پدس از تزری ق درون هیپوکمپی، آزمون شداتل بداکس بده منظدور بررسدی عملکدردحافظه در حیوانات، انجام شد. سی دقیقه قبل از انجام آزمدون،موشها به مدت 11 ثانیه در شاتل باکس قرار داده شدند تا به محیط عادت کنند. سپس طدی 5 دقیقده ، مدوش هدا در شداتلباکس، تحت نظر گرفته شدند. در صورت ورود موش به داخدلمحفظهی تارید ک، شدوک الکتر یکد ی بدا شددت 2 میلد یآمپدر ، فرکانس 51 هرتز و مدت 5/1 ثانیه، به حیوان داده میشدد. درروز دوم، آزمون اصلی روی حیوان انجام گرفت. به این ترتید ب که موشها به مدت 5 دقیقده در شداتل بداکس قدرار گرفتده وزمدان ورود ب ه قس مت تاری ک )Latency( و دفع ات عبدور )Error number( از دریچه، ثبت میگردید.
هفد ت روز پد س از جراحد ی، مد وشهد ا بد ه وسد یلهی دیاکسیدکربن بیهوش شده و سر آنها جدا گردید. هیپوکمدپ و کورتکس پیشانی، از مغز موشها جدا شد و در نیتروژن مایع قرار گرفت. جداسازی پروتئینها بدر اسداس پروتکدل نیمدورا و همک ارانش انج ام ش د) 11(. س پس هیپوکم پ و ک ورتکس پیشانی برای انجام آزمایش وسترن بلات آنزیمی، مورد استفاده قرار گرفتند. فعالیت اسدتیلکدول یناسدتراز ی، بدر اسداس روشالمن انجام شد )14(. (ACThCh) Acetylthiocholine، به عنوان سوبسترا در غلظت 5/1 میلیمولار مدورد اسدتفاده قدرارگرفت. فعالیت اسدت یلکدول یناسدتراز ی بده صدورت ندانو مدولACThCh hydrolyzed/min/mg در طدددول مدددو 412 نانومتر، اندازهگیری شد.
برای انجام روش وسترن بدلات، مقدادیر مسداو ی از پدروتئ ین توسط ژل پلیآکریلآمید SDS-PAGE 12% جداسداز ی شدد.
بعد از مرحلهی الکتروفورز، پروتئینهای ژل بده کاغد PVDF منتقل و کاغ به مدت یک ساعت، در محلدول بلاک یندگ قدرارگرفت. پس از آن، کاغ به مدت یک شب، در آنتیبداد ی اولید ه در دمای 4 درجهی سانتیگراد قرار گرفت و در روز دوم ،1 بار با محلول TBST شستشو داده شد و سپس کاغ با آنتیبداد ی ثانویه به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار گرفت. بعد از این مرحله، کاغ ها با کید ت ECL پوشدانده و بدا اسدتفاده از فدیلم رادیولوژی، ظاهر گردیدند. سپس، بلاتها در بافر اسدتر یپینگ شستشو داده و پس از قدرار دادن آنتدیبداد ی بتدا اکتدین روی کاغد ، مجدددادداً بدا آنتیبادی ثدانویه انکوبده شددند. همچندین، بتا اکتین کنترل نیز در فیلم رادیولوژی ظداهر شدده و توسدطبرنامهی Image J، باندهای به دست آمده، دانسیومتری شدند.
فعالیت کاتالازی بده وسدیلهی اسدپکتوفتومتر سدنجیده شدد)15(. سرعت تجزیهی 2H2O در 241 ندانومتر، مدورد بررسدی قرار گرفت. غلظت گلوتاتیون با استفاده از --dithiobis(25,5(nitrobenzoic acid) (DTNB، در هیپوکمدپ و کدورتکسپیش انی م ورد بررس ی ق رار گرف ت) 11(. ب ه ط ور خلاص ه ،DTNB و نمون هی مغ زی، در ط ول م و 412 ن انومتر ب ه وسیلهی دستگاه الایزا ریدر، خوانده شد .هر آزمایش، حداقل 1 بار تکرار شد .یافتهها بده صدورت مید انگین بده همدراه انحدراتمعیار، نشان داده شددند. بدرای مقایسده ی گدروه هدا، از آزمدونANOVA یک طرفده و تسدت تعقیبد ی Tukey (post hoc) استفاده شد. همچنین، سط معنیداری اختلات بین گروههدا ، با 15/1P< در نظر گرفته شد.

يافتهها
جدول 1، آنالیز اجزای تشکیلدهندهی عصارهی گیاه سدالو یا هیدرانژا را نشان میدهد. این فنولها شامل جنتیتید ک اسد ید، کلوروژنی ک اس ید، وانیلی ک، کافئی ک و اس ید سدیرینژیک میباشد.
91
در این مطالعه، از تست شاتل باکس برای یادگیری و حافظه استفاده شد. این تست رفتاری بدرای تشخیص بهبدود حافظده بسیار مفید میباشد. بدرای تشخیص حافظهی کوتاه مدت ،24 ساعت پس از یادگیری، از رتها تست گرفته شدد. م ید انگین و انحرات معیار زمان ورود به قسمت تاریک و تعداد دفعات خطا، بر اساس گروههای بررسی شده، در جدول 2 آمده است. تزریق آمیلوئید بتا در هیپوکمپ، توانست زمان ورود به قسمت تاریک را در مقایسه با گروه کنتدرل کداهش و تعدداد دفعدات خطدا راافزایش دهدد ) 111/1P<(. پد یشدرمدان ی بدا عصدارهی سدالو یا هیدرانژا، زمان ورود به قسمت تاریک را افزایش و تعداد دفعات خطا را نسبت به گروه آمیلوئید بتا، کاهش داد) 111/1P<(.

جدول 3. مقادير واجزای فنولي تشکيل دهندهی گياه سالويا هيدرانژا.
درصد mg/44mg عصاره متانولي نام ماده پيك
95/1 14/1 Gentisic acid 1
12/1 11/1 Chlorogenic acid 2
12/1 11/1 Vanillic acid 1
2/1 1/1 Caffeic acid 4
5/1 4/1 Syringic acid 5

جدول 2. اثر درمان با سالويا هيدرانژا در بهبود حافظه در آزمون شاتل باکس.
تعداد دفعات خطا زمان ورود به قسمت تاریک )ثانیه( گروهها
1/5±1/2 299/2±1/9 کنترل
1/1±1/2 14/1±9/1 آمیلوئید بتا
1/9±1/2 299/5±2/5 سالویا هیدرانژا
1/9±1/1 291/1±1/1 سالویا هیدرانژا + آمیلوئید بتا

اخددتلات گددروه هددا از نظددر نسددبتp-CREB/CREB در هیپوکمپ معنیدار بود) 111/1P<(. آزمون Tukey نشان داد که نسبت p-CREB/CREB در مدوش هدا ی مددل آلزا یمدر ی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته در حالی که این نسدبت درموشهای پیشدرمانی شده با عصارهی گید اه سدالو یا هید درانژا، نسبت به گروه دریافت کنندهی آمیلوئید د بتدا ، افدزا یش یافتد ه اسددت )111/1P<(. سددط 3-caspase هیپوکمددپ نیددز در گروههدا ی مدورد بررسدی، دارای اخدتلات معندیداری بدود . در موشهای مدل آلزایمری، سط 3-caspase نسدبت بده گدروهکنترل افزایش معنیداری نشان داد) 111/1P<(. این در حالی است که پیشدرمانی با عصارهی گیاه سالویا هید درانژا، موجدبکاهش سط 3-caspase در مقایسه بدا گدروه آلزایمدر ی شدد)111/1P<، جدول 1(.
میانگین و انحرات معیار متغیرهای اندازهگیری شده در قشر پیشدان دی، در ج ددول 4 نش دان داده ش دده اس ت. اخ تلات گروهها از لحاظ فعالیت آنزیدم کاتالاز قشدر پیشاندی، معند یدار بددود )111/1P<(. آزمددون Tukey نشدان داد کده فعدالیدت
میانگین و انحرات معید ار متغیرهدا ی انددازه گید ری شدده درهیپوکمپ در جدول 1 نشان داده شده اسدت. فعال ید ت کاتدالازهیپوکمپ، در موشهدا ی آلزایمدر ی شدده بدا آمیلوئید د بتدا درمقایسدده بددا گددروه کنتددرل کدداهش یافددت )111/1P<( ولددی پیشدرمانی با عصارهی سالویا هیدرانژا، موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز نسبت به گروه دریافتکنندهی آمیلوئید بتدا شدد)111/1P<(. بررس یه ا نش ان داد ک ه س ط گلوت اتیون در هیپوکمپ، در موشهای مدل آلزایمری نسبت به گروه کنترل، کاهش یافته )111/1P<( ولی پیشدرمانی با عصداره ی سدالو یا هیدرانژا، موجدب افدزایش سدط گلوتداتیون نسدبت بده گدروه دریافتکنندهی آمیلوئید بتا شده اسدت )111/1P<(. فعالید ت آنددزیم اسددتیلکددولیناسددتراز در گددروه آلزا یمددر )حیوانددات دریافتکنندده ی آمیلوئید د بتدا(، در مقا یسده بدا گدروه کنتدرل)حیوانات سالم(، افزایش چشمگیری یافدت )111/1P<(. اید ن در حالی است کده تجدویز عصداره ی گید اه سدالو یا هید درانژا در حیوانات آلزایمری شده ،فعالیت آنزیم استیلکولیناستراز را در مقایسه با گروه آلزایمری، کاهش داد )111/1P<(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تعداد موشها در هر گروه ،1 رأس میباشد .موشها به مدت 11 روز به وسیلهی سالویا هیدرانژا پیشدرمان شده و دوز 11 ندانوگرم/موش از آمیلوئیددبتا را دریافت کرده و پس از 1 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. زمان تأخیر در ورود به قسمت تاریک و تعداد دفعات خطا، در جددول نشدان داده شددهاست. سط معنیداری با 15/1P< در متن مورد آنالیز قرار گرفته است .Mean±S.E.M در جدول بیان شده است. تزریق آمیلوئید بتا در هیپوکمدپتوانست زمان ورود به قسمت تاریک را در مقایسه با گروه کنترل کاهش و تعداد دفعات خطا را افزایش دهد )111/1P<(. پیش درمدانی بدا عصداره ی سالویا هیدرانژا، زمان ورود به قسمت تاریک را افزایش و تعداد دفعات خطا را نسبت به گروه کنترل، کاهش داد) 111/1P<(.

92

جدول 1. اثر درمان با سالويا هيدرانژا بر فعاليت آنزيمهای کاتالاز و استيلکوليناستراز و همچنين سطح پروتئين caspase-3 ،p-CREB و مقدار گلوتاتيون در هيپوکمپ موشها.

05960999

1/1/19 1/11/14 1111 1/511/9 1/192/5 کنترل
2/11/11 1/41/11 1419 1/411/5 21/19 آمیلوئید بتا
1/11/15 1/11/12 921 1/111/9 2/51/19 سالویا هیدرانژا
1/21/11 1/51/12 915 1/911/9 1/91/19 سالویا هیدرانژا + آمیلوئید بتا
4415917117866گروهها فعالیت کاتالاز سط(U/mg ) گلوتاتیون )فعالیت بر استیلحسب کولیندرصد( استرازی )سط واحدها پروتئین نسبی CREBهستند(-p سط) واحدها پروتئین 3نسبی- هستند( Caspase

تعداد موشها در هر گروه ،1 رأس میباشد .موشها به مدت 11 روز به وسیلهی سالویا هیدرانژا پیشدرمان شده و دوز 11 نانوگرم/موش از آمیلوئید بتا را دریافت کردندد . مدوش هداپس از 1 روز، کشته شده و فاکتورهای فوق ،ارزیابی گردید. سط معنیداری با 15/1P< در متن مورد آنالیز قرار گرفته است .MeanS.E.M در جدول بیان شدده اسدت. فعالیدتکاتالاز در موشهای مدل آلزایمری شده با آمیلوئید بتا در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافت) 111/1P<( و پیشدرمانی با عصارهی سالویا هیدرانژا موجب افزایش فعالیدت آندزیم کاتالاز نسبت به گروه دریافت کنندهی آمیلوئید بتا گردید )111/1P<(. سط گلوتاتیون در موشهای مددل آلزایمدری نسدبت بده گدروه کنتدرل، کداهش یافدت) 111/1P<( ولدی پیشدرمانی با عصارهی سالویا هیدرانژا، موجب افزایش سط گلوتاتیون نسبت به گروه دریافت کنندهی آمیلوئید بتا گردید )111/1P<(. فعالیت آنزیم استیلکولیناسدتراز در گدروهآلزایمر )حیوانات دریافت کنندهی آمیلوئید بتا(، در مقایسه با گروه کنترل )حیوانات سالم(، افزایش یافت) 111/1P<(. این در حالی است که تجویز عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا در حیوانات آلزایمری شده، توانست فعالیت آنزیم استیلکولیناستراز را نسبت به گروه آلزایمری، کاهش دهد) 111/1P<(. نسدبتp-CREB/CREB در مدوش هدای مددل آلزایمدرینسبت به گروه کنترل، کاهش یافت؛ در حالی که این نسبت در موشهای پیشدرمانی شده با عصارهی گیاه سالویا هیدرانژا در مقایسه با گروه دریافتکنندهی آمیلوئید بتدا ، افدزایشیافت) 111/1P<(. سط 3-caspase در موشهای مدل آلزایمری نسبت به گروه کنترل، افزایش معنیداری نشان داد) 111/1P<(؛ در حالی کده پدیش درمدانی بدا عصدارهی گیداهسالویا هیدرانژا، موجب کاهش 3-caspase در مقایسه با گروه آلزایمری شد )111/1P<(.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول 4. اثر درمان با سالويا هيدرانژا بر فعاليت آنزيمهای کاتالاز و استيلکوليناستراز و همچنين سطح پروتئين caspase-3 ،p-CREB و مقدار گلوتاتيون در ناحيهی کورتکس پيشاني موشها.

-70103-73568(
)
U/mg

(
)
nmol/mقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید